Skip to main content

Full text of "Zandvoortse kranten - Zandvoortse Koerant 1982"

See other formats


82e jaargang no. 1 
vrijdag 8 januari 1982 
L eanauoorr 
dit nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave; zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
jopie bisenberger-kromhout neemt na 
44 jaar afscheid van amateurtoneel Vanavond en morgenavond geeft de to- 
neelvereniging 'Op Hoop van Zegen*in 
gebouw 'De Krocht' een voorstelling 
van 'Dag mevrouw Puffin', een blijspel 
van Arthur Lovegrove met Jopie Bisen- 
berger-Kromhout in de hoofdrol. Op 
zichzelf geen opzienbarend nieuws 
want sedert de oprichting van de to- ~WW7^WW^' neelvereniging, nu vijfenveertig jaar ge- 
leden, speelde mevrouw Bisenberger 
tal van hoofdrollen. Met 'Mevrouw 
Puffin' staat zij echter voor het laatst 
op het toneel en onwillekeurig vraag 
je je af hoe iemand die zo met hart 
en ziel verknocht is aan 'Op Hoop van 
Zegen' tegenover zo'n noodgedwongen 
afscheid staat. 

Vanzelfsprekend vindt ze het erg jam- 
mer om te moeten afhaken maar ze is 
nuchter genoeg om de zaken zuiver te 
zien. 'De reuma wordt erger en als je je 
moeilijk gaat bewegen dan hoor je niet 
meer op de planken. Bovendien zou ik 
door te blijven mijn vereniging duperen.' 
Het is begrijpelijk dat Jopie Bisenber- 
ger spreekt over 'mijn' vereniging. Toen 
wethouder A.J. van der Moolen in 1937 
het plan opperde otn een toneelklup op 

mevr. Kraan-Meeth 

te richten met als doel jaarlijks op 1 mei 
een socialisties sti.i'c op te voeren was 
ook zij bij het groepje dat in 'Ons Ge- 
bouw' in de Brugstraat daarover ging 
praten. Er werden op die bewuste avond 
in februari spijkers met koppen geslagen 
want stante pede werd gekozen voor 
'Levensdraden' van A.M. de Jong, ter- 
wijl men zich ook meteen maar van een 
regisseur verzekerde. Deze ontdekte de 
bescheiden in een hoekje zittende Jopie 
Kromhout en wees haar aan voor de 
rol van het hoertje. Dat niet alleen bij 
het beroeps- JTiaar ook bi] het amateur- 
toneel toen al naijver bestond bleek uit 
een opmerking van één der andere vrou- 
welijke aanwezigen 'deze rol is Jopie op 
het lijf geschreven! ' 
De opvoering in 'Monopole' op 1 mei 
werd een sukses en steeds meer socialis- 
ten sloten zich bij de groep aan. Toen 
katholieken als Piet Steggerda en Jan 
Spierieus ook interesse toonden wer- 
den ze geaksepteerd op voorwaarde 
dat ze geen bezwaar hadden tegen de 
opvoeringen van 1 Mei. Nou, dat had- 
den ze niet en zo zou je kunnen zeg- 
gen dat Zandvoort in die tijd al een 
rooms-rode koalitie kende. Aan haar 
medespelers uit de beginperiode heeft 
Jopie Bisenberger de beste herinnerin- 
gen: Ans van Turenhout, Wim Gebe, 
Dirk en Jans van Duyn, Jan Bos, Wim 
van der Moolen en Piet Herfst om er 
maar een paar te noemen. Goede her- 
inneringen heeft ze ook aan de toneel- 
studieweken die ze zo'n vijfentwintig 
jaar achtereen volgde en waar ze les 
kreeg van o.a. Ton Lutz, Gelijn ^'!o■ 
lier. Peter Brandsma en Teuntje en 
Arend Hauer. We gaan nog even door 
met het noemen van namen want re- 
gisseurs als Hendriks, Haagen, Lubbers, 
Bisenberger, Van Toornburg en thans 
Basoski hebben ieder op hun eigen 
wijze bijgedragen tot het hoge peil dat 
Jopie Bisenberger heeft bereikt als ama- 
teurtoneelspeelster. Terugkijkend komt 
zij tot de konklusie dat ze toch wel 
bijzonder fijne rollen heeft gespeeld : 
Kniertje in 'Op Hoop van Zegen', An- 
nie Wiesner in 'Ik zeg toch zeker niks..", 
'De Meid' van Herman Heijermans en tal van andere. Haar favoriete stuk is 
echter 'De medailles van een oude 
vrouw' waarmee 'Op Hoop van Zegen' 
in 1961 op de planken va.i '"'ïoropole' 
verscheen met haar zoon Adrie als te- 
genspeler. (Aardig detail: ook zoon 
Ruud bleek erfelijk belast, zodat op een 
gegeven moment drie leden uit het ge- 
zin Bisenberger zich in hetzelfde stuk 
presenteerden). Het behoeft geen be- 
toog dat Jopie Bisenberger dolgelukkig 
was toen zij een paar jaar geleden de 
kans kreeg de hoofdfiguur uit 'De me- 
dailles van een oude vrouw' opnieuw 
gestalte te geven. Van de wijze waarop 
ze vanavond gestalte geeft aan mevrouw 
Puffin hopen wij u in de koerant van 
aanstaande dinsdag verslag te doen. wSterstandéh \3E2> ^ jan. 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 H 

01 
02 
03 
04 
04 
05 
06 
07 
07 
08, 
09 Springtij 
Doodtij L.W. 

09.36 

10.34 

11.20 

12.08 

12.57 

13.43 

14.34 

15.16 

15.55 

16.40 

17.37 
12 en 27 januari 
19 januari .W. 
.36 
.35 
.20 
.08 
55 
.42 
34 
.18 
55 
.39 
.37 H.W. 
14.01 
14.49 
15.39 
16.18 
17.03 
17.53 
18.38 
19.21 
20.09 
21.08 
22.17 L.W. 

22.02 

22.52 

23.39 

00.18 

01.04 

01.52 

02.38 

03.21 

04.10 

05.09 

06.17 ^iiiÉiliiis • Kort na de jaarwisseling is de oud- 
schipper van de zandvoortse redding- 
boot, Maarten Castien op 74 Jarige-leef- 
tijd overleden. Castien is van 1937 tot 
1972 in dienst geweest van het station 
Zandvoort van de KNZHRM. Van '37 
tot '67 als roeier en opstapper van de 
C.A.A. Dudok de Wit en van '67 tot 
'72 als schipper van dereddingboot Dr. 
S.L. Louwes. Als opvarende van beide 
reddingboten heeft Castien achttien 
schipbreukelingen behouden aan land 
gebracht en ontving voor zijn redders- 
aktiviteiten een koninklijke onderschei- 
ding. 

o Morgen, zaterdag 9 januari, organi- 
seert de Kon. Ned. Bond tot het Red- 
den van Drenkelingen in nauwe samen- 
werking met de Zandvoortse Reddings- 
brigade in het sportfondsenbad 'De 
Duinpan' aan de Vondellaan de natio- 
nale wedstrijden voor reddingsbrigades 
bij het verlenen van de eerste hulp in 
het water. De krachtmeting tussen de 
diverse reddingsploegen begint om 10. 
15 uur en eindigt omstreeks 16.00 uur 
Direkt na afloop van de finale vindt de 
prijsuitreiking aan de winnende teams 
plaats. 

De ontmoeting in het zwembad ge- 
schiedt in het kader van de jubileum- 
viering van de ZRB welke dit jaar zes- 
tig jaar bestaat. 

o Het Nationaal Comité Verzetsher- 
denkingskruis heeft het verzetsherden-. 
kingskruis toegekend aan vijf ingezete- 
nen van de gemeente Zandvoort, t.w. 
de dames S. van den Berg-Dorreboom 
en C.C. Srnit-van der Veen en de heren 
H. Mulder Smid, J. Moll en A.C. Lede- 
gang. Deze onlangs ingestelde onder- 
scheiding voor verzetsaktiviteiten tegen 
de duitse overheerser in de jaren '40- '45. 
zal op donderdag 14 januari a.s. 's 
morgens om 1 1.30 uur in de raadszaal 
van het gemeentehuis door burgemees- 
ter Machielsen worden uitgereikt. OPRUIMING 
OPRUIMING 
OPRUIMING 
OPRUIMING 
OPRUIMING 
OPRUIMING 
OPRUIMING 
OPRUIMING 

vanaf 15 januari 

bij 

RADIO PEETERS 

haltestraat 56 BESTEMMINGSPLAN STATIONSPLEIN IS KLAAR Met het gereed komen van een ont- 
werp-bestemmingsplan voor de west- 
zijde van het Stationsplein (Mono- 
pole en La Mer) is de gemeente weer 
een stap verder met de ambtelijke 
en bestuurlijke voorbereiding voor 
sanering en bebouwing van dit ge- 
bied. 

Binnenkort zal het ontwerp aan diverse 
overheidsinstanties (provincie, etc.) ter 
beoordeling worden toegezonden. Na- 
dat deze advies hebben uitgebracht en 
de termijn voor het indienen van be- 
zwaarschriften is verstreken kan de 
raad overgaan tot een definitieve vast- 
stelling van het plan. Op dit moment 
staat nog niet vast of er np het terrein 
aan de overzijde.,van het MS-station, 'dat de gemeente in eigendom wil ver- 
werven, woningwet of premie-huur- 
woningen zullen verrijzen. Dit zal 
afhangen van de bereidheid van het 
rijk om een financiële bijdrage in de 
kosten van het projekt te verlenen. 
Bij de fraktie van de pvda in de ge- . 
meenteraad gaat de voorkeur uit naar 
sociale woningbouw, maar volgens 
burgemeester Machielsen maakt pre- 
miebouw meer kans. In het ontwerp- 
bestemmingsplan is plaats voor de 
bouwvan circa 98 woningen met 
ruimte voor de vestiging van winkel/ 
horeka bedrijven aan beide flanken 
van het objekt. 
De jaarlijkse kerstboomverbranding aan het strand voorde rotonde was een 'makkie' voor de brandweer 
die een oogje in het zeil hield. De vuurbestrijder op bovenstaande foto van Jacob Koning kon er dan ook 
met de handen in de zakken bij staan. seizoenmarkt geen sukses 
foto Jacob Koning "■>WM'■'■'^^■^^w*^y^^?ï*^K-■4..H;ft^i'//<«;^f^;<^y 


Ondanks de aanpassing van de markt- 
tijden blijkt de uitbreiding van de 
weekmarkt tijdens het zomerseizoen 
geen sukses. De proefperiode heeft 
uitgewezen dat er een groot verloop 
is onder de kooplieden, waardoor in 
de zomermaanden op het marktter- 
rein dat bestemd is voor de seizoen- 
uitbreiding herhaaldelijk grote gaten 
vallen. 

De marktkommissie is van oordeel dat 
dit het aanzien van de weekmarkt niet 
ten goede komt en heeft het gemeen- 
tebestuur geadviseerd de uitbreiding liiir^érlijkë ^ïaM 29 december 1981-4 januari 1982 

overleden : Anna iVlolenaar, oud 55 
jaar; Anna Maria Knuvelder, oud 95 jaar 
Elisabeth Geertruida Gelderman geb. 
Tielenius Kruijtinoff, oud 82 jaar ; Taet- 
ske Koning, qeb. Zoethout, oud 86 jaar. van de markt gedurende de maanden 
juni, juli en augustus ongedaan te ma- 
ken. 

B en w van Zandvoort zijn het met dit 
advies eens en zullen de gemeenteraad 
binnenkort voorstellen tijdens het ge- 
hele jaar niet meer dan maksimaal 
zestig kramen op de weekmarkt toe te 
laten. 

De eventuele verplaatsing van de week- 
markt van de Prinsesseweg naar de 
Grote Krocht, waarom enkele winke- 
liers hadden verzocht, acht het kolle- 
ge om verkeerstechniese redenen niet 
GEMEENTE WIL MET RIJK EN 
PROVINCIE PRATEN OVER 
BEHOUD VAN DOLFIRAMA Eind vorige maand hebben b en w van 
'Zandvoort de staatssekretaris van het 
ministerie van ekonomiese zaken schrif- 
telijk verzocht of hij wil deelnemen aan 
besprekingen tussen rijk en provincie 
enerzijds en de gemeente anderzijds 
over financiële mogelijkheden het Dol- 
firama voor Zandvoort te behouden. 
De provincie heeft zich inmiddels be- 
reid verklaard overleg te plegen over 
de toekomst van het projekt. 

Zoals bekend wil de huidige eigenaar 
van het Dolfirama, de canadese zaken- 
man Hordo, het Dolfirama afstoten 

omdat de eksploitatie verliesgevend 
zou zijn. Uit een op verzoek van de 
gemeente door het Verifikatiebureau 
van de Ver. Ned. Gemeenten ingesteld 
onderzoek naar de financiële positie 
van het Dolfirama is komen vast te 
staan dat het projekt rendabel is. Voor 
aankoop en investeringen voor de nood- 
zakelijk vervanging van techniese instal- 
laties en groot onderhoud ontbreekt het 
de gemeentelijke overheid echter aan de 
nodige geldelijke middelen. B en w ho- 
pen hiervoor in overleg met rijk en pro- 
vincie een oplossing te vinden waarbij 
het voortbestaan van het Dolfirama ge- 
waarborgd is. In de brief aan de staats- 
sekretaris dringen zij aan op een spoe- 
dige start van het overleg over het Dolfi- 
rama vanwege de druk die van de zijde 
van Hordo op hen wordt uitgeoefend 
om tot een resultaat te komen. Op ons 
verzoek, schrijft het kollege, heeft de- _ 
ze de sluiting cq verkoop van het Dol- 
firama voorlopig opgeschort. haalbaar. De bereikbaarheid van het 
dorpscentrum wordt er door bemoei- 
lijkt en het omleiden van de NZH-bus- 
sen door de nu al te smalle Oranje- 
straat zal tot verkeeropstoppingen 
leiden, aldus b en w. 
Bovendien, zo menen zij, is de beschik- 
bare ruimte op de Grote Krocht te ge- 
ring voor het plaatsen van de zestig 
kramen. De Prinsesseweg blijft voor 
het gemeentebestuur de favoriete 
plaats voor de weekmarkt op de woens- 
dagen. olieboringen voor strand 
van zandvoort Op nog geen zeven kilometer voor de 
kust van Zandvoort zal door een 
boorplatform van de Nederlandse 
Aardoliemaatschappij gedurende an- 
derhalve maand proefboringen naar 
aardolie worden verricht. Het boorplatform, dat zich vrijwel 
lijnrecht voor het centrale strandge- 

deelte bevindt, werdiDegin dit jaar 
van een hoorplaats ten westen van 
de kop van Noordholland naar het 
zeegebied voor de badplaats versleept. 
Met de proefboringen vanaf het plat- 
form. Trans Ocean 4 genaamd, zal een 
begin worden gemaakt zodra de nodige 
techniese voorbereidingen zijn afge- 
rond. Een woordvoerder van de NAM 
verwacht dat dit over enkele dagen het 
geval zal zijn. Over een mogelijk resul- 
taat van de olieboringen valt op dit 
moment nog geen zinnig woord te 
zeggen, aldus de medewerker van de 
aardoliemaatschappij, maar proefbo- 
ringen worden niet lukraak verricht. 
De lokaties van het onderzoek worden 
aangewezen door bodemdeskundigen, 
die op de uitgekozen plaatsen winning 
van aardolie mogelijk achten. Maar ze- 
kerheid over een vondst die de moeite 
waard is om in produktie te nemen is 
er zelden of nooit, aldus de NAM. 
Met de proefboringen voor de kust van 
Zandvoort is een bedrag van f. 100.000,- 
per dag gemoeid. Veertig dagen boren 
kost de aardoliemaatschappij dus zo'n 
slordige f. 4.000.000.-. In tegenstelling 
tot de engelse en noorse platforms staat 
de Trans Ocean 4 stevig verankerd op 
vier poten op de zeebodem. 
Tot op heden is er in Zandvoort alleen 
van de zijde van de pvda op de proefbo- 
ringen gereageerd. Dinsdagavond heeft 
de socialist Gert Toonen in de vergade- 
ring van de kommissie van algemene 
zaken en ruimtelijke ordening zijn ver- 
ontrusting uitgesproken over mogelijke 
olievervuiling van het strand. Voorzit- 
ter Machielsen zei, niet anders tej<un- 
nen doen 'dan een en ander nauwkeurig 
in het oog te houden. Volgens de NAM-woordvoerder is de 
kans op olievervuiling van zee en strand 
uiterst gering. Van de totnogtoe twee- 
duizend boringen die er in Nederland 
zijn verricht is er slechts een geval be- 
kend dat het uit de hand liep en een 
zogenaamde 'spuiter' ontstond. Je kan 
echter nooit voor de volle honderd 
procent garanderen dat er niets mis 
zal gaan. Risiko blijft altijd aanwezig, 
stelt de zegsman van de Nederlandse 
Aardol iemaatsch appi j . 
Blijft de vraag of het nog wel verant- 
woord kan worden genoemd zó dicht 
onder de kust naar aardolie te boren. 
Nog afgezien van de vraag of je de even- 
tueel gevonden olie op geringe afstand 
van een woon- en rekreatiegemeente 
kan en mag gaan winnen. NOGMAALS DE 

JOSHUA BIERER STICHTING 

De Raad van State heeft negatief beslist 
op het verzoek van de J.B. Stichting om 
de tariefaanpassing op te schorten. Zo- 
als bekend {zie de koerant van 8-12-'81) 
dreigt de verlaging van de verzorgingsta- 
rieven —voornaamste inkomstenbron 
van de J.B.S.— de Stichting in grote 
problemen te brengen. De aankoop van 
gebouw De Meent, een miljoenentrans- 
aktie tussen de J.B.S. en haar voorma- 
lige direkteur de heer Voorthuijzen, 
drukt zwaar op d,e eksploitatie. Het 
Ministerie van CRM vindt dat deze in 
haar ogen onverantwoorde aankoop 
niet indirekt gefinancieerd mag wor- 
den via de Bijstandswet. 
De beweegredenen van de Raad van 
State worden pas over enkele weken 
openbaar. Duidelijk is dat de beslissing 
, de tariefverlaging met terugwerkende , 
kracht per 1 september 1981 te doen 
ingaan, een dreigend faillissement na- 
derbij brengt. De direkte gevolgen van 
de uitspraak voor bewoners en perso- 
neel zijn op dit moment onbekend. 
De direktie van de Stichting is —zo 
werd ons meegedeeld— onbereikbaar 
voor kommentaar. 
i^miliébèrrchtén ^aiiiliebefichten ^Ej Met droefheid geven wij U kennis dat heden, plovpling van ons is heen- 
gegaan onze lieve moeder, oma, zuster en tante ' 

ANNA MOLENAAR 
op de leeftijd van 55 jaar. 

A. Dekkeriukkassen 

J.T. Dekke-| 

Jenny 

Broers en 2joters Molenaar 

Zandvoort, 1 januari 1982. 
Oosterparkstraat 57 
Correspondentie-adres: 
2042 GL Thorbeckestraat 17. 

De crematie heeft woensdag 6 januari j.l. plaatsgeiul-. Onze liefste tante mevrouw 

ANNIE MOLENAAR 

is op 1 januari 1982overieden. 

Wij zullen haar erg missen ' 

Ramona i 
Ramon ! 
Annemare MARTÏNUS JOHANNES FRANCISCUS CASTIEN 

I 
als gevolg van diepe geestelijke depressie overleden od 2 januari 1982. 
Wij gedenken zijn goede jaren. ' 

Namens al zijn naasten: 
C. Castien - Poo^ 

2041 LJ Zandvoort, 6 januari 1982 
Van Lennepweg 24/1 

De crematie heeft in stilte plaatsgehad. mêdiscfe dienst Ééildienste; DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts 

ZUSTERDIENST 

Zaterdag 9 en zondag 10 januari a.s. 

geen opgaaf ontvangen. 

GESLACHTSZIEKTEN 

voor algemene informatie bel 023- 

320202 (dag en nacht) iiiiSiis JHERVORMDE iCERK 
zondag 10 janua-i a.s.: 
10.00 uur ; Vicaris Th.J. Haitjema, ge- 
meensch. ger./herv. dienst 
10.00 uur : jeugchuis. 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 10 januari a.s.: 
10.00 uur : Vicaris Th.J. Haitjema, ge- 
meensch. dienst geref. keri PROTESTANTEMBOND 
zondag 10 januaria.s.: 
10.30 uur : Ds. JC Beekhuis d.g. 
lem. 1 Haa ROOMS KATHOlllEKE KERK 
zondag lOjanuaria.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharlsitieviering mmv. S 
Caecili'akoor. • Op 6 januari j.l. is de stichting EVA- 
Zandvoort opnieuw gestart met een 
VOS-kursus (vrouwen oriënteren zich 
op de samenleving) welke iedere woens- 
dag plaats vindt in de openbare biblio- 
theek aan de Prinsesseweg van 9-12 
uur. De leergang, waarvoor men zich 
nog kan laten inschrijven, omvat een 
dozijn lessen. Gedurende de lesuren is 
kinderopvang aanwezig. Eind deze 
maand start EVA met een kursus PVV 
(politieke vorming voor vrouwen) en 
in februari met een leergang maatschap- 
pijleer voor de vrouw. Voor deelname 
aan de resp. kursussen kan, men zich 
opgeven bij Ingrid Veerkamp (tel. 14744), 
Ria Bergwerf (tel. 16700) en Marlies 
Bürer(tel. 18072). iiiïaiigmii^clressc^ 14444 PolitM (alSean noodgavallan) 

12000 BrandmaldlitflBn 

13043 Politic 

14841 GcnwantMekraurM 

17947 Infortnatisburo VW 

18063 Stichting Wiikraad Nw. Noord 

(023) 242212 AutonwbiallMdriJf 
Flintsrman, ZandvoortMiaan 
386, Bentveld 
Oaihetiu dealaraarviea 

12323 Rinko autotschniak, wark- 
plaats en magazijn 

13360 Rinko verkoopcentrum, nima 
VN en gebruikte Ranaulti. 

12135 ZandvoortM Koerant b.v. 
woningenbouw trpelstrastraal 
begint half januari 
Met de bouw van 27 twee-kamerwoning voor één- en twee persoonshuishouden 
op het terrein van het voormalige zeemotel 'Sonnewende' aan de Mr. Troelstra- 
straat zal nog deze maand een begin worden gemaakt. Op de valreep van oud en 
nieuw heeft het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening het ge- 
meentebestuur meegedeeld de nodige financiële steun aan de verwezenlijking 
van het projekt te zullen verlenen. De woningen zullen worden gebouwd voor 
rekening van de woningbouwvereniging 'Eeridracht Maakt Macht'. renovatie h.i.d.ciuifien start 
eind van dit jaar Maandagmiddag vond in de grote zaal van 
het Huis in de Duinen de traditionele 
Nieuwjaarsbijeenkomst voor bewoners 
en medewerkenden plaats. 

In zijn t oespraak wierp direkteu r B ra- 

bander een terugblik op 19S1, dat ge- 
kenmerkt werd door tal van aktivitei- 
ten. Niet alleen in het bejaardenhuis zelf, 
zoals het moderniseren' van de admini- 
stratie, het realiseren van het keuze-me- 
nu en de vieringen rond de feestdagen 
maar ook buitenshuis, waarvan de ge- 
slaagde vakantieweek in Valkenburg een 

movr. Kraan-Meeth 

hoogtepunt vormde. Een bijzonder woord 
van dank richtte de heer Brabander tot 
de medewerkenden die een moeilijk jaar 
achter de rug hadden. Onder het perso- 
neel waren er nogal wat zieken en daar 
voor aanvulling met uitzendkrachten 
door het ministerie geen toestemming 
meer wordt verleend betekende dit een 
ekstra belasting voor de anderen. Een 
belangrijke aktiviteit in het afgelopen 
jaar was ook de voorbereiding van de 
renovatie, de bouwvan zesendertig wo- 
ningen en de monta-bouw voor tijdelijke 
opvang waarover we vorige week reeds 
het een en ander geschreven. Afhanke- 
lijk van de beoordeling van de provincie 
en het ministerie zal de renovatie eind 
1982 beginnen. In verband daarmee 
zullen de taken van het personeel wat 
anders verdeeld worden. Zo zal de huis- 
houding ekstra aktiviteiten ontwikkelen, 
de techniese dienst meer betrokken wor- 
den bij de voorbereidingen, de admini- 
stratie meer taken krijgen en de afde- 
lingen verzorging zullen zich moeten 
richten op andere afdelingsruimten. 
'Maar', zegt direkteur Brabander 'het 
is alle inspanning waard. Uiteindelijk 
zal het huis meer leefbaar worden.' 
Voor de bewoners, bij wie de renovatie 
mogelijk als iets onplezierigs zal overko- 
men, had spreker de geruststellende me- 
dedeling dat zij op het eigen terrein blij- 
ven in een zeer akseptabele vervangende 
woonruimte. 'Wij zullen samen deze in- 
tensieve voorbereiding moeten doorma- 
i|ïï|n;Öiöi3ifeii| Huur-ruü in Zandvoort ge- 
vraagd . 

Aangeb.: in dorpscentram 
gelijkvloerse centr. v. wo- 
ning: woonk. (6x6 m), 3 
slp.k., badk. (met ligbad), 
keuken, hall, veel bergmim- 
ten, alles aan lange gang. 
Huur f. 600.- p.m. exkl. 
servicek. 

Gevr.: zelfde komf. woning 
liefst met tuin. uitv. inl. in 
brief onder nr. 10 buro v. 
d. blad. ken' aldus de heer Brabander, die de be- 
woners tot slot de verzekering gaf dat 
ook tijdens de renovatie de kwaliteit 
van de verzorging en alle aktiviteiten er 
niet onder zullen lijden. REGIOGEMEENTEN 
SCHONKEN WANDKLEED 

Woensdagmorgen 23 december kon 
burgemeester Machielsen een illuster 
gezelschap welkom heten in de ont- 
vangstruimte van het nieuwe gemeen- 
tehuis. Hij toonde zich verheugd zo 
vlak voor de kerstdagen toch nog een 
groot aantal bestuurders verenigd te 
zien. In dit verband vond hij de 9 
maanden die sinds de belofte van een 
geschenk en het in ontvangst nemen 
ervan verstreken waren, ook kenmerkend. 

Burgemeester Reehorst van Haarlem 
voerde vervolgens als voorzitter van 
het gewest Kennemerland het woord. 
'De gewestgemeenten hebben de goede 
gewoonte bij één van de buren acte de 
présence te geven als daar iets bijzon- 
ders gebeurt'. In overleg met de ge- 
meente Zandvoort werd het dit maal 
een blijvend geschenk in de vorm van 
een wandkleed. De kunstenares kon in 
de regio gevonden worden, haar op- 
dracht luidde: Bekijk Zandvoort en 
maak iets 'op maat' speciaal voor dit 
dorp. De heer Reehorst sprak de hoop 
uit dat dit kado het gemeentehuis zal 
verfraaien en dat men er nog tot in 
lengte van jaren van mag genieten. 
Hierop 'trok hij aan de touwtjes' en 
onthulde het wandkleed. De officiële 
tekst erbij luidt: Wandkleed aangebo- 
den door de Gewestgemeenten, de ge- 
meente Haarlemmermeer en het Ge- 
west Kennemerland. Motief 'De Zee'. 
Ontworpen en vervaardigd door me- 
vrouw J. Klaase-Minkels te Haarlem. 
De afmeting zijn 150 bij 150 cm, het 
toont duinen, strand en zee. 
Burgemeester Machielsen dankte me- 
vrouw Klaase en alle burgemeesters, 
wethouders en raadsleden, 'natuurlijk 
in volgorde van belangrijkheid', aldus 
burgemeester Machielsen. 
Te koop gevraagd een 
PAARD en PONNY. 
Tel. 17339 


Te koop gevraagd 
EENGEZINSWON. 

3 sip. kam., zolder en gar. 
Telefoon 16490. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatic, etc. 
A-RTIMAN 
Telefoon 14365 
deze week 2 kilo mosselen 
met groenten van f. 5,50 
voor f 4,75 

Haltestraat 16 
Tel. 16204 
ÏERSTEEGE 

* tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telfifoon 02507 - 1 44 99 
enault dealer 
CKcasions met ai^ntie» 
Tot 6 maanden garantie 
Internationaal geldige garantie 
Omruil binnen 2 weken mogelijk 
Renault staat erachter 
occasions A 
Burgem. v. Aipheristraat 2A Zandvoort 
Tel. 02507-13360 officieel Renault-dealer 

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND 
van 19.00 tot 20.00 uur T/m S.000.- 

Renaült 4 Bestel 1978 

■- 

Ford Taunus 2000 GL Stationcar 1978 

Ford Taunus 1 600 L 4-drs, open dak 

-h trekhaak 24.000 km „. 1979 

R Ibot 1308 GLS „ 1979 

Citroen CX 2400 Super 1977 

Renaults: 5 TL 1977/1979 

5 GTL 1977 

5 TS 1978 

14 TL 1979 

20 TS 1977 

30 TS 1978 Spéciale aanbiedino 

Renault 5 Alpine 

kleur zwart 1980 Inruilauto's met ANWB-rapport en Bovag 
garantiebewijs. De burgemeester van Zandvoort brengt inge- 
volge artikel 22, 2e lid van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, 
dat de gemeenteraad bij besluiten van 22 
december 1981 op grond van artikel 21 van 
deze wet heeft verklaard, dat voor: 

1. het perceel Nieuwstraat 10 

2. de percelen Hogeweg 78, 80 en 82 en 
het gebied Grote Krocht e.o.,- 

3. het gebied gelegen buiten de bebouwde 
kommen in hoofdzaak bevattende de 
natuurgebieden; 

4. het perceel Mr. Troelstrastraat 60, 

bestemmingsplannen worden voorbereid. 

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende 
tekeningen waarop met rode omlijning de 
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter 
gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening) ter inzage. 

Zandvoort, 24 december 1981. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen. woningbouwverenig'mg 
een drach t maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar : 

1 . de flatwoning 
FLEMINGSTRAAT 38 

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamer, 
douche, blokverwarming, berging. 
Huurprijs f. 562,65 per maand. 

B en W verlenen voor deze woning slechts 
woonvergunning aan: 

- gezinnen 

- 2-persoonshuishoudens 

2. de eengezinswoning 
STARINGSTRAAT 9 

bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers 
zolder, douche, cv. 
Huurprijs f. 291,35 per maand. 

B en W verlenen voor deze woning slechts 
woonvergunningen aan: 

- gezinnen bestaande uit tenminsten 2 kinde- 
ren 

- onvolledige gezinnen bestaande uit tenmins- 
te 4 personen. 

3. de garage 
KEESOMSTRAAT 65a 

Huurprijs f. 49,95 per maand. 

Voor deze garage hebben de huurders van de 
woningen Keesomstraat 273 t/m 395 voorrang 
bij toewijzing. Bij het tekenen van de huurover- 
eenkomst dient de nieuwe huurder de op zijn/ 
haar naam gestelde kentekenbewijzen deel I, Il en 
lil alsmede het rijbewijs te tonen De toewijzing van de woningen geschiedt in volg- 
orde van het lidmaatschapnummer van de vereni- 
ging. Belangstellende leden dienen uiterlijk op 
dinsdag 12 januari 1982 vóór 7 uur 's avonds, 
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstel- 
ling heeft voor meerdere woningen, kan men dat 
kenbaar maken in één brief; het is niet nodig 
voor iedere woning en/ of garage een aparte brief 
te schrijven. Bij de inschrijving dient u het lid- 
maatschapnummer en geboortedatum te vermel- 
den. Tevens dient u de woning in volgorde van 
voorkeur aan te geven. 
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus 
—NIET in de klachtenbussen— van het kantoor 
op het adres Thomsonstraat 1 . 
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De 
beoordeling voor het verkrijgen van een woonver- 
gunning verust bij het College van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Zandvoort. De 
uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op 
donderdagmiddag 14 januari 1982 om 2 uur in 
het gevelkastje aan het kantoor worden gepu- 
bliceerd. 

RUILRUBRIEK JANUARI 1982 1. Aangeboden: flatwoning Keesomstraat 
4 kamer, huur f. 441,60 per mnd. 
Gevr.: kleinere woning. 

Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen 
van de ruüregeling. Hierin staat o.a. dat bij toe- 
wijzing van een verenigingswoning iemands lid- 
maatschapnummer vervalt en men een nieuw 
nummer krijgt, dat volgt op het, op 't moment 
van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschap- 
nummer. 
De burgemeester van Zandvoort maakt be- 
kend dat met ingang van 11 januari 1982 
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, 
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning, voor een ieder ter inzage ligt het bouw- 
plan tot het oprichten van een volière op 
het perceel Mr. Troelstrastraat 50. 

Gedurende de termijn van de terinzageleg- 
ging kan een ieder schriftelijk bij burgemees- 
ter en wethouders bezwaren tegen deze 
bouwplannen indienen. 

Zandvoort, 24 december 1981. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen. V 
vereniging federati eve vrouw enraad 
zandvoort 

Het is met genoegen dat de 'Vrouwenraad Zandvoort' U hierbij aanbiedt 

het programma voor de periode januari t/m maart 1982. 

Wederom zijn aan het cursuspakket een aantal emancipatie activiteiten 

toegevoegd. 

1 VHOM-cursus (Vrouwen Heroriënteren zich Op de Maatschappij). 
15 lessen : bij deelname van 15 cursisten f 30.- per persoon. 

De vrouwen die wij willen bereiken zijn : Vrouwen die vervolgonder- 
wijs hebben genoten of zij, die op andere wijze gelijkwaardige kennis 
hebben verworven en daardoor niet in aanmerking komen voor een 
heroriëntering op de maatschappij via een VOS-cursus. Vrouwen, die 
gedurende een korte of langere tijd niet actief hebben deelgenomen 
aan het maatschappelijk gebeuren, worden door het heroriënteren op 
de maatschappij in staat gesteld zich van hun eigen situatie bewust 
te worden en daar dan conclusie uit te trekken. 

2 VOS-cursus (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving) . 
12 lessen; bij deelname van 15 cursisten f 30.- per persoon. 

De cursus is bedoeld voor alle vrouwen, getrouwd en ongetrouwd, 
oud en jong! 

Voor deze cursus hebt U geen opleiding nodig. Het is juist de bedoe- 
ling, dat vrouwen meedoen die vroeger weinig kans hebben gehad om 
.Vervolgonderwijs te volgen of af te maken. 

3 Technische Besturen Cursus 

5 lessen; bij deelname van 15 cursisten f 25.- per persoon. 
De cursus is bestemd voor alle vrouwen, leden of niet-leden van een 
plaatselijke vrouwenorganisatie, die reeds bestuurslid zijn, of graag, 
alvorens in een bestuur zitting te nemen, willen weten wat er van 
hen verlangd wordt. 

4 pensioenperikelen 

5 lessen; bijdeelname van 15 cursisten f 15.- per persoon. 

Deze cursus is bestemd voor vrouwen, die zich willen voorbereiden 

op de persionering van hun man. 

Uiteraard zijn op deze bijeenkomsten ook de mannen zelf welkom ! 

5 Spiegelcursus (Vrouwen in de Overgang) 

6 lessen; bij deelname van 15 cursisten f. 15.- per persoon 

De initiatiefneemsters van de Stichting VIDO vinden dat het bijwo- 
nen door vrouwen van een Spiegelcursus hen informatie geeft en leidt 
tot gerichte bewustwording. 

De cursus is bestemd voor alle vrouwen in de overgang en voor hen 
die in deze levensperiode geïnteresseerd zijn. 

6 Koken 

Deze cursus wordt gegeven in Hotel Interlaken, Van Speykstraat 20. 

Chinees/indisch koken 

8 lessen voor f 48.- plus f 25.- ingrediënten, op maandagavond o.l.v. 
mw. Veldkamp, aanvang 18 januari 1982. 

7 Naaien 

12 lessen voor f. 72.- 

op maandagavond en dinsdagavond o.l.v. mw Deesker 
op dinsdagochtend, woensdagochtend en woensdagavond, donderdag- 
middag en donderdagavond o.l.v. mw. Ovaa, aanvang resp.: 11, 12, 13 
14 januari 1982. 

8 Mensendieck / Gymnastiek 

8 lessen voor f 48.-. 

Door beter spiergebruik klachten voorkomen. 

Op dinsdagmiddag o.l.v. mw Broekhuijsen, aanvang 19 januari 1982. ************************** Cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij minimum deelname van 

tien personen. 

Alle lessen worden gegeven in het lokaal Tolweg 10, behalve de kooklessen. 

Lestijden: 

's morgens van 09.00 - 11.30 uur 

's middags van 13.30 - 16.00 uur 

's avonds van 19.30 - 22.00 uur 

Aanmelden: 

Op 11 en 12 januari 1982 

des middags tussen 14.00 en 15.30 uur op het kantoor Tolweg 10, 

telefoon 12683. Op woensdag 13 januari kan men zich nog telefonisch opgeven via 
telefoonnummer 1 40 26 

U wordt verzocht het lesgeld bij aanmelding contant te betalen. CREATIEF VOOR 

KUNSTSCHILDERSMATERIALEN 

OMLIJSTINGEN 

voor uw platen - borduunwerk 

schilderijen. 

Buureweg 7 tel 02507-17367 

Zandvoort. 

Restaureren en schoonmaken van uw 

schilderijen. 
'T LUIFELTJE 

WOL EN HANDWERKZAAK 

Grote Krocht 26 - 2042 LX Zandvoort 
Telefoon 02507-1 7423 voor wol BEGRAFENISSEIV 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 
AFNEEMBARE VOORZETRAMEN 

weerbestendig. Aluminium profiel. 

Leverbaar in de kleuren: 

gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen 

en geanodiseerd aluminium 

SNELLE L€VERING. 

vakkundig geplaatst. 

profielen en modelvoorzetramen 

voorradig. 

Bij uw vakhandel 

schildershal C.J. Paap 

Hofdijkstraat 24 

Tel. 12206 
■M| 


1^1 


^ 


PEUGEOT 
TALBOT 
Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 12060 V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
TeL 12129 Autobedrijf 
Versteege B.V. 

- Piikveldstraat 21 Zandvoort. WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759 LUXAFLEX JalottzMn. 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte. Iniiallaiic bureau 

anOENEf lEIN B.V. 
cestbon Kerkstraat 2a, Zandvoort. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL.02507 18484 * 82e jaargang no. 2 dinsdag 12 januari 1982 
eanduoortse ho 

ait nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie; postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achtenweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr, 

abonnementen 1 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

zilveren rederij kersspeld voor 
scheidende toneliste o.h.v.z. kart & klein Met de zilveren rederijkersspeld heeft 
net Nederlands Centrum voor Amateur- 
toneel zaterdagavond uiting gegeven aan 
zijn waardering voor Jopie Bisenberger- 
Kromhout. Nadat de talrijke aanwezi- 
gen in gebouw 'De Krocht' haar na af- 
loop van 'Dag mevrouw Puffin' een 
staande ovatie hadden gebracht en er 
een schat aan bloemen het toneel was 
opgedragen spelde Gelijn Molier haar 
de eervolle onderscheiding op. 

Het stuk waarmee mevrouw Bisenber- 
ger een punt achter haar 45-jarige bij- 
drage aan het amateurtoneel zette is 
eigenlijk niet zo verschrikkelijk leuk. 
Voorspelbare situaties in een nogal 
gezocht verhaal. Het gaat over een 
merkwaardige vrouw wier dromen al- 
tijd uitkomen en zij voelt zich verplicht 
om de families wier plannen daardoor 
in de war geschopt worden, te waar- 
schuwen. Zo komt ze dan ook bij de 
familie Van Daalhoven, waar de dochter 

mevr, Kraan-Meeth Jacqueline op het punt staat te trouwen 
met de zoon van een bevriende zaken- 
relatie. De mededeling van mevrouw ' 
Puffin dat het huwelijk niet doorgaat 
zet ook een geplande fusie tussen de 
onderneming van de beide vaders op 
losse schroeven. Uiteindelijk komt, zoals 
bij ieder blijspel, alles op zijn pootjes 
terecht. 

Er werden door 'Op Hoop van Zegen' 
twee voorstellingen van gegeven en de 
eerste, die van vrijdagavond, moest Jo- 
pie Bisenberger onder de meest onguns- 
tige omstandigheden spelen. Ze was om 
te beginnen doodziek en het enige dat 
het, met nauwelijks honderd bezoekers 
zeer schaarse, publiek daarvan merkte 
was dat ze nogal eens hoestte. Verder 
was er de handikap van een zwakke 
regie ( het konstant handenwringen en 
verfrommelen van een zakdoekje waar- 
mee Ivonne Niemeijer als mevrouw Van 
Daalhoven haar nervositeit probeerde 
mer te brengen is immers al lang niet 
meer van deze tijd), een weinig inspire- 
rend dekor en, met uitzondering van 
Geoffry Courchaine en Wim van der 
Moolen, amper steun van haar mede- 
spelers die er niet in slaagden hun per- 
sonages aanvaardbaart te maken en bo- 
vendien kampten met een gebrekkige 
rol kennis. Desondanks slaagde Jopie 
Bisenberger er in een rake typering 
van de hoofdfiguur te geven. Een dank- 
bare rol trouwens, waarin ze de kans 
om de komiese kant van haar talent 
naar voren te brengen ten volle wist 
te benutten. Voor zover we ze nog 
niet noemden geven we tenslotte de 
namen van de spelers in volgorde van 
het, zoals altijd weer prima verzorgde 
programmaboekje: Martje v.d. Klauw- 
Bos, Ineke Krist, Mirjam Smit, Gerard 
Schouten, Ed Leuven en Herman v.d. 
Klauw. De regie was in handen van 
Cock Basoski en soeffleuse was Betty 
van der Kar, die beslist niet het gevoel 
zal hebben vrijdagavond voor niets in 
het hokje te hebben gezeten. eanduoortee hoersn^ 
Ter gelegenheid van haar afscheid 
als werkend lid biedt de toneelvereni- 
ging 'Op Hoop van Zegen' mevrouw 
J.M. Bisenberger-Kromhout een recep- 
tie aan op zondag 24 januari a.s. des 
middags van 4 tot 6 uur in het Gemeen- 
schapshuis 

• De resultaten van de j.l. zaterdag in 
het zwembad 'De Duinpan' onder aus- 
piciën van de Kon. Ned. Bond tot het 
Redden van Drenkelingen door de Zand- 
voortse Reddingsbrigade gehouden wed- 
strijden eerste hulp aan drenkelingen, 
luiden als volgt : 

1. Gouda 375 p., 2. Middelburg 372 p., 
3. Dordrecht 365 p., 4. Rotterdam 362p., 
5. Heemstede 361 p. en Deurne 361 p., 
7. Weert 360 p., 8. Amsterdam 339 p.. 9. Heerhugowaard 327 p., 10. Delft 
323 p., 1 1. Den Haag 322 p., 12. Eind- 
hoven 3T2 p., 13. Haarlem 302 p., 14. 
Leiden 297 p., 15. Rosmalen 263 p., 
16. Zandvoort 262 p. 
Direkt na afloop van de finale reikte 
wethouder Jan Termes van sportzaken 
de prijzen aan de winnende teams uit. 
Hij maakte van de gelegenheid gebruik 
de ZRB met het zestigjarig jubileum 
te feliciteren. De inwoners van Zand- 
voort mogen, zei Termes, trots zijn 
op deze organisatie die vanaf 1922 
de helpende hand biedt aan de strand- 
en zeebezoekers. Vrijwillige Hulpverlening ''CE. 17373 

MENSEN heipen MENSEN 

Een reddingslijntje. 
Als de zee u te hoog gaat. kans op rijkssteun voor 
jongerenhuisvesting Jopie Bisenberger - Kromhout als mevrouw Puffin foto Jacob Koning Op dit moment onderzoekt het minis- 
terie van volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening de mogelijkheid financiële 
steun te verlenen aan gemeenten die 
leegstaande oude gebouwen en grote 
woonhuizen willen aankopen en ge- 
schikt maken voor de huisvesting van 
één en tweepersoonshuishoudens. 

Tot op heden hebben alleen grote ge- 
meenten als Amsterdam, Den Haag en 
Rotterdam op bescheiden schaal grote 
leegstaande panden in eigendom verwor- 
ven en vervolgens uit eigen financiële 
middelen verbouwd tot wooneenhe- 
den voor jeugdige woningzoekenden. 
Het rijk wil deze en kleinere gemeen- 
ten nu geldelijk gaan steunen bij de 
herinrichting van kapitale gebouwen 
en woonhuizen t.b.v. de huisvesting 
van jongeren. Omdat de financiële handreiking in 
verband met de ekonomiese malaise 
van beperkte aard zal zijn wil volks- 
huisvesting en ruimtelijke ordening 
zoveel mogelijk ruimte laten aan de 
zelfwerkzaamheid van de toekomstige 
biewoners. Bij het opnieuw bewoon- 
baar maken van grote oude panden 
zouden door de overheid alleen de 
minimaal vereiste voorzieningen, zo- 
als verwarming, licht, water, gas, etc. 
moeten worden aangebracht. Gelet 
op de voorbeelden uit de praktijk is 
het ministerie van volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening hoopvol ge- 
stemd over de zelfwerkzaamheid en 
kreativiteit van de jongeren bij het 
opknappen van woonruimten. zrb: springlevende 60-jarige Met de afgelopen zaterdag in het sport- 
fondsenbad 'De Duinpan' gehouden 
landelijke kampioenschappen eerste 
hulp aan drenkelingen —waarvan de 
lezer de uitslagen elders in de koerant 
aantreft— startte de Zandvoortse Red- 
dingsbrigade de evenementenreeks ter 
gelegenheid van de viering van het 60- 
jarig bestaan van de brigade 

De direkte aanleiding voor de opichting 
van de vrijwillige kusthulp in 1922 was 
een uerdrinkingsongeval dat twee jaar 
eerder voor het strand van de gemeente 
had plaatsgevonden en dat diepe indruk 
op de inwoners had gemaakt door dat 
niet tijdig hulp aan het slachtoffer —een 
jeugdige ingezetene van de badplaats- 
kon worden verleend. Vanaf dat mo- 
ment werden in Zandvoort pogingen 
ondernomen om een reddingsbrigade 
in het leven te roepen. Het zou echter 
nog twee jaar duren alvorens er daad- 
werkelijk een begin met de uitvoering 
van het plan tot de oprichting werd 
gemaakt. 

Maar pp 27 maart 1 922 was het dan zo- 
ver en werd door zevenenvijftig ingeze- 
tenen van Zandvoort tijdens een bijeen- komst in een plaatselijke lokaliteit de 
Zandvoortse Reddingsbrigade gesticht. 
Een doei dat werd bereikt door de niet aflatende inspanning van de toenmali- 
ge hervormde predikant P.M. Posthu- 
mus Meyes en de heer A.J. Meyerink, 
propagandist van de Ned. Bond tot 
het Redden van Drenkelingen. Sinds- 
dien is de Zandvoortse Reddingsbri- 
gade niet meer weg te denken uit de 
badplaats en in het bijzonder de kust 
waar de vrijwilligers gedurende de zo- 
mermaanden dag in dag uit waken 
over de veiligheid van de baders en 
zwemmers en in de laatste jaren in toe- 
nemende mate over de (plank) zeilers. 
Een paar cijfers om het belangrijke en 
omvangrijke werk van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade te illustreren. In de 
afgelopen tien jaar brachten leden van 
de ZRB 600 in nood verkerende zeilers 
behouden aan land en verleenden aan 
ongeveer 1 000 strandbezoekers de 
eerste hulp. 
. De brigade die in de zomer van 1922 
begon met een uiterst bescheiden uit- 
rusting —een linnen tent aan het strand 
en een roeivlet— beschikt thans over 
twee permanente in de zeereep gebouw- de observatieposten en als laatste aan- 
winst een mobiele post aan het naakt-' 
strand. Voor patrouillediensten en hulp 
aan drenkelingen zijn er drie brandings- 
boten, twee rubbervletten en drie vlet- 
ten in de vaart. Verder is de brigade 
uitgerust met moderne kommunikatie- 
apparatuur en heeft een Landrover in 
gebruik voor de verbinding tussen strand 
en dorp. Het aantal leden bedraagt mo- 
menteel 374 waarvan er 21 5 over diver- 
se reddingsdiploma's beschikten. Gedu- 
rende de wintermaanden gaat het onder- 
ling kontakt tussen de zeebrigadiers niet 
verloren en wordt hun kennis en vaardig- 
heid regelmatig bijgespijkerd door mid- 
del van kursussen, lezingen etc. 
Zestig jaar na de oprichting van de Zand- 
voortse Reddingsbrigade mag dan ook • 
worden vastgesteld dat het entoesiasme 
van de mensen van het eerste uur nog 
altijd springlevend is en stimulerend 
voor steeds weer nieuwe generaties vrij- 
wliigers. Alle reden dus om het begin 
en de tussenliggende jaren van aktivitei- 
ten aan strand en op zee door middel 
van diverse manifestaties in de herin- 
nering terug te roepen. Wie aan de jubi- 
leumviering een financieel steentje wil bijdragen kan dit doen door het storten 
van een klein of groot bedrag —iedere 
gift is welkom- op rek. nr. 32.63.1 1.629 
van de Rabo-bank Zandvoort onder ver- 
melding : jubileum ZRB. 
jan. H.W. L.W. 13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 05.42 
06.34 
07.18 
07.55 
08.39 
09.37 
10.43 
11.52 
00.42 
01.44 
02.26 
02.56 
03.28 
04.12 
04.44 
05.17 
06.01 
06.40 
07.17 13.43 
14.34 
15.16 
15.55 
16.40 
17.37 
18.43 
19.51 
08.42 
09.44 
10.27 
10.58 
11.28 
12.11 
12.43 
13.17 
14.00 
14.41 
15.17 H.W. 

17.53 
18.38 
19.21 
20.09 
21.08 
22.17 
23.32 

12.56 
13.50 
14.32 
15.04 
15.37 
16.12 
16.52 
17.31 
18.09 
18.48 
19.32 L.W. 

01.52 
02.38 
03.21 
04.10 
05.09 
06.17 
07.32 
08.42 
20.57 
21.52 
22.33 
23.04 
23.36 
00.12 
00.52 
01.30 
02.09 
02.49 
03.32 Doodtij 19 jan. Springtij 27 jan. tafel van verdienste 
van duysterghast 
foto Jacob Koning 


familieberichten 

^jffy^ omroepers 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RmfAN 
Telefoon 14365 Tijdens de zeer druk bezochte Nieuw- 
jaarsreceptie die sociëteit Duystergliast 
zaterdag voor haar leden hield, werd 
voor de twaalfde maal de Tafel van 
Verdienste uitgereikt. Deze tafel wordt 
jaarlijks toegekend aan personen of in- 
stellingen die zich op bijzonder wijze 
voor Zandvoort verdienstelijk hebben 
gemaakt. Gé Loogman vervaardigde de- 
ze mozaiektafels waarin hij altijd sym- 
bolen verwerkte die betrekking had- 
den op de ontvanger . 

Voorzitter Jaap van Pol toonde zich 
verheugd dat zo veel verenigingen en 
leden blijk van hun belangstelliny had- 
den gegeven. Hij heette in het bijzon- 
der burgemeester Machlelsen met echt- Lidy Schouten genote en de wethouders v.d. Mije en 
Aukema van harte welkom en wenste 
iedereen een voorspoedig 1982 toe. 
Ondanks een moeilijke periode in het 
begin van het afgelopen jaar was het 
toch gelukt de goede geest in de socië- 
teit te behouden vooral dank zij het 
werk van een aantal aktieve leden. 
Voor 1982 staan er heel wat evenemen- 
ten op het programma, waarvan de vie- 
ring van het 1 5-jarig bestaan van de 
soos op 24 april a.s. De Tafel van Ver- 
dienste is in het leven geroepen door 
de Raad van Elf. Oorspronkelijk vond 
de uitreiking plaats op de elfde van 
de elfde, maar later besloot men dit 
gebeuren naarde nieuwjaarsreceptie 
te verplaatsen. Dit jaar werd besloten 
de vorm van de Tafel een nieuw jasje 
te geven. De opdracht hiertoe werd 
verstrekt aan de heer Lavertu die in 
1979 de Tafel voor de heer Loogman 
vervaardigde. Hierna was het woord 
aan Prins Karnaval, alias Ben Fijma. 
Met het oog op het 15-jarig bestaan 
was dit maal besloten de toekennings- 
normen enigszins te wijzigen: niet de 
verdienste voor de gemeente Zandvoort 
maar het goede werk voor Duysterghast 
was doorslaggevend. En zo kon men Mm de Buyzer achter zijn 
tafel van verdienste door het voorlezen van de door de heer 
Jaap Kooiman gekalligrafeerde oorkon- 
de vernemen dat de Tafel van Verdiens- 
te dit jaar Was toegekend aan de heer 
Wim de Buyzer, die gedurende 10 jaar 
zijn krachten aan de sociëteit heeft ge- 
geven. De marmeren tafel op sokkel 
versierd met 4 duystere ghasten ging 
vergezeld van een geldbedrag en een 
bloemstuk voor mevrouw Netty de 
Buyzer. Het geld zal, zo vertelde de h r. 
Buyzer,ten toede komen aan mensen 
in Polen en wel via de zeer betrouwba- 
re stichting Vriendehulp in Heemstede, 
zodat men er zeker van kan zijn dat 
elke cent op de juiste plaats terecht 
komt. Theo Hilbers die als afleidings- 
man dienst had gedaan om de heer 
de Buyzer zand in de ogen te strooien 
ontving voor zijn geslaagde manoeuvre 
een karnavalsonderscheiding. 

en sukses Vrijwillige Hulpverlening 
17373 

SOMS praat je met een 
vreemde wat gemakkelij- 
ker over dingen die je 
dwars zitten. 
Op de eerste woensdag van het nieuwe jaar werden in Zandvoort door een containertruck van Maltha 
Glasrecycling voor de eerste keer de eind vorige maand in de gemeente geplaatste glasbakken opge- 
haald. De propvolle bak -er kon werkelijk geen fles meer bij- bij het busstation aan de Louis Da- 
vidsstraat werd onder de toeziende blikken van wethouder Jan Termes en direkteur Wertheim van 
de dienst publieke werken met een mechaniese heflcraan van het plaveisel getild en boven de contai- 
ner van de vrachtwagen geleegd. Een geslaagde proef, aldus Termes, en de glasbakken zullen dan 
ook permanent in Zandvoort worden gestationeerd. Indien nodig zullen er in de zomermaanden 
meerdere glasbakken in het dorp en langs beide boulevards worden geplaatst. Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor 
ons heeft betekend geven wij kennis dat onze 
lieve en zorgzame moeder, groot-, overgroot- en 
betovergrootmoeder 

ANTJE PAAP 

weduwe van A.J. van der Moolen 

op de leeftijd van ruim 87 jaar rustig is ingeslapen. 

W.A. van der Moolen 
A.J. van der Moolen 
E. van der Moolen-Koper 
en verdere familie 

2041 VA Zandvoort, 7 januari 1982. 
"Het Huis in de Duinen" 
Correspondentie-adres: 
Pasteurstraat 13 

De crematie heeft op dinsdag 12 januari plaats gehad. behangopruiming 
1 /2 prijzen per rol 

schildershal 
c.j. paap 

hofdijkstraat 24 

Tel. 12206 

nw. unicum 
Icrijgt 

bewoners 
organisatie Afgelopen donderdag brak er een be- 
langrijk moment aan voor de bewoners 
van de leef- en werkgemeenschap Nw. 
Unicum voor lichamelijk gehandikap- 
ten: de start van de verkiezingskam- 
pagne voor de bewonersorganisatie 
welke na de stembusuitsiag zal wor- 
den geïnstalleerd. Aan de totstandkoming van een bewo- 
nersorganisatie —een stap op de weg 
naar meer en betere demokratiese ver- 
houdingen tussen patiënten, personeel 
en bestuurders van instellingen van de 
gezondheidszorg, aldus de stuurgroep 
bewonersorganisatie Nw. Unicum— is 
mim drie jaar voorbereidend werk voor- 
af gegaan. In die periode heeft de be- 
wonersorganisatie zijn definitieve vorm 
gekregen en is een verkiezingsprogram- 
ma uitgewerkt. Bij de voorbereidingen 
van een en ander is het overgrote me- 
rendeel van de bewoners van Nw. Uni- 
cum betrokken, geweest. De bewoners- 
organisatie van het revalidatiecentrum 
aan de Zandvoortselaan —een primeur 
bij de instellingen voor gezondheids- 
zorg in ons land— zal zich na de verkie- 
zingsuitslag en samenstelling gaan be- 
zighouden met allerlei techniese en be- 
stuurlijke zaken die leven, wonen, wer- 
ken en ontspanning in het centrum en 
daarbuiten kunnen verbeteren. 
Tijdens de op 7 januari j.l. in Nw. Uni- 
cum gehouden nieuwjaarsreceptie gaf 
de f raktievoorzitster van de PPR in de 
Tweede Kamer, Ria Beckers, als lid 
van de bijzondere Kamerkommissie 
voor het gehandikaptenbeleid, het 
startsein voor de verkiezingskampagne. 
Zij beklemtoonde daarbij het grote ge- 
■ wicht van de verwezenlijking van een 
bewonersorganisatie vqorjde ipso raak 
van de gehandikapten m. b.t. kwes- 
ties die hun materiële en immateriële 
belangen raken. 82e jaargang no. 3 vrijdag 15 januari 1982 
ean 
ait nieuwsblad voor zandvooit, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
redai<tie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktpnjzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandsetniddenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post verzetsherdenkingskruis uitgereikt aan vijf zandvoortse ingezetenen [: I Tijdens een sfeervolle bijeenkomst in 
de raadzaal spelde burgemeester Ma- 
chielsen gisterochtend een aantal in- 
gezetenen heïVerzetherdenkingskruis 
op. Behalve de naaste familieleden van 
de onderscheidenen waren ook aanwe- 
zig de wethouder, de gemeentesekreta- 
ris en oud-burgemeester Nawijn. 

Het Verzetherdenkingskruis werd inge- 
steld ter gelegenheid van de 35-jarige 
herdenking van de bevrijding in 1980 
en wordt toegekend aan een ieder die 
daadwerkelijk heeft deelgenomen aan 
het verzet. Daaronder vallen ook de 
verzetsstrijders in Oost-Azië op Japans 
gebied. De heer Machielsen herinnerde 
er in zijn toespraak aan dat zowel jon- 
gens-en meisjes als mannen en vrouwen 
het verzet pleegden en daarmee risiko 
liepen voor hun eigen leven en dat van 
anderen. Komend uit alle sektoren van 
ons maatschappelijk leven en ieder 

mevr. Kraan-Meeth 

met een eigen levensbeschouwing wa- 
ren zij verbonden door de overtuiging 
dat er een eind moest komen aan de 
gewelddadige onderdrukking van de 
^vreemde heersers, aldus dFburgemees- 
ter, die er vervolgens nadrukkelijk op- 
wees dat vrijheiden demokratie levend 
gehouden moeten worden en steeds 
verder ontwikkeld. 'De Vrijmoedigheid 
waarmee vaak mensen van deze tijd, 
vooral jongeren, omgaan met hun de- 
mokratiese rechten roept grote zorg op'. 
Zich rechtstreeks' wendend tot de vijf 
plaatsgenoten aan wie een Verzetsher- 
denkingskruis is toegekend zei de heer 
Machielsen : 'U heeft ieder op uw ei- 
gen plaats en naar eigen kunnen deelge- 
nomen aan het verzet, het grote en het 
kleine werk, maar beide onmisbaar in 
de grote verborgen strijd. Het is bijna 
37 jaar geleden dat de vrede werd ge-, 
tekend maar op dit ogenblik denken 
we terug aan de vele vrienden en be- 
kenden die wij verloren hebben'. Het 
lag voor de hand dat in zijn toe- 
spraak de grote immateriële en mate- 
riële nood in Polen ter sprake kwam 
en de hulp die het nog maar één gene- 
ratie geleden zelf verdrukte Nederland 
heeft geboden. Het waren de dertiger 
jaren die de oorlogsjaren inleidden. Er 
is altijd een voorspel en ook nu zijn er 
weer tekenen die wijzen op dreigende 
ontwikkelingen voor de mensheid, al- 
dus spreker, die nogmaals beklemtoon- 
de dat het sterkste verweer tegen neo- 
fascistiese krachten de versterking van 
de demokratie is. Daarna werd op ver- 
zoek van de burgem. een moment ver- 
wijld bij de winter 1945 toen het Ne- 
derlandse volk de verschrikking van 
de oorlog in al zijn rampspoed moest 
ondergaan. 

Zij die vervolgens door burgemeester 
Machielsen het Verzetsherdenkings- 
kruis opgespeld kregen waren mevrouw 
A. van den Berg-Dorreboom, Mevrouw 
C.C. Smit-van der Veen, de heren A.C. 
Ledegang, J. Moll en H. Mulder Smid. OPRUIMING 

van stereodraaitafel tot zoutvaatje 
van wekkerradio tot een glas 
van platen tot kalender 

van hanglamp tot cassette 

opbergsysteem 
van spiegelzuil tot placemat 

van audiorek tot briefpapier 

ach kom eigenlijk maar kijken bij 
RADIO PEETERS 
haltestraat 56 
v.l.n.r. de verzetherdenkingskruisdragers de heren Mulder Smid en Moll en naast burgemeester 

Machielsen de kleindochter van het postuum onderscheiden echtpaar Van der Veen en Van 
der Veen - Buis en de hr. Ledegang en mevr. Van den Berg - Dorreboom. foto Jacob Koning De dochter van mevrouw Smit nam de 
postuum aan haar grootouders me- 
vrouw J.C. van der Veen-Buis en de 
heer Chr.J. van der Veen toegekende 
verzetskruis in ontvangst. Mevrouw 
van den Berg sprak als oudste van de onderscheidenen een woord van dank 

, waarna er gelegenheid was hen onder 

het genot van een drankje de hand te 

drukken. 

In de koerant van dinsdag zullen wij 

nader ingaan op de achtergronden die tot de toekenning van de onderschei- 
dingen hebben geleid. rekordpoging onderwater zitten 
om dolf irama te redden Ondanks de akties van de leerlingen 
van de Mr. G.J. van Heuven Goedhart- 
school, de leden van de vereniging van 
zendamateurs 'De Golfbreker' en het 
initiatief van het zandvoortse gemeen- 
tebestuur om samen met provincie en 
rijk de mogelijkheden te onderzoeken 
voor het behoud van het Dolfirama, 
is dolfijnentrainer John Slootmaker er 
niet gerust op dat het projekt open 
kan blijven. Om de belangstelling van publiek en 
overheid op temperatuur te houden, 
heeft hij het plan opgevat om het be- 
staande wereldrekord onderwater blij- 
ven ruimschoots te verbeteren. Dit re- 
kord staat op dit moment op naam van 
een Brit die het 67 uur en vijftig minu- 
ten met behulp van duikflessen onder 
de waterspiegel heeft uitgehouden. Of 
het eveneens plaats vond in een geslo- 
ten dolfijnenbasin vermeldt de historie 
niet, maar dat doet er ook weinig toe. 
Dolfijnentrainer Slootmaker wil deze 
prestatie met ruim vier uur verbeteren 
met het doel om het Doifirama in de 
publiciteit te houden en hij rekent dan ■ 
ook op de nodige aandacht van kran- 
ten, radio en tv. 

Uiteraard stelt Slootmaker de eerder 
gevoerde akties van de schooljeugd en 
zijn vrienden van'Oe Golfbreker'zeer 
op prijs, maar zonder een voortdurend 
beroep te doen op het publiek om dmk 
uit te oefenen het Dolfirama van de 
ondergang te redden, ziet hij de toe- 
komst somber in. De eigenaar van de ' Bouwes Hotels, waarvan het Dolfirama 
een onderdeel is, loopt nog steeds met 
het plan rond het projekt te sluiten om- 
dat het onvoldoende geld zou opleveren. 
Op verzoek van het gemeentebestuur, dat, 
zoals gezegd, pogingen in het werk stelt 
het Dolfirama voor Zandvoort te behou- 
den, heeft deze de sluiting voorlopig op- 
geschort. Maar wanneer de onderhande- 
lingen die b en w met provincie en rijk 
willen voeren over financiële steun te 
lang gaan duren of, erger nog, geen re- 
sultaat opleveren, dan lijkt het lot van 
het Dolfirama bezegeld. 
Dat wil John Slootmaker niet afwachten, 
want een eventuele opheffing van het 
projekt betekent niet alleen het eind 
van een van de meest sympathieke en 
aardige attrakties in Zandvoort, maar 
ook een zekere dood voor de dolfijnen 
die te oud zijn om naar een andere plaats 
te verhuizen. Bovendien is een van de 
dieren zwanger en heeft een ander net 
een jong ter wereld gebracht. Met in 
totaal drie etmalen onder water te ver- 
toeven wil de trainer een hoogst per- 
soonlijke bijdrage leveren voor het be- 
houd van het Dolfirama en de drie zee- 
leeuwen en vijf dolfijnen. 

Een verblijf onder water is Slootmaker 
overigens niet vreemd. 
Hij is naast dolfijnentrainer duiker van 
beroep en heeft in de loop der jaren 
de nodige ervaring opgedaan. Maar een 
zit onder water van zo'n 72 uur is na- 
tuurlijk wel iets anders dan je, met de 
nodige onderbrekingen, onder water 
bewegen. Om dit te kunnen volhou- 
den moeten de nodige voorbereidin- gen worden getroffen, zoals informatie 
van deskundigen op het gebied van een 
langdurig verblijf onder het wateropper- 
vlak. Daarbij spreekt de techniese uit- 
rusting uiteraard een belangrijke rol: 
duikflessen, kompressor en de ijzeren 
stoel waarop de adspirant rekordbreker 
de tijd onder water zal gaan doorbren- 
gen. 

Gedurende de rekordpoging zal Sloot- 
maker strijd moeten leveren tegen ver- 
moeidheid, slaap en verveling. .Dit laat- 
ste zal waarschijnlijk wel meevallen 
door het gezelschap van de dolfijnen. 
Misschien kan hij de tijd onder water 
ook nog nuttig maken door de dolfij- 
nen nieuwe kunstjes te leren, zoals het 
onderwater door hoepels duiken en in 
formatie zwemmen. Een nummer dat 
tot op heden nog aan het programma 
ontbreekt. 

Op vrijdag 5 februari a.s. zal Slootma- 
ker in zijn ijzeren zetel onder de wa- 
terspiegel van het Dolfirama plaatsne- 
men. Om precies drie uur duikt hij 
onder om 72 uur later als kampioen 
onderwaterman weer boven te komen. 
Hij zal gedurende die periode worden 
begeleid door een medies team o.l.v. 
de zandvoortse arts Bouwman. 
De tijd dringt trouwens. 
In een brief aan het gemeentebestuur 
heeft hotel-eigenaar Hordo op de nodi- 
ge spoed bij het overleg tussen provin- 
cie, rijk en gemeente aangedrongen 
over het behoud van het dolfirama. 
Daaruit blijkt dat de Canadees een be- 
slissing over de toekomst van de dolfij- 
nenshow in Zandvoort niet tot Sint 
Juttemus wil rekken. 


o Op uitnodiging van Nw. Unicum geeft 
de harmoniekapel en het fanfarekorps 
van de muziekvereniging 'St. Jeanne 
d'Arc' op donderdag 21 januari a.s. 
een konsert in 'De Brink' van het reva- 
lisatiecentrum aan de Zand voortsel aan. 
Het optreden van de leden van de ver- 
jniging zal worden gekompleteerd door 
een groep majorettes. De uitvoering be- 
gint om 20.00 uur en is ook voor niet- 
bewoners van Nw. Unicum toeganke- 
lijk. De entree is kosteloos. 

• Onlangs is de bar-, bistro - dancing 
'Chaplin' aan Kerkstraat 10 weer ge- 
start met het 'Kabaret der óribekenden'. 
ledere maandagavond worden vanaf 8 
uur de voorronden voor de deelnemers 
(sters) gehouden. Na afloop vinden de 
halve finales plaats die worden gevolgd 
door de eindstrijd. Zangers, zangeres- 
sen, danseressen, parodisten en mucisi, 
etc. kunnen zich dagelijks voor een op- 
treden melden onder de telefoonnum- 
mers 12493, 196348 en 22656. 

• Vorig jaar werd de mr. J.G. van , 
Heuven Goedhartschool in Zandvoort 
nw. noord door het ministerie van on- 
derwijs en wetenschappen aangewezen 
als eksperimentele basisschool. De of- 
ficiële start van het eksperiment op 
zaterdag 23 januari a.s. wil de school 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

's Morgens om 1 1 uur zal wethouder 
l.M. Aukema van onderwijs de school 
opnieuw openen, waarna een feest- 
markt met tal van attrakties wordt 
georganiseerd, ledereen is van harte 
welkom. bürgèirjijl^ jst^^ 5 januari — 1 1 januari 1982. 

geboren : Maxim Cornelis, zoon van 
K. Roos en P.W.M. Moerbeek ; Angeli- 
que dochter van S. Terol en M. Kooij; 
Wendy dochter van A.T.M, van den 
Broek en R.L.A.E.M. Webber. 

overleden : Martinus Johannes Fran- 
ciscus Castien, oud 74 jaar ; Alida Joa- 
cim, geb. Jordaan, oud 66 jaar ; Anna 
Maria Boendermaker, oud 87 jaar ; 
Josephina Maria Antonia van Senden 
geb. Versteeg, oud 89 jaar. waterstanden 
jan. 


H.W. 


L.w. 


M.W. 


L.w. 


15 


07.18 


15.16 


19.21 


03.21 


16 


07.55 


15.55 


20.09 


04.10 


17 


08.39 


16.40 


21.08 


05.09 


18 


09.37 


17.37 


22.17 


06.17 


19 


10.43 


18.43 


23.32 


07.32 


20 


11.52 


19.51 


— .— 


08.42 


21 


00.42 


08.42 


12.56 


20.57 


22 


01.44 


09.44 


13.50 


21.52 


23 


02.26 


10.27 


14.32 


22.33 


24 


02.56 


10.58 


15.04 


23.04 


25 


03.28 


11.28 


15.37 


23.36 


26 


04.12 


12.11 


16.12 


00.12 


27 


04.44 


12.43 


16.52 


00.52 


28 


05.17 


13.17 


17.31 


01.30 


29 


06.01 


14.00 


18.09 


02.09 


30 


06.40 


14.41 


18.48 


02.49 


31 


07.17 


15.17 


19.32 


03.32 


Doodtij 19jan. Springtij 27 jan 


, bij nïeuwboy w stationsplein 

wordt voetgangersgebied verplaatst fariiiUebéncfitfeh ;|^^^^^^ 
Nog vrij onverwacht werd uit ons midden weggenomen de heer 

F.J.C. TERWEE 

Met dankbaarheid voor wat hij als leraar en collega voor ons heeft bete- 
kend gaan onze gedachten uit naar de familie en hopen dat God hen de 
kracht geeft dit verlies te dragen. 

Bestuur, collega's en leerlingen 
Christelijke MAVO 
'Jaap Kiewlet' 
Zandvoort, 8 januari 1982. Met grote ontsteltenis namen wij kennis van het overlijden van onze oud- 
medebestuurder 

FRANS TERWEE 

Onze gedachten gaan in deze moeilijke dagen uit naar zijn echtenote en 
kinderen. 

Namens de besturen van de 
Kruisvereniging Zandvoort en de 
Stichting Gezondheidscentrum 
Zandvoort. vogels voederen blijft nodig Zoals in de koerant van j.l. vrijdag werd 
gemeld is de techniese en ambtelijke 
voorbereiding van het ontwerp bestem- 
mingsplan voor het Stationsplein tussen 
Zeestraat en het voormalige La Mer ge- 
reed en zal binnenkort door de gemeen- 
teraad worden behandeld. 

In het ontwerp is voorzien in de bouw 
van 98 twee- en driekamerwoningen in 
de woningwet of premiebouwsektor ge- 
schikt voor de bewoning door oudere 
echtparen en andere vormen van samen- 
wonen. Op de begane grond is ruimte 
geprojekteerd voor een aantal winkels 
en of horekabedrijven. Onder de bebou- 
wing is de mogelijkheid geschapen voor 
de aanleg van parkeergarages. De hui- kèrKdiehstëir HERVORMDE KERK 
zondag 17 jariuari a.s.: 
09.00 uur : dhr. J. lasthuis. 
10.45 uur : Oekumeniese dienst, voor- 
gangers : de Pastores. 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 17 januari a.s.: 
10.00 uur: Ds. P. van Hall 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 16 januari a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 17 januari a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering. 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Caeciliakoor. 

PROTESTANTEIMBOND 
zondag 17 januari a.s.: 
10.30 uur : oekumeniese dienst in de 
r.k. kerk, grote krocht. dige doorgang tussen Monopole en de 
voormalige Hollandia bioskoop voor 
de strandbezoekers die per trein in 
Zandvoort arriveren zal worden ver- 
plaatst. Buiten het projekt valt de 
bouwvan 24 premiekoopwoningen 
op de grond van La Mer, welke door 
partikulieren wordt gerealiseerd. 
De aankoop van de grond tussen Zee- 
straat en La Mer door de gemeente 
Zandvoort wordt geraamd op een be- 
drag tussen de f. 2.500.000.- en 
f. 3.000.000,-. De kosten van de sloop 
van de panden Zeestraat 27 en Sta- 
tionsplein 5, 7, 11, 13 en 15 alsmede 
bouwrijpmaken, herbestraten, verlich- 
ting.etc. worden geschat op f. 228.000.- 
De opbrengst van de eventuele door- 
verkoop van het terrein —want de ge- 
meente gaat niet zelf bouwen— wordt'o 
geraamd op een bedrag tussen de 
f. 1.176.000.- en f. 1.674.000,-. Waar- foto Jacob Koning 

schijnlijk zal de woningbouwvereni- 
ging 'Eendracht Maakt Macht' het ter- 
rein van de gemeente overnemen. 
Alles valt of staat echter met de bereid- 
heid van het ministerie van Volkshuis- 
vesting en Ruimtelijke Ordening een 
financiële bijdrage te verlenen aan sa- 
nering en bouwplan voor het gebied. 
Daarover moet nog het nodige overleg 
tussen genoemd departement en de ge- 
meente Zandvoort worden gevoerd. 
Al neemt momenteel de vorst iets af en 
is de sneeuw nagenoeg verdwenen, dat 
betekent nog niet dat de voedering van 
vogels kan worden stopgezet, integen- 
deel ! Wanneer op dit moment niet 
langer gevoerd zou worden zijn alle in- 
spanningen van de afgelopen weken 
tevergeefs geweest. 

Ook al hebben de betreffende instanties 
tijdens de koudeperiode twee maal per 
dag op een aantal plaatsen (o.a. in de 
duinen achter de Frans Zwaanstraat, 
aan het einde van de Brederodestraat 
en op het binnenterrein van het circuit) 
voedsel gedeponeerd, toch zijn de vo- 
gels verzwakt geraakt. Zowel de heer 
Van Vueren van het Kennemer Dieren- 
tehuis als de plaatselijke dierenbescher- 
ming gaan derhalve onverdroten door 
met voeren en ze hopen dat de partiku- 
lieren dat ook doen. Bijzonder gewaar- 
deerd wordt de medewerking van de 
politie, die regelmatig door koude be- 
vangen vogels bij het dierentehuis afle- 
vert. In tegenstelling tot olievogels, 
waarvan altijd moet worden afgewacht ZO begon het. 
medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 16 en zondag 17 januari a.s.: 
Zuster T. v.d. Spek, v. Lennepweg 42 hs. 
tel. 18741. 

APOTHEKERSDIENST 
zaterdag 16 en zondag 17 januari a.s.: 
Aerdenhout Apotheek, Zandvoortselaan 
164, Aerdenhout, tel. 023 - 240758. 

GESLACHTSZIEKTEN 

voor algemene informatie bel 023- 
320202 (dag en nacht). 
In het nummer van afgelopen vrijdag schonk de koerant aandacht aan het 60-jarig jubileum van de Zand- 

voortse Reddingsbrigade. In het artikel werd meldmg gemaakt van het materiaal waarmee de ZRB-vrij- 

willigers van het eerste uur m 1922 aan het strand met hun aktiviteiten begonnen : een linnen tent en 

een roeivlet. 

Op bovenstaande foto van zestig jaar geleden bevindt zich Imks op de voorgrond het linnen onderkomen, 

de roeiboot kiest zee voor een proefvaart en rechts staat een met paarden bespannen kar die eveneens tot 

de uitrusting van de brigade behoorde. 

Nog even het rekeningnummer van de ZRB bij de RABO-bank Zandvoort, waarop men een bijdrage kan 

storten t.b.v. de evenementen die de brigade in het jubileumjaar gaat organiseren : 32.63.11.629 onder 

vermelding van jubileumviering 1982 van de Zandvoortse Reddingsbrigade. of ze het halen, kunnen de koudeslacht- 
offers worden gered. Al wat ze nodig 
hebben is de warrntë van speciale lam- 
pen, voer al naar gelang de soort vogel 
en huisarrest tot het voorjaar, allemaal 
voorwaarden waaraan in hetvogelhuis 
op het terrein van het Kennemer Die- 
rentehuis kan worden voldaan. Ook 
de brandweer staat altijd klaar. Zo toog 
zij afgelopen zondagochtend na een be- 
zorgd telefoontje dat mogelijk vogels 
vastgevroren zaten op het ijs in het 
binnenterrein van het circuit, gewapend 
met een lang touw samen met de be- 
heerder van het dierentehuis naar de 
aangegeven plek, waar ze ieder aan een 
kant het touw over het ijs trokken. Tot 
hun grote opluchting vlogen de vogels 
allemaal op. In dit verband eerst even 
het volgende. Mochten ergens vastge- 
vroren vogels worden aangetroffen dan 
is er maar één manier om ze te redden: 
AFBLIJVEN en onmiddellijk deskun- 
dige hulp inroepen op tel 13888 (Ken- 
nemer Dierentehuis) of no. 14302 (se- 
kretariaat Dierenbescherming). Dat de 
wintervoedering in onze gemeente zo 
naar wens verloopt is voornamelijk te 
danken aan de uitstekende samenwer- 
king tussen bovengenoemde hulpverle- 
ners, waarbij ook de medewerking van 
de dienst van publieke werken best 
even gememoreerd mag worden. Zij 
houdt namelijk de wakken open en 
voert 's morgens vroeg de watervogels. 
Ook een grootwinkelbedrijf en een su- 
permarkt verdienen een pluim op de 
hoed voor hun steun in natura en bo- 
venal de leden van de dierenbescher- 
ming in Zandvoort. Doordat hun finan- 
ciële bijdrage voor de volle honderd 
procent gebruikt wordt voor de leniging 
van het dier in nood komen de vogels 
in onze omgeving, naar menselijke 
maatstaven dan, niets te kort. Wat na- 
tuurlijk niet wegneemt dat het mor- 
gen best warm water mag gaan rege- 
nen ! eanduoorhse Noeran^ bewoners h J.d. duinen 
ingelicht over ver- en 
'U bent al langer dan tien jaar opgeza- 
deld met de renovatie van ons bejaar- 
denhuis' zei direkteur Brabander vorige 
week maandag tijdens de nieuwjaarsbij- 
eenkomst tot de bewoners van het Huis 
in de Duinen. Op 7 januari j.l. kwam er 
echter schot in de zaak want op die dag 
diende het bestuur bij de gemeente Zand- 
voort officieel een verzoek tot renovatie 
in, terwijl de bewoners gisteren via een 
bouwbulletin vernamen hoe een en an- 
der in zijn werk_2al gaan. 

De renovatie zal plaats hebben in twee 
gedeelten. Het eerste betreft de B-vleu- 
gel, de A-vleugel (ziekenafdeling) en de 
C-vleugel (zusterhuis). De bouw daar- 
van zal ongeveer zeven maanden duren, 
waarna de D en de E-vleugel aan de 
beurt komen met een verbouwingsduur 
van circa acht maanden. Tijdens deze 
gedeeltelijke renovatie zal het woonge- meld. Zo zal het voorhalletje 1 bij 3 
meter zijn en de huiskamer 3 bij 4. De 
inrichting bestaat uit een hang-legkast 
van 60 bij 100 cm., vaste vloerbedekking^ 
glasgordijnen, zusteroproep en brand- 
melder, telefoon en kabel-tv aansluiting 
en voldoende stopkontakten. Direkteur 
Brabander is een voorzichtig man en ver- 
meldt in het bouwbulletin nadrukkelijk 
dat de volgende data onder strikt voor- 
behoud zijn gepland. Zo zal de verhui- 
ding van A - B - C vleugels in de maand 
december 1982 plaats vinden en de te- 
rugplaatsing naar de gerenoveerde vleu- 
gels in augustus 1983. Daarna zal de 
verhuizing van de D en E vleugels naar 
de tijdelijke bouw geschieden en de te- 
rugplaatsing naar het gerenoveerde huis 
in mei 1984. Het is begrijpelijk dat e r 
na de renovatie per woonlaag minder 
bewoners gehuisvest kunnen worden. 
Direkteur Brabander is van mening dat ipiEDEREiiiiiiimii 

j.Óphjiminginriietgóedkieonrtg;;yait(^ exklusieve verwerking 
van twijgsoepel, puur leer 
plus de dikke zachte 
kussens garanderen 
ongekend zitkomfort. 
Het donkere solide 
hardhout benadrukt de 
degelijkheid van dit ontwerp. Direkt uit 
voorraad leverbaar, uitgevoerd in speels 
patch-work, 3 zits -i- 2 zits kombinatie. 

Normale prijs ^^tké^^^ 
2450.- NU H^^ 

LEDEREN BANKSTELLEN 

uitmuntende kwaliteil legen 
exorbJtani lage pri|zen 
normaal 2450- NU 1995.- 
normaal 3695 - NU 2995,- 
normaal 3795 - NU 2495.- 
normaal 4790 - NU 3995,- 'H" LEDEREN FAUTEUILS normaal 
normaal 1095 
1895 ■ NU 
NU 795,- 
1395,- Apeldoorn 

Europaweg 170 Telefoon (055) -33 3666 

Scheveningen 

Gevers Deynootweg 83 (100 m vanaf het Kurhaus) 
Telefoon (070) -553086 

Zandvoort: Stationsplein 13-15 


T3> ,ndvo' lOrt Sche>ie"lf«;!^GeOPEHD 

Herman Heijermansweg sLtUdtie pi a n . schaal .1 1000 deelte zo volledig mogelijk worden af- 
gesloten. De bewoners van het te reno- 
veren gedeelte zullen tijdelijk gehuis- 
vest worden in de opgenvallen plaatsen 
van de D en de E-vleugel en in een hou- 
ten gebouw dat geplaatst zal worden 
langs de gehele Herman Heijermansweg. 
Dit gebouw zal een verbindingsgang heb- 
ben met het hoofdgebouw. Zoals we reeds 
eerder schreven zal de tijdelijke huisves- 
ting bestaan uit een huiskamer met voor- 
halletje waarin een toilet en een keuken- 
blokje. In het bouwbulletin worden de- 
diverse afmetingen en de inrichting ver- 


14444 Politifl (silMn noo<^yall«n) 

12IMM} Brendmaldinfssn 

13043 Politta 

14841 GanMcntsMkretarM 

17947 Informatioburo VW 

18083 Stiehtinfi Vtfijkraad Nw. Noord 

(023) 242212 AutomobtolbAdriif 
FlintsmuMi, Zandvoorttsiaon 
365, BsntvsM 
Daihatsu dsater»rvi«s 

12323 Rinfeo eutotachnwk, wsrk- 

plaats an msgaïijn 
13360 Rinko vsrkooposntrum, nicu- 

vw sn gabniikta Renauits. 

12135 Zandvoortse Koaranl/b.v. 
Achtenwag 1 er oprecht naar gestreefd moet worden 
dat de bewoners weer op of in de buurt 
van hun oude kamer komen te wonen. 
In ieder geval zal het terugverhuissche- 
ma geheel in overleg met hen worden 
opgesteld. Niet zo verwonderlijk in een 
bejaardenhuis waar de inspraak van de 
bewoners een belangrijke faktor vormt. -WW 
voor exclusieve herenmode 

HALTESTRAAT 14 

telefoon 02507 - 1 46 66 

geeft 

10 tot 25% 
korting WOONRUIMTE 

jong vrouw zoekt woonruim- 
te. Overname geen bezwaar, 
redelijke huur. voor tijdeüjk 
of permanent. 
Tel. 020 -84 76 99. 

VERLOREN 

witte ceintuur (stof) in de 
buurt van nw. noord, 
telefoon 16757. 

KEES ligt met zware averij 
bij St. Helena. Nu is hij eer- 
daags jang. Wie hem wil 
schnjven (luchtpost), zijn 
adres is : poste restante - 
-Kfees Visser: zeiljacht Vrij- 
heid II, postkantoor James 
Town, Sint Helena. 

Voor mijn zoon van 7 zoek 
ik voor 1 X p.w. of 1 x per 
14 dagen een OPPAS 's 
avonds, bijv. jongen v.a. 17 
jaar of volwassene (man of 
vrouw), tel. 1 68 87. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kuiutgebitreparatie, etc. 
A.RirMAN 
Tdefoon 14365 
[STEE6E * tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 12129 OPRUIMING 

Handelsdrukwerk 


DRUKKER IJ 

Van Petegem 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — 


b.v. 
Zandvoort alle kinderpantoffels ^ » 

alle kinderschoenen (echt leder) | ƒ 
alle kinderlaarzen 

diverse damesschoenen echt leder diverse dameslaarzen echt leder vanaf 

doe nu yw voorde 
schoenboetiek ■i h syperscherpe 

gebreide jurkjes f 39.00 
truitjes v.a. f 15.00 

enz.,enz.,enz.,enz.. 

LIBEHTY MODE 

Louis Davidsstraat 15 

Tel. 16920 

t.o. vvv-kahtoor 
drop 2 zakken 
hoestbonbons 225 gr. 
hotel cake 
liter roomijs van f 4.00 voor f 3,25 
vanf 2.00 voor f 1.75 
van J ^75 voor f 2.35 
vanf 3.75 voor f 3.35 JAMBV 
kerkstraat 22 X^ s fgsMi 82e jaargang no. 5 
vrijdag 22 januari 1982 
ait nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoon / achtenweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktpnjzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per laar, ( 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
' mmssmrnm s mmm&^ s 


nieuwe kans op aankoop 

groot kijkduin 

door aemeente zandvoort 'De mogelijkheden tot aankoop door de 
gemeente Zandvoort van het voormalige 
kinderhuis 'Groot Kijkduin' aan de Dr. 
John Mezgerstraat zien er rooskleuriger 
uit dan zich aanvankelijk liet aanzien'. 

Dit deelde wethouder Jan Termes van 
publieke werken mee tijdens de woens- 
dagavond in het raadhuis gehouden 
eerste openbare vergadering van de 
vorig jaar ingestelde stuurgroep één- 
en tweepersoonshuishoudens. In deze 
van gemeentewege ingestelde groep 
hebben naast b en w, het buro volks- 
huisvesting en ruimtelijke ordening 
en de dienst van publieke werken ver- 
tegenwoordigers zitting van de Werk- 
groep Huisvesting Zandvoort, Nieuw 
Unicum en de woningbouwvereniging 
'Eendracht Maakt Macht.' 
Het eerste bod dat het gemeentebestuur 
enkele maanden geleden op 'Groot 
Kijkduin' uitbracht was voor het stich- 
tingsbestuur van het kinderhuis niet 
akseptabel. De vraagprijs was f 400.000.- 
terwijl het kollege voor het kapitale 
pand niet meer dan f 175.000.- wilde 
betalen. Dat —lage— bod van b en w 
was gebaseerd op de verhuur van de 
in het gebouw aanwezige kamers aan 
alleenstaande zandvoortse woningzoe- 
kenden. Voor een dergelijke opzet 
worden door het rijk geen subsidiegel- 
Weth. Termes: onderhandelingen over 
aankoop van Groot Kijkduin worden 
voortgezet. 

den beschikbaar gesteld, zodat aan- 
koop en jaarlijkse eksploitatielasten 
geheel voor rekening van de gemeente 
zouden komen. 

Inmiddels heeft de dienst van publieke 
werken in nauwe samenwerking met 
het buro volkshuisvesting en ruimte- 
lijke ordening een plan ontwikkeld 
voor de verbouwing van de huidige 
vertrekken tot zeventien zelfstandige 
wooneenheden voor één- en tweeper- 
soonshuishoudens, waarvoor wèl subsi- 
die door het rijk mogelijk is. Daardoor 
zijn de kansen op aankoop door de ge- 
meente gestegen. 

Wethouder Termes liet woensdagavond 
doorschemeren dat het kollege thans 
een hoger bod op het gebouw kan uit- 
brengen dan de oorspronkelijke 
f 175.000.-. De subsidie voor de verbou- 
wing geeft de gemeente meer ruimte en 
armslag. Termes had de indruk dat het 
stichtingsbestuur van het kinderhuis 
Doorsnede van het plan van publieke werken en volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening voor de verbouwing van 'Groot Kijkduin ' tot zeventien wooneenheden 
voor een- en tweepersoonshuishoudens. De woningen, die een oppervlakte van 
50 m2 krijgen, zullen bestaan uit een entree met bergruimte, zit-eetkamer met 
open keuken, slaapkamer en douchegelegenheid. Over de kosten van de verbou- 
wing en de huurprijs kunnen op dit moment nog geen mededelingen worden ge- 
daan. 

Het vroegere kinderhuis aan de Dr. John Mezgerstraat moet nog door de gemeen- 
te worden aangekocht. De kans daarop is sinds kort gestegen, zoals in neven- 
staand artikel wordt gemeld. bij de onderhalingen 'niet star zou 
vasthouden aan de f 400.000.-' maar 
bereid was om met een lager bedrag 
genoegen te nemen. Hij hoopt over het 
resultaat van het overleg binnenkort 
nadere mededelingen te kunnen doen. 

Een suggestie van de zijde van de wo- 
ningbouwvereniging 'Eendracht Maakt 
Macht' om 'Groot Kijkduin' aan te 
kopen, te slopen en op de vrijgekomen 
grond 34 nieuwe woningwetwoningen 
voor ée'n tweepersoonshuishoudens te 
stichten, werd zowel door wethouder 
Termes gis de overige leden van de 
stuurgroep van de hand gewezen. Uit- 
voering van nieuwbouw op de plaats 
van de huidige pand zal waarschijn- 
lijk vele jaren gaan duren, terwijl men 
in het bestaande gebouw na aankoop 
en het verkrijgen„van de nodige subsi- 
dies vrijwel direkt aan de slag kan. De plannen voor nieuwbouw op het 
terrein van het voormalige bejaarden- 
huis van de hervormde kerk Zandvoort 
aan de Nieuwstraat -Hulsmanhof- zijn 
rond, zo bleek op de vergadering van 
de stuurgroep. EMM is onlangs met 
het kerkbestuur tot overeenstemming 
gekomen over de aankoop van het ge- 
bouw voor een bedrag van f. 485.000.- 
en planologies zijn er geen beletselen 
om tot sloop en nieuwbouw over te 
gaan. Het wachten is alleen nog op de 
bouwvergunning voor het stichten van 
34 wooneenheden op de grond van 
Hulsmanhof. De eendracht wil de be- 
gane grond van het woningbouwpro- 
jekt bestemmen voor bewoning door 
bejaarden, in de rest kunnen jongeren 
worden gehuisvest. Eendracht Maakt 
Macht'rekent er op nog dit jaar met 
de sloop van het huidige kompieks en 
de nieuwbouw te kunnen starten. ?iijü|g|rj(^^ 1 2 januari — 1 8 januari 1 982. 

ondertrouwd : Andreas Hoekema 
en Johanna Geesje Eveline Koel ; 
Johannes Petrus Looman en Johanna 
Corneiia Molenaar. 

gehuwd : Willem Bol en Alette Styn 
Wijnalda. 

geboren : Duko Jorrit zoon van J. 
van den Eishout en C. Visser ; Kevin 
zoon van K. Kerkman en W.M. Steijn ; 
Jordy Antonius zoon van A.J. de 
Vreng en D.A. Bierman. 

overleden : Antje van der Moolen, 
geb. Paap, oud 87 jaar ; Maria Magdale- 
na Schotte, oud 79 jaar ; Sophia Reus- 
sien geb. Nieuwenhuizen oud 86 jaar; 
Jan de Groot, oud 80 jaar ; Frans Jo- 
han Gornelis Terwee, oud 61 jaar ; 
Lotje Helle geb. Klaver, oud 85 jaar; 
Maria Stokman geb. Koster, oud 88 jaar; 
Johanna Maria Reinolda 01 ree, geb. 
Ruijter, oud 66 jaar. vtfafóFStaiidén 
jan. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


15 


07.18 


15.16 


19.21 


03.21 


16 


07.55 


15.55 


20.09 


04.10 


17 


08.39 


16.40 


21.08 


05.09 


18 


09.37 


17.37 


22.17 


06.17 


19 


10.43 


18.43 


23.32 


07.32 


20 


11.52 


19.51 


— _ 


08.42 


21 


00.42 


08.42 


12.56 


20.57 


22 


01.44 


09.44 


13.50 


21.52 


23 


02.26 


10.27 


14.32 


22.33 


24 


02.56 


10.58 


15.04 


23.04 


25 


03.28 


11.28 


15.37 


23.36 


26 


04.12 


12.11 


16.12 


00.12 


2/ 


04.44 


12.43 


16.52 


00.52 


28 


05.17 


13.17 


17.31 


01.30 


29 


06.01 


14.00 


18.09 


02.09 


30 


06.40 


14.41 


18.48 


02.49 


31 


07.17 


15.17 


19.32 


03.32 


Doodtij 19 jan. Springtij 27 jar 


. 


* Op dinsdag 2 februari a.s. zullen 
door notaris mr. E.J.I^/1. Weve een groot 
aantal zandvoortse panden worden ge- 
veild. Onder de hamer komen het voor- 
malige en reeds jaren leegstaande hoofd- 
gebouw van het kompieks 'De Schelp' 
aan de Dr. C.A. Gerkestraat en verschei- 
dene bij het kompieks behorende gara- 
ges. 
Verder zullen openbaar te koop worden 
aangeboden de woonhuizen Zeestraat 
39rd, Tjerk Hiddestraat 3, Zandvoort- 
selaan 20, Diaconiehuisstraat 38-4 en 
Dr. C.A. Gerkestraat 15rd. 
Op dinsdag 26 januari a.s. zal een aan- 
tal flats van het Marinakompleks aan 
de Hogeweg, tegenover de Oranjestraat, 
worden geveild. De openbare verkoop 
van de panden vindt plaats in het veiling- 
gebouw aan Bilderdijkstraat la te Haar- 
lem, aanvang 19.30 uur. 

• Volgens nog niet bevestigde berich- 
ten zou Bernie Ecclestone van de in 
Parijs gevestigde organisatie van for- 
mule 1-racewagenkonstrukteurs het 
faillissement van circuiteksploitant 
Cenav hebben aangevraagd. De orga- 
nisatie heeft van de Cenav nog een 
bedrag van f. 1 . 1 00.000.- te vorderen 
van de vorig jaar op de racebaan ge- 
houden Grand Prix. Dit bedrag is nog 
steeds niet aan Ecclestone overgemaakt. 
Circuitdicekteur Jan Vermeulen noch 
de juridiese man van de Cenav waren 
voor het geven van kommentaar bereik- 
baar. Zij zouden in het buitenland ver- 
toeven. 

9 Het Bouweskonsern heeft sinds kort 
een nieuwe topman aangetrokken. Het 
is de 31-jarige Frans-Canadees J.C. 
Decaen, een landgenoot dus van hotel- 
eigenaar Hordo. Hij zou speciaal zijn in- 
gehuurd om de financiële problemen 
waarmee het bedrijf al enige tijd kampt 
tot een oplossing te brengen. Komt u ons nog helpen 
bij het opruimen ? 

Radio PEETERS 
haltestraat 56 Gevelaanzicht van de nieuwbouw op de grond van 'Hulsmanhof gezien van de kant van de Diaconie- 
dwarsstraat. Met de sloop van het huidige kompieks en de bouw van 34 woningen zal worden gestart 
zodra de bouwvergunning is verstrekt. SBnduoortee Noeror# W« B «W8flM t S« Mi m«^ ^ 
AKTIE VAN POLITIE TEGEN DIEFSTALLEN 
OP SPORTVELDEN EN IN SPORTHALLEN Gezien de en- 
thousiaste re- 
acties op de in 
deze rubriek 
gepubliceerde 
interieurs van 
Lunchroom 
Carels gunnen 
we de lezers 
vandaag een 
kijkje in de 
schrijfsalon 
van hotel 
Groot 
Badhuis. kruisvereniging zandvoort gaf 
informatie over enzym therapie Bij sporten kun je meer verliezen dan 
alleen maar de wedstrijd. Dat blijkt 
uit een onderzoek dat werd ingesteld 
onder achtentwintig beheerders van 
sportkompleksen waarbij aan het 
licht kwam dat er gemiddeld eens per 
maand een geval van diefstal wordt 
gemeld. Dat zou, al is het voor de.ge- 
dupeerde natuurlijk vervelend, niet 
veel zijn. Het merendeel vanjdiefstal- 
len wordt echter in het geheel niet 
bij de politie aangegeven. Wanneer 
de sporters zelf worden ondervraagd 
blijkt dat één op de zeven in het afge- 
lopen jaar bestolen is. Bij de jongeren 
van 16 tot 25 jaar is dat zelfs één op 
de vier. Alleen wanneer er belangrijke 
papieren of zaken van grote waarde 
zijn gestolen wendt men zich tot de 
politie. Afgaande op bovengenoemde 
cijfers moeten er het afgelopen jaar 
230.000 sporters gedupeerd zijn door 
diefstal van hun geld, horloge, sieraden agenda 

gemeenléra^tl Mevrouw J. Zuydam die woensdagavond 
in het Gezondheidscentrum een lezing 
hield over Enzymtherapie heeft de heil- 
zame werking van deze geneeswijze aan 
den lijve ondervonden. Jaren kampte ze 
met konstante moeheid, zuurstofge- 
brek in de hersenen tengevolge van vaat- 
vernauwing, was agressief en depressief 
en het leven werd voor deze moeder 
van een druk gezin met vijf kinderen, 
die allen aan epilepsie leden, een zware 
opgave. 

Totdat zij enige jaren geleden een arti- 
kel las over het Bio-Medies Centrum 
De Koningshof in Haarzuilen en daar 
kennis maakte met het enzym-preparaat 
Vasolastine, een injektievloeistof zon- 
der bijwerkingen, dat verbetering geeft 
bij verkalkte bloedvaten. Ook haar kin- 
deren, bij wie de allopatiese behande- 
ling van hun epilepsie geen resultaat 
had, xionden baat bij de enzym-therapie. 
Enige jaren geleden is geprobeerd in Ne- 
derland Vasolastine uit de handel te 
nemen. Voor het geval dit toch eens 
zal gebeuren is het in Duitsland gefa- 
briceerd onder de naam Vasolastica 
en daar verkrijgbaar. Over genezingen 
met Vasolastine haalde mevrouw Zuy- 
dam frappante voorbeelden aan, zoals 
dat van de nierpatient wiens vaatvernau- 
wing bij de nieren zo hevig was dat hij 
niet meer gespoeld kon worden. En- 

mevr. Kraan-Meeth o.a. de hersenstotwisselmg aktiveert, en 
Rheumajecta. Neoblastine, dat welis- 
waar niet reddend is bij kanker, stopt de 
doorgroei van de cel en bewerktstelligt 
dat de ziekte verloopt zonder lijden. 
Mevrouw Zuydam, bestuurslid van de 
Pabiëntenvereniging Enzym-therapie, be- 
treurt het dat allopathiese artsen zo af- wijzend staan tegenover de enzym-the- 
rapie. Zij wijt dit aan de macht van de 
universiteit (met een dochter die bijna 
afgestudeerd is als arts weet ze nu ook 
het een en ander over de voorschriften), 
de pharmaceutiese industrie, 'stofwis- 
selingsziekten worden chronies gemaakt 
omdat er aan verdiend wordt' en aan de 
apotheekhoudende artsen 'die hun bu- 
siness bedreigd zien'. Bovendien vindt 
zij hun houding hypokriet omdat tal 
van specialisten zelf Vasolastine gebrui- 
ken, reden waarom zo weinig artsen 
een hartinfarkt krijgen. De spreekster 
van deze avond verkondigde meer har- 
de dingen; een Rode Kruis transport 
van 600.000 ampullen Enzym-prepara- 
ten naar Polen ging niet door 'omdat 
iemand van het Rode Kruis in de ge- 
neesmiddelen-industrie zat'. Verder is 
zij er van overtuig dat er veel meer sa- 
menwerking tussen allopathiese en en- 
zym-artsen zou zijn wanneer eerstge- 
noemden maar niet bang zouden zijn 
voor 'mot' met hun kollega's waardoor 
moeilijkheden zouden kunnen ontstaan 
bij zondagsdiensten e.d. 'In ons bestuur, 
dat alleen bestaat uit oud-patiënten. willen we ook geen arts. We zoeken er 
zelf wel één uit voor informatie' aldus 
mevrouw Zuydam,die in haar kauserie 
ook de voeding als belangrijke faktor 
voor de gezondheid ter sprake bracht. 
In verband daarmee waarschuwde ze 
tegen witte suiker, keukenzout en veel 
koffie. 

In tegenstelling tot de andere avonden 
over alternatieve geneeskunde die de 
Kruisvereniging Zandvoort had georga- 
niseerd werd deze niet druk bezocht, 
maar het was duidelijk dat de circa 
veertig bezoekers zeer geïnteresseerd 
waren. Daarom wa.-: het zo jammer dat 
de vragen die zij op verzoek op papier 
hadden gezet en die na de pauze door 
mevrouw Zuydam zouden worden be- 
antwoord helemaal niet aan bod kwa- 
men. In de plaats daarvan las ze een 
aantal brieven voor van dankbare pa- 
tiënten om vervolgens in verband met 
haar trein ijlings afscheid te nemen. Nog- 
maals, jammer ! En dan is er nog iets: 
met alle respekt voor mevrouw Zuydam 
hadden we over oit onderwerp graag 
een enzym-arts beluisterd. 
zym-artsen zijn van mening dat vaatope- 
raties slechts symptoombestrijdend zijn. 
Eén van hen, de jonge arts R.B. Nauta, 
gaat dan ook anders te werk en spoelt 
de bloedvaten door via een infuus. Bo- 
vendien wil hij een nieuwe therapie ont- 
wikkelen voor Multiple Sclerose. Niet 
alleen Vasolastine maar ook andere en- 
zym-pre|jaraten werden door mevrouw 
Zuydam besproken, zoals Coleacron, dat 
OMK? 
# 
/ 

Martine Bijl: "Het 
Rode Kiuis helpt ieder- 
een en waar ook ter 
wereld, daarom help 
ook ik het Rode Kruis 
alüjd". Nederlandse Stichting voor 
Leprabestrijding 

p/a Koninklijk Instituut voorde Tropen 
Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam 
Telefoon (020) 938973* OMDAT HET RODE KRUIS 

VAN ONS ALIEMAAL 

AFHANKELIJK IS! 

OEEFI 4" GIRO 6868 en kleding. Dat men ook in Zandvoort 
zelden aangifte doet blijkt uit het feit 
dat in 1981 slechts veertien diefstallen 
uit sportzalen werden aangegeven, een 
aantal dat een topje van de ijsberg 
vormt. Het bureau Voorkoming Mis- 
drijven van de gemeentepolitie Zand- 
voort gaat thans een advertentiekam- 
pagne voeren en stelt affiesjes voor de 
kleedlokalen beschikbaar, waardoor 
de sporters op het laatste moment 
nog even herinnerd worden aan het 
risiko dat ze lopen. De zevenendertig 
sportverenigingen die Zandvoort telt 
zijn reeds van deze aktie op de hoogte 
gebracht. Toch kan het geen kwaad 
wanneer de volgende raadgevingen 
van de politie thans reeds ter harte 
worden genomen. 7.o adviseert zij de 
sporters alleen mee te nemen wat 
echt nodig is en dat op te bergen in een 
tas die do or een ander op het veld of in 
zaal bewaakt wordt. Tot slot : de aan- 
trekkelijk affiesjes zijn op het buro aan 
de Hogeweg gratis verkrijgbaar. kerkdiensten voor de eerste bijeenkomst in 1982 in 
het raadhuis aan het Raadhuisplein. 
Aan de behandeling van navolgende 
agenda gaat de gebruikelijke nieuw- 
jaarsrede van burgemeester Machiel- 
sen vooraf. De bijeenkomst begint om 
20.00 uur. De publieke tribune is een 
kwartier voor de opening van de ver- 
gadering toegankelijk. 

1. notulen van de vergadering van 22 
december 1981. 

2. Ingekomen stukken : 
brief dd. 5 januari van de heer A.J.M 
Martens betreffende een aan een an- 
der verleende standplaatsvergunning, 
brief dd. 24 november 1981 van Ge- 
deputeerde Staten van Noord-Hol- 
land betreffende vaststelling grenzen 
gemeenten en provincies in de Noord- 
zee. 

3. Begrotingswijzigingen 

4. Onderwijsaangelegenheden: 

a. vaststelling vergoeding per lokaal 
en per kleuter bijzonder kleuter- 
onderwijs. 

b. vaststellen eksploitatievergoeding 
bijzonder lager onderwijs over 
1981 ingevolge art. 101, 2e lid 
van de l.o. wet 1920. 

c. vaststelling administratievergoeding 
bijzonder lager onderwijs over 1981 
ingevolge art. 101, 8e lid, van de 
1.0. wet 1920. 

d. vaststelling bedrag per leerling van 
de materiële eksploitatiekosten der 
openbare scholen voor gewoon la- 
ger onderwijs over 1982. 

e. vaststelling administratievergoe- 
ding t.b.v. het bijzonder onderwijs 
over 1982. 

f. vaststellen getal wekelijkse lesuren 
vakonderwijs 1982. 

5. Transakties onroerend goed: 

a. voortzetting huur en verhuur ruim- 
te in Cultureel Centrum aan me- 
vrouw E.J.M. Mell-Van Vrijberghe 
de Coningh. 

b. huur en verhuur van gemeente- 
grond gelegen aan het Badhuis- 
plein ten behoeve van 'Esplanade'. 

6. Bestemmingsplannen e.d.: 

a. Voorbereidingsbesluit Brederode- 
straat41. 

7. Wijziging markt. 

8. Wijziging Beheersverordening alge- 
mene Begraafplaats. 

9. Geluidhinder bepalingen A.P.V. 

10. Nieuwe dienspistolen voor de politie. 

1 1. Verdaging beslissing op beroepschrift 
tegen vestiging drukkerij. 

12. Plaatsing cv. installatie in gemeente- 
wbning Van Ostadestraat 26. 

13. Gemeentegarantie voor warmte iso- 
lerende voorzieningen EMM-wonin- 
gen. 

14. Benoemingen: 

a. vervulling vakature schoonheids- 
kommissie. 

15. Rondvraag. HERVORMDE KERK 
zondag 24 januari a.s.; 
10.00 uur : ds. G.J. Voortman, Halfweg. 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 24 januari a.s.: 
10.00 uur : Ds. P. van Hall 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 23 januari a.s.: 

19.00 uur : eucharistie viering met orgel 

en samenzang, 
zondag 24 januari : 
08.45 uur : stille eucharistieviering. 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Caeciliakoor. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 24 januari a.s.: 

10.30 uur : mevr. ds. CE. Oferhaus medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts 
ZUSTERDIENST 

zaterdag 23 en zondag 24 januari a.s.: 
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 
12382. 

GESLACHTSZIEKTEN 
voor algemene informatie bel 023- 
320202 (dag en nacht) Ijelviiïïjn^k^railri'js 14444 Politia (alleen noodeevallen> 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Oomaentesakrettria 

17947 Informatieburo VW 

18083 Stichting Wijkraed Nw. Noord 

(023) 242212 Automobiaibadrijf 
Flintarman, ZandvoortMiaan 
365, Bentveld 
Daihatw dealersarvica 

12323 Rinko autotechniek, werk- 
plaats en magazijn 

13360 Rinko verkoopcantrum, nieu- 
we en gebruikte Renaults. 

12135 ZandvoortM Koerant b.v. 
Achterweg 1 Vrijwillige Hulpverlening 
17373 PIEKER EVEN MEE 

U weet een alleenstaande ? 
Wij s haar of hem eens op 
de telefoonketen I unieke modeshow in zandvoort 
van reeds gedragen kleding Met het uitnodigen van Second Hand 
Rosé uit Haarlem voor haar koffie-mid- 
dag heeft de kring Zandvoort van de 
Nederlandse Vereniging van Huisvrou- 
wen bij haar leden en hun introducees 
een goede beurt gemaakt. Dit bleek uit 
de komst van zo'n negentig belangstel- 
lenden die dit voor Zandvoort unieke 
gebeuren wel eens wilden meemaken. 
Want uniek is het, een modeshow van 
kleren die al eens gedragen zijn. 

De eigenares van Second Hand Rosé, 
mevrouw Van Oostendorp, vertelde 
, hoe zij en een-paar vriendinnen zeven 
jaar geleden het initiatief namen tot 
een oplossing voor hun overtollige 
garderobe. Dames met representatieve 
verplichtingen kunnen zich niet al te 
vaak in dezelfde outfit laten zien en 
hoe vaak gebeurt het niet dat men ge- 
woon een miskoop doet ? Kleren zijn 
de laatste jaren te duur om ze zo maar 
weg te geven wanneer men er zelf op 
uitgekeken is en daarom biedt Second 
Hand Rosé in de Jansstraat de gelegen- 
heid, om jurken, pakjes, mantels en 
bloeses af te staan tegen een in geza- 
menlijk overleg vast te stellen prijs. 
Het zijn overwegend goede en smaak- 
volle modellen, meestal van gerenom- 
meerde modehuizen, en daardoor krij- 
gen weer andere vrouwen de kans zich 
iets aan te schaffen dat anders finan- 
cieel niet bereikbaar zou zijn. De vier 
dames die al dat fraais toonden deden 
dat voor het eerst maar kregen door 
het applaus van de 'zaal zoveel zelfver- 

mevr. Kraan-Meeth 

: l 

trouwen dat ze zich al gauw ontpopten 
als professionele mannequins. Daartoe 
droegen trouwens ook de modellen die 
ze showden een steentje bij. Zo waren 
er bijvoorbeeld twee prachtige kilts, 
één van f 56.- en een ander eksemplaar 
dat slechts f 32.- kostte. Een vlotte lak- 
jas in maat 40 was verkrijgbaar voor 
f 48.- en de(nieuwe) laarzen die er on- 
der gedragen werden kostten f 96.-. 
Voorts zagen we praohtige wollen rok- 
ken in mooie ruitdessins met een kol- 
trui in een bijpassende tint en voor 
zo'n kombinatie hoefde niet meer dan 
f60.- te worden neergeteld. Voor f 64.- 
kon men al de gelukkige eigenares wor- 
den van een zuiver wollen rosé jurk met 
kol en de zwarte spencer, die het er uit- 
stekend op deed, kostte maar f 24.-. Een 
driedelig pakje van Mondi deed slechts 
f. 80.- en een Casherei bloes in milles 
fleurs maar f 24.-.JZo nu en dan heeft 
Second Hand Rosé ook iets gloednieuws 
in de kollektie en dat was dit keer een 
beige japon met alcantara voorpand in 
maat 44/46 voor f 199.-. Verrassend, 
ook in prijs, was de avondkleding. Een 
tweedelig beige avondpak, waarop de 
mannequin een goud gepailletteerd jas- 
je droeg, voor f. 80.-,. een zwarte velours 
avondrok voor f 64.- en een halterjurk 
in turquoise voor f 80.-. De show werd 
besloten met een rode, een witte en 
een blauw zijden avondjapon, waarvan 
de witte (f 318.-) gekompleteerd werd 
met een witte kape van zijde georgette, 
een geheel dat eerder de naam 'kreatie' 
dan 'japon' verdient. 

Mevrouw Fagel, voorzitster van de 
kring Zandvoort van de Nderlandse 
Vereniging van Huisvrouwen, sprak 
aan het slotwoorden van dank tot de Vrijwillige Hulpverlening 
17373 

MENSEN helpen MENSEN 

Een reddlngslijntle. 
Als de zee » te hoog gaat. medewerkenden, van wie zij mevrouw 
Van Oostandorp bloemen en de vier 
mannequins ('ik geloof echt niet dat 
u geen beroeps bent') een attentie on- 
der koevert aanbood. En toen was er 
een stormloop op het rek met getoon- 
de modellen, waardoor tal van dames 
niet alleen met de herinnering aan een 
geslaagde middag maar ook nog met 
een nieuwe aanwinst naar huis gingen. Zaterdagavond 16 januari heerlijk Disco- 
schaatsen op het Zwanenmeer in Zand- 
voort, heeft iemand per ongeluk mijn 

fiets meegenomen 

Zit daar natuurlijk erg mee, en hoop door 
middel van deze advertentie hem gauw 
terug te krijgen. Het is een bordeau-rode 
herenfiets met handremmen en versnel- 
ling, merk KOPRA DE LUXE, het voor- 
licht knippert. 

Als iemand hem gezien heeft, bel dan met 
JERRY DE ZWAGER, Cort. van de Lin- 
destraat 12, Zandvoort. Telefoon 02507 - 
12741. Bijvoorbaat dank. platen OMLIJSTINGEN 

voor WW 
borduurwerk - schilderijen 
BUUREWEG 7 Zijstraat KERKSTRAAT 
Tol. 02507 - 17367 De jaarlijkse viering van koninginnedag 
op vrijdag 30 april a.s. zal zich dit keer 
in hoofdzaak konseutreren op het ter- 
rein van het voormalige 'Sterre der 
Zee' op de hoek van de Brederode- 
straat en de Hogeweg waar een grote 
feesttent zal worden geplaatst. In en 
rond deze tent zal het navolgende 
door het Oranjekomite samengestelde 
programma worden a fgewerkt. 

De festiviteiten beginnen om 9.30 uur 
met een reeks voorstellingen voor de 
allerkleinsten in het 'Huis in de Dui- 
nen' aan de Herman Heijermansweg. 
Het optreden voor de kleuters door 
een aantal artiesten duurt tot 1 1.45 
uur. Om 9.55 uur hijsen de zandvoort- 
se padvinders op het Raadhuisplein de 
nationale driekleur in top, waarna om 
10.00 uur de officiële opening volgt 
van de feestmarkt in het dorpscentrum. 
Deelnemers(sters) aan het marktgebeu- 
ren kunnen zich vanaf heden voor een 
kraam opgeven bij .de heer J.H. Oonk 
Grote Krocht 18, tel. 13203. Omstreeks 
14.30 uur begint voor de bewoners van 
de bejaardencentra het 'Huis in de Dui- 
nen' en het 'Huis in 't Kostverloren' 
een amusementsprogramma. 
Van 12.00 uur tot 14.00 uur vinden 
kinderspelen plaats in de tent op de 
hoek Brederodestraat/Hogeweg, waar- 
voor zij zich eveneens moeten opgeven 
bij de heer Oonk, zelfde adres en zelf- 
de telefoonnummer. Na afloop van de 
juniorspelen is er in de tent tot 16.00 
uur diskomuziek voor de jeugd. Het 
tijdstip voor het traditionele ringsteken 
te paard —dit keer op de Grote Krocht— 
is vastgesteld op 15.00 uur. Het ringste- 
ken wordt om pim. 16.00 uur gevolgd 
door een zogeheten Oranjekwis in de 
grote tent. Om 19.00 uur klinkt het startschot voor 
de jaarlijkse op Koninginnedag te hou- 
den estafette van Zandvoort met de 
Grote Krocht als begin en eindpunt 
voor de mannelijke en vrouwelijke at- 
leten. Om 20.30 uur treden op De 
Krocht diverse muziekkorpsen op en 
vanaf 20.00 uur tot 24.00 uur is er dis- 
ko voor de oudere jeugd in de tent op 
het terrein van het vroegere 'Sterre der Zee'. De aanvangstijoen van de pro- 
grammaonderdelen ringsteken op de 
fiets op de Grote Krocht en touwtrek- 
ken op het terrein van de voormalige 
Julianaschool aan de Brederodestraat 
zullen nog nader bekend worden ge- 
maakt. Ook voor deelname aan deze 
evenementen moet men zich melden 
bij de heer Oonk. 
De spelen, voorstellingen, etc. zullen worden afgewisseld met wedstrijden 
op de in de tent opgestelde hometrai- 
ners, het optreden van een snelteke- 
naar en een verloting van een groot 
aantal artikelen door middel van een 
rad van avontuur. MA- I JjeWfaM tfffiffiWii » ^^ gemeente Burgemeester en wethouders maken bekend, 
dat voor het zomerseizoen 1982 in de 
begroting een bedrag van f 16.000,-- is 
gereserveerd voor het verlenen van financiële 
steun voor de organisatie van een aantal 
seizoen -evenementen. 
Organisaties die een beroep willen doen op 
deze z.g. "evenementenpot" dienen uiterlijk 
voor 1 maart 1982 een verzoek aan burge- 
meester en wethouders te richten. Dit 
verzoek dient vergezeld te gaan van een uit- 
voerige beschrijving van het te organiseren 
evenement en een gespecificeerde begroting 
met toelichting. 

Burgemeester en wethouders van 

Zandvoort, 

De secretaris. De burgemeester, 

A.H.Merts. H. Machielsen. 

Buureweg 1-3 
(zijstraat v.d. 
Kerkstraat) 
ZANDVOORT 
Tel. 02507-16580. 
We gaan weer ruimte maken voor de nieuwe voor- 
jaarskollektie. 

Diis alles moe 

Alle zomerkleding 

jurkjes/broeken Dit is geldig vanaf zaterdag 16 januari t/m zondag 31 januari 1982. 
GEOPEND WOENSDAG t/m ZONDAG VAN 12.00 tot 17.00 UUR. "vmm c'escbon ^Kerkstraat 2a, Zandvoort 
tel. 14597 

iPHILIPSEIM ïfi MANNENMODE Haltestraat 40 VERKOOPT 
DE 

KOMENDE 
WEKEN kostuums van f 500.- voor f. 198.- 
broeken (stretchcord) van f 157.- voor f Ta- 
overhemden van f 49.- voor f 25.- 
winterjacks van 20 tot 50% korting 

RESTANTEN van de damesafdeling minimaal 50% korting. 
Op alle andere artikelen kortingen 

van 20 tot 50% korting. ALLROUND stukadoor 

heeft tijd over. 

Div. sierpleisters v.d. f. 6.- 

p.m2. Witwerk. 

TeL 023 -37 15 34. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RTTMAN 
Telefoon 14365 
OPRUIMING 
wij hebben ruimte nodig 

alle kinderpantoffels j, mg^ ■■ 

alle kinderschoenen (echt leder) f / £, Dll J S 
alle kinderlaarzen "^ ' 

diverse damesschoenen echt leder 

f ^C\ - 

diverse dameslaarzen echt leder vanaf I ^^\^* 

doe nu uw voordeel ! 

schoenboetiek 

harms 

Diaconiehuisstraat 5 (zijstraat v.d. Haltestraat). OPRUIMING 
vele restanten 
met hoge korting 

b.v. diverse kostuums van 298.- voor 169.' 

diverse pantalons vanaf 45.- 
diverse jacks vanaf 49.- 
diverse pullovers vanaf 20.- 
enz. enz. enz. 


«ERSTEEfiE 

* tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 -Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jsc. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023- 260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 

geheel vrijblijvend 

. Geen lidmaatschap 

AFNEEMBARE VOORZETRAMEN 

woer bestendig. Aluminium profiel. 

Leverbaar in de kleuren: 

gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen 

en geanodiseerd aluminium 

SNELLE LEVERING. 

vakkundig geplaatst. 

profielen en modelvoorzetramen 

voorradig. 

Bij uw vakhandel 

schildershal C J. Paap 

Hofdijkstraat 24 

Tel. 12206 

Autobedrijf 
VèlsteègeM 21 /.iind voort'. 
% 
Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

L) vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 12060 V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 5a. £. SaiWu* & %n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 Tol. 12596 b.g.g. 13759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezlftén. 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte. Iniiallaile bureau 

OROENEIIEIN B.V. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 18484 * 82e jaargang no. 6 dinsdag 26 januari 1982 
eanduoar 
dit nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achten^^eg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren 1 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederiandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
wm^iimmmm eerste (eksperimentele) basis 
in zandvoort feestelijk geope 

De wethouder gaat het leren. Had de 
heer Aukema vroeger nogal eens pro- 
blemen met ludieke openingen, zater- 
dagochtend wierp hij met slechts zes 
(en dan nog wel van aie zachte) ballen 
een grote stapel blikken omver waar- 
door de er op geschilderde namen 
'Hummeloord' en Mr. G.J. van Heuven 
Goedhartschool' verdwenen en in for- 
se afmetingen het vignet van de 'Iste 
Zandvoortse Basisschool Mr. G.J. van 
Heuven Goedhart', een heel geslaagd 
ontwerp van Nel van Esveld, zichtbaar 
werd. 

Onder hen die uitgenodigd waren om 
de feestelijke opening van deze school 
als eksperimentele basisschool bij te 
wonen zagen we mevrouw Schram, 
chef onderwijszaken de heer Waaning 
Hoofden van beide Mavo's, het raads- 
lid Nel Vreugdenhil die als vroeger 
teamlid een speciale binding met de 
school heeft, mevrouw Machielsen en 
leden van de Ouderkommissie waarvan 
mevrouw Gaffel-van West als voorzit- 
ster een woord van welkom sprak. Zij 
memoreerde dat mevrouw Beijer in 
1966 de kleuterschool 'Hummeloord' 
startte met één klas en bood haar als 
herinnering een rustieke plank aan, 

mevr. Kraan-Meeth 

waar zowel de naam 'Hummeloordals 
de jaartallen 1966 - 1981 in waren ge- 
brand. Is het de bedoeling dat deze een 
plaats krijgt in de kleuterafdeling, voor 
Saskia Beijer persoonlijk was er een ge- 
graveerde raamdekoratie die haar door 
de jongste kleuter Jeroentje Vrees (met 
een ruggesteuntje van zijn vader) werd 
overhandigd. 

Direkteur Van de Laar bleek niet zo 
gelukkig met zijn nieuwe titel hoewei 
hij dat ook nooit was met 'Hoofd'. Hij 
zag zichzelf veel meer als spul lebaas 
van een cirkus. Na een dankwoord te 
hebben gericht tot allen die de totstand- 
koming van de eerste basisschool in 
Zandvoort mogelijk hebben gemaakt 
nodigde Gerard van de Laar de wet- 
houder van onderwijs uit om met een 
flinke linkse worp ('misschien is die 
wel wat meer rechts geworden') de 
opening te verrichten. De heer Aukema 
herinnerde er in zijn toepsraak aan dat 
toen hij in 1975 de school opende, dit 
een nieuw gebouw was waarin het kleu- 
ter en het lager onderwijs werden ge. 
huisvest, waarmede werd bijgedragen 
tot een toen al aarzelend van start ge- 
komen integratieproces. JVlet name bij 
■ het kleuteronderwijs stelde men toen 
de vraag: Worden we niet ingelijfd? 
Moeten kinderen van vier a vijfjaar nu 
werkelijk al zo vroeg worden gedeter- 
mineerd na allerlei speel-leertesten? Is 
dit niet het begin van het klaarstomen 
voor een lagere school die veelal alleen 
maar kennisvaardigheden aanleert? Is 
de positie van het kleuteronderwijs echt 
gelijkwaardig aan die van de onderbouw? 
Zonder op deze vragen nader in te gaan 
was de wethouder van mening dat zij 
goeddeels bevredigend kunnen worden 
beantwoord. Vervolgens wees de heer 
Aukema er op dat bezuinigingen tenge- 
volge van de teruglopende ekonomie 
in het onderwijs dubbel nard aan ko- 
men. Door de achteruitgang van het 
leerlingenaantal is het werkloosheid- 
cijfer bij het onderwijzend personeel 
schrikbarend hoog. Het teiuglopen 
de jeugd maakte van opening eksperimentele Goedhart basisschool een echt feest van het leerlingenaantal in Zandvoort 
is zelfs een zorgwekkende zaak. Dat 
wij hier vergrijzen bleek vervolgens 
uit de door de heer Aukema genoem- 
de cijfers. Het aantal geboortes in den 
lande bedraagt 13 op de 1000 inwoners, 
bij ons haalt het nog niet eens de 8 en 
dit zal volgens spreker zonder de bouw 
van woningen waarin gezinnen zich 
kunnen vestigen ook niet veranderen. 
Een punt zettend achter zijn sombere 
bespiegelingen ('het is vandaag tenslot- 
te een feestdag') komplimenteerde de 
wethouder de heer Van de Laar, die er 
in geslaagd was samen met zijn team, 
dat van de kleuterschool en niet te ver- 
geten de Schooladvies- en begeleidings- 
dienst Z.W. Kennemerland, de school 
als één van de drie scholen uit de regio 
de status van eksperimentele besisschool 
te doen verkrijgen. 

Een aardig moment was daarna het aan- 
bieden van het kado van de ouders en leerlingen, twee schoolvlaggen. Claudet- 
te van Duyn en Christiaan Kuin moch- 
ten ze met een paar toepasselijke woor- 
den overhandigen, waarna Paul Drom- 
mel behendig in de mast klom om het 
voorbereidende werk te doen voor het 
vlaghijsen door Gerard van de Laar. En 
toen begon het échte feest: een markt, 
spelletjes, rad van avontuur, voorstellin- 
gen in de verschillende lokalen, kortom 
een reeks van aktiviteiten tot 's middags 
vier uur, waarna alle leerlingen een 
traktatie en als herinnering een draagtas 
met het vignet van de school mee naar 
huisjnochten nemen. Het is misschien 
wel aardig om te vermelden dat akti- 
viteiten die niet uit het schoolbudget 
kunnen worden bekostigd gefinancierd 
worden uit het z.g. 'Ouderfonds', dat 
bestaat uit vrijwillige bijdragen van de 
ouders. Het jaarlijkse sinterklaasfeest, 
het kerstontbijt, maar ook de kopieer- 
machine en de mediatheek konden ge- 
UITSTEL VAN BETALING JOSHUA BIERERSTICHTING Afgelopen donderdag is aan de Joshua 
Biererstichting surseance van betaling 
verleend. 

Het houdt in dat de J.B.S. voor enige 
tijd uitstel heeft gekregen en de beta- 
ling van haar schulden kan opschor- 
ten. In de tussentijd kan wellicht een 
regeling tot schuldsanering getroffen 
worden die de Stichting van de onder- 
gang kan redden. Dat lijkt in ieder ge- 
val de eerste taak te zijn van het twee- 
tal bewindvoerders dat is aangesteld. 
Wat voor rol de kommissie van goede 
diensten nu nog speelt is onduidelijk. 
Opvallend is wel dat de superdeskun- 
dige in deze kommissie de heer An- 
beek, voorgesteld als voorzitter van de 
Vereniging van Nederlandse Ziekenfond- 
sen, naast een vijftiental andere funkties 
in de gezondheidszorgwereld, ook sekre- taris is van het Centraal Orgaan Zieken- 
huistarieven, hetzelfde orgaan dat CRM 
adviseerde tot verlaging van de J.B.S.- 
dagtarieven te besluiten. Inmiddels is 
in Hoofddorp de nodige onrust ont- 
staan naar aanleiding van deze affaire. 
De direktieleden van de J.B.S. zijn ni. 
betrokken bij de oprichting van een 
psychiatriese tussenvoorziening in de 
Haarlemmermeer. Hoewel vrijwel alles 
al rond was, heeft die gemeente beslo- 
ten een en ander nog eens aan een 
nauwgezet onderzoek, te onderwerpen. eanduoortee hoeranJ' foto Jacob Koning 

realiseerd worden dankzij de offervaar- 
digheid van de ouders. 'En de bingo-a- 
vond die we eens per jaar organiseren 
zorgt weer voor welkome aanvulling' 
aldus de heer Peters, penningmeester 
van de Ouderkommissie, die het feit 
dat 40 ouders zich hebben opgegeven 
voor hulp bij de ekspressiemiddag 
een bewijs vindt dat ze zich ook daad- 
werkelijk inzetten voor de school van 
hun kroost. AANVRAAG CENAV-FAILLISSE- 
MENT OP 2 FEBRUARI VOOR 
RECHTER 

Zoals in de koerant van j.l. vrijdag werd 
meegedeeld heeft Bernie Ecclestone, 
de baas van de in Parijs gevestigde ver- 
eniging van formule 1-racewagenkon- 
strukteurs (FOCO), het faillissement 
van de Cenav aangevraagd. 

De nederiandse advokaat, die namens 
de FOCA optreedt, heeft de faillisse- 
mentsaanvrage inmiddels gedeponeerd 
bij de haarlemse arrondissementsrecht- 
bank. Daar zal de zaak op dinsdag 2 
februari door de rechter worden be- 
handeld. 

De Cenav heeft sedert de Grote Prijs 
van Nederland 1981 aan de vereniging 
nog een schuld van 1,2 miljoen gulden. 
Om die reden werd Zandvoort van de 
F 3-kalender geschrapt en kreeg het 
een plaats op de reservelijst. 
Zou over de Cenav het faillissement 
worden uitgesproken dan kan het 
circuit eventueel nog dooreen andere 
eksploitant worden overgenomen. Die 
zou dan een poging kunnen wagen op 
de kalender te worden gezet. Door- 
slaggevend is dan echter de opstelling 
van de gemeente Zandvoort die bij 
een faillissement het kontrakt voor de 
huur, van het terrein kan opzeggen. e Op donderdag 28 januari zal in de 
Wim Gertenbachschool voor Mavo aan 
de Zandvoortselaan een voorlichtings- 
avond over school- en beroepskeuze 
worden gehouden. De avond begint om 
kwart over zeven en is bestemd voor 
ouders en leerlingen van de derde en 
vierde klassen. Ook andere belangstel- 
lenden zijn van harte welkom maar \ian 
hen wordt een telefoniese opgave op 
no. 13782 erg op prijs gesteld. 

• De kring Zandvoort van de Nederland- 
se Vereniging van Huisvrouwen houdt 
op 2 februari a.s. een koffie-middag in 
'Zomerlust'. Marianne Snoek van 'De 
Gouwe' Natuurvoeding in de Haitestraat 
zal dan spreken over 'Voeding, gezond- 
heid en geluk'. Niet alleen leden maar 
ook anderen die belangstelling hebben 
zijn van harte welkom. De bijeenkomst 
begint om 2 uur. 

• Op woensdag 3 februari a.s. zal dhr. 
G.F.G. van EIteren, sekretaris-penning- 
meester van het station Zandvoort van 
de Koninklijke Noord- en Zuid-Holland- 
sche Redding Maatschappij, in verband 
met zijn leeftijd afscheid nemen. Hij 
wordt in deze funktie opgevolgd door 
de heer J.J. Zijp. Het afscheid zal plaats 
hebben in het Gemeenschapshuis 's a- 
vonds om acht uur. Ton Bakels zal twee 
door de direktie van KNZHRM beschik- 
baar gestelde films vertonen. 
iialiitiimlin' jan. 

27 
28 
29 
30 
31 H.W. 

"04.44 
05.17 
06.01 
06.40 
07.17 L.W. 

12.43 
13.17 
14.00 
14.41 
15.17 H.W. 
16.52 
17.31 
18.09 
18.48 
19.32 L.W. 

00.52 
01.30 
02.09 
02.49 
03.32 Doodtij 19 jan. Springtij 27 jan. Vrijwillige Hulpverlening 
17373 

Wij helpen in vele nood- 
situaties door kinderoppas, 
klusje, boodschap, begelei- 
ding en een praatje of be- 
zoekje 
Nederlandse Stichting voor 
Leprabestrijding 

p/a Koninklijk Instituutvoorde Tropen 
Mauritskade 63, 1 092 AD Amsterdam 
Telefoon (020) 938973* STUURGROEP WIL SPLITSING VAN EMM FLATS foto Jacob Koning 
familieberichten . . . sj -^r.ihü!-i^f ^^■''-^^"X- 


In navolging van woningbouwverenigin- 
gen en l<oöperaties in andere plaatsen, 
w.o. Zaandam, wil de gemeentelijke stuur- 
groep ëén- en twee persoonshuishoudens 
ook in Zandvoort overgaan tot het split- 
sen van 4-kamerflats in woningen voor 
alleenstaanden en twee personen. 
Dit om aan de nog steeds toenemende 
behoefte aan woonruimte voor deze 
kategorie voornamelijk jeugdige wo- 
ningzoekenden te kunnen voldoen. 

Bij het splitsen van 4-kamerflats door 
woningbouwverenigingen elders in 
het land, zo blijkt uit een notitie van 
het buro volkshuisvesting en ruimte- 
lijke ordening, worden van de twee 
leegkomende flats er een gesplitst voor 
bewoning door één- en tweepersoons- 
huishoudens. De andere flat blijft als 
4-kamereenheid gehandhaafd om aan 
de vraag naar deze woningen te kunnen 
blijven voldoen. Want ook de behoefte 
aan deze flats zal blijven bestaan, aldus 
de notitie van het buro. 
Uit een eerste reaktie van de zijde van 
de woningbouwvereniging Eendracht 
Maakt Macht blijkt dat het bestuur van 
de vereniging weinig voor het idee van 
de stuurgroep voelt om de grote woon- 
flats om te zetten in kleine wooneenhe- 
den. Aan de huisvesting van alleenstaan- 
den, aldus een woordvoerder van EMM, 
wordt door de woningbouwvereniging 
thans al de nodige aandacht geschon- 
ken. Op dit moment is de vereniging door 
middel van nieuwbouw op de hoek van 
de Brederodestraat/ Dr. CA. Gerke- 
straat bezig woningen voor alleenstaan- 
• den en tweepersoonshuishoudens te stichten en in de naaste toekomst hoopt 
men voor deze kategorie woningzoeken- 
den huizen aan de IMieuwstraat (het 
voormalige Hulsmanhof) te kunnen 
bouwen. Maar er moet ook gedacht 
worden aan woningen voor gezinnen 
met meerdere kinderen. Die zijn er ook 
nog, stelt EMM. 

Ondanks de afwijzende houding van de 
woningbouwvereniging wil de stuurgroep 
het EMM-bestuur vragen de mogelijkhe- 
den van splitsing van 4-kamerflats te 
onderzoeken en het resultaat aan de 
leden van de vereniging ter beoorde- 
ling voor te leggen. Want die moeten 
uiteindelijk over de splitsing beslissen. 
Het verzoek van de stuurgroep aan 
EMM zal worden ondersteund door 
het in de groep vertegenwoordigde bu- AFSCHEIDSRECEPTIE BESLOOT 
TONEELKARRIERE VAN 
JOPIE BISENBERGER Niet alleen het Nederlands Centrum 
voor Amateurtoneel gaf bij het 45-ja- 
rig jubileum van Jopie-Bisenberger- 
Kromhout uiting van zijn waardering, 
ook haar eigen vereniging 'Op Hoop 
van Zegen' liet zich niet onbetuigd. 

Tijdens een druk bezochte receptie zon- 
dagmiddag in het Gemeenschapshuis 
werd zij benoemd tot erelid. Voorzit- 
ster Sylvia Holsteyn, die namens de 
toneelvereniging het woord voerde, 
liet haar gelukwensen met deze benoe- 
ming vergezeld gaan van een geschenk 
onder koevert. Onder de aanwezigen 
die de jubilaresse de hand kwamen 
drukken zagen we burgemeester Ma- 
chielsen, het raadslid Ab van der Moo- 
len en echtgenote, Gelijn Molier, uiter- 
aard leden en oud-leden van 'Op Hoop 
van Zegen' maar ook afgevaardigden 
van de toneelvereniging'Wim Hildering' 
en de Haarlemse zustervereniging 'Toi 
toi'. ro van volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening en de dienst van publieke 
werken. 

Het buro van volkshuisvesting en 
mimtelijke ordening is tegen het ver- 
huren door de gemeente van kamers 
aan alleenstaanden in de gemeente- 
woningen aan Hobbemastraat, Koning- 
straat, Kanaalweg, etc. waarom de 
stuurgroep had gevraagd. Deze woning- 
gen, zo adviseert volkshuisvesting en 
mimtelijke ordening aan het kollege 
van b en w, moeten gereserveerd blij- 
ven voor bejaarden en ekonomies 
kwetsbare gezinaen. ministeriële belangstelling voor 
aktiviteitencentrum in zandvoort Het ziet er naar uit dat het plan om een 
nieuw te bouwen wijkcentrum in Zand- 
voort-noord te kombineren met een 
aktiviteitencentrum (dag- en ontspan- 
ningverblijf voor zwaar lichamelijk ge- 
handikapten) binnenkort opnieuw aan 
de orde zal komen. 

Het door Nieuw Unicum gelanceerde 
plan voor een samengaan van 't Stekkie 
en een aktiviteitencentrum in één ge- 
bouw verdween vorig jaar in de ijskast 
toen de gemeenteraad, in verband met de 
snel verslechterende financiële positie 
van de gemeente, besloot tot een meer 
eenvoudige opzet van een nieuw te 
bouwen wijkcentrum over te gaan. Van 
een kombinatie wijkgebouw/aktivitei- 
tencentrum werd voorlopig afgezien 
omdat er grote onzekerheid bestond 
over het verkrijgen van ekstra gelden 
voor de stichtings- en eksploitatiekosten 
voor een aktiviteitencentrum. 
De moeilijkheid schuilt in de bestaande 
regeling voor het verkrijgen van gelden 
door middel van de Algemene Wet Bij- 
zondere Ziektekosten (ABWZ) die Nw. 
Unicum ontvangt voor aktiviteiten op 
het gebied van kursussen, ontspanning 
e.d. voor de bewoners van de leef- en 
werkgemeenschap aan de Zandvoortse- 
laan. Het rijk verzet zich er totnogtoe 
tegen dat door Nw. Unicum een tweede 
beroep op deze wet of het ministerie 
van crm wordt gedaan om geld voor 
het stichten en beheren van een af- 
zonderlijk aktiviteitencentrum. Dat is 
dubbel op, vindt de rijksoverheid. 
Het is echter niet uitgesloten dat in dit 
standpunt van Den Haag binnenkort 
verandering komt en het rijk zijn be- 
zwaren laat vallen. 

Leden van de bijzondere kommissie ge- 
handikaptenbeleid van de 2e Kamer heb- ben deze kwestie tijdens een vorige week 
gehouden openbare vergadering aange- 
kaart bij minister Gardeniers van volks- 
gezondheid. En deze heeft er wel oren 
naar om de zaak aan te pakken. Even- 
als de bijzondere Kamerkommissie is 
zij van mening dat er alles aan moet 
worden gedaan om lichamelijk gehan- 
dikapten zo veel mogelijk in kontakt 
te brengen met hun valide medebur- 
gers in een omgeving buiten de gehan- 
dikaptencentra. 

De minister wil daarom op korte ter- 
mijn gaan praten met nw. Unicum, 
het voorlopig bestuur van het aktivi- 
teitencentrum en de gemeente Zand- 
voort om een kombinatie 't Stekkie/ 
Aktiviteitencentrum alsnog tot stand 
te brengen. Ondanks de hoge bedragen 
die er mee gemoeid zijn acht zij de tot- 
standkoming van een verdere integra- 
tie van de gehandikapten in de samen- 
leving van het grootste belang. Over de 
uitkomst van het overleg dat zij met 
de betrokkenen wil gaan voeren wenst 
mevrouw Gardeniers geen enkele kon- 
krete uitspraak te doen. Zij wil in dit 
stadium niet de indruk wekken dat 
haar pogingen om in Zandvoort een 
aktiviteitencentrum van de grond te 
krijgen al bij voorbaat vruchten zal 
afwerpen. De bewindsvrouwe wil 
zich nergens aan binden of op vast leg- 
gen. Bedroefd, maar met grote dankbaarheid in ons 
hart voor alles wat zij voor ons is geweest en 
betekend heeft, geven wij U kennis van het 
overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder 
en oma, onze zuster, schoonzuster en tante 

ADRIANA KOPER 

weduwe van Jan Paap 

in de ouderdom van 73 jaar. 

Zandvoort: M.J. Paap 

N.E. Paap-Koning 
Jan-Maarten, Henk 
J.C. Paap 

S.T. Paap-Hamelink 
Ellen, Irma 
J. Koper 

A. Koper-Beijerbacht 
A. Koper-Horvath 
A. Paap 
Rotterdam: J. Wijburg 

Neven en nichten 

Zandvoort, 24 januari 1982 

„Huize in 't Kostverloren", Burg, Nawijnlaan 1 

Correspondentie-adres: 

M.J. Paap, Burg. Engelberstraat 36 

2042 KIM Zandvoort. 

De overledene is opgebaard in het uitvaartcen- 
trum van „Onderling Hulpbetoon", Poststraat 7 
te Zandvoort, waar gelegenheid is tot afscheid- 
nemen en condoleren dinsdag van 19.00 tot 
19.30 uur en woensdag van 16.00 tot 16.30 uur 
en van 19.00 tot 19.30 uur. 

De begrafenis zal plaatshebben donderdag 28 
januari om 14.00 uur op de Algemene begraaf- 
plaats aan de Tollensstraat te Zandvoort. 

Vertrek van Burg. Engel bertsstraat 36 om 13.40 
uur. Na een moedig en geduldig gedragen lijden, is inge- 
slapen onze lieve moeder, groot- en overgroot- 
moeder 

ARTJE JOHANNA KULK 

weduwe van Arie Paap 

oud 90 jaar. 

Wij hebben gelukkig een vaste hoop op een op- 
standing, op een rechtvaardige en nieuwe aarde. 

Johannes 5:28,29 

Laren: J.M. Bouma-Paap 
G.B. Bouma 
M. Bouma 
D. Bouma-Piers 
S. Kuipers-Bouma 
F. Kuipers 

Haarlem, 25 januari 1982. 
Zuiderhout 

Correspondentie-adres: 
Hilversumseweg 59- 1251 EW Laren 

De crematie heeft in besloten familiekring plaats- 
gevonden. 

omroepers 1948 - 1978 

30j««r tandtechnieker 
kunstgebitrepantie, etc. 
A.RnMAN 
Tdefoon 14365 
82e jaargang no. 7 vrijdag 29 januari 1982 
SSB 
andu 
ait nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave; zandvoortse koc-ant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktpri)zen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
wanneer cenav failliet wordt verklaard 
gaat gemeente circuit beheren 
Wanneer de rechter instemt met het 
verzoek van de internationale organisa- 
tie van formule 1 konstrukteurs FOCA 
om circuiteksploitant Cenav failliet te 
verklaren zal de gemeente Zandvoort 
het huurkontrakt met de Cenav opzeg- 
gen en het beheer van de racebaan, in 
afwachting van een andere bestemming 
van het circuitgebied, zelf ter hand ne- 
men. 

Dit verklaarde pvda-wethouder Aukema 
dinsdagavond na afloop van de raadsver- 
gadering tegenover een medewerker van 
de koerant. 

Zoals eerder door de koerant werd be- 
richt heeft de in Parijs gevestigde orga- 
nisatie van renwagenkonstrukteurs nog 
een vordering van f. 1.200.000.- op de 
Cenav, die de baas van de bolide ont- 
werpers, Bernie Ecclestone, nu via een 
faillissement alsnog wil proberen bin- 
nen te halen. De kans daarop is niet 
erg groot want de kas van de Cenav is 
vrijwel leeg en de bezittingen aan roe- 
rend en onroerend goed van de vereni- 
ging zijn ook al niet om over naar huis 
te schrijven. Wanneer het bedrag niet 
ter elfder ure op tafel komt en aan 
Ecclestone wordt overgemaakt ziet 
het er somber uit voor de Cenav. 
Als de rechtbank het door de FOCA 
gevraagde faillissement inwilligd wil 
de gemeente, mede in verband met 
de voor het komende raceseizoen ge- 
maakte afspraken en afgesloten kon- 
trakten, het circuit nog niet direkt 
Aukema: het streven blijft er op ge- 
richt de racebaan te sluiten sluiten. Op dit moment is tussen b en 
wen de gemeentelijke diensten intern 
overleg gaande over een beheersvorm 
voor het runnen van de racebaan ge- 
durende een wat wethouder Aukema 
noemt 'overgangsperiode tot het mo- 
ment waarop een andere bestemming 
van het circuitterrein in kannen en 
kruiken is. 

Wanneer dit zal gebeuren hangt voor 
een groot deel af van de medewerking 
van de provinciale en rijksoverheid, 
waarmee op 11 februari a.s. het 
'breed overleg' start tussen vertegen- 
woordigers van de gemeente Zandvoort, 
provinciebestuur en ambtenaren van 1.^'^A: '^fr"^ zr^ '-z,-^ \n Mi^A^^m^M^:^^ 
partikuliere eksploitatie van het circuit gedurende de overgangsperiode 
naar een andere bestemming is uitgesloten . . . 

de departementen van ekonomiese za- 
ken en crm. Tijdens dat gesprek zal foto Jacob Koning van de zijde van de gemeente in het 
bijzonder de aandacht worden geves- 
tigd op de financiële konsekwenties 
voor Zandvoort gedurende de over- 
gangstermijn. 

De derving van inkomsten uit het cir- 
cuit wanneer de Cenav verdwijnt heeft 
voot dit jaar geen nadelige gevolgen 
voor de schatkist van Zandvoort-'wij 
kunnen altijd nog onze reserves aan- 
spreken', aldus Aukema-maar na 1982 
valt er een gat in de begroting. Om dit 
te dichten hoopt hij en uiteraard de 
restvan het gemeentebestuur op gelde- 
lijke steun van provincie en of rijk. Die 
hulp zal nodig blijven tot een nieuwe 
bestemming van het terrein gereed is 
en in eksploitatie kan worden genomen. 
Daarbij wordt nog steeds gedacht aan 
de bouw en inrichting van een bunga- 
lowpark met een oppervlakte van circa 
20 ha. Voor de planologiese opzet van 
dit projekt heeft het dagelijks bestuur 
van de provincie vorige week het licht 
op groen gezet. De eerste stap op de 
weg naar een alternatieve bestemming 
van het terrein is dus genomen. Op de 
toekomstige bestemming en ontwikke- 
ling van de rest van het circuitgebied 
wordt door provincie en gemeente nog 
druk gestudeerd. Over de opzet van de eksploitatie van 
het circuit tijdens de overgangsfase wil- 
de wethouder Aukema nog geen mede- 
deling doen, maar vast staat dat die 
door de gemeente of een organisatie of 
instelling namens de gemeente zal wor- 
den uitgevoerd. De wethouder onthul- 
de dat de gemeenteraad op een onlangs 
gehouden besloten zitting b en w bian- 
ko volmacht heeft verleend om alle 
maatregelen te nemen die nodig zijn in- 
dien de Cenav failliet wordt verklaard. 
Als uitvloeisel van die volmacht heeft 
het kollege besloten dat de voodopige 
voortzetting van de eksploitatie in 
geen geval in handen zal worden gege- 
ven van een in- of buiten Zandvoort 
nieuw op te richten partikuliere organi- 
saite of stichting. Opheffing van de 
Cenav betekent vrijwel zeker het ont- slag van de elf personeelsleden, want 
de gsmeente is niet van plan de mede- 
werkersisters) van de Cenav over en 
in vaste dienst te nemen. Hoogstens 
op kontraktbasis. Aukema kon op dit 
moniv-nt nog niet zeggen op welke wij- 
ze de gemeente de praktibse uitvoering 
van het circuitbeheer, administratie, 
toezicht, e.d. denkt op te lossen. Maar 
ook hieraan wordt gewerkt. 
Laat niemand zich overigens de illusie 
maken dat voortzetting van de eksploi- 
tatie betekent dat^de racebaan open 
zal blijven. Het gemeentebestuur, aldus 
Aukema, heeft de vaste wil te streven 
naar sluiting van het projekt. 
Dat is, zo beklemtoonde hij, de opdrach 
van de raad. jÉirge|:ii|||||ffii; 19 januari - 25 januari 1982. 

ondertrouwd : Dick Otto Vasten- 
houw en Nelly Gerda Moll; Gerar- 
dus Antonius Daas en Roberta Hen- 
drika Willemse ; Jacobus Paulus Ales- 
sie en Veronica van der Klugt. 

gehuwd : Jan Oosterom en Caroline 
Irene van der Meer. 

overleden : Ursula Luijt, geb. 
Winckler, oud 68 jaar ; Johannes 
Franciscus Visser, oud 96 jaar ; 
Treesje Evelijn Lek, oud 57 jaar ; 
Luise Bindeis, geb. Schmidt oud 69 
jaar ; Elisabeth Bakker, oud 72 jaar; 
Maria Christina Hendriks, oud 86 
jaar. VERKLARING : 

Het storen van het normale TV-beeld 
wijs ik met grote klem net zoals u af. 
Doch er zijn mensen die veronderstel- 
len dat mijn zaak of ik daar iets mee 
te maken zou hebben, dat is niet 
waar. 

Integendeel, ik vindt het onsportief 
en vooral erg dom. 
De piraat vergeet dat het publiek dat 
gewoon naar de t.v. kijkt ook diegene 
waren die naar de piraat keken, dus 
de sympathie die er was is niet meer 
aanwezig door de storing. 
Ter informatie aan al mijn klanten 
wijs ik erop dat ik 4 maanden gele- 
den ben opgehouden te adverteren 
via de piraat en tevens alle verdere 
kontakten met de hr. v.d. Waal heb 
verbroken. Ik kon mij niet verenigen 
met zijn handelswijze. 

Peeters Zandvoort B.V. 
Wim Peeters 

P.S. O ja, wij verzorgen graag Uw 
reparaties ook van toestellen 
die niet bij ons zijn gekocht 
in onze gloednieuwe Technische 
Dienst. 

Wij danken U voor het in ons gestel- 
de vertrouwen, tot ziens. 

W.D.P. Vrijwillige Hulpverlening 
17373 

MENSEN helpen MENSEN 

Een reddingslijntje. 
Als de zee u te hoog gaat. groetónmmmom waterstanden 


febr. 


H 


w. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


07.59 


15.58 


20.26 


04.26 


2 


08.51 


16.51 


21,31 


05.30 


3 


18.05 


18.05 


22.56 


06.56 


4 


11.21 


19.22 


— .— 


08.14 


5 


00.14 


08.14 


12.39 


20.40 


6 


01.22 


09.20 


13.49 


21.49 


7 


02.21 


10.21 


14.46 


22.45 


8 


03.18 


11.18 


15.33 


23.33 


9 


04.04 


12.06 


16.14 


00.15 


10 


04.40 


12.41 


16.51 


00.51 


11 


0£ 


5.15 


13.15 


17.28 


01.28 
Hotel 'De Schelp' 
aan de Dr. CA. 
Gerkestraat in een 
heel wat florissantere 
toestand dan waarin 
het volgende week 
dinsdag onder de 
hamer komt. burgemeester machielsen levert jaarrede in II familieberichten familieberichten Alles wordt minder en iedereen levert 
in. 

Ook burgemeester Machielsen van 
Zandvoort. 

In zijn nieuwjaarsboodschap aan het 
begin van de eerste bijeenkomst van de 
gemeenteraad in 1982 kondigde hij aan 
in het vervolg geen nieuwjaarsrede 
meer te zullen houden. 
Naar zijn oordeel is een nieuwjaarstoe- 
spraak een achterhaalde zaak en niet 
meer van deze tijd. Gebruiken en tradi- 
ties kunnen zinvol zijn, maar dan moe- 
ten ze inhoudelijk wel iets voorstellen. 
Dat is in de ogen van de voorzitter van 
de gemeenteraad bij een nieuwjaarsre- 
de niet of niet langer het geval en 
daarom zette hij de overleefde traditie 
bij het grofvuil om te worden afge- 
voerd. 

Een terugblik op het voorbije 1981 
vond Machielsen niet nodig want het 
was allemaal al bekend en dus oude 
kosten vooruitzien is onmogelijk, om- 
dat te veel faktoren van buitenaf de 
besluiten van de gemeenteraad kunnen 
beïnvloeden. Een blik in de nabije toe- 
komst wordt bovendien nog bemoei- 
lijkt door dat in het a.s. voorjaar ver- 
kiezingen voor een nieuwe gemeente- 
raad plaatsvinden en veel van hetgeen 
daarop volgt zal worden bepaald door 
de stembusuitslag en de koers die een 
nieuw kollege van b en w gaat volgen. 
Maar een ding staat wel vast: de koek 
die wij in de gemeente te verdelen heb- 
ben zal veel en veel kleiner zijn dan 
voorheen en nieuwe en mooie dingen 
voor de mensen kunnen we vooreerst 
wel vergeten. Om het nieuwe jaar niet 
helemaal met lege handen tegemoet te 
treden had de eerste burger van Zand- 
voort een aantal slogans die de dyna- 
miek van de plaatselijke volksvertegen- 
woordigers wellicht nog kan verhogen. 
Hier volgen ze. 

Er is meer dan ooit bestuurskracht 
nodig en er is geen behoefte aan holle 
frasen -ook in de politiek dienen begrip- 
pen als oprechtheid en openheid funda- 
menteel te zijn- diskussieren betekent 
luisteren naar argumenten en deze te 
wegen, ook in de raad - kritiek waar 
ook geuit, dient te steunen op kennis 
en inzicht - ook in de politiek moet 
aan het omgaan met mensen grote 
waarde worden toegekend en eisen ge- 
steld. 

Burgemeester Machielsen had er nog 
een paar, maar toen was de cake op. 
De krisis sloeg al direkt hard toe aan 
het begin van 1982. 'teliS klein. • Met een prinsenbal op zaterdag 30 
januari, morgen dus, bijt sociëteit Duys- 
terghast de spits af van de jaarlijkse kar- 
navalsviering in Zandvoort. Het bal, dat 
wordt georganiseerd in het kader van 

de derde lustrumviering van Duyster- 
ghast, vindt plaats in het onderkomen 
van de soos aan het Gasthuisplein. Voor 
deelname aan het festijn heeft het be- 
stuur van Duysterghast de drie plaatse- 
lijke, een heemsteedse en een amster- 
damse karnavalsvereniging uitgenodigd. 

• De stichting EVA-Zandvoort start 
in februari meteen tweetal kursussen 
in de openbare bibliotheek aan de Prin- 
sesseweg. Het thema van de eerste kur- 
sus, die op dinsdag 2 februari start.gaat 
over politieke vorming van vrouwen. De 
leergang, waarin zoveel mogelijk facet- 
ten van het politiek bedrijf worden be- 
handeld, bestaat uit een dozijn lessen. 
Inlichtingen over aanvangstijden en les- 
gelden verschaft EVA-medewerkster Ria 
Bergwerf, tel. 16700. 

Op donderdag 23 februari begint EVA 
met een kursus maatschappijleer in de openbare bibliotheek. In deze kursus 
zullen o.a. de relatie man-vrouw, de eko- 
nomiese positie van de vrouw, moeder- 
schap en gezondheidszorg aan de orde 
DANKBETUIGING 

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na het heengaan 
van onze lieve moeder, oma, grootmoeder en betovergrootmoeder 

Mevrouw A. PAAP 
weduwe van A.J. van der Moolen 

betuigen wij onze oprechte dank. In het bijzonder het verplegend perso- 
neel van het Huis in de Duinen. Uit aller naam W.A. van der Moolen 

A.J. van der Moolen 

E. van der Moolen-Koper hier 

staat 
uw 

brief 
kerkdiensten raad alleen in rondvraag 
aktief De voor de eerste bijeenkomst van de 
zandvoortse gemeenteraad in 1982 
samengestelde agenda bood de afge- 
vaardigden nauwelijks enige aanlei- 
ding tot het maken van op- en aan- 
merkingen. 

En hetgeen door de raadsleden over za- 
ken als onderwijsvergoedingen voor leer- 
middelen en de vaststelling van het aan- 
tal wekelijkse lesuren voor het vakon- 
derwijs op de scholen te berde werd ge- 
bracht was niet de moeite waard om 
voor de lezer op te tekenen. 
Alleen de rondvraag bracht nog wat le- 
ven in de brouwerij met vragen van het 
vvd-raadslid Attema over een 'striptease- 
auto' die in verwaarloosde toestand in 
de Thorbeckestraat staat geparkeerd. 
Tot overmaat van ramp wordt er 
ook nog door een manspersoon in over- 
nacht en dit was voor de liberale volks- 
vertegenwoordiger de druppel die de 
emmer deed overlopen. Tegenwoordig 
kan alles maar langs de openbare weg. 
De auto des aanstoots zal binnenkort 
uit het beeld verdwijnen, antwoordde 
voorzitter Machielsen. Richting Schot- 
land,waar de eigenaar van hel vehikel 
werkzaam is, voegde hij er nog aan toe. 
De socialist Toonen was nog steeds niet 
gerust over de proefboringen naar olie 
voor de kust van Zandvoort. Is men 
voldoende voorbereid wanneer er iets 
mis gaat?wilde hij weten. Er bestaat 
een provinciaal rampenplan voorde 
bestrijding van olievervuiling aan het 
strand dat onlangs nog met sukses door 
rijkswaterstaat is beproefd, aldus de 
burgemeester. komen. Voor nadere informatie over 
lesgelden, aanvangtijd en kursusduur kan 
men zich wenden tot Marlies, tel. 18072. • Zaterdagmiddag, 6 februari, wordt 
van 2 tot 4 in het schoolgebouw van 
de Wim Gertenbach mavo een ekspositie 
gehouden van het werk dat de leerlingen 
gemaakt hebben bij de vakken tekenen, 
handenarbeid en handwerken. 
In de aula zijn gezellige zitjes ingericht 
en kan men onder het genot van een 
hapje en een drankje genieten van het 
optreden van enkele leerlingen die dans 
en muziek ten tonele zullen brengen. 
Tegelijkertijd wordt een open dag ge- 
houden voor die ouders die informatie 
wensen over het onderwijs dat op de 
school gegeven wordt. Hildering van def raktie van de vvd was 
opgetogen over de aanwezigheid van 
glasbakken in de gemeente. Maar de 
gaten waardoor men de flessen in de 
kontainers moet deponeren waren te 
klein, had de liberaal uit eigen ervaring 
ondervonden. Een vierkante fles had 
hij niet door de opening van de glasbak 
kunnen krijgen. Een probleem waarmee 
wel meer ingezetenen te kampen zullen 
krijgen, dacht Hildering. 
Voorzitter Machielsen dacht er het zijne 
van en beëindigde met een forse klap 
met de houten hamer de vergadering. Aan alle lieve mensen 
die mij zo'n geweldige en staande ovatie 
gaven en zoveel prachtige bloemen op 
de beide voorstellingen van „Daag Me- 
vrouw Puffïn". Daarbij de gezellige re- 
ceptie waarbij ik zoveel kadoos, planten, 
bloemen en enveloppen met inhoud 
mocht ontvangen, hierbij hartelijk 
bedankt. 

Ik zal u en het toneel héél erg missen 
maar geef de jonge leden van 'Op Hoop 
van Zegen' een kans en blijft u alstu- 
blieft mijn en uw toneelvereniging 
trouw. 
Tot ziens en nogmaals bedankt. 

Jopie Bisenberger-Kromhout. HERVORMDE KERK 
zondag 31 januari a.s. 
10.00 uur : Ds. M.E. Duyverman, Haar- 
lem. 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 31 januari a.s.: 
10.00 uur : Ds. P. van Hall 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 30 januari a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 31 januari a.s.: 
08.45 Uur : stille eucharistieviering. 
10.45 uur : eucharisitieviering mmv. St. 

Caeciliakoor. 

PROTESTANTENBOND 
zaondag 31 januari a.s. 
10.30 uur : bijeenkomst verzorgd door 
leden n.p.b. en lepra-komité 
medische dienst eonduoortee hoeran^ DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 30 en zondag 31 januari a.s.: 
Zuster N. de Jong, Bronsteeweg 22, Heem- 
stede, tel. 023-282197. 

GESLACHTSZIEKTEN 

voor algemene informatie bel 023- 
320202 (dag en nacht). ter veer en van der mije keren 
niet terug in nieuwe raad 
Melden wij in de koerant van vorige week dinsdag dat het pvda-raadslid Ab van der Moolen had besloten 
zich niet meer voor een nieuwe raadsperiode verkiesbaar te stellen in de raadsvergadering van afgelopen 
dinsdag deelden de cda-ers Kors van der Mije en Gerard ter Veer, resp. wethouder en raadslid, mee dat 
ook zij niet meer wilden meedingen naar een zetel in de gemeenteraad. 

Van der Mije vond het na twaalf jaar onafgebroken wethouder te zijn geweest tijd wórden om op te stap- 
pen -hij ambieert nog wel een zetel in provinciale staten- en Ter Veer nam afscheid in verband met 
zijn drukke werkzaamheden. Laatstgenoemde maakte van 1970 tot '74 deel uit van de toenmalige 
fraktie van de kvp en keerde na de verkiezingen van '78 als cda-er terug in de plaatselijke volksvertegen- 
woordiging. 

Burgemeester Machielsen kreeg het er benauwd van. 'Ik hoop niet dat deze trend zich doorzet," was zijn 
reaktie op het afzwaaien van drie leden van de gemeenteraad. afbraak monopole begonnen Deze week is een begin gemaakt met de 
afbraak van gebouw Monopole aan het 
Stationsplein. Op het terrein van het 
voormalige uitgaanscentrum en de nu 
nog naastgelegen panden wil de gemeen- 
te in de naaste toekomst bijna honderd 
twee- en driekamerwoningen laten bou- 
wen In de woningwet- of premiebouw- 
sektor. 

Toen vorig jaar bekend werd dat Mono- 
pole zou worden gesloopt schreef onze 
medewerkster mevrouw Kraan-Meeth : 

Het desolate gebouw met zijn dichtge- 
spijkerde ramen en deuren herinnert in 
niets meer aa n het vro eger zo geliefde 
uitgaanscentrum, dat de zeer sterken 
onder ons gekend hebben als een exqui- 
se gelegenheid waar de 'propriétaire' C. 
Degen voor zijn verwende gasten nie- 
mand minder dan de bekende violist- 
dirigent Lanfrédi en zijn orkest liet 
optreden. Voor latere generaties bete- 
kende Monopole amusement, gezellig 
uitgaan, was het de zaal waar de Zand- 
voortse verenigingen hun uitvoeringen 
gaven. Natuurlijk waren er wel een 
paar uitzonderingen. Zo vierde de Zand- 
voortse Handelsvereniging haar jubilea 
altijd in 'Zomerlust' en gaf het Mannen- 
koor van 'Onderling Hulpbetoon' zijn 
konserten in de grote zaal van het kur- 
haus. Maar verder was het a! Monopole 
wat de klok sloeg met als feestelijke 
afrondig 'bal na'. Na de oorlog werd 
ook in Zandvoort het uitgaansleven ■ 
weer gretig opgevat en het was natuur- 
lijk Monopole dat onmiddellijk zijn 
deuren open zette om het publiek ge- 
legenheid te geven zijn schade op amu- 
sementsgebied in te halen. Er kwam 
toen letterlijk voor elk wat wils. De 
Culturele Kring "t Helm', in 1950 in 
het leven geroepen met het doel door 
het houden van tentoonstellingen e.d. 
belangstelling te wekken voor kultu- 
rele waarden, richtte de werkzaamhe- 
den ook op het organiseren van kon- 
serten, voorstellingen en lezingen op 
een 'verantwoord artistiek en weten- 
schappelijk nivo', en die vonden van- 
zelfsprekend plaats in Monopole. Ande- 
re bespelers van Monopole waren de 
gezelschappen die döörlTet Instituut 
voor Arbeiders Ontwikkeling, het 
latere NIVON, naar Zandvoort werden 
gehaald en daarvan zijn ons het meest 
bij gebleven een optreden van het Bal- let der Lage Landen met een toelich- 
ting van Sonia Gaskell en een opvoe- 
ring van 'De Kroongetuige' van Aga- 
tha Christie. Nog meer bekende namen 
sierden in die dagen de affiches van 
Monopole : Toon Hermans, Wim Son- 
neveld, Johan Kaarten Lou Bandy. 
Geleidelijk aan begon de betekenis 
.van Monopole^qor het uitgaansle- 
ven in Zandvoort echTer te verminde- 
ren. Als bioskoop kon het zich nog 
wel een tijdje handhaven maar de op- 
komst van de televisie maakte dat ook dit een aflopende zaak werd. De po- 
ging die een jaar of zes geleden on- 
dernomen werd om Monopole als 
Beach Club nieuw leven in te blazen 
mislukte. Op 28 mei 1979 haalde het 
niet fraaie maar wel nostalgiese ge- 
bouw de voorpagina's van de plaatse- 
lijke pers : 'Monopole een prooi der 
vlammen! ' 
De slopers hebben nu het laatste woord. Ij ( j I <|i u j f f^ juiil 1 1 ritij^^ljii 14444 Politie (ailean noodgavalton) 

12000 Brandmeldingen 

13343 Politic 

14841 Gatneentatakretarie 

17947 informatiaburo VW 

18083 Stichting Wijkraad Nw. Noord 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flintarman, Zandvoortialaen 
365, Bentveld 
Daihattu dealertervica 

12323 Rinko autotechniek, werk- 
plaats en magazijn 

13360 Rinko verkoopcantrum, nieu- 
we en gebruikte Renaults. 

12135 Zandvoortse Koerant b.v. 
Achterweg 1 
omroepers C.S.U. b.v. zoekt op korte 
termijn 

PART-TIME 

SCHOONMAAKSTERS 
voor diverse objecten in 
Zandvoort. 
sollicitaties 02526 - 87273. 

1948 - 1978 

30JUI tuidtechnieker 
kuiutgebitrepantie, etc. 
A.RnMAN 
Telefoon 14365 
VERSTEEfiE 

* tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 
10 tubes talensverf voor 
f. 10.- 
ALLES MOET WEG. de boet Winkelcentrum Nw.-Noord. 

Tel. 15655 maandagmorgen gesloten Voor direct / spoedig gevraagd 

INFORMATRICE / TEUR 
(februari t/m september) 

Graag snelle, schriftelijke en uitvoerige 
reactie aan : 

Directeur Stichting WV - Zandvoort 
Postbus 212 - 2040 AE Zandvoort. Gevraagd voor spoedige indiensttreding 

— part-time schoonmaaksters voor 
objecten in Zandvoort 

— echtpaar in part-time dienstverband 
voor diverse panden. 

telefonisch solliciteren en/ of inlichtingen: 
zaterdag tot 12.00 uur 
zondag vanaf 14.00 uur 
maahaag gehele dag 
SCHOONMAAK EFFICIENCY 

Dr. V. Haeringenplantsoen 29 
2151 AS Nieuvir Vennep 
tel.nr. 02526 - 8 72 13 bar - snackbar de frietpot - snackbar de frietpot -snack ^ 

o o 

o. <1> ,DE FRIETPOT WOENSDAG 

DE GEHELE DAG l5 GESLOTEN a 
^ o 

o. NICO 

Vondellaan 18 
tel. 16227 
Zoals u weet is Philipsen damesmode al enige 
tijd gesloten. Wij willen nu echt van onze res- 
tanten dameskleding af. 

Wat dacht u van de volgende prijzen : 

alle rokken voor f. 75.- (o.a. Finke, Cherry) 

enkele damespakjes f 198.- (marella) 

blouses f 35.- (Cherry) 

broeken f49.- (Barry) 

vesten f 85.- (Cherry) Philipsen Mannenmode 

Haltestraat 40-42 

Tel. 16218 
ap jeq>|oeus - ;odt3U| ap jBq>)oeus - lodiauj. apjeq>|0Bus ■ filatelisten^ 

de zandvoortse postz^gelclub 
' organiseert DINSDAG 2 FEBRUARI a.s. In de kantine van albias grafische 
produkten, kochstraat 4, zandvoort, 

haar postzegelruilavond. 
Ook voor de jeugd is er nu plaats. - 

aanvangstijden: 

jeugd (t/m 13j.)van 18.30 tot 19.30 uur 

volwassenen van 20.00 tot 23.00 uur 

voor de jeugd en leden is de toegang 
gratis, nipt leden betalen f 1 .- (inkl. koffie) 

u kunt zich die avond als lid opgeven bij: 

f.l.tervelde-fiêmingstr. 304-tel. 123Ó3 

o}i:a: albias -fahrenheitstr. 29' •« 

tel. 15286/14124 

zij kunnen u ook de nodige andere 

informatie geven. 

Slfil!l(l«0Of>I>Btt ()(»CC>9lttSttlclafc Uw lïuld vraagu aandaclit. 
De bij de ANBOS aangesloten 
schoonheidsspeciaijste 
geeft die aandacht en adviseert 
u bij de verzorging van uw huid. 
Deze specialiste is herkenbaar aan het ANBOS-embleem. 
Ook in uw plaats kunt u terecht. Algemene Nederlandse 
Bond van 
Scnoonhoidsinsliiulen Pien Bakker 

Fr. Zwaanstraat 68 
Ria Suiker 
Fahrenheitstraal 80 
Lavina v. Tetterode 
Brederodestraat 77 
Cobi Verkade 
Sophiaweg 25 tel. 11382 

tel. 12372 

tel. 14618 

tel. 13698 verzekeringskantoor 

A.M. FOLKERS 

Gasthuissstïaat 4 
tel. 1 32 83 

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij 
meerdere maatschappijen. 

Diverse reisverzekeringen, eventueel met 
Internationale Automobilistenhulp van 
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U 
worden meegegeven, als ook Fiets- en 
Bromfietsverzekering met bijbehorend- 
plaatje. 
Komt u eerst naar de basketballwedstrijd 

LIONS- BLUE STARS 

op zaterdag 30 januari, aanvang 20.30 uur In de Pelikaanhal 
en gaat u daarna lekker en gezellig bij ons eten. Het adres is: <kjfe.-lQMi>> 
Zccstrau 26. 2042 LC Zandvoon. IHeroon 02S07.l44yr 

().(.(. IM2I ir. i. Werf! 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 12129 RINKO VERKOOPCENTRUM 

Burg. V. Alphenstraat 2a, Zandvoort, telefoon 02507-13360 
Bel ook even voor informatie! 

NIEUW - VOORDELIGE AUTO 
VERZEKERINGSPREMIES VOOR GOEDE EN ERVAREN RIJDERS. Voorbeeld: Bij overname 50 9b no claim Daarna bij verdiende 70 9b WA-plus All-rldk 

285,- • 378,- 

290,- 407,- 

370,- 517.- IW^i^m^ieVidrlKiliJJ VAN LEDEREN BANKSTELLEN @ 

'pruimlng met goedkeuring van de overheid van 14 januari t/m 4 februari. De exklusieve verv\rerking 
van twijgsoepel, puur leer 
plus de dikke zachte 
kussens garanderen 
ongekend zitkomfort. 
Het donkere solide 
hardhout benadrukt de 
degelijkheid van dit ontwerp. Direkt uit 
voorraad leverbaar, uitgevoerd in speels 
patch-work, 3 zits + 2 zits kombinatie. 

Normale prijs tM^%^%K!' 

LEDEREN BANKSTELLEN 2450.- NU IJfSfÖB" 

uitmuntende kwaliteit tegen 

exorbitant lage prijzen 

normaal 2450,- NU 1995,- 

normaal 3695.- NU 2995,- 

normaal 3795.- NU 2495,- 

normaal 4790.- NU 3995,- 
LEDEREN FAUTEUILS- normaal 
normaal 1095.- 
1895- NU 
NU 795,- 
1395.- Apeldoorn 

Europaweg 170, Telefoon (055) -33 3666 

Scheveningen 

Gevers Deynootweg 83 (100 m vanaf het Kurhaus) 
Telefoon (070)-55 30 86 

Zandvoort: Stationsplein 13-15. 


meubelkeur zitparadijs 

^cestbod 
Kerkstraat 2a, Zandvoort J 
tel. 14597 PEUGEOT 
TALBOT Autobedrijf 

Pakveldstraat 21 Zandvoort. Geboortekaartjes 

DRUKKER IJ 

Van Petegem bv 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort 
Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dir>gen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 1 2060 AFNEEMBARE VOORZETRAMEN 'bestendig. Aluminium profiel. 
Leverbaar in de kleuren: 
gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen 
en geanodiseerd aluminium 

SNELLE LEVERING. 

vakkundig geplaatst. 

profielen en modelvoorzetramen 

voorradig. 

Bij uw vakhandel 

schildershal C.J. Paap 

Hofdiikstraat 24 

TeL 12206 
WONINGINRICHTING sindt 1923 
Halteitraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759 LUXAFLEX Jalo«zittén. 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflaxdaalar 

Wij maken gaarne vrijblijvend offarle. ENORME STUNTVERKOOP VAN 
EEN GROTE PARTIJ BANKSTEL- 
LEN UIT FAILLISSEMENTEN 
ca. LEDER EN STOF... LET OP! De meubelen die te koop 

worden aangeboden zijn allen van 

uitstekende kwaliteit. UW KANS OM VOOR MINDER DAN 

GROOTHANDELSPRIJZEN IN HET 

BEZIT TE KOMEN VAN PRACHTIGE 

MEUBELEN VOOR ONGELOOFLIJK 

WEINIG GELD! ALLES MOET WEG! 
GRIJP DEZE KANS! 

T LUIFELTJE 

WOL EN HAIMDWERKZAAK 

Grote Krocht 26 - 2042 LX Zandvoort 
Telefoon 02507-1 7423 voor wol ZIJLWEG 9, HAARLEM, 
TEL 023 -3261 82 OPENINGSTIJDEN: 
DONDERDAGAVOND 19.00 - 21.00 UUR 
EN DE ZATERDAGEN 1 1.00 - 16.00 UUR 82e jaargang no. 8 dinsdag 2 februari 1982 


dit nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie; postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achtenweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren 1 0.30 / ad^/ertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktpr iizen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 
^ abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post ben w willen rekonstruktle aas 
ondanks bezwaren 
MiiiïiM 

foto Jacob Koning Ondanks de bezwaren van een aantal 
bewoners van het Gasthuisplein, de af- 
deling Zandvoort van Horeca Neder- ' 
land en de Federatie Handelsvereniging 
Hanze houdt het kollege van b en w 
vast aan de uitvoering van het plan 
voor de herinrichting van het Gasthuis- 
plein tot voetgangersgebied. 

B en w vragen daarom aan de raad om 
in afwachting van de voor de rekonstruk- 
tle van het plein noodzakelijke wijziging 
van het huidige bestemmingsplan een 
voorbereidingsbesluit te nemen. Verder 
stellen zij voor Gedeputeerde Staten van 
Noord Holland te verzoeken om de door 
de pleinbewoners e.a. ingediende bezwa- 
ren tegen de herinrichting ongegrond te 
verklaren en een verklaring van geen be- 
zwaar (artikel 19 procedure van de Wet 
op de ruimtelijke ordening) tegen verwe- 
zenlijking van het projekt af te geven. 
Het Gasthuisplein, zo stelt het kollege 
in zijn toelichting, kan een boeiende ont- 
moetingsplaats gaan vormen voor zowel 
de ingezetenen van de gemeente als de 
vele gasten die hier in de zomermaanrien 
vertoeven. Bovendien kunnen op het 
plein aktiviteiten plaats vinden waar- 
voor elders in het dorpscentrum geen 
mogelijkheden aanwezig zijn, aldus b 
en w. 

Geheel in overeenstemming met de al- 
gemene opvatting dat de auto een min- 
der overheersende plaats in het dage- 
lijks leven dient in te nemen en dat 
ontmoetingscentra als het Gasthuis- 
plein autovrij moeten zijn, zo vervol- 
gen zij, heeft de zandvoortse gemeen- 
teraad zich bij de uitwerking van het 
rekonstruktiepian duidelijk uitgespro- 
ken voor het terugdringen van de au- 
to ten gunste van een ontmoetings- 
plaats oftewel voetgangersgebied. Dit 
mede, schrijft het kollege, om sociaal- 
kulturele en andere aktiviteiten een 
ruime kans te geven zich te ontplooien. 
Hoewel in de oorspronkelijke opzet van 
de pleinrekonstruktie niet was voor- 
zien in enige ruimte voor het autover- 
keer is, om de bereikbaarheid van de 
bedrijven te vergroten en aan de be- 
zwaren van de aksploitanten tegemoet 
te komen aan de zuidzijde alsnog een 
rijbaan voor auto's gekreerd over het 
voetgangersgebied. Wl.b.t. het zo veel 
mogelijk autovrij maken van het 
Gasthuisplein wijzen b en w er nog 
eens met nadruk op dat in het stede- 
bouwkundig beleid niet langer wordt 
uitgegaan van 'het parkeren voor de 
winkeldeur', maar van 'n op redelijke 
loopafstand gelegen parkeermogelijk- 
heid. Die is er aan de oostzijde, vlak 
bij de entree van het plein. 

In hun voorstel gaan b en w uitgebreid 
in op de bezwaren van eerder genoem- 
de appellanten tegen de rekonstruktle 
van het Gasthuisplein. Over het ver- 
dwijnen van de huidige parkeervakken 
schrijven zij : dat de bewoners en de 
eksploitanten van de bedrijven aan de 
gedachte moeten wennen, dat het par- 
keren vlakbij de bestemming steeds 
minder mogelijk zal zijn. Verder is het 
kollege het niet eens met de bewering 
dat de bedrijven van de voorgenomen 
herinrichting ekonomies nadeel zul- 
len ondervinden. Ten onrechte, zo 
stellen b en w, wordt de indruk ge- 
wekt dat het ekonomies leven alleen 
maar schade ondervindt wanneer de 
auto een meer bescheiden plaats krijgt 
in het hart van de gemeente. Maar het 
omgekeerde kan eveneens worden aan- '~^-'^2r& 


'^»^^-^?3«^S. B & W: terugdringen van de auto ten gunste van ontmoeting^laats is uitgangspunt van de rekonstniktie van hat GastSniisplein gevoerd, aldus het gemeentebestuur. 
Wat de verkeerstechniese aspekten van 
de herinrichting aangaat, meent het kol- 
lege, dat de indieners van de bezwaar- 
schriften niet behoeven te vrezen 'dat 
het vrachtverkeer in een fuik terecht 
komt'. Er bestaat een mogelijkheid 
voor het keren van de vrachtwagens 
indien dit noodzakelijk is en geen van 
de uitritten wordt afgesloten. B en w 
wijzen met kracht de beschuldiging 
van met name de horeka van de hand 
dat bij de besluitvorming sprake is van 
een diktaat. Er is, werpt het kollege 
tegen, voldoende overleg met de direkt 
betrokkenen.geweest. Bovendien heeft 
het Gasthuisplein een funktie voor ge- 
heel Zandvoort en kan en mag niet al- 
leen rekening worden gehouden met ■ ZANDVOORTERS KRAKEN WONING 

Twee zandvoortse woningzoekenden in 
de leeftijd van 29 en 18 jaar hebben za- 
terdagavond een woonhuis aan de Van 
Ostadestraat gekraakt. Het vrijstaande 
huis, bestaande uit een woonkamer, 
drie slaapkamers, keuken en douche 
stond volgens beide krakers na het ver- 
trek van de eigenaar al twee jaar leeg. 
De krakers willen de vertrekken van 
de woning opknappen en de ruimte 
die zij niet voor eigen gebruik nodig 
hebben eventueel als opvang aan een 
derde woningzoekende beschikbaar 
stellen. De politie is op de hoogte van 
de bezetting, maar heeft tot op heden 
niets tegen de krakers ondernomen. 
De bezetters van de woning. zeggen 
de dingen die komen gaan rustig af te 
wachten, maar hopen met de eigenaar 
van het pand tot overeenstemming te 
komen over hun verblijf in het huis. 

mMMWBBiiiiiliiiiiiri I ■iiiMiii 

eanduoorhse hcDcrar^ de bezwaren van de bewoners en onder- 
nemers, aldus b en w in hun antwoord 
aan de appellanten. 

In de voor hedenavond vastgestelde bij- 
eenkomst van de kommissie van alge- 
mene zaken en ruimtelijke ordening 
vragen zij advies van de kommissieleden 
over het voorbereidingsbesluit en hun 
voornemen Ged. Staten te vragen de te- 
gen de rekonstruktle ingebrachte be- 
zwaarschriften ongegrond te verklaren. 
De vergadering in het gemeentehuis is 
openbaar en begint om 8 uur. DRAAI NU: 

020-214444 

TCLE-UIISTeitSPBL 

Ta<k)y Scholten prssanta«rt 

dagen nacht 
de Rode Krui>-luistéisp4lU)n 
• Volgens een mededeling van de zij- 
de van de Cenav-direktie zou de inter- 
nationale konstrukteursorganisatie van 
formule 1 racewagens FOCA, doormid- 
del van een dit weekeind door FOCA- 
voorzitter Bernie Ecclestone getekende 
verklaring, de faillissementsaanvraag 
van de Cenav hebben ingetrokken. 
Ecclestone zou de afgelopen dagen in 
Parijs met de Cenav overeenstemming 
hebben bereikt over de betaling van 

de f 1.200.000.- die de FOCA nog van 
de circuiteksploitant te vorderen heeft. 
Deze zou de schuld per kwartaal mogen 
aflossen over een periode van twee jaar. 
Maar volgens een mededeling van de 
haarlemse advokaat.die voor de FOCA 
optreedt,is hem van intrekking van het 
faillissement door de FOCA officieel 
nog niets bekend. 

• Met de aanhouding van een 17-jarige 
inwoner van Zandvoort heeft de recher- 
che van de gemeentepolitie een groot 
aantal diefstallen opgelost die de afge- 
lopen maanden door de jeugdige arres- 
tant waren gepleegd in o.a. een restau- 
rant, school, kluphuis, jeugdcentrum 
en garagebedrijf. Tevens bekende hij 
ontvreemding van benzine uit auto's 

en een vijftal fietsen. 

• Ongeveer dertig inbraken en andere 
vergrijpen konden door de politie wor- 
den opgehelderd met de arrestatie van 
vijf jeugdige zandvoorters in leeftijd 
varieërend van 16-18 jaar. Alle vijf heb)- 
ben een volledige bekentenis afgelegd. 
Drie van hen zijn inmiddels voorgeleid 
bij de officier van justitie in Haarlem. » Op vrijdag 1 2 februari vindt de of- 
ficiële overdracht van het nieuwe sport- 
veld van de christelijke mavo 'Jaap Kie- 
wiet' aan de Sophiaweg door het stich- 
tingsbestuur aan de schooldirektie, 
plaats. De overdracht, die een feestelijk 
tintje zal krijgen, is vastgesteld om 15.15 
uur. zvm versloeg rïpperda met 3-2 Het eerste elftal van Zandvoortmeeu- 
wen is er eergisteren op het nippertje 
in geslaagd het bezoekende Ripperda 
met een doeipunt voor te blijven. De 
kustbewoners zagen de in de eerste 
helft van de wedstrijd behaalde forse 
3-1 voorsprong in de laatste drie kwar- 
tier slinken tot 3-2, maar gaven Rip- 
perda daarna geen kans meer om door 
te breken en de gelijkmaker te scoren. 

De ontmoeting op de goed bespeelbare 
grasmat aan de Vondel laan was nog 
maar een paar minuten oud of de thuis- 
klup ontsnapte tweemaal achtereen ter- 
nauwernood aan een doelpunt van voor- 
hoedespeler Plaisir. Keeper Ed Steffers 
reageerde echter alert.op de pogingen 
van Plaisir en wist het leer tijdig te stop- 
pen. Na tien minuten nam de inmiddels 
warm gedraaide aanvalslinie van Zand- 
voortmeeuwen het initiatief van de te- 
genstander over en dat resulteerde in 
de 13e minuut in een doelpunt van 
John van der Zeijs. Deze knalde een 
door Duncan Pratt toegeschoven bal 
zonder mankeren achter de Ripperda 
goaly Van Rijn, 1 - 0. 
Vijf minuten later volgde een tweede 
treffer. Dit keer van de voet van Marcel 
Schoorl, 2-0. Het kon niet op en in de 
25e minuut was het weer raak. Opnieuw wist John van der Zeijs een messcherpe 
pass van Duncan Pratt met zijn schoen 
de juiste richting te geven en Van Rijn 
te passeren, 3-0. Nog voor het einde van 
de eerste helft zag Ripperda kans de 
voorsprong van de thuisklup te verklei- 
nen. Peter Koning gaf keeper Steffers 
na het nemen van een strafschop het 
nakijken en met 3-1 brak de rust aan. 
Direkt na de hervatting werd het op- 
nieuw spannend. Na een fraaie scorings- 
kans voor Marcel Schoorl, die op niets 
uitliep, drong de voorhoede van Ripper- 
da diep in de verdedigingsgordel van de 
meeuwen door en maakte een tweede 
goal. De bezoekers roken de gelijkma- 
ker en verhoogden tempo en frekwentie 
van de aanvallen om Zandvoort op de 
knieën te dwongen. Om de doorbraak- 
pogingen van Ripperda zo goed moge- 
lijk het hoofd te kunnen bieden moest 
Bert Leijenhorst plaats maken voor 
André Koning en Steef Water voor 
Kees Bruin. 

Zandvoortmeeuwen hield stand en zag 
zelfs kans zo nu en dan een aktie in de 
richting van het Ripperda doel te on- 
dernemen. John van der Zeijs verscheen 
twee maal voor keeper Van Rijn maar 
had beide keren weinig geluk met zijn 
schoten. Een keer verdween de bal over 
de lat en rolde bij het volgende schot naast de paal. 

De stand bleef 3-2 in het voordeel van 
Zandvoortmeeuwen en met dit resultaat 
kon de thuisklup best te vreden zijn. 
Komende zondag spelen de kustbewo- 
ners een uitwedstrijd tegen ADO'20 in 
Heemskerk. febr. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


07.59 


15.58 


20.26 


04.26 


2 


08.51 


16.51 


21,31 


05.30 


3 


18.05 


18.05 


22.56 


06.56 


4 


11.21 


19.22 


— .— 


08.14 


5 


00.14 


08.14 


12.39 


20.40 


6 


01.22 


09.20 


13.49 


21.49 


7 


02.21 


10.21 


14.46 


22.45 


8 


03.18 


11.18 


15.33 


23.33 


9 


04.04 


12.06 


16.14 


00.15 


10 


04.40 


12.41 


16.51 


00.51 


11 


05.15 


13.15 


17.28 


01.28 


12 


05.55 


13.55 


18.03 


02.02 


13 


06.38 


14.38 


18.40 


02.40 


14 


07.17 


15.18 


19.24 


03.25 


15 


07.54 


15.56 


20.14 


04.16 


16 


08.40 


16.40 


21.14 


05.14 


17 


09.40 


17.38 


22.24 


06.21 


18 


10.54 


18.54 


23.41 


07.41 iipjyvs 

lört& klein o De groslijstkommissie van de afde- 
ling Zandvoort van de pvda heeft voor ' 
de in begin juni van dit jaar te houden 
gemeenteraadsverkiezingen de navol- 
gende groslijst opgesteld. 
Lijstaanvoerder wordt de huidige frak- 
tieleider van de partij in de raad , Gert 
Toonen. Tweede op de groslijst is wet- 
houder Ide Murk Aukema en derde 
het raadslid Ineke Wind. De vierde t.e _ 
m. de zeventiende plaats worden ver- 
volgens ingenomen door Pim Kuijken, 
Elly van As, Evert van der Mije, Ab van 
der Moolen, Carola Achterhof, Wil van 
der Oord, Maarten Weber, Joop van 
Santen, Anneke de Wid, Paul van Wierst, 
Yvon SchoorI, Sjouk Pinkster, Stella 
Doorgeest en Leo Heino. 

• De kommissie midden- en klein be- 
drijf gaat a.s. donderdag vergaderen in 
het gemeentehuis. Op de agenda staan 
een groot.aantal onderwerpen die be- 
trekking hebben op het zakenleven in 
Zandvoort. De bijeenkomst is openbaar 
en begint 's morgens om 1 0.00 uur. 

« Aan de vele attrakties (het zwem- 
men uiteraard buiten beschouwing 
gelaten) die 'De Duinpan' de laatste 
jaren voor de jeugd heeft georganiseerd 
is thans een nieuwe toegevoegd. Vanaf 
heden zullen op iedere eerste en derde 
zaterdag van de maand en in de krokus- 
vakantie op woensdag 24 februari, in- 
het zwembad teken- en slapstickfilms 
worden vertoond. In het tot de behage- 
lijke temperatuur van 30 graden ge- 
brachte kinderbad kan het jonge volkje 
al naar verkiezing zittend, zwemmend 
of drijvend meeleven met de avonturen 
van Charlie Chaplin, Laurel & Hardy 
en tal van andere prominenten, die zich op de witte muur langs het bad zullen 
afspelen. Voor ouders een unieke gele- genheid om op deze dagen een kinder- 
partijtje te plannen want, en dat is in 
deze tijd toch wel belangrijk, het kost 
niets ekstraas ! 

• Het Genootschap 'Oud Zandvoort' 
houdt de jaarlijkse bijeenkomst voor 
leden en andere belangstellenden op 
vrijdag 12 februari om 8 uur in het 
Cultureel Centrum. Het programma is- 
is nog in voorbereiding maar vast staat 
in ieder geval een klederdrachtenshow 
van de zustervereniging 'Oud Noord- 
wijk', terwijl onze vroegere plaatsge- 
noot Willy van der Mije bereid werd 
gevonden zijn films over Zandvoort 

in vroeger jaren te vertonen. Boven- 
dien is er een korte dia-lezing over 
plaatselijke 'monumenten' en zullen 
de leden van de Zandvoortse Operette 
Vereniging muzikale medewerking ver- 
lenen. Voorts wijst het bestuur van het 
genootschap 'Oud Zandvoort' er op 
dat het bijwonen van de genootschaps- 
avond een goede gelegenheid is om een 
kijkje te nemen op de tentoonstelling 
van Lodewijk Schelfhout, wiens werk 
tot en met 14 februari in het Cultureel 
Centrum is te bezichtigen. 

• Het Ouderenkoor 'Voor Anker' dat 
zich de laatste tijd onder leiding van de 
nieuwe dirigente Riet van Pruissen met 
veel sukses laat horen, wil graag op de 
ingeslagen weg voortgaan. Er wordt 
zelfs gedacht aan het instuderen van 
vierstemmige liederen maar daarvoor 

is een koor van 36 leden te klein. Uit- 
breiding is dus zeer gewenst en daarom 
nodigt het bestuur dames en heren van 
55 jaar en ouder uit om eens een repe- 
titie te komen meemaken en dan de 
sfeer (en de gratis thee) te proeven. 
Er wordt gedacht aan alten, bassen en 
tenoren maar ook sopranen zijn harte- 
lijk welkom. De repetities zijn op 
woensdagmiddag in het Gemeenschaps- 
huis van half drie tot half vijf. Moch- 
ten er nog vragen zijn dan is de sekre- 
taresse, mevrouw E.J. Pool-Pijpers, 
Haarlemmerstraat 13d, tel. 12569, graag 
bereid die te beantwoorden. monopole muur tuimelde door 
dak showroom foto Jacob Koning 
Ook onder de slopershamer weet het voomudige theater Monopole aan het Stationsplein nog voor de no- 
dige sensatie te zorgen. Donderdagmiddag viel een van de af te breken muren van het gebouw wegens een 
foutieve berekening van de slopers de verkeerde kant uit en tuimelde dwars door het dak van de naastge- 
legen autoshowroom van garage Rinko omlaag. Op het moment dat de brokstukken van de muur een reus- 
achtig gat in het plavond sloegen en op de vloer van de showroom terecht kwamen bevond zich niemand in 
de ruimte, zodat persoonlijke ongevallen —gelukkig— uitbleven. Maar de materiële schade aan de show- 
room en de auto 's was aanzienlijk. De direktie van het garagebedrijf schat deze op een kleine f50. 000.-. 
natuurman van zalinge introduceerde 
zijn nieuwste boek in zandvoort omroepers 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie. etc. 
A.RmfAN 
Tdefoon 1436S Onder auspiciën van de Vereniging Vrou- 
wen van Nu hield de heer P. van Zalinge 
vrijdagmiddag in het Gemeenschapshuis 
een met dia's geïllustreerde Inleiding 
over zijn nieuwste boek 'Beschermd 
Bedreigd'. Na een welkomstwoord aan 
de ongeveer 40 aanwezigen door de se- 
kretaresse van de vereniging, mevrouw 
Willy Brand, dook de heer van Zalinge 
in de histotie van de Natuurbescherming 
in Nederland. 

In 1928 kondigde de toenmalige Ko- 
ningin Wilhelmina in haar troonrede 
een ontwerp natuurbeschermingswet 
aan. In 1968 was de wet er! Vooraf 
was er ook wel iets gebeurd, in 1905 
vond de oprichting plaats van de Ver- 
eniging tot behoud van natuurmonu- 
menten, in 1908 werden er maatrege- 
len getroffen tegen de sterntjesmoord 
en in 1912 kwam met veel moeite de Lidy Schouten 

vogelwet tot stand. De Natuurbescher- 
mingswet van 1968 biedt de minister 
de mogelijkheid planten en dieren aan 
te wijzen die bescherming nodig heb- 
ben. Er werd een kommissie in het le- 
ven geroepen om een keuze te maken 
en na 4 jaar kwam men met een lijst 
van ongeveer 50 planten en 50 dieren. 
Men heeft bewust gekozen voor alge- 
mene planten en dieren die met uit- 
sterven worden bedreigd: o.a. de dis- 
tel, herfsttijloos, kaardebol, vogelmelk, 
jeneverbes, primula, de slak en de sale- 
mander en het uiltje. De door de kom- 
missie samengeitelde lijst werd gepubli- 
ceerd in de Staatscourant en als poster 
verstrekt aan scholen, postkantoren e.d. 
Het sorteerde helaas weinig effekt. De 
Nederlander is niet erg natuur-minded, 
aldus de heer van Zalinge. Onze maat- schappij is scheef gegroeid, met kunst- 
mest en onkruidverdelgingsmiddelen 
ontregelde men het natuurlijk even- 
wicht in de natuur. Vanaf 1970 gingen 
er stemmen op dat dit zo niet langer 
kon. Alleen graan en een 'onkruid' is 
niet goed. Een onderzoek van de Land- 
bouw Hogeschool in Wageningen be- 
wees dat granen opgegroeid samen met 
ander groen rijker waren dan Steriel ge- 
teelde. Bescherming van algemene plan- 
ten is dus geen luukse maar een nood- 
zaak. Om dit zo algemeen mogelijk on- 
der de aandacht van het publiek te bren- 
gen kwam de heer van Zalinge op het 
idee een kalender te ontwerpen gekop- 
pekJ aan een boek. De kalender bevat 
36 kleurenplaten voor de jaren '82, '83 
en '84 van planten, vogels, vissen en 
dieren. Er staat geen tekst bij. Elke 
maand wordt een blad afgescheurd en 
op de aangegeven bijpassende bladzijde 
in het boek geplakt. En daar kan men 
precies lezen wat de tekeningen (su- 
bliem verzorgd door Piers Hayman) in- 
houden, namen; wetenswaardigheden 
en interessante bijzonderheden. Het is 
een echt doe-boek. Gestegen papierprij- 
zen en terugtrekking van een subsidie 
van CRM maakten het geheel helaas 
nogal prijzig f 59,50,maar voor leden 
van wat voor klups dan ook die zich 
op enigerlei wijze met natuurbescher- 
ming bezig houden (ook vrouwenver- 
enigingen en jeugdklups) geldt een ge- 
reduceerde prijs van f. 47,50. 
-Na de pauze toonde de heer Van Za- 
linge aan de hand van dia's hoe het 

ook anders kan. Kleinschalige bedrij- 
ven waar de boer schoffelt en ploegt 
en van zijn eigen akker leeft, een pro- 
jekt op het kampereiland. Ook heeft 
men de wilg weer ontdekt, de geschil- 
de takken worden weer —na een mis- 
lukte poging met plastic— gebruikt bij de dijkaanleg en als zinkstukken. Het 
mooie is dat na epn jaar de bij de zink- 
stukken verwerkte wilgetenen uit gaan 
lopen en men zo een volkomen natuur 
lijke dijkbegroeiing krijgt, die boven- 
dien ve el be sch erming biedt. De vogel- 
stand wordt er door aangetrokken ërT 
er komen ook weer de muizen op af. 
Zo ontstaat een ekologisch evenwicht, 
aldus de heer Van Zalinge 
Na nog enige voorbeelden gegeven te 
hebben besloot de heer Van Zalinge 
82e jaargang no. 9 

ir vrijdag 5 februari 1982 
eanduoorrse ho 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / actiterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

'de schelp' in bezit van gemeente ondergang *^ 
K**** j * '> 
bürgerlijke|;1ind 26 januari — 1 februari 

Ondertrouwd: A.A.J. Vastenhouw 
en M.A.L. Roskam; K. Jacobs en M. 
Koks. 

Geboren: IMils zv. J.A.H. Noltee en 
M. Hoefnagel; Joiianna Joukje dv. J.D. 
Klumpenaar en J.M. Homan; Niels zv. 
R.L.N, ter Wolbeek en K. van Delft. 

Overleden: Adriana Paap geb. Koper, 
oud 73 jaar; Dirk van Parreren, oud 84 
jaar; Grietje van Kouteren geb. Hart- 
lief, oud 63 jaar. Vvaterstandëfi| 


feb. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


5 


00.14 


08.14 


12.39 


20.40 


6 


01.22 


09.20 


13.49 


21.49 


7 


02.21 


10.21 


14.46 


22.45 


8 


03.18 


11.18 


15.33 


23.33 


9 


04.04 


12.06 


16.14 


00.15 


10 


04.40 


12.41 


16.51 


00.51 


11 


05.15 


13.15 


17.28 


01.28 


12 


05.55 


13.55 


18.03 


02.02 


13 


06.38 


14.38 


18.40 


02.40 


14 


07.17 


15.18 


19.24 


03.25 


15 


07.54 


15.56 


20.14 


04.16 


16 


08.40 


16.40 


21.14 


05.14 


Springtij 10 ( 


3n 26 februari 
Doodtij 


18 februari Op de dinsdagavond in Haarlem gehou- 
den veiling van een aantal panden in 
Zandvoort, heeft de gemeente door 
bemiddeling van een heemsteedse 
makelaar het hoofdgebouw en het 
voorliggende terrein van het vroegere 
kompleks 'De Schelp' aan de Dr. CA. 
Gerkestraat gekocht voor een bedrag 
van f. 225.000.-. 

Op de plaats van het hoofdgebouw en 
de grond aan de Gerkestraat wil de 
gemeente circa vijftig woningen in de 
woningwet- of premiehuursektor, 
maar een komfainatie van beide is ook 
mogelijk, gaan bouwen. Aankoop van 
het gebouw en het terrein heeft o.a. de 
instemming van het provinciebestuur. 

— ^Mlllll IIWII IIIIIIIIIIIIIIIIWI Met het vervaardigen van een schets- 
ontwerp en de start van de ambtelijke- 
en bestuurlijke planprocedure zal, al- 
dus het gemeentelijk buro van volks- 
huisvesting en ruimtelijke ordening, 
zo spoedig mogelijk een begin worden 
gemaakt. 

De verwerving van het kompleks aan 
de Gerkestraat maakt deel uit van het 
beleid dat de gemeente voert om bin- 
nen de huidige bebouwingsgrenzen 
van Zandvoort gronden aan të kopen 
voor de woningbouw t.b.v. de eigen 
bevolking. Voor dit doel werden eer- 
der o.a. Brederodestraat 1 en het 
vroegere 'Sonnewende' aan de Mr. 
Troelstrastraat, gekocht. foto Jacob Koning ds. van hall verlaat zandvoort In verband met zijn benoeming tot 
predikant van de gereformeerde kerk 
in de Zuidhollandse gemeente Pernis, 
vertrekt ds. P. van Hall begin april uit 
Zandvoort. 

De nu 38-jarige Van Hall aanvaardde 
in augustus '76 zijn ambt bij de geref. 
kerk aan de Julianaweg als opvolger 
van de twee jaar eerder naar Rotter- 
dam vertrokken ds. J. de Waard. Voor- 
dien was Van Hall voorganger van de nog even en breed overleg 
over circuit hoeft niet meer Het voor 11 februari a.s. vastgestelde 
begin van het breed overleg tussen ver- 
tegenwoordigers van het rijk, de pro- 
vincie Nrd. Holland en de gemeente 
Zandvoort over het lot van het circuit 
gaat niet door en is verschoven naar 
een nog nader door de provincie, wel- 
ke het overleg tevens koördineert, te 
bepalen tijdstip. 

Reden voor de vertraging : de ambtena- 
ren van de ministeries van ekonomiese 
zaken en crm en de provincie, die het 
breed overleg moeten voorbereiden, 
zijn er niet in geslaagd een agenda over 
de zaken die eerst moeten worden be- 
sproken samen te stellen. DitJs althans 
de verklaring die de provincie in een 
brief aan b en w voor het uitstel gaf 
en waarvan burgemeester Machielsen 
dinsdagavond,tijdens de bijeenkomst 
van de kommissie van algemene zaken 
en ruimtelijke ordening,mededeling 
deed. 

Pvda. fraktieleider Toonen vond het 
maar een malle vertoning. Drie maan- 
den geleden kondigde het rijk aan dit 
breed overleg met de provincie en ge- 
meente Zandvoort zo spoedig mogelijk te willen starten, gelet op de belangen 
die er mee waren gemoeid. Pas weken 
later werd een datum vastgesteld voor 
de eerste gespreksronde in februari, die 
nu weer verschoven wordt. Op die ma- 
nier wordt het moeilijk het door rijk 
en provincie noodzakelijk geachte 
breed overleg over de racebaan nog 
langer serieus te nemen, aldus Toonen. 
Nog even en er zijn geen gesprekken 
op hoog nivo mesr nodig, meende 
hij. 

Toonen doelde kennelijk op de finan- 
ciële problemen van circuiteksploitant 
Cenav. Afgelopen week ontsnapte de 
organisatie ternauwernood aan een 
faillissement. Vrijwillige Hulpverlening 
17373 

MENSEN helpen MENSEN 

Een reddlngslijntje. 
Als de zee u te hoog gaat. 
kort naar zijn nieuwe standplaats. 
Buiten kerkelijke kring genoot de pre- 
dikant vooral bekendheid als aktief 
lid van de kerngroep van het Anti-cir- 
cuit komité. Hij was o.m. mede-onder- 
tekenaar van een brief van de zand- 
voortse pastores aan de gemeenteraad 
aan de vooravond van de eind vorig 
jaar gehouden debatten over de race- 
baan. In die brief deed hij samen met 
zijn kollega's een beroep op de raads- 
leden een eind te maken aan de race- 
rij in Zandvoort. Hij noemde deze in 
strijd met de menselijke waarde en 
waardigheid. Instandhouding van het 
circuit betekende, volgens hem, dat 
b en w en de gemeenteraad zich niet 
kunnen onttrekken aan hun medever- 
antwoordelijkheid voor de gebeurte- 
nissen op de baan. Van Hall en zijn 
ambtgenoten bestempelden 't als een 
dubbele moraal van de plaatselijke 
overheid enerzijds te kiezen voor het 
circuit en anderzijds de gevolgen voor 
verantwoordelijkheid van de deel 0e- 
mers te laten. 

Over de opvolging van de scheidende 
voorganger is op dit moment nog 
niets bekend. Sluiting op korte termijn van het Dol- 
firama lijkt bijna onontkoombaar, nu 
bekend is geworden dat het overleg 
tussen gemeente en provincie over 
een mogelijke reddingsoperatie geen 
enkel tastbaar resultaat heeft opgele- 
verd. 

De financiële steun die de provincie 
eventueel zou willen verlenen —de ge- 
meente Zandvoort heeft geen geld 
beschikbaar— is niet groot genoeg om 
het dolfijnentheater onder het burg, 
van Fenemaplein te laten voortbestaan. 
Zoals bekend wil de huidige direktie 
van het Bouwes-konsern, waarvan het 
Dolfirama deel uitmaakt, het projekt 
verkopen en als dat niet lukt aan de 
ruimte een andere bestemming geven. 

Ondanks dit sombere vooruitzicht 
blijft dolfijnentrainer en eksploitant 
John. Slootmaker bij zijn voornemen 
om door middel van het vestigen van 
een nieuw rekord onder water zitten 
de publieke opinie te mobiliseren 
voor het behoud van het Dolfirama. 
Het rekord staat thans op naam van 
een Brit die het 67 uur en 50 minuten 
onder de waterspiegel volhield. Sloot- 
maker wil dit rekord breken en bren- 
gen op 72 uur. Vanmiddag duikt hij 
onder om —naar hij hoopt— drie etma- 
len later weer boven water te verschij- 
nen. IKiüi • Er is een handtekeningenaktie ge- 
start ten behoeve van de joden in Rus- 
land. Het landelijk aktiekomité hoopt 
dat 1 miljoen handtekeningen worden 
gezet behorende bij een petitie, die de 
russiese autoriteiten zal worden aan - 
geboden. 

In deze petitie wordt een beroep op de 
Sowjet Unie gedaan om degenen die al 
jarenlang trachten naar Israël te emi- 
greren het recht te geven te vertrekken. 
Ook wordt gepleit voor het stoppen 
van de onderdrukking van joden die 
eenmaal de wens tot emigreren heb- 
ben geuit evenals voor het vrijlaten van 
alle joodse gevangenen in werkkampen 
of verbanningsoorden. 
In Zandvoort bestaat gelegenheid deze 
aktie door middel van een handtekening 
te ondersteunen en wel tot en met 1 5 
februari a.s in de openbare bibliotheek 
aan de Prinsesseweg. BEWONERS GASTHUISPLEESr KWAAD OP GEMEENTE ds van Hall naar Pernis 

geref. kerk van Zevenhuizen-Moer- 
kapelle. Dat Zandvoort niet het eind- 
station van ds. van Hall zou zijn werd 
bij zijn bevestiging al voorspeld door 
zijn kollega ds. Splinter van de Clas- 
sis Haarlem. Na zes jaar is die profetie 
uitgekomen en gaat Van Hall binnen- De bewoners van het Gasthuisplein 
zijn woedend dat zij door ae gemeen- 
te niet tijdig op de hoogte zijn gesteld 
van de behandeling door de kommissie 
van algemene zaken en ruimtelijke or- 
dening van de rekonstruktie van het 
Gasthuisplein. 

Aan ons was de toezegging gedaan dat 
wij van alle ontwikkelingen die betrek- 
king hebben op de herinrichting van 
het plein —vergaderingen e.d.— ruim 
van te voren door de gemeente op de 
hoogte zouden worden gebracht , aldus een bew oner van het plei n. Toen 
wij in de Zandvoortse Koerant lazen 
dat het plan in de kommissievergade- 
ring van dinsdag aan de orde zou ko- 
men was het voor de meeste van ons 
al te laat om tijd en ruimte te vinden 
de bijeenkomst bij te wonen. Wanneer 
de koerant er geen aandacht aan had 
besteed zouden we nooit van de ver- 
gadering hebben gehoord. 
Volgens de bewoner een bewijs te 
meer dat de gemeente zich van de be- 
zwaren tegen de rekonstruktie en sug- 
gesties voor alternatieve mogelijkhe- 
den 'geen bal aantrekt'. ¥ïlla ging in vlammen op 7 ♦'T*» > ■^*.ïf r^*>^"!^:'.,'^^ ::: -^^ foto Jacob Koning Woensdagnacht omstreeks kwart over drie heeft een brand een vrijstaande villa 
aan de Brederodestraat volledig in de as gelegd. Vuur en rook verraste de 53-ja- 
rige bewoner van het pand in zijn slaap. Deze slaagde er bijtijds in de als een 
fakkel brandende woning te verlaten en het vege lijf te redden. Na ongeveer 
drie kwartier blussen wist de brandweer de vuurzee te bedwingen. Ruw geschat 
bedraagt de schade ruim f. 300.000.-. De brand in de villa is waarschijnlijk ont- 
staan doordat het vuur in de open haard van de woonkamer niet geheel was 
gedoofd. Wanneer bij de KoninI<lijke Noord- en 
Zuid Hollandsche Redding Maatschap- 
pij niet statutair was vastgesteld dat de 
leeftijd om 'op te stappen' 72 jaar 
was dan zou de sel<retaris-penning- 
meester van de plaatselijke kommissie, 
de heer G.F.G. van EIteren, nu nog 
volop in de running zijn. Maar dat is 
niet zo. 

Woensdagavond werd hij tijdens een 
afscheidsbijeenkomst uitgeluid in aan- 
wezigheid van zijn echtgenote en kin- 
deren, zijn voorganger de heer K.C. 
van der Mije, ere-opstapper oud'burge- 
meester Nawijn, direkteur van de 
KNZHRM de heer Chr. van der Zweep, 
cineast Ton Bakeis, de vroegere wal- 
baas-lanceerder Molenaar (Jan Bonnie) 
en de bemanningsleden van de boot 
en hun echtgenoten. Nadat vice-voor- 
zitter Attema, die deze avond optrad mevr. Kraan-Meeth 

als ceremoniemeester tot hen een spe- 
ciaal woord van welkom had gericht 
zei direkteur Van der Zweep dat hij 
wat de leeftijdsgrens betreft voor de 
heer Van EIteren graag een uitzonde- 
ring had gemaakt. 'U had een open 
oog voor alles en hield ons in Ams- 
terdam voortreffelijk op de hoogte. 
Hartelijk dank voor alles wat U voor 
het station Zandvoort heeft gedaan' 
aldus de heer Van der Zweep die, 
gezien de verzorgde uitnodiging voor 
deze bijeenkomst, het volste vertrou- 
wen had in de nieuwe sekretaris- 
penningmeester, de heer J.J. Zijp. Het afscheidskado van de KIMZHRM, 
een fraaie glazen scheepsklok, sloeg op 
dat moment acht glazen, aflossen van 
de wacht. Een bijzonder aardig mo- 
ment! Mevrouw Van' EIteren ontving 
als herinnering een zijden shawl in don- 
kerblauw en oranje met het embleem 
van de Redding-Maatschppij. De voor- 
zitter van de plaatselijke kommissie, 
burgemeester Machielsen, had over- 
wogen om bij burgerzaken een beetje 
te gaan knoeien met de leeftijd van 
Gaston van EIteren maar had daar la- 
ter toch maar van afgezien. Spreker 
toonde diep respekt voor de punktua- 
liteit van de sekretaris-penningmeester 
maar ook voor het feit dat deze scriba 
had kunnen zijn van een instituut dat 
door Zandvoorters wordt geleid. 
'Bedankt voor je vriendschap en kom 
op maandagavond nog eens langs in de 
schuur' aldus de heer Machielsen. Dat 
de zandvoorters geen enkel probleem 
hadden met een 'vreemde' in de kom- 
lissie bleek uit de hartelijke toespraak 
jH schippei Jan van der Ploeg die het 
v\/oord voerde namens de bemanning 
van de Dr. Ir. S.L. Louwes en de wal- 
en de wipperploeg, waarbij hij een 
fraaie oorkonde, een foto en een foto- 
reportage overhandigde. Mevrouw van 
EIteren mocht een mooie plantenbak 
in ontvangst nemen. Kommandant van 
de wipperploeg, Henk Sol, liet zijn 
woorden vergezeld gaan van een foto 
van 'de boot'. Wurf voorzitter Koning 
herinnerde aan de prettige samenwer- 
king wèarbij hij nooit tevergeefs een . 
beroep op de kommissie had gedaan 
wanneer hij bij manifestaties van de 
folklorevereniging aanvulling nodig Vrijwillige Hulpverlening 
17373 

Wij heipen in vele nood- 
situaties door kinderoppas, 
kkjsje, txxKlschap, tiegelei- 

dlng en een praatje of. Ije- 
zoekje 
familieberichten familieberichten hiér 

staat 
uw 

brief Bij de herdenking van het 100-jarig be- 
staan van de spoorlijn Haarlem-Zand- 
voort op 3 juni 1981 is hulde gebracht 
aan de Amsterdamse ingenieur Kuinders. 
Een plaquette op een voor het station te 
Zandvoort geplaatste spoorbiels ver- 
meldt hem als eerste directeur van de 
Haarlem-Zandvoort spoorweg mij. 
Dit is juist, maar gaat geheel voorbij 
aan zijn werkelijke verdienste: ruim 
een eeuw geleden niet alleen begrepen, 
maar ook verwezenHjkt te hebben de 
raü-verbinding van de badplaats met 
haar achterland. 

De Nederlandse Spoorwegen toonden 
begrip en erkenden dat 

ir. Eduard J.J. Kuinders 
de stichter van de spoorlijn was. 
De spoorbiels op het Stationsplein 
prijkt thans met de dienovereenkom- 
stige tekst. 

Namens de nakomelingen 
van de heer Kuinders 

E.J. Zeegers sekr.-penningmeester knzhrm 
zwaaide af had in de vorm van een bezoek aan 
de loods. De heer Koning benijdde de 
kommissie om de goede verstandhou- 
ding in het bestuur ("helaas is die in 
de besturen waarvan ik voorzitter 
ben minder prettig") en noemde de 
scheidende Van EIteren 'een toffe 
Amsterdammer". De bloemen die 
'De Wurf' voor hem in petto had 
zouden hem de volgende dag door 
de 'echte Zandvoortse Kiki Bluys' 
worden overhandigd. Vice-voorzitter 
Attema voerde als laatste het woord 
en sprak van het genoegen om met 
Gaston te hebben mogen samenwer- 
ken. En zijn toespraak in scheeps- 
termen vervolgend 'Je wordt nu op- 
gelegd'. Zijn persoonlijk afscheidska- 
do, een fles champagne, bereikte, an- 
ders dan in scheepvaartkringen vaak 
gebruikelijk is, zijn scheidende me- 
debestuurslid in ongeschonden staat. 
Twee boeiende films, vertoond door 
Ton Bakeis, zorgden voor een pret- 
tige afwisseling, evenals de door de 
KNZHRM als gastvrouw verstrekte 
kulinaire geneugten. De heer Van 
EIteren verontschuldigde zich dat hij 
een scriba was en geen spreker, een 
opmerking die door zijn uitstekend 
opgebouwd dankwoord tot allen die 
hem bij zijn werkzaamheden terzijde 
hadden gestaan, werd gelogenstraft. Esnduoorhse hae^an^ Met droefheid geven wij U kennis, dat heden na een langdurige ziekte van 
ons is heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder 

■JANSJE TEROL 

weduwe van Rokus Koper 

op de leeftijd .van 81 ja^r. 

Uit aller naam: 

J. Koper 
' Kinderen 

Klein- en achterkleinkinderen 
2042 KK Zandvoort, 3 februari 1982 
Noorders'traat 18 

De teraardebestelling heeft plaats op maandag 8 februari a.s. om 14.00 
uur op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort. 

Moeder is opgebaard in huis Noorderstraat 18. 

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula van de begraaf- 
plaats. 

Vertrek van huis om 13.35 uur. t Na een arbeidzaam leven en een langzaam afnemende gezondheid is voor- 
zien van de H. Sacramenten der Zieken, heden tot onze grote droefheid 
overleden onze lieve zuster en tante 

HENDRIKA DUIVENVOORDEN 

op de leeftijd van 77 jaar. Uit aller naam: 
W. Duivenvoorden Zandvoort, 3 februari 1982 
2042 VM - Diaconiehuisstraat 20 De Eucharistieviering heeft plaats op maandag 8 februari a.s. om 10 uur 
in de parochiekerk St. Agatha te Zandvoort, waarna de teraardebestelling 
in het familiegraf op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Tante Riek is opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulpbetoon, 
Poststraat 7 te Zandvoort. Bezoekuur vrijdag avond van 19.00 - 19.30 uur. 

Tevens gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ontmoetings- 
ruimte van de kerk. 

Geen bezoek aan huis. 
micli^ché dienst 
kerkdiensten DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 
zat. 6 en zondag 7 februari a.s.: 
R.Leurdijk, Jan Steenstraat 28 
Heemstede, tel. 023 - 286637 

GESLACHTSZIEKTEN 
voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht) eanduoortee NoeranS' HERVORMDE KERK 

zondag 7 februari a.s. 

10.00 uur: Ds. C.Mataheru, bediening 

H.Doop. 
— Jeugdkapel in jeugdhuis 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 7 februari a.s.: 
10.00 uur: Ds. P. van Hall 

PROTESTANTENBOND 

zondag 7 februari a.s.: 

10.30 uur: Werkgroep Exodus 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 

08.45 Uur : stille eucharistieviering. 
10.45 uur : eucharisitieviering mmv. St. 

Caeciliakoor. nederl ands e stichting 
hulp polen Op verscheidene plaatsen in ons land 
zijn de afgelopen tijd spontaan akties 
op gang gekomen om geld en goederen 
in te zamelen ten behoeve van de be- 
volking in Polen. Sinds 12 januari j.l. 
wordt daarnaast een aktie 'gevoerd op 
landelijk nivo, zonder specifieke poli- 
tieke of levensbeschouwelijke binding. 
De voor dit doel opgerichte Stichting 
heeft een nationaal! karakter. 

In het bestuur zijn verscheidene maat- 
schappelijke geledingen en organisaties 
vertegenwoordigd, waaronder de werk- 
nemers- en werkgeversorganisaties. 
Voorzitter is Dr. D. Dolman, voorzitter 
van de Tweede Kamer. De landelijke 
Stichting wil met name hulp verlenen 
aan die mensen in Polen, die door de 
huidige situatie er het slechts aan toe 
zijn. 

Bijvoorbeeld zieken, bejaarden, onder- 
voede kinderen en ook gevangenen, voor 
zover de omstandigheden ter plekke dit 
toelaten. Getracht wordt om er een 
kompleet inzicht in te krijgen waar 
de hulp het meest dringend nodig is. 
De zendingen zullen voornamelijk be- 
staan uit voeding en medikamenten. De stichting heeft een speciaal num- 
mer geopend, dat zowel geldt voor de 
bank als giro: 5398, t.n.v. Nederland- 
se Stichting Hulp Polen te Den Haag. 
Dit nummer biedt aan alle Nedehanders 
de mogelijkheid geld over te maken, 
ook in die plaatsen waar geen lokale 
inzamel ingsakties worden gehouden. 
Het is dus niet de bedoeling, dat de 
landelijke aktie in plaats komt van be- 
staande aktiviteiten en initiatieven. Wel 
is het nu mogelijk de lokale akties beter 
te koördineren. De Nederlandse Stich- 
ting Hulp Polen kan daarbij ondersteu- 
nend en adviserend optreden en waar 
mogelijk en noodzakelijk ook zelf de 
hu lpverlen ing ter hand nemen. 
Dank zij een gesponsorde publiciteits- 
kampagne. in kranten en door het be- 
langeloos meewerken van alle tv-om- 
roeporganisaties, hoopt de Stichting 
de hulp aan Polen door het hele land 
en bij alle lagen van de bevolking te 
stimuleren. Door het centrale karakter 
van de organisatie denkt men dat de 
verzending en verdeling zo effektief 
mogelijk zullen verlopen. 
LIONS HERENTEAM VERRAST 

Het tot nu toe weinig suksesvolle heren- 
team van basketballvereniging The Lions 
heeft afgelopen zaterdag voor een aange- 
name verrassing gezorgd door het hoog- 
geplaatste Blue Stars uit Amsterdam met 
75-73 te verslaan. 

Het team van de Puur-Lions startte de 
wedstrijd met veel inzet en wist direkt 
een 8-0 voorsprong te nemen. Ook daar- 
na bleef men de tegenstander goed op 
de huid zitten met ais gevolg enige ma- 
len balwinst en scores. Vooral door toe- 
doen van de deze avond zeer goed spe- 
lende en alom vertegenwoordigde Zoran 
Valjavec, wist Lions de Amsterdammers 
steeds onder druk te houden. Enigszins 
geschrokken vluchtte Blue Stars in een 
time-out en daarna wist men de achter- 
stand geleidelijk aan te verkleinen. Bij 
22-20 zag het er even naar uit dat Lions 
onder de voet zou worden gelopen, 
maar de scoringsdrift van de tegen- 
stander werd beteugeld en de greep 
op de wedstrijd werd niet verloren. 
Toch kwam Lions nog met 26-30 
achter alvorens men bij de rust een DEWURF PRESENTEERDE 
GOED VERZORGDE PERIODIEK 

Op 1 februari j.L, precies de dag waarop 
zij 34 jaar bestond, presenteerde de Fol- 
klorevereniging 'De Wurf' zich met een 
eigen orgaan. Het is een fraai periodiek 
waarbij direkt de door Fotolitho Drom- 
mel verzorgde omslag, een gekleurde 
afbeelding van een strandtafereel naar 
een schilderij van Valentijn Bing en 
Braet von Ueberfelt, opvalt. 

Maar ook de inhoud, bestaande uit zes- 
tien paginaas fotoos en tekst, zijn het 
bekijken en lezen ten volle waard. De 
foto's hebben betrekking op spelscene's 
uit toneelstukken die 'De Wurf' over het 
voetlicht bracht, en optredens in o.a. 
het Zwitserse Lyss, in Angers in Frank- 
rijk en tijdens de vlaggetjesdag in IJ- 
muiden. Het tekstgedeelte bevat een in- 
troduktie van de voorzitter, de heer J.J. 
Koning, gevolgd door een artikel van 
de redaktie waarvan behalve de heer 
Koning ook de penningmeester van de 
vereniging, de heer Jb. Paap, deel uit 
maakt. Zij gewaagt daarin van de bij- 
zondere plaats die 'De Wurf' in onze 
gemeente inneemt door het represen- 
teren van het oude Zandvoort. Zij doet 
dat door het instandhouden van vroege- 
re gebruiken en gewoonten en het dra- 
gen van de oud-Zandvoortse kleding bij 
diverse gelegenheden. In 'Hoe ontstond 
de Wurf? ' wordt haar geschiedenis van- 
af de oprichting als buurt-vereniging in 
1948 tot aan de dag van vandaag uit- 
voerig uit de doeken gedaan. Aan de 
dames Bakkenhoven, Bakels, Paap en 
Vader en de heren Gebe en Keur wordt 
posthuum dank gebracht voor het vele 
dat zij voor de folklorevereniging ge- 
daan hebben. 

Uit de bijdrage van vvv-direkteur Hil- 
iaers blijkt dat zijn kontakt met 'De 
Wurf' dateert uit 1970 toen het budget 
waaruit de zomerevenementen bekos- 
tigd moesten worden met ruim 60°/o 
werd ingekrompen en de vvv een be- 
roep moest doen op de plaatselijke ver- 
enigingen. Van hen, die de heel Hilbers 
overigens met waardering noemde, is 
alleen 'De Wurf' overgebleven en van 
dat kontakt getuigt nog steeds de jaar- 
lijkse openluchtvismaaltijd. 
Sekretaris Bakker van de 'Bomschuit 
Bouwclub' laat zijn gelukwensen voor 
'De Wurf' met de uitgave van het ver- 
enigingsorgaan vergezeld gaan van een 
uiteenzetting van de plannen van de 
klup. Het grote model van de bom- 
schuit was slechts een begin en zal 
Worden gevolgd door een badkoets, 
een roeireddingboot en de uit het 
dorpsbeeld verdwenen watertoren. 
Resumerend, dit eerste nummer is een 
prettig leesbaar geschrift geworden en 
leden, donateurs en andere geiiiteres- 
sserden in het Zandvoort van vroeger 
zullen ongetwijfeld het volgende met 
belanysLulling tegemoetzien. voorsprong van 40-37 wist te nemen. 
Schutter Henk Macnack, wiens broer 
Kenneth reeds ontbrak wegens een 
enkel blessure, had toen reeds met 
een geblesseerde knie het veld moe- 
ten ruimen zodat het er voor Lions 
nog donker uitzag. 

Dankzij de inbreng van Remy Draijer 
(10) en de nuttig spelende John Ep- 
ker (15) bleef Lions ondanks de han- 
dikap ook in de tweede helft over- 
eind. De voorsprong werd zelfs uit- 
gebouwd tot 58-45 maar Blue Stars 
kwam opnieuw terug (64-60). De 
onvermoeibare Zoran Valjavec die 
30 punten scoorde, bleef echter on- 
grijpbaar voor de Amsterdammers 
zodat na een zeer spannend verlo- 
pen slotfase de zege kon worden bin- 
nengehaald (77-73). Met ingang van de eerstkomende kom- 
petitiewedstrijd op 13 februari a.s. 
krijgt het herenteam van The Lions 
een welkome versterking van de ge- 
lederen in de figuur van Frank Dig- 
num (20). De 20.5 meter lange Ams- 
terdammer kan vooral voorzien in het 
schrijnende tekort aan lengte in de 
zandvoortse ploeg. Frank Dignum, 
eks-speler van het amsterdamse Wils- 
kracht, speelde in het Nederlandse 
Kadettenteam en Juniorenteam maar 
stopte tijdelijk met basketbal om 
zich te konsentreren op zijn studie 
wiskunde. Nu zijn kandidaats is be- 
haald kan hij zich weer voldoende 
voor basketbal vrijmaken. The Lions 
verwacht zich met deze lengteaan- 
winst uit de gevarenzone omhoog te 
kunnen werken. Tevens bestaat de 
mogelijkheid dat ook Eddie Treffers 
(2.00 m.) bij Lions komt spelen. Hij 
komt nu uit voor het in de 2e divisie 
leidende ONS uit Den Helder, maar 
zal in Zandvoort of omgeving komen 
wonen. Het vinden van geschikte 
woonruimte is bepalend voor de over- 
gang naar The Lions. LOTUS KAMPIOEN 

Afgelopen zondag is het eerste team van 
badmintonvereniging Lotus in de Pelli- 
kaanhal kampioen geworden. 
Hierdoor promoveert, voor het eerst in 
de bijna 10-jarige geschiedenis van Lo- 
tus, een team naar de tweede klasse 
van de landelijke kompetitie. 
Lotus 1, bestaande uit Alice Frank, 
Gerda Koornstra, Richard Wetzel en 
Ed Wijting, won de laatste wedstrijd 
tegen Martinus Amstelveen met 6-2. 
Volgens Piet Ridder, suksesvol speler 
bij Duinwijck en trainer van Lotus, is 
dit kampioenschap mede te danken aan 
de inzet en teamgeest van Lotus 1. 
Ook de lagere teams bij Lotus doen 
het niet slecht. Zowel het tiende als 
het elfde team zijn dit jaar kampioen 
geworden, terwijl het zesde team een 
eervolle tweede plaats behaald heeft. 
Lotus kan nog enthousiaste jeugd- 
speelsters plaatsen, vooral indien u als 
ouder ook een stukje enthousiasme 
hebt voor de snelgroeiende sport bad- 
minton. 

Inlichtingen bij Peter van Wijk, tel. 
16288. ^eJan^rijke adressen 14444 Politia (allean noodgavallan) 

12000 Brandmaldiiigan 

13043 Politia 

14841 Gamaantaiakrataria 

17947 Informatiaburo VVV 

18083 Stichting Wijkraad Nw. Noord 

(023) 242212 Automobialbadrijf 

Flintarman, ZandvoortMisan 
36S, Bentveld 
Oalhatw daalerfarvica 

12323 Rinko autotachniek, werk- 
plaats en magazijn 

13360 Rinko verkoopcantrum, nieu- 
we en gebruikte Renaults. 

12135 Zandvoortse Koerant b.v. 
Achterweg 1 HOGE BELONING f. 100.-- 

voor het terugbezorgen van een rood 
mapje, waarin zich bevinden twee 

kopieën van deel III. 

VERLOREN op het postkantoor te 

Zandvoort. 

Telefoon 14476 
TE KOOP WONING 
VAN SPEYKSTRAAT 10A 

In uitstekende staat van onderhoud 

verkerende woning. 

Voor en achter vrij uitzicht. 

Dicht bij het station en strand 

Indeling: 

woonkamer 3,75 x 10, open keuken 
2x3, slaapkamer 3x4, slaapkamer 
3x3, badkamer met bad en douche. 
Alles voorzien van vele inbouw extra's. 

PRIJS fl. 105.000.-- k.k. 

Kijkdag zaterdag 6 februari a.s. van 

1 3.00 - 1 7.00 uur of na telefonische 

afspraak (tel. 1 55 56). MAAK KENNIS 
MET TENNIS 

vanaf 1 april kunnen beginners en 

lichtgevorderden (ook jeugd), 

tennisles nemen. 

(banen in Zandvoort) 

Inlichtingen Juul Mulder 
tel. 023^261179 
(op weikdagen na 13.00 uur) 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65. tel. 1 2060 V DIERENBESCHERMING 

Om het probleem van de zwerfdieren aan te 
pakken, houden wij een sterillsatie-castratie- 
actie. 

Wij stellen de Inwoners van Zandvoort in de 
gelegenheid, om hun huisdier te laten sterili- 
seren of castreren, waarbij de vereniging een 
gedeelte van de kosten voor haar rekening 
neemt. 

Tot 1 april a.s. kunt U voor informatie en aan- 
melding bellen tel. 1 45 61. 

Vereniging voor het welzijn der dieren BEGRAFENISSEIV 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROO 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap TE KOOP 

BILDERDIJKSTRAAT 28 

woonhuis nabij station 

woonkamer, 2 slaapkam., voor- en 

achtertuin 

VRAAGPRIJS f. 1 29.000.- 

OPEN HUIS op zaterdag 6 en zondag 
7 februari van 1 1 .00 tot 1 5.00 uur. 

Inlichtingen CENSE makelaar o.g. 
tel. 02507-12614 
DIE MENSEN HEBBEN HULP NODIG. 
ten name van de "Nederlandse Stichting Hulp Polen" 

Den Haag. 

Dit nummer geldt zowel voor bank als giro. 

* tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 -Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 5a. !£. '^aUedux & S,«. 


WONINGINRICHTING sinds 1923 


Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759 


LUXAFLEX J®8oezi®ën, 


HORREN ®n 


ROLGORD8JNEN. 


Off. Luxaflexdealer 


Wij maken gaarne vrijblijvend offerte. 
gemeente 
zandvoori HINDERWET 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
maken, gelet op artikel 22 en 29, eerste lid, 
van de Wet algemene bepalingen milieuhy- 
giëne, bekend, dat op 17 december 1981 
bij hen is ingekomen een aanvraag van 
Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. 
te Rotterdam, voor een vergunning ingevol- 
ge de Hinderwet voor het uitbreiden/ 
wijzigen van een garage annex verkooppunt 
voor motorbrandstoffen, gelegen aan de 
Hogeweg 2 te Zandvoort. 
Zij zijn voornemens, onder voorwaarden om 
gevaar, schade of hinder voor de omgeving 
te ondervangen, de vergunning te verlenen. 

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en an- 
dere op de aanvraag betrekking hebbende 
stukken liggen van 4 februari tot 4 maart 
1982 voor een ieder ter inzage ter gemeente- 
secretarie, afd. algemene zaken. Swaluëstraat 
2 te Zandvoort op werKdagen van 8.30 - 
12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge 
toelichting kan worden verkregen. 

Voorts liggen de genoemde stukken ter 
inzage bij de Openbare Bibliotheek, 
Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van 
10.00 - 14.00 uur. Gemotiveerde bezwaren 
kunnen tot bovengenoemde datum schrifte- 
lijk bij ons college worden ingediend. 
Desgewenst kan degene, die een bezwaar- 
schrift indient, verzoeken zijn persoonlijke 
gegevens niet bekend te maken. 
Een ingekomen bezwaarschrift zal bij de 
stukken ter inzage worden gelegd. 

Indien daarom wordt verzocht kunnen tot 
één week voor bovengenoemde datum 
mondeling bezwaren worden ingebracht, 
waarbij dan tevens gelegenheid wordt ge- 
geven tot een gedachtewisseling over de 
aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aan- 
vrager en de overige aanwezigen. 

Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op 
het volgende: 

degenen die op de hierboven omschreven 
wijze bezwaren hebben ingebracht en een 
ieder die aantoont, dat hij daartoe redelij- 
kerwijs niet in staat is geweest in de gele- 
genheid zal worden gesteld bezwaren 
tegen de ontwerp-beschikking in te dienen. 

Zandvoort, 4 februari 1982. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
De secretaris. De burgemeester, 

A.H. Merts. H. Machielsen. 
gemeerde 
zandvoort bekendmaking 

De burgemeester van Zandvoort brengt 
ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, 
dat de gemeenteraad bij besluit van 25 
januari 1982 op grond van artikel 21 van 
deze wet heeft verklaard, dat voor het per- 
ceel Brederodestraat 41 een bestemmingsplan 
wordt voorbereid. 

Genoemd besluit ligt met bijbehorende 
tekening, waarop met rode omlijning het 
perceel is aangegeven voor een ieder ter 
gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening) ter inzage. 

Zandvoort. 1 februari 1982. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen. V 
AFNEEMBARE VOORZETRAMEN. «seer bestendig. Aluminium pspofief 

Leverbaar in de l(leur®n: 
gemoffeld - wit - zwart 

en geanodiseerd aluminium 

SNELLE LEVERING. 

vakkundig geplaatst. 

profielen en modelvoorzetramen 

voorradig 

Bij uw vakhandel 

schildershal C J. Paap 

Hofdijkstraat 24 

Tel. 12206 
gemeente 
zandvoort OPENBARE BEKENDMAKING 
HINDERWET 

Burgemeester en wethouders van Zandvoort; 
gelet op artikel 31 van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne, maken bekend, 
dat: 

1. door hen onder voorwaarden om gevaar, 
schade of hinder voor de omgeving te 
ondervangen, op 29 januari 1982 vergun- 
ning is verleend ingevolge de Hinderwet 
naar aanleiding van de aanvraag van 
Shell Nederland Verkoopmaatschappij 
B.V. te Rotterdam voor een vergunning 
ingevolge de Hinderwet voor het uitbrei- 
den/wijzigen van een verkooppunt voor 
motorbrandstoffen gelegen aan de Zand- 
voortselaan 351 te Bentveld, kadastraal 
bekend gemeente Zandvoort, sectie B 
no's 7351, 7352 en 7354; 

2. door hen op 29 januari 1982 afwijzend 
is beschikt op de aanvraag van Shell 
Nederland Verkoopmaatschappij B.V. 
om vergunning ingevolge de Hinderwet 
voor het uitbreiden van een inrichting 
voor het ontvangen, opslaan en aftap- 
pen van vloeibare motorbrandstoffen 
inclusief L.P.G. (propaan) gelegen aan 
de Boulevard Barnaart te Zandvoort, 
kadastraal bekend gemeente Zandvoort, 
sectie B no. 7009 (ged.). 

De beschikkingen en alle terzake zijnde 
stukken liggen van 4 februari 1982 tot 
4 maart 1982 ter inzage ter gemeente- 
secretarie, afdeling algemene zaken, Swaluë- 
straat 2 te Zandvoort op werkdagen van 8.30 
tot 12.30 uur, alwaar desgewenst een 
mondelinge toelichting kan worden verkregen. 
Voorts liggen de genoemde stukken ter 
inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinses- 
seweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 
tot 14.00 uur. 

Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot 
4 maart 1982 beroep open bij de Kroon 
voor: 

a. de aanvrager; 

b. de betrokken adviseurs; 

c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 
21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, 
onder c, van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne bezwaren hebben 
ingebracht; 

d. enige andere belanghebbende, die aan- 
toont dat hij redelijkerwijs niet in staat 
is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 
of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder 
c, van de Wet algemene bepalingen milieu- 
hygiëne bezwaren in te brengen. 

De beschikking wordt na afloop van de 
beroepstermijn van kracht tenzij voor deze 
datum beroep is ingesteld en met toepassing 
van artikel 50a van de Wet op de Raad van 
State een verzoek wordt gedaan tot schorsing 
van de beschikking danwei tot het treffen 
van een voorlopige voorziening. 
Het beroepschrift moet worden gericht aan 
H.M. de Koningin en worden gezonden aan 
de Raad van State, afdeling voor de geschillen 
van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 
's-Gravenhage. 

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige 
voorziening moet worden gericht aan de 
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen 
van bestuur van de Raad van State. 
De beschikking wordt niet van kracht voor- 
dat op dat verzoek is beslist. 

Zandvoort, 4 februari 1982. 
Burgemeester en wethouders voornoemd. 
De secretaris. De burgemeester, 

A.H. Merts. H. Machielsen. V BEKENDMAKING ENORME STUNTVERKOOP VAN 
EEN GROTE PARTIJ BANKSTEL- 
LEN UIT FAILLISSEMENTEN 
ca. LEDER EN STOF... LET OP! De meubelen die te koop 

worden aangeboden zijn allen van 

uitstekende kwaliteit. UW KANS OM VOOR MINDER DAN 

GROOTHANDELSPRIJZEN IN HET 

BEZIT TE KOMEN VAN PRACHTIGE 

MEUBELEN VOOR ONGELOOFLIJK 

WEINIG GELD! ALLES MOET WEG» 
GRIJP DEZE KANS! 
ZIJLWEG 9, HAARLEM, 
TEL 023 -3261 82 OPENINGSTIJDEN: 
MAAN- T/M VRIJDAG 14.00-17.00 UUR 
DONDERDAGAVOND 19.00 - 21.00 UUR 
EN DE ZATERDAGEN 11.00 - 16.00 UUR omroepers W^M 


^9 


^ 


PEUGEOT 
TALBOT 
Autobedrijf 
Versteege B.V. 

Pakvéldstraat 21 Zandvoort. üiiallaile bureau 

OROENEIIEIN B.Y. Te huur aangeboden 

WINKELRUIMTE 
in Zandvoort, kompleet in- 
gericht, pr. n.o.t.k. tel. 
02507- 16218 na 18 uur 
023-287810. 

TER OVERNAME 2 keu- 
kenblocs, zeer geschikt voor 
zelfbouwer, open keuken. 
Tel. 12643. 

TE HUUR GEVRAAGD 
woonruimte voor 2 perso- 
nen in Zandvoort. tel. 
02993 -' 65803. 

Ter overname aangeboden : 

zwaar eiken huiskamer-ameu- 
blement, tafel, 6 stoelen, 
dressoir en theetafel, teak- 
houten wandmeubel. Bezich- 
tiging na afspraak tel. 12210. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kumtgebitreparatie, etc. 
A.RTÜMAN 
Telefoon 14365 KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL.02507 18484 * V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 82e jaargang no. 10 dinsdag 9 februari 1982 
eanduoortee hoer 

öit nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie; postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per laar, 1 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

machielsen:'bedrijfsleven is belangrijk 
maar moet niet denken dat 
liet de dienst uitmaakt ' foto Jacob Koning Afgelopen tSonderdag vergaderde de 
kommissie voor het midden- en klein- 
bedrijf, die bestaat uit vertegenwoor- 
digers van de Federatie Handelsvereni- 
ging / Hanze, Horeka, Horekaf, Bovag 
en gemeente, onder leiding van burge- 
meester Machielsen in het gemeente- 
huis. Hoewel de vergadering openbaar 
was en tijdig in de pers aangekondigd 
was de publieke belangstelling nihil. 

Na goedkeuring van de notulen van de 
vorig jaar juli gehouden bijeenkomst 
van de kommissie stelde de afgevaardig-. 
de van de gemeenteraad, de cda-er Van 
As, de wat hij noemde 'stechte kommu- 
nikatie tussen de kommissie en de ge- 
meenteraad' aan de orde. Van As had 
met name kritiek op het feit dat on- 
derwerpen die betrekking hebben op 
het midden- en kleinbedrijf pas in de 
kommissie aan de orde komen, nadat 
ze eerder door de gemeenteraad wa- 
ren behandeld en in ambtelijke nota's 
vastgelegd. Hij wenste dat daar veran- 
. dering in zal worden gebracht en dat 
de kommissie bovendien meer zeggen- 
schap krijgt. LIDY SCHOUTEN De heer Franken vroeg naar de bevoegd- 
heden van de kommissie. Die zijn van 
louter adviserende aard, bleek uit het 
antwoord van voorzitter Machielsen. 
Franken oefende vervolgens kritiek 
op de ambtelijke nota over het funk- 
tioneren van de kommissie midden- en 
kleinbedrijf en diende m.b.t. deze nota 
een verlanglijstje van zeven punten in. 
Burgemeester Machielsen was het vol- 
strekt niet eens met de heer Franken. 
Naar zijn zeggen had de kommissie in 
de afgelopen 10 jaar goed werk gedaan. 
De kritiek op de nota werd naar zijn 
mening voornamelijk veroorzaakt door 
het feit dat de kommissieleden 'niet 
gewend zijn ambtelijke stukken te le- 
zen'. Hij daagde de leden van de Fede- 
ratie Handelsvereniging/ Hanze vervol- 
gens uit met gefundeerde en profes- 
sionle adviezen te komen waarmee te 
werken valt . 'Het bedrijfsleven is be- 
langrijk maar de federatie moet niet 
denken dat ze de dienst uitmaakt', 
aldus Machielsen. 

Een onder 37 Kerkstraatwinkeliers 
door de Handelsvereniging / Hanze ge- 
houden enquête over het afsluiten van 
de straat voor het rijdend verkeer ge- 
durende de zomermaanden, ontlokte 
de heer Machielsen ook nog enkele kri- 
tiese opmerkingen. Hij vond het maar 
een onduidelijk werkstuk. Federatie- 
man Moerenburg legde uit dat het bij 
deze enquête alleen begonnen was om 
de diverse meningen onder de vWnke- 
liers te peilen. Er waren konklusies 
noch suggesties aan verbonden. 
De heer Franken uitte daarna de 
wens van Zandvoort een 'loopoord' te 
maken. Hij kreeg van burgemeester 
Machielsen het advies mee voor dit 
idee in de komende maanden het 
'nodige missie- en zendingswerk onder 
de eigenaars / eksploitaten van de be- 
drijven in de Kerkstraat te verrichten'. 
Tenslotte werd door de kommissie 
over de afsluiting van de Kerkstraat 

'^'i.. tiiguws 

kort & klein • Het bestuur van de Toneelvereniging 
'Op Hoop van Zegen' is er in geslaagd 
een opvolger te vinden voor Cock Basos- 
ki die in verband met zijn studie niet 
langer de regie kan voeren. De nieuwe 
man is Jan Heijnes uit Haarlem die zijn 
sporen op het gebied van de regie heeft 
verdiend. De eerste kennismaking ver- 
liep heel plezierig en vooral de opvat- 
ting van Jan Heijnes om samen met de 
spelers het op te voeren stuk te kiezen 
vond veel bijval. Over enige tijd zal een 
keuze worden gemaakt en dan gaat men 
er vol enthousiasme tegenaan. De prak- 
tijk heeft namelijk geleerd dat spelers 
meer gemotiveerd zijn wanneer ze mede 
de keuze van het stuk hebben kunnen 
bepalen. Door een en ander is een gron- 
dige voorbereiding voor een opvoering 
in mei echter niet meer mogelijk. Deze 
zal nu medio oktober plaats vinden. 

• Ook dit jaar organiseert de karnavals- 
vereniging 'de Scharrekoppen' samen 
met Nieuw Unicum een groots karna- 
valsfeest op de Brink in Nieuw Unicum, 
en wel op maandagavond 22 februari 
vanaf half acht. Dit keer zullen optre- 
den Corry Konings en de 6-mans forma- 
tie Beauty Case. Behalve Prins Sikko I 
zullen ook de Kwallentrappers hun op- 
wachting maken. Personen van 18 jaar 
en ouder zijn welkom pp vertoon van 
een geldig toegangsbewijs, welke vanaf 
15 februari ad f 5.- verkrijgbaar zijn bij 
sigarenmagazijn LIssenberg in de Halte- 
straat. zvm aan kop 
kompetitie 

Met de afgelopen zondag behaalde 0-1 
overwinning op het heemskerkse ADO, 
heeft het eerste elftal van Zandvoort- 
meeuwen met twee punten voorsprong 
de leiding van ZFC in de kompetitie 
overgenomen. 

Het door ongeveer duizend toeschou- 
wers bijgewoonde duel tussen de kust- 
bewoners en de heemskerkse gastheren 
was het aanzien ten volle waard. Beide 
partijen waren aan el kaar gewaagd en 
gingen eergisteren beurtelings in de 
aanval en de verdediging. In de begin- 
fase van de ontmoeting kwam ADO er 
vrijwel niet aan te pas en moest al de 
krachten bundelen om een doorbraak^ 
van o.a. Duncan Pratten Marcel SchoorI, 
te voorkomen. Maar na twintig minuten 
verdedigen slaagde de thuisklup er in 
de rollen om te draaien en de bezoekers 
flink onder druk te zetten. Vervolgens 
nam Zandvoortmeeuwen het initiatief 
weer over en dit resulteerde in de 34e 
minuut in het enige en tevens voor 
ZVM winnende doelpunt. 
Een door Chris Jongbloed vlak bij de 
hoekvlag ingeworpen bal kwam op 
het hoofd van John van der Zeijs te- 
recht die het leer op zijn beurt weer 
op de bol van de geheel vrijstaande 
Duncan Pratt deed belanden. Die wist 
er verder wel raad mee en de bal ver- 
dween achter de ADO-goaly in het 
net. Bij die stand zou het de rest van 
de wedstrijd —ondanks verwoede po- 
gingen van de gastheren om de gelijk- 
maker te scoren— blijven. A.s. zondag 
ontvangt Zandvoortmeeuwen op het 
veld aan de Vondellaan het eerste elf- 
tal van Zilvermeeuwen. Laatstgenoem- 
de klup staat momenteel op de derde 
plaats van de ranglijst. 

Vrijwillige Hulpverlening kommissie adviseert afsluiting van Kerkstraat voor rijdend verkeer 
van juni tot september ^^^^^^^^^^ ^^^_ gestemd met als resultaat dat deze de 
gemeente zal adviseren de straat vanaf 
1 juni tot 1 september voor al het rij- 
dend verkeer af te sluiten. 

lees verder op ommezijde volksmuziek uit zd. amerika 
op mavo schoolkonsert 
Nederlandse Stichting voor 
Leprabestrijding 

p/a Koninklijk Instituut voorde Tropen 
Mauritskade 63, 1 092 AD Amsterdam 
Telefoon (020) 938973* sanduoorhse hoeranl' Opnieuw vielen er Zuid-Amerikaanse 
klanken te beluisteren in de aula van de 
Wim Gertenbach Mavo. Eind vorig jaar 
trad het Trio de Miranda op, afgelopen 
dinsdag presenteerden Jan Erik Noske en 
Jörn Plas zich met volksmuziek uit Pe- 
ru en Bolivia, muziek van Villa Lobos, 
bossa nova en samba-session. 

Onderhoudend vertelden de twee musi- 
ci over hun vijfjarige-klassieke-opleiding 
aan het konservatorium ('een beetje 
saai en geen droog brood in te verdie- 
nen'), hun reizen naar Zuid-Amerika 
om daar te luisteren en hun straat-op- 

mevr. Kraan-Mseth 

treden in Frankrijk omdat ze geen 
tseurs kregen voor het konservatorium. 
Bij de vele instrumenten die ze bij zich 
hadden bevond zich een stuk bamboe- 
buis met inkepingen, dat de Indianen 
zelf maken en op de markt twee kwart- 
jes kost. Desondanks klinkt de kena, 
zoals deze fluit heet, zeer welluidend 
en dat bleek bij de melodie die Jan Erik fCt. 17373 

MENSEN helpen MENSEN Noske er op speelde en die hij en Jörn 
Plas hadden opgedragen aan de onder- 
drukte Indianen. Snaarinstrumenten 
waren in Zuid Amerika onbekend tot 
de Spanjaarden kwamen en met hen de 
charango en de tarango. Voor de klank- 
kast van laatstgenoemd instrument wer- 
den vroeger gordeldieren gebruikt, be- 
ter gezegd misbruikt, en daarom is het 
maar goed dat de klankkasten later van 
hout en nu ook van plastic warden ge- 
maakt. 

Samen op een panfluit spelen klinkt 
ongeloofwaardig maar Jan Erik en Jörn 
hadden daar geen enkel probleem mee: 
ze hadden hem gewoon, doormidden ge- 
zaagd ! Een muzikaal hoogtepunt deze ochtend 
was het heel melodieus klinkende 'Dan- 
za Paraguaya', dat beiden op spaanse 
gitaren ten gehore brachten. Verder 
verrasten ze hun gehoor met een mees- 
terlijk uitgevoerde 'kippenrag', waar- 
van één de gitaar en de ander ean In- 
genieus instrument bespeelde dat na- tuurgetrouw het gekakel weergaf en dat 
bleek te bestaan uit twee eetle- 
pels! 

Dat een orkestopname op de band heel 
wat minder indrukwekkend is dan de 
niet-ingewijde zou denken bleek uit 
een kijkje dat Noske en Plas ons gunden 
achter de schermen van een grammo- 
foonplatenbedrijf. Aansluitend hierop 
fungeerde de aula als studio voor het 
opnemen van een band waarbij de twee 
musici stevig ondersteuning kregen van 
het 'Wim Gertenbach Koor'. Geluids- 
technica Hella Bulterman zorgde dat 
het allemaal feilloos werd vastgelegd. 
Het afdraaien even later werd uiteraard 
een groot sukses. "We zien U graag nog 
eens terug', zei de heer Nijboer na af- 
loop van het konsert. Afgaande op het 
enthousiaste applaus was dit verzoek 
van hun direkteur de leerlingen uit het 
hart gegrepen. !li rekordpoging mislukt 
familieberichten foto Jacob Koning De met veel publiciteit aangekondigde 
poging van doifijnentrainer John. Sloot- 
maker om het wereldrekord onder wa- 
ter zitten te verbeteren.is mislukt. Na vrijdagmiddag ongeveer vier uur op 
de bodem van het doifijnenbasin te heb- 
ben doorgebracht moest Slootmaker ij- 
lings naar boven komen wegens adem- 
nood. Bij het verwisselen van de zuur- 
stofFlessen door een duiker ging er iets 
mis waardoor de aansluiting te lang 
duurde. Slootmaker kreeg het benauwd 
en gaf —mede op advies van de hem 
begeleidende arts— zijn poging op. 
Slootmaker kreeg kort na het begin van 
zijn rekordpoging al met problemen te 
kampen. Drie minuten nadat hij onder 
water was verdwenen moest hij al weer 
naar de oppervlakte omdat hij te licht 
was en een ekstra loodgordel nodig 
had. Kort daarna viel hij van zijn stoel 
omdat deze niet stevig genoeg op de 
bodem van het basin was verankerd. 
Zoals bekend wilde de doifijnentrainer 
met zijn stunt de aandacht van de pu- 
blieke opinie vestigen op de dreigende 
sluiting van het Dolfirama. Die is 
thans, volgens insiders, zeer nabij. 
Besprekingen tussen het gemeente- 
bestuur en de provincie over financiële 
steun aan het projekt zijn op niets uit- 
gelopen en de direktie van het Bouwes 
konsern heeft te kennen gegeven de 
—verliesgevende— eksploitatie zo spoe- 
dig mogelijk te willen beëindigen. e^nduclo^^5e Nc^ra^ 
Na een kortstondige ziekte is heden onverwacht 
van ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorg- 
zame moeder en oma 

JOHANNA HARBRECHT-CORNET 

op de leeftijd van 76 jaar. 

J.G.A. Harbrecht 

Nuenen; 

C.W. Harbrecht 

G.S. Harbrecht- Rozendaal 

Jolan 

Hans 

Dik 

Ronald 

Zandvoort, 8 februari 1982. 
Het Huis in het Kostverloren 
Burg. Nawijnlaan 1 - k. 207 

Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka- 
mer van 'Het Huis in het Kostverioren', Burg. Na- 
wijnlaan 1, donderdag 11 februari van 19.00 tot 
19.30 uur. 

De crematie zal plaatshebben vrijdag 12 februari 

om 13.30 uur in het crematorium "Velsen" te 

Driehuis-Westerveld. 

Vertrek van rouwkamer omstreeks 12.50 uur. vloerhedekhins 

(Het fapijtis „iet versneden.) *& Lano, zwaar moquette 
prima uni-tinten,i 
breed, van ƒ 119- vervolg verslag bijeenkomst kommissie midden- en kleinbedrijf 

TE VEEL WINKELS, BUNGALOWS EN TENTEN IS NIET GOED VOOR 
BEDRIJFSLEVEN VAN ZANDVOORT Een gedachtenwisseling over de ver- 
fraaiing en verlichting van het dorp 
sloot voorzitter Machielsen af met de 
mededeling dat de plannen voor her- 
bouw en vernieuwing van het Stations- 
plein in een vergevorderd stadium ver- 
keren. Maar met de door de heer Pie- 
tersen voorgestelde plaatsing van 
bloembakken, etc. op het plein zal 
nog even moeten worden gewacht tot 
de uitvoering van de plannen. Voorlo- 
pig zullen nog schuttingen deze entree 
van Zandvoort 'sieren'. 
De bereikbaarheid van Zandvoort, met 
name bij seizoenevenementen, maakten 
de tongen van de vertegenwoordigers 
van de middenstandsorganisaties in de 
kommissies eerst goed los. Een plan van 
de heer Abbenes van 4 rijstroken vanaf 
Bloemendaal en 2 vanaf Heemstede 
met een wisselend aantal rijrichtingen, 
afhankelijk van het aar/bod, bleek al 
jaren in de praktijk te-worden toege- 
past. Zijn andere suggestie: een ludiek 
treintje of busje op de roete parkeer- 
plaats zuid-station-circuit-zandvoort 
nrd. vice-versa, leek heel wat aantrekke- 
lijker. Maar de uitvoering van dit idee 
stuitte op een groot aantal bezwaren 
van praktiese aard. In het verkeersplan 
knelpunten Zd. Kennemerland wordt 
over het verkeer in en rond Zandvoort 
alles haarfijn uit de doeken gedaan, al- 
dus voorzitter Machielsen. 
De heer Paap zag wel enig heil in een 
ondergrondse parkeergarage. Voor een 
dorp metpim. 16.000 inwoners en 
hooguit twintig topdagen in het sei- 
zoen is dit niet cendabel, was de reak- 
tie op zijn suggestie. 
Naar aanleiding van de plannen voor 
een andere bestemming van het circuit 
—de bouw van bungalows op het ter- 
rein— merkte de heer Moerenburg op 
dat de gemeente er voor moet zorgen 
dat het bungalowpark 'geen zelfstan- 
dige ekonomiese eenheid gaat vormen'. 
De huurders van de bungalows moeten 
voor hun inkopen ook naar het dorp 
komen, zei hij. De heer Weiners sprak de vrees uit: 'dat een te veel aan bun- 
galows en tenten slecht is voor het 
hotel- en pensionbedrijf in Zandvoort. 
De heer Paap was van oordeel dat 'over- 
bewinkeling' in Zandvoort moet wor- 
den tegengegaan en hij waarschuwde 
in dit verband tegen de bouw van win- 
kels aan het Stationsplein. Burgemees- 
ter Machielsen verzekerde hem dat de 
aan het plein geplande winkels uitslui- 
tend voor hervestiging bestemd zijn. 
Bedrijven en zaken van buiten de ge- 
meente zullen niet worden aangetrok- 
ken, beloofde hij. 

Op vragen over het euvel van het dub- 
bel parkeren antwoordde voorzitter 
lakoniek,'dat het niet mogelijk is om 
bij ieder dubbel geparkeerde auto een sHiiiiiiii: • In november vorig jaar gaf de Zand- 
voortse Operette Vereniging in de toen 
over het voetlicht gebrachte 'Operette 
Cocktail' een voorproefje van-'Auf der 
grünen Wiese' van Jara Benes. Thans 
zijn de data van de opvoeringen van de- 
ze operette in de Haarlemse Stadsschouw- 
burg bekend gemaakt, te weten 9 en 10 
maart a.s., 's avonds kwart voor acht. vvaterstandèn agent met een geweer te plaatsen'. Als 
pleister op de wonde kon hij meedelen 
dat bij de politie het aantal patrouilles 
te voet onlangs is uitgebreid. 
In de rondvraag vroeg de heer Weiners 
om meer steun voor de vvv om het 
toerisme te stimuleren, wenste de 
horeka ontheffing van de ekstra belas- 
ting ingevolge artikel 24 van de drank- 
en horekawet en wilde de heer Paap 
het rijden van gemotoriseerde voer- 
tuigen over het strand beperken. t versneden.) 

prima uni-tinten " m,";"" ^'''"'.'«'■rentapijt in 8 
n. t.nten. maar ook ,r, boucié. 400 cm 

R»r„ ^"^■~"" perstrekkende meter 
Bergoss,zwaarnroiekfpn k» u . J 

beige, bruin en iSgemï.e: 5"47ro'''^\°"' '" 

op jute rug, van/ .8 t.Tj r/rllr'^r "^' i 

400cmbfeedvanA?r '«^«^'^è'^-'-d- 7 

ecu, van/2i9_ nuperstr. mtr 7 

gemêleerd en bfun'^o^crb?'^'"- "'"'^'- 
nu perstrekkende meter '"'■''"^''^^■-• 

P,^'*°' =o"on-look, het bekende zwaar 

van/259,::: nu-p-erekke-dT^n:?:,'^- ''^^^''• 

^^^l'S:%lZ!l1rnT^ -PP--P*Jt op 
400 cm breed vin /375"'!",^'.'^P™J«'<«''n'en, B . nuperstr. mtr. öerber, camel,irerw?,Ta1,742s ""' "^"^ 
strekkende meter ^an ƒ 425,-, nu per 

ƒ 175,- 

. ^'. ^ <-ixi iioee 
cmbreedo.a.indekJeuren 
^5,-,nuper 

(Levering franko huis.) "' ^'^^9~- 

vrijdag iz februari 
vamjtotziuw 

Hotel BOUWES 

^ndhuisplein 7 
^fmdvoort H.W. 9 04.04 

10 04.40 

11 05.15 

12 05.55 

13 06.38 

14 07.17 

15 07.54 

16 08.40 
Springtij 10 en 26 februari 
Doodtij 18 februari L.W. 

ï 2.06 

12.41 

13.15 

13.55 

14.38 

15.18 

15.56 

16.40 H.W. 
16.14 
16.51 
17.28 
18.03 
18.40 
19.24 
20.14 
21.14 L.W^ 

00.15" 

00.51 

01.28 

02.02 

02.40 

03.25 

04,16 

05.14 omroepers 
Gevraagd 

BEZORGERS 

voor het weekblad. 
Th.J. ter Wolbeek 
Diaconiehuisstraat 22 
Tel. 12620. 1948 - 1978 

30jair tindtechnieker 
kuiutgebitrepmtie, etc. 
A.RmiAN 
Telefoon 143 65 POLEN 

DIE MENSEN HEBBEN HULP NODIG. 

5398 

ten name van de TJederlandse Stichting Hulp Polen" 

Den Haag. 

Dit nummer geldt zowel voor bank als giro. 82e jaargang no. 1 1 

ir vrijdag 12 februari 1982 
eanduüortee ha 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksempiaren 1 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederiandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post 

miljeu organisaties trekken aan de bel 

motoren reden duingebied plat In een brief aan b en w vestigen drie 
miljeu-organisaties: t.w. de Werkgroep 
Zd. Kennemerland van de Stichting 
Duinbehoud, de zandvoortse Stichting 
Bescherming Duinlandschap en Kon- 
takt IVlilieu bescherming Nrd. Holland, 
de aandacht van het gemeentebestuur 
op ds naar hun mening erbarmelijke 
toestand van het duinterrein tussen 
de noordboulevard en het circuitter- 
rein. 

Volgens de adressanten is de verloede- 
ring het gevolg van het illegaal gebruik 
door motorrijders die de duinen met 
hun motoren volkomen hebben om- 
geploegd en platgetreden. 

Het is triest, schrijven de miljeuvrien- 
den, te moeten vaststellen dat ondanks 
het bestaande toegangsverbod voor het 
betreffende gebied er blijkbaar ongehin- 
derd kan worden gereden op dit kwets- 
bare duinterrein. Niemand heeft het in 
de gaten en van enige politiekontrole 
op de naleving van het verbod is geen 
sprake, konstateren de drie organisaties 
in-hun brief aan b en w. 
Volgens hen is dit het gevolg van het 
feit dat de gemeente Zandvoort in het 
verleden stelselmatig heeft verzuimd 
een effektief beheer te voeren. De door 
ons gesignaleerde vernielingen staan im- 
mers niet op zich zelf, schrijven de in- 
stellingen. Tijdens de jaarlijkse Grand 
Prix heeft de gemeente ook steeds goed 
gevonden dat overal maar werd gekam- 
peerd in de duinen en tot voort kort 
werden door het overheidsbestuurille- 
gale afvalwaterlozingen toegestaan in 
het 'Kraanvlak'. Een ander bewijs voor 
de onachtzame houding van de gemeen- 
te noemen de organisaties het nog 
steeds gedogen van de illegale paarde- 
fokkerijen op de teellandjes in het 
duingebied. 

Ook de Cenav toont weinig of geen be- 
langstelling voor de natuurlijke waar- 
de van de duinen rond de racebaan, 
aldus de briefschrijvers. In het voor- 
jaar van 1981 presteerde de circuiteks 
ploitant het in 't geheim races te organi- 
seren voor auto's en motoren op het 
binnenterrein —de tv-opnamen van 
het illegale gebeuren werden pas maan- 
den later op de beeldbuis uitgezonden- 
van de racebaan. Het is dan' ook geen 
wonder dat steeds meer- mensen gaan 
denken aan dat alles, iS geoorloofd en 
mag, merken de organisatie in hun 
adres aan het gemeente bestuur op. 
Zij stellen overigen niet zonder voldoe- 
ning vast dat sinds kort ook tot de ge- 
meente Zandvoort het besef doordringt 
dat dit zo niet langer kan. Uit telefo- 
nies kontakt met wethouder Termes 
van publieke werken is hen gebleken 
dat deze zich inmiddels van de toe- 
stand op de hoogte heeft gesteld en 
bereid is de nodige maatregelen te ne- 
men tegen dit gebruik van het duinge- 
bied. In hun brief dringen de drie mil- 
jeuorganisaties er op aan dat op korte 
termijn ernst wordt gemaakt met de 
uitvoering vanxie maatregelen. Zij 
denken daarbij niet alleen aan een 
verscherping van het politietoezicht en 
herstel van de schade, maar tevens aan 
het nemen van beheersmaatregelen voor 
de gehele omgeving van het circuitge- 
bied. 

Uit het gebeurde blijkt weer eens te 
meer, zo besluiten de miljeuvrienden 
hun adres aan b en w, dat er zo snel 
mogelijk een beheersplan moet worden 
geproduceerd. Zij verzoeken het gemeen- 
tebestuur dan ook haast te maken met 
een ontwerp-bestemmingsplan, zodat " ■^üCtf.iww'""*^" KZ^. *^* . «»_- «' ■ y- tgr -« ■% 


I ■' . -^ 1^. 

£:^' »::' V'^v»'"''" 


'"s^„''-' 
%r 'S 1 ' • De deelnemers aan het gisteren ge- 
starte breed overleg over het circuit, 
t.w. rijk, provincie en gemeente, zijn 
van mening dat de Wet op de geluids- 
hinder het voortbestaan van de race- 
baan waarschijnlijk onmogelijk maakt. 
Indien de gemeente op 1 januari van 
het volgend jaar besluit het kontrakt 
met de Cenav op te zeggen gaat het cir- 
cuit in 1985 definitief dicht om plaats 
te maken voor een alternatieve rekrea- 
tieve bestemming van het terrein. 
Van het bovenstaande werd gister- 
avond mededeling gedaan in het NOS 
journaal. 

• In het kader van de door de Kruis- 
vereniging Zandvoort in het Gezond- 
heidscentrum aan het Beatrixplantsoen 
georganiseerde cyclus over alternatieve 
geneeswijze, vindt op donderdag 18 
februari een lezing plaats over Algeme- 
ne Natuurgeneeswijze. Het onderwerp 
zal worden behandeld door mevrouw 
T. Groenewoud,, medewerkster van 

de in Bloemendaal gevestigde Akade- 
mie Natuurgeneeswijze. De bijeenkomst 
begint om 20.00 uur en kan kosteloos 
worden bijgewoond. Na de pauze be- 
staat gelegenheid tot het stellen van 
vragen aan inleidster. een inspraakprocedure binnenkort op 
gang kan komen. Afschriften van hun 
brief aan het gemeentebestuur hebben 
de organisaties gezonden naar Hoog- 
heemraadschap en de provincie Nrd. 
Holland. volgende week breekt karnaval los 
pvda-raadslid Van der Moolen: 
'situatie is schrikbarend . . .' Ruim twee weken voor dat genoemde 
instellingen naar de pen grepen om de 
gemeente tot aktie te bewegen, bracht 
de socialist Ab van der Moolen de 
kwestie in de raadsvergadering ter tafel. 
Tijdens de rondvraag drong hij er bij 
het kollege op aan de nodige maatrege- 
len te nemen om de vernieling van het 
duinterrein tussen boulevard en circuit 
tegen te gaan. De toestand waarin het 
gebied verkeert noemde V.d. Moolen 
'schrikbarend'. 

Wethouder Termes was het geheel met 
hem eens en beloofde er iets aan te 2u\r_ 
len doen. Hij dacht aan meer politietoe- 
zicht, het plaatsen van een slagboom en 
verbetering van de afrastering nabij de 
racebaan. Maar een afdoende oplossing 
zal pas worden gevonden wanneer een 
nieuwe en alternatieve bestf.nming 
voor hetcircuitgebied gereed is, ver- 
wachtte Termes. De zandvoortse karnavalsvereniging 'De 
Scharrekoppen' heeft het programma 
voor de karnavalsviering1982 bekend 
gemaakt. 

Het feest van de alaafs zal in totaal over 
vier achtereenvolgende dagen en nach- 
ten worden uitgesmeerd met een voor- 
proefje op zondag 14 februari a.s. in 
het zwembad 'De Duinpan' aan de 
Vondellaan. Deze try-outvan het kar- 
naval bestaat uit een gekostumeerde 
duik in het bad voor alle leeftijden. 
Het startschot voor dit festijn klinkt 
om 13.00 uur. 

Vijf dagen later en wel op vrijdag 19 
februari breekt het eigenlijke karnaval 
los met de traditionele dweiltocht langs 
en vooral in de zandvoortse schenkloka- 
len o.l.v. prins karnaval en zijn raad van 
elf. Uiteraard zullen zij bij de rondgang 
langs de tapperijen worden begeleid 
door de hofkapel van 'De Scharrekop- 
pen'. Daags na deze openingsceremonie 
vindt de officiële ontvangst van prins 
karnaval Sikko de Ie plaats door het 
dorpsbestuur. Na door burgemeester 
Machielsen te zijn begroet op het bor- 
des van het gemeentehuis ontvangt de 
pretprins uit diens handen voor vier 
dagen 'de sleutels' van Zandvoort. In 
de avond- en nachtelijke uren is Sikko 
present op het bal dat zal worden ge- 
houden in alle zalen van hotel Keur aan 
de Zeestraat. Zondag 1 maart is gereser- 
veerd voor de gekostumeerde kinderop- 
tocht te voet en in praalwagens, een 
van de aardigste onderdelen van het 
jaarlijks karnaval. De stoet zal worden 
begeleid door een groot aantal muziek- 
en tamboerkorpsen. Op maand 22 fe- 
bruari wordt het karnaval besloten met 
een feest in de leef- en werkgemeen- 
schap Nw. Unicum aan de Zandvoort- 
selaan. Voor de intocht zaterdagmiddag en de 
optocht zondagmiddag zijn de volgende tijden vastgesteld : 14.30 uur aankomst 
van prins Sikko op het Raadhuisplein 
en 13.00 uur is de vertrektijd van de 
kinderoptocht van het centrale verza- 
melpunt Flemingstraat/hoek Pasteur- 
straat in nw. noord. De roete van de 
kinderoptocht naar het Raadhuisplein 
ziet er als volgt uit: Flemingstraat, 
Noorderduinweg, Linnaeusstraat, Van 
Lennepweg, Sophiaweg, Kostverloren- straat, Haltestraat, Raadhuisplein, Grote 
Krocht, Hogeweg, burg. Engelbert- 
straat, V. Heemskerkstraat, Dolfirama. 
Zowel aan het gekostumeerde prinsen 
bal, de kinderoptocht als het feest in 
Nw. Unicum zijn diverse prijzen ver- 
bonden. Prijzen zijn ook beschikbaar 
voor de gekostumeerde spring- en zwem- 
partij in het zwembad 'De Duinpan'. 


1 8 woningwetwoningen in juni gereed 

burgerlijke stand 2 februari - 8 februari 1982. 

ondertrouwd : Comelis Molenaar en 
Adriana Maria Elisabeth Meulman ; Ro- 
bert Bonnema en Monique Elianore Schui- 
ten. 

gehuwd : Gerardus Antonius Daas en 
Roberta Hendrika Willemse. 

overleden : Michael Alexander van 
den Berg, oud 20 maanden ; Hendrika 
Maria Duivenvoorden, oud 77 jaar ; 
Elisabeth Westerburger geb. Sitskoorn 
oud 77 jaar. 

geboren : Patrick Cornelis zv. C. van 
der Mije en J.B. Klebach. 
kerkdiensten 
KSiSiS^'Ï^.Sï.-i foto Jacob Koning 

Woensdagmiddag werd het hoogste punt bereikt van de voor rekening van de woningbouwvereniging Een- 
dracht Maakt Macht in aanbouw zijnde flat voor kleine gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishou- 
dens op de hoek Brederodestraat / Dr. CA. Gerkestraat. EMM verwacht dat de uit achttien wooneenhe- 
den bestaande flat in juni van dit jaar door het leidse bouwbedrijf IBB-Kondor zal worden opgeleverd. 
De huurprijs van de woningen zal nog nader worden bekendgemaakt. medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via liet telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 13 en zondag 14 februari a.s.: 
Zuster A. Boschma, Linnaeusstraat 7/4 
tel. 14277. waterstanden feb. H;W. L.W. H.W. L.W. 
12 05.55 

13 06.38 

14 07.17 

15 07.54 

16 08.40 13.55 
14.38 
15.18 
15.56 
16.40 18.03 02.02 

18.40 02.40 

19.24 03.25 

20:14 04.16 

21.14 05.14 i(l0UWS 

iSri& klein • De onlangs door een kommissie opge- 
stelde groslijst van pvda-kandidaten 
voor de in juni a.s. te houden gemeen- 
teraadsverkiezingen is een van de agen- 
dapunten van de openbare ledenverga- 
dering van de partij voor komende 
dinsdag in het Gemeenschapshuis aan 
de Louis Davidsstraat. Andere onder- 
werpen die aan de orde komen zijn 
het verkiezingsprogram van de partij 
en de kandidaatstelling van leden van 
de Eerste Kamer. De bijeenkomst be- 
gint om 20.00 uur. 9 Maandagavond belegt de afdeling 
Zandvoort / Bentveld van de vvd een 
ledenvergadering in de gemeente 
waarop de groslijst van kandidaten 
voor de a.s. gemeenteraadsverkiezin- 
gen zal worden samengesteld. Waar- voordelen van racebaan wegen 
niet op tegen nadelen 
schijnlijk zal het raadslid mevrouw 
M.S. Hugenholtz-Rheineck Leyssius 
zich niet meer voor een verkiesbare 
plaats op de groslijst beschikbaar 
stellen. Zij zou haar zetel graag aan 
een jongere kracht willen afstaan. Het breed overleg tussen vertegen- 
woordigers van het rijk, de provincie 
en de gemeente Zandvoort over het 
lot van het circuit is voor de kerngroep 
van het Anti-circuit komité aanleiding 
geweest in een brief aan de deelnemers 
aan dit overleg de bezwaren van het 
komité tegen de racebaan nog eens 
punt voor punt naar voren te brengen. 

Het komité ontkent niet dat de tegen- 
woordige eksploitatie van de baan met 
name voor enkele sektoren van het 
zandvoortse bedrijfsleven ekstra in- 
komsten oplevert, maar derving van 
dit ekstraatje tengevolge van sluiting 
van het circuit kan worden gekompen- 
seerd door inkomsten uit een ander 
gebruik van het terrein, zoals het stich- 
ten van een bungalowpark. Ook de ge- 
meente kan hiervan profiteren via fis- 
kale heffingen en de werkgelegenheid 
is er eveneens mee gediend door mid- 
del van onderhoudswerkzaamheden, 
toezicht e.d. van het park, aldus de 
tegenstanders van de racebaan. De ma- 
teriële voordelen van het circuit wegen 
naar hun oordeel niet op tegen de na- 
delen van het projekt t.a.v. het leef- 
en woonklimaat van Zandvoort. 
In de eerste plaats door het gebulder 
van de racemotoren welke een regel- 
rechte bedreiging vormt voor leven en 
welzijn in wijde omtrek van de race- 
baan en die sinds jaar en dag de woning- 
bouw op enige schaal in de gemeente 
blokkeert. Maar de huidige eksploitatie 
van de baan is ook schadelijk voor het 
landschap, dat zienderogen achteruit 
gaat. En wat het gebruik van geluid- 
dempers betreft, waarmee door de or- 
ganisatoren van racewedstrijden wordt 
geschermd, gelooft het komité niet dat 
dit het lawaai tot aanvaardbare propo- 
ties zal kunnen verminderen. 
Het door de racemonsters geproduceer 
de geluid zal door velen —ook bij het 
aanwenden van geluiddempers— als 
hinderlijk en irritant worden en/aren, 
voorspellen de tegenstanders van het 
circuit, Geluidsoverlast is een zeer 
subjektief begrip dat zich niet door 
objektieve normen van 'wel of niet 
akseptabel voor het gehoor' laat rege- 
len. Ook het rijden op wat racelief- 
hebbers noemen 'fluistertoon' gaat een groot aantal mensen door merg en been. 
Naast het miljeubedervende karakter, 
de steeds weerkerende verkeerschaos tij- 
dens de circuitdagan en de verspilling 
aan energie en materiaal, acht het ko- 
mité de racerij ook in sportief opzicht 
een misbaksel. Het is een agressief ge- 
beuren dat hoegenaamd niets met 
sport en sportbeoefening temaken 
heeft. Het racen toont geen enkel res- 
pekt voor de waarde en betekenis van 
het menselijk leven, aldus de leden van 
de kerngroep van het Anti-circuit ko- 
mité in hun brief aan de deelnemers 
van het breed overleg . 
Dat het circuit van nationaal belang 
zou zijn, zoals wel wordt beweerd, is naar ae menmg van ae tegenstanders 
niet meer dan een loze kreet. Ook in 
dit opzicht bedriegt de schijn van het 
spektakel. 

Een woordvoerder van de kerngroep 
merkt spottend op : wanneer de naam 
van Zandvoort vanwege de Grand Prix 
in Rio de Janeiro of Timboektoe wordt 
genoemd brengt dat geen braziliaanse 
of afrikaanse toerist naar Nederland 
laat staan naar de badplaats. Het is 
althans nooit bewezen. 
Een andere bestemming van het circuit 
en liefst zo spoedig mogelijk is voor 
Zandvoort de beste uitkomst van het 
breed overleg , aldus de woordvoerder 
van het komité. VINDINGRIJK WERK VAN GERTENBACH SCHOLIEREN Zaterdagmiddag maakten tal van ou- 
ders gebruik van de gelegenheid om in 
de Wim Gertenbach Mavo informatie 
te krijgen over het onderwijs aan deze 
school. Ook bestond er veel animo 
voor een kijkje op de ekspositie van het 
werk dat leerlingen gemaakt hebben 
bij de vakken tekenen, handenarbeid 
en handwerken. 

Bij dit laatste vielen drie onderdelen op, 
namelijk de van tekstiel gemaakte por- 
tretten, fraai aangeklede stokpoppen 
en macraméwerk. Heel dekoratief in 
laatstgenoemd genre was een groot net 
in geel en blauw waartegen alle soorten 
vis, eveneens in de zandvoortse kleuren. mevr. Kraan-Meeth 

gesitueerd waren, maar het aardige 
was dat de snoeken, baarsen en schollen 
allemaal driedimensionaal waren. Zoals 
ieder jaar waren in de gang tekeningen 
te bezichtigen waaronder dit maal van 
de talentvolle Ton Visser. Onvoorstel- 
baar knap heeft hij de in de natuur 
waargenomen vogels in de juiste tinten 
op papier vastgelegd; de verschillende 
soorten mezen, de koperwiek, houtsnip, 
kramsvogel en boerenzwaluw om maar enkele te noemen. Ook een andere pu- 
pil van de inspirerende tekenleraar 
Krijn Kluft mogen we best even noe- 
men: Inge Hilbers stuurde aardig werk 
in waaronder een paar geslaagde zelf- 
portretten. In het handenarbeidlokaal 
waren lino's maar ook kunstuitingen 
in hout, klei en van metaaldraad ten- 
toongesteld en van dat laatste mate- 
riaal bewonderden we een goed gemo- 
delleerde vlieg. 

Dat kreativiteit ook mogelijk is zonder 
attributen als etsnaald, penseel en bor- 
duurzijde bewezen Ilse Schrader, Bren- 
da Trouw en Linda de Wit met 't jazz- 
ballet Boys Town Gang naar een eigen 
choreografie, terwijl Linda Abba's'l 
wonder' niet onverdienstelijk playback 
vertolkte. 

De aula was met zijn gezellige zitjes, de 
hapjes, drankjes en muziek de gehele 
dag een plezierig onmoetingspunt, en 
in één van de lokalen vertoonde de 
heer Swanink de door hem op dia's 
vastgelegde beelden uit de verleden 
jaar met veel sukses opgevoerde revu, 
terwijl ook de verbindende teksten 
van zijn hand waren. Er blijft trouwens 
voor hem werk aan de winkel want wij 
hoorden dat de voorbereidingen voor 
een dergelijk muzikaal spektakel in 
1982 in volle gang zijn. HERVORMDE KERK 

zondag 14 februari a.s.: 

10.00 uur : ds. P. van Hall, gemeensch. 

ger./herv, dienst 
10.00 uur : jeugdkapel 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 14 februari a.s.: 

10.00 uur : ds. P. van Hall, gemeensch. 
herv./ger. dienst in de her- 
vormde kerk. 

PROTESTANTENBOND 
zondag 14 februari a.s.: 
10.30 uur : prof. dr. A. van Biemen n.h. 
Bentveld. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 13 februari a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 14 februari a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Caeciliakoor. betengrijlie adressen 14444 Politic (allMn noodgavallan) 

12000 Brandnwidingtn 

13043 Politic 

14841 OcmMntaMkratari* 

17947 Informatiafauro VW 

18063 Stichtinfl Wijkraad Nw. Noord 

(023) 242212 Automobialbadriif 

Flintarman, ZandvoortMiaan 
365, Bantvald 
Dalhatiu daaiariarviea 

12323 Rinko autotechnisk, werk- 
plaats en magazijn 

13360 Rinko verkoopcentrum, nieu- 
we en gebruikte Renaults. 

12135 Zandvoortse Koerant b.v. 
Achterweg 1 GEVONDEN VOORWERPEN 

Eind vorig en begin dit jaar werden na- 
volgende gevonden voorwerpen bij de 
politie in bewaring gegeven om door 
de eigenaars te worden afgehaald. . 

handschoenen, portemonnees, brillen, 
vaasje, sleutels; honden, schoenbescher- 
mer tegen gladheid, schuifmaat; bank- 
biljet van lOguldenJute tas met geel 
shirt, zwarte sportbroek en gymnastiek- 
schoenen, jeton-jasjes, parker-pen, zak- 
boekje, shag-etui, ringen, manchetknoop, 
oorbel, stropdas, dasspeld, horioges, 
gymnastiekbroekje, gehoor-apparaat, 
scheer-apparaat, ski-jack, startkabel, 
jassen, koelboks, slaapzak, 2 koffie-fil- 

ters en etui met twee pennen. 

Voor inlichtingen kan men terecht 
bij het buro aan de Hogeweg, telefo- 
nies te bereiken onder nummer 13043 

Kijkdagen gevonden fietsen: iedere 2e 
en 4e woensdag van de maand tussen 
14.00 en 15.00 uur. '■. /■" ,/'-■;'">'"■■ •*S jFen eer^re strandtent maakt nog geen zomer, maar de strandpachter op de voorgrond 
en zijn kollega's een eind verderop willen toch zo vroeg mogelijk zijn voorbereid 
op het naderende seizoen. 
Nog even en alles is gereed om de eerste zonnegasten te kunnen ontvangen. foto Jacob Koning rai lezing over makro-biotiesevoeding 
zette huisvrouwen aan het denken Op 2 februari jl. hield de kring Zand- 
voort van de Nederlandse Vereniging 
van Huisvrouviren in 'Zomerlust' een 
i<offiemiddag voor leden en introducees. 
Er heerste een geanimeerde stemming 
die waarschijnlijk wet iets te maken 
had met het door de voorzitster me- 
vrouw Fagel geopperde plan om er in 
het voorjaar weer eens een weekje met 
elkaar op uit te trekken. 

Er kon nog geen datum worden vastge- 
steld en ook geen reisdoel, maar Val- 
kenburg wordt het beslist niet. De 
meerderheid gaf de voorkeur aan een 

mevr. Kraan-Meeth 

reisje naar het buitenland en besloten 
werd op de vergadering van 2 maart de 
plannen vastere vorm te geven. 
Het uitnodigen van Marianne Snoek als 
spreekster voor deze middag bleek een 
schot in de roos te zijn. Zij is de nieuwe 
eigenares van De Gouwe in de Halte- 
straat en zit, zoals ze zelf zegt, 'in de 
makro-biotiese hoek'. Hoewel mevrouw 
Snoek er van overtuigd is dat ze haar 
gezondheid (na een periode van ziek- 
zijn) dankt aan het feit dat ze 'goed' 
ging eten, is het beslist niet zo dat ze 
natuurvoeding als alleen-zaligmakend 
probeerde op te dringen. Ze had een 
open oor voor de meningen van de 
veelal oudere aanwezige dames en be- 
greep dat deze niet van de ene dag op 
de andere van hun vertrouwde eetge- 
woonten zouden afstappen. Zij wilde 
hen echter wijzen op het voordeel van 
b.v. granenkoffie boven gewone, en 
van zonnebloemolie die gemaakt is 
van onbespoten zonnepitten en koud 
geperst, boven de zonnebloemolie 
uit de supermarkt. 

Als voorbeeld van 'goed' eten noemde 
mevrouw Snoek volle granen, sesam, 
zeewier, miso {rijk aan eiwitten, vita- 
minen en minneralen) en tamari. Een 
paar dames die meenden met muësli, 
druivesuiker en honing al aardig op de 
alternatieve toer te zijn bleken het 
toch niet zo best te doen. 'Muësli 
Wordt vanuit de makro-biotiese hoek 
niet aangeraden' aldus Marianne Snoek, 
'desnoods gekookt in water'. En hoe- 
wel druivesuiker en honing de voor- 
keur verdienen boven witte suiker (ont- 
kalkt de botten ) is het beste zoetmid- 
del gerstemoutstroop. De verschillende soorten koek en gebak die in De Gou- 
we verkocht worden zijn dan ook alle- 
maal daarmee gezoet. En omdat gist 
dicht bij de suiker ligt is brood dat met 
zuurdesem is gebakken te verkiezen bo- 
ven gistbrood. Natuurvoeding is wat 
duurder dan de gewone levensmiddelen. 
Begrijpelijk omdat het telen van onbe- 
spoten groente en fruit meer arbeidsin- 
tensief is. Maar het resultaat is dan ook 
een produkt dat niet opgejaagd is met 
kunstmest, niet bewerkt met bestrij- 
dingsmiddelen maar in harmonie met 
aarde en omgeving tot stand is gebracht. De interessante lezing werd gevolgd 
door een nadere kennismaking met de 
diverse besproken artikelen waaronder 
biologies geteelde vijgen, hazelnoten, 
witte en rode wijn. 'U heeft ons aan 
het denken gezet' zei mevrouw Fagel 
aan het slot van de middag terwijl zij 
Marianne Snoek een fraai boeket bloe- 
men overhandigde. En dat was volgens 
ons nu precies wat deze met haar cau- 
serie heeft willen bereiken. geen geld geen wet 
telijk gestelde vragen nog mee, dat het 
buro volkshuisvesting en ruimtelijk or- 
dening over voldoende personeel be- 
schikt om de Leegstandswet te kun- 
nen uitvoeren. Het kollege kon echter 
nog geen mededeling doen over de gel- 
delijke vergoeding die de gemeente van 
het rijk voor de kontrole van leeg- 
staande panden en 't bijhouden van 
het leegstandsregister zou ontvangen. 

Die vraag is nu door Den Haag beant- 
woord. 

Er is geen geld en daardoor zal de uit- 
voering van de Leegstandswet moeten 
worden uitgesteld. Voor de uitvoering 
van de wet had de gemeente drie ambte- 
naren willen inzetten. vrije woonruimte 
gezocht 

In Zandvoort 

Huur per maand tot f. 800.- 

Voor inlichtingen tel nr. 1 25 53 

(Riche) bellen na 18.00 uur 
SCHOONMAAK EFFICIENCY vraagt voor diverse objekten in Zand- 
voort 

medewerkersCsters} 

voor schoonmaakwerkzaamheden in 

de avonduren. 

Inlichtingen tel.: 02526 - 872 13 Drukwerk voor iedereen S 

DRUKKER IJ 

Van Petegem bv 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort DE GOUWE natuurvoeding 

is weer open 

Een uitgebreid assortiment van 
kwaliteitsprodukten op het gebied van 

natuurvoeding. 

Regelmatige aanvoer van volwaardig 

brood, gebak, bio-dyn. groenten (vers!) 

en melkprodukten. 

START KOOKLESSEN 

door ervaren leraressen 

Haltestraat 28 - tel. 16948 KRUISVERENIGING ZANDVOORT 
WINTERACTIVITEITEN 1982 

Lezing over alternatieve geneeswijze in 
het Gezondheidscentrum, 

Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort 
(zijstraat Kostverlorenstraat j. 

Donderdag 18 februari, aanvang 20 uur 

onderwerp: 

algemene natuurgeneeswijze 

spreekster: mevr. T. Groenewoud 

Na de pauze is er gelegenheid tot 

vragenstellen. 

U bent van harte welkom, de toegang 

is gratis voor leden en niet-leden. 
bar - snackbar de frietpot - snackbar de frietpot -anack 
I Lieve mensen, 

3 wilt u niet vergeten dat u bij on^ 
I dagelijks ze Ifgenuuxkte friet kunt efi. 
- daarom blijven we ook de frietpot he 

lö ïvij zijn ook woetisdags^geopëhi 

I NICO 

^ Vondellaan 1B 
tel. 16227 Het vvd-raadslid Rita de Jong behoeft 
zich niet langer bezorgd te maken over 
de uitvoering van de Leegstandswet 
door het ambtelijk apparaat van de 
gemeente Zandvoort. Belangrijke on- 
derdelen van de wet —die geruime tijd 
geleden door beide Kamers van de Sta- 
ten-Generaal is goedgekeurd en die 
in september a.s. van kracht zou wor- 
den— zullen voorlopig niet in werking 
treden. Daaronder valt ook de registra- 
tieplicht door eigenaars van leegstaan- 
de woningen en bedrijfspanden. 

Deze week deelden b en w van Zand- 
voort Rita de Jong op door haar schrif- StÜNTPRiJS 

20 dagen naar de Costa del Sol 

vertrekdatum: 27 februari 1982 
app. Buti Playa - studio voor 2 pers. 

PRIJS f. 498.- p.p. 
ZOLANG DE VOORRAAD STREKll o 

Q. ap jeq)|3eus - lodjaui ap jeq^oeus - jodiau^ ap JBq>|0Bus - Reisbureau KERKMAN 

Grote Krocht 20 
tel.i 2560/ 13203 ■ 
Zandvoort WONINGINRICHTING lindt 1923 
Haltestraat 27-29 Tal. 12596 b.g.g. 13759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte. 
gemeente 
zandvoort Burgemeester en wethouders roepen voor het trekkerskamp 
"De Branding" sollicitanten op voor de functie van: 

i, administratieve kracht m/v 

ter assistentie van de kampleider 

B. schoonmaicer m/v 

voor het schoonhouden van het kantoor, 
de sanitaire voorzieningen en het terrein Aanstelling zal geschieden voor het seizoen 1982 en nnaximaal voor 
een half jaar. 

De werktijden zijn nader overeen te konnen op basis van een zes- 
daagse werkweek. 

Salaris: 

Eveneens nader overeen te komen, beneden 21 j'aar leeftijdsaftrek. 

Sollicitaties: 

Schriftelijke sollicitaties worden binnen 10 dagen ingewacht bij 
burgemeester en wethouders van Zandvoort, Swaluëstraat 2, 
2042 KB Zandvoort. 

Inlichtingen: 

Telefoon 02507 - 14841, toestel 223. 

Omroepers Te koop aangeboden 

Mavou-mei.ibelen. Voor 
inlichtingen bellen na 
20.00 uurnr. 167 86 Gevraagd hulp in de 
huishouding voor pim. 
3 halve dagen. Inl. tel. 
158 86 VAKANTIE 

Te huur gevraag van 1 

t.e.m. 15 augustus 
voor 5 pers. 
zomerhuisje in Zand- 
voort. Bellen naar 053 
33 74 60. Te huur aangeboden 

gem. zit-slaapkamer 

all-in 

Hogeweg 

f. 450.- p.m. 

tel. 1 51 78 !948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
Icusistgebitrepantie, etc. 

A.RrmAN 

TekfooB 14365 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 1 2060 AFNEEMBARE VOORZETRAMEN 

weer bestendig. Aluminium profiel. 

Leverbaar in de kleuren: 

gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen 

en geanodiseerd aluminium 

SNELLE LEVERING. 

vakkundig geplaatst. 

profielen en modelvoorzetramen 

voorradig. 

Bij uw vakhandel 

schifdershal C.J. Paap 

Hofdijkstraat 24 

Tel. 12206 Itttan 

gemeente 
zandvoort bekendmaking 

De burgemeester van Zandvoort maakt 
bekend dat met ingang van 15 februari 
1982 gedurende 14 dagen ter gemeente- 
secretarie, bureau volksliuisvesting en 
ruimtelijke ordening, voor een ieder de 
volgende bouwplannen ter inzage liggen: 

1. het maken van een magazijnruimte 
achter het perceel Raadhuisplein 1; 

2. het uitbreiden van de manege gelegen in 
het vijverpark. 

Gedurende de termijn van de terinzagelegging 
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester 
en wethouders bezwaren tegen deze bouw- 
plannen indienen. 

Zandvoort, 4 februari 1982. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen. OMLIJSTINGEN 

voor uw 

platen - borduurwerk - schilderijen 

bij 

creatief BUUREWEG 7 Zijstraat KERKSTRAAT 
Tel. 02507 - 17367 
Autobedriif 
Versteege B.V. 

Pakveldstraat 21 Zandvoort. voor reparatie- dakbedekking - vertxNiwingen 
en loodgietersweik 

bel 02507 17353 
Insiallaiic bureau 

0IIOENE11EIN B.Y. VEiSTEEGE 

* tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 18484 * Einrn 

woningbouwvereniging 
eendracht maakt ma cht 

Voor leden komen beschikbaar: 

1 . Eengezinswoning Nicolaas Beetslaan 52, 
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche en berging. 

Huurprijs fl. 184,15 per maand. 

B & W verlenen voor deze woning slechts 
woonvergunning aan : 

a. jonge gezinnen met tenminste 1 kind 

b. onvolledige gezinnen met tenminste 2 
kinderen 

2. Flatwoning Lorentzstraat 151 

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, berging, ligt en blokverwarming. 
Huurprijs fl. 597,85 per maand. 

B & W verlenen voor deze woning slechts 
woonvergunning aan: 

a. gezinnen 

b. 2-persoonshuishoudens. 

De toewijzing van deze woningen geschiedt in 
volgorde van het lidmaatschapsnummer van de 
vereniging. Belangstellenden leden dienen uiter- 
lijk op dinsdag 16 februari 1982 vóór 7 uur des 
avonds, schriftelijk te reageren. Wanneer men 
belangstelling heeft voor meerdere, woningen, 
kan men dat kenbaar maken in één brief, het 
is niet nodig voor iedere woning een aparte brief 
te schrijven. Bij de inschrijving dient u het lid- 
maatschapsnummer en de geboortedatum te 
vermelden. Tevens dient u de woningen in volg- 
orde van voorkeur aan te geven. 
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van 
het kantoor op het adres: Thomsonstraat 1. 
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. 
De beoordeling voor het verkrijgen van een woon- 
vergunning berust bij het colege van Burgemees- 
ter en Wethouders van de gemeente Zandvoort. 
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst 
op donderdagmiddag 18 februari 1982 om 2 uur 
in het gevelkastje aan het kantoor worden gepu- 
bliceerd. 

Ruilrubriek februari 1982. 

1. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat 

4 kamers, douche, blokverwar- 
ming. Huur fl. 593,10 
Gevraagd : (eengezins)woning elders in het 
dorp. 

2. Aangeboden : flatwoning Keesomstraat 

4 kamers, douche, blokverwar- 
ming. Huur fl. 441,60 
Gevraagd : eengezinswoning. 

3. Aangeboden: flatwoning Van Lennepweg (on- 

even), 4 kamer, douche. 
Huur fl. 218,35 
Gevraagd : eengezinswoning. 

4. Aangeboden : flatwoning Celsiusstraat 

4 kamers, douche, blokverwar- 
ming. Huur fl. 407,50. 
Gevraagd : eengezinswoning. 

5. Aangeboden : flatwoning Keesomstraat 

4 kamers, douche, blokverwar- 
ming. Huur fl. 545,35. 
Gevraagd : kleinere woning, bij voorkeur niet 
in noord. 

6. Aangeboden: flatwoning Flemingstraat 

4 kamers, douche, blokverwar- 
minf. Huur fl. 382,35. 
Gevraagd: grotere woning of eengezinswoning. 

Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen 
van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewij- 
zing van een verenigingswoning iemands lidmaat- 
schapnummer vervalt en men een nieuw nummer 
krijgt, dat volgt op het, op 't moment van verhui- 
zing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer. V. d» Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 12129 DRAAI NU: 

020-214444 Ted^ SciwItM pivMiitawt 

dag Ml nacht 
de Roda Knii«-Kil 
82e jaargang no. 12 dinsdag 16 februari 1982 

ait nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie, postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktpri)zen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25 ■ per laar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
cenav maakt w@inï 
voor het houden v 
Zoals in de koerant van afgelopen vrij- 
dag werd bericht Is vorige week don- 
derdag het breed overleg tussen verte- 
genwoordigers van het rijk, de provin- 
cie en de gemeente Zandvoort over 
het voortbestaan of het verdwijnen 
van het circuit gestart. 

De eerste bijeenkomst, die in het pro- 
vinciehuis onder voorzitterschap van 
gedeputeerde van der Knoop plaats 
vond, was bedoeld om in grote lijnen 
de indrukken van de aan het gesprek 
deelnemende partijen te peilen over de 
stand van zaken m.b.t. het projekt en 
de overlevingskansen van de baan in 
het licht van de Wet op de geluidhin- 
der, welke op 1 september van dit 
jaar officieel in werking treedt. Op 
die datum zal de Cenav voor het or- 
ganiseren van auto- en motorraces een 
vergunning moeten aanvragen. Een 
vergunning die een jaar later door pro- 
vincie en of gemeente zal worden af- 
gegeven indien de Cenav kan aanto- 
nen dat het tijdens de wedstrijden ge- 
produceerde lawaai het in de wet toe- 
gestane aantal decibels niet zal over- 
schrijden. 

Zoals de zaken er nu voorstaan verwach- 
ten met name provincie- en gemeente- 
bestuur dat de circuiteksploitant niet 
aan de gestelde eisen zal kunnen vol- 
doen en dat het om die reden uiterst 
twijfelachtig moet worden geacht dat 
er toestemming voor het voortzetten 
van de auto- en motorraces na 1983 
zal worden gegeven. Een opvatting die 
tijdens de bijeenkomst werd gedeeld 
door de afgevaardigde van het ministe- 
rie van volksgezondheid en miljeuhy- 
giëne. Deze zag weinig in het gebruik 
van geluiddempers om het gebrul van 
de motoren te beteugelen. Totnogtoe 
zijn de ervaringen met geluiddempers 
niet positief en een afdoende oplossing 
voor de lawaaioverlast biedt het gebruik 
zeker niet, aldus de vertegenwoordiger 
van volksgezondheid. 
Hierop inhakend benadrukte de woord- 
voerder van de gemeente Zandvoort 
dat de meerderheid van de raad twee 
jaar geleden had gekozen voor een an- 
dere bestemming van het circuit van- 
wege de geluidhinder, diB o.a. woning- 
bouw van enige omvang sinds jaar en 
dag onmogelijk maakt. 
Hoewel de gesprekspartners van de zij- 
de van de ministeries van ekonomiese 
zaken en crm groot belang hechtten 
aan de betekenis van het circuit voor 
de nationale- en internationale auto- 
sport, bleken zij een open oog te heb- 
ben voor de bezwaren van de provin- 
cie en de gemeente tegen het voort- 
bestaan van de racebaan. Volgens de 
vertegenwoordigers van beide depar- 
tementen behoeft het projekt niet 
persé in Zandvoort te liggen en kan 
het ook elders in Nederland worden 
geëksploiteerd. Wel legden zij er de 
nadruk op dat er gezocht moet wor- 
den naar een vervangenden bestem- 
ming in de rekreatieve sfeer indien 
het circuit de poorten definitief sluit. 
In dit opzicht zaten de partijen vorige 
week op één lijn want ook de gemeen- 
te Zandvoort en de provincie waren 
van mening dat er gestreefd moet wor- 
den naar een alternatief gebaiik van 
het racebaangebied t.b.v. het toerisme. 
M.b.t. de planologiese aspekten van 
een nieuwe bestemming van een ge- 
deelte van het terrein —de aanleg van 
een pim. 20 ha groot bungalowpark- 
waren de partijen het nagenoeg eens, 
BREED OVERLEG tussen rijk, provincie en gemeente over circuit begonnen.. maar over de financiering konden nog 
geen spijkers met koppen worden ge- 
slagen. 

Zo voelde de provincie niets voor het 
betalen van de afkoopsom van 
f. 1.500.000,-, aan de Cenav wanneer 
de gemeente mocht besluiten het kon- 
trakt met de circuiteksploitant voor- 
tijdig op te zeggen. En ook over finan- 
ciële steun van de provincie aan de ge- 
gemeente gedurende de overgangsperio- 
de tussen de oude en de nieuwe situa- 
tie bestond nog geen enkele zeker- 
heid- 

Toch wa?, bleek donderdagavond, een 
oplossing voor de financiële problemen, 
niet kansloos. Gedeputeerde Staten 
hadden er wel oren naar om een gedeel- DEELiMEMERS AAN JEUGDSPELEN, 
ROWIMELWIARKT, ETC. OP 30 APRIL 
KUNNEN ZICH OPGEVEN 

Het komité Viering Nationale Feest- 
dagen deelt mede, dat deelnemers aan 
de festiviteiten, die op Koninginnedag 
zullen plaatsvinden, zich bij de volgen- 
de personen kunnen aanmelden. Voor 
de rommelmarkt en ringsteken op de 
fiets bij de heer J.H. Donk, p/a Reis- 
bureau Kerkman, Grote Krocht 20, tel. 
13203. Voor de wedstrijd op de home- 
trainers bij de heer J.H. Oonk voor- 
noemd of de heer P.J.M. Verste^ge, 
Haltestraat 18, tel. 14499. Voor het 
touwtrekken bij de heer N. Paap, N. 
Beetslaan46, tel. 14389. 
Voor de kinderspelen kan men zich 
eerst op de dag zelf aanmelden en 
wel in de tent die op de hoek van de 
Grote Krochten de Hogeweg zal wor- 
den geplaatst. te van het terrein van de gemeente te 
kopen en aan het natuurbezit van de 
provincie toe te voegen. De mogelijk- 
heid is in de afgelopen maanden al se- rieus bekeken. 

Een tweede ronde van het breed overleg 
tussen rijk, provincie en gemeente zal 
waarschijnlijk in maart a.s. volgen. mmmmmsmm 

mmmÊÊmm » Tijdens een gisteravond in hotel 
Keur aan de Zeestraat gehouden beslo- 
ten vergadering van de afd. Zandvoort/ 
Bentveld van de vvd hebben de leden na 
urenlange beraadslagingen de groslijst 
voor de komende gemeenteraadsverkie- 
zingen samengesteld. De eerste zes plaat- 
sen worden ingenomen door de huidige 
raadsleden Jelle Attema, Jan Jongsma 
en Rita.de Jong en vervolgens door An- 
kie Joustra-Brokmeier, Jaap Methorst 
en Hans van Asperen, De raadsleden 
Herman Landman en Henny Hildering 
bezetten resp. de zevende en negende 
plaats op de groslijst van in totaal 
twintig personen. 

In het kader van de door de Kruis- 
vereniging Zandvoort in het Gezond- 
heidscentrum aan het Beatrixplantsoen 
georganiseerde cyclus over alternatieve 
geneeswijze, vindt op donderdag 18 
februari een lezing plaats over Algeme- 
ne Natuurgeneeswijze. Het onderwerp 
zal worden behandeld door mevrouw 
T. Groenewoud,, medewerkster van 
de in Bloemendaal gevestigde Akade- 
mie Natuurgeneeswijze. De bijeenkomst 
ijegint om 20.00 uur en kan kosteloos 
worden bijgewoond. Na de pauze be- 
staat gelegenheid tot het stellen van 
vragen aan inleidster. m^ss mi BBBWaiBBSaWBSM oöd-zaridvoort ontving oud- 

^savond 
Onder grote belangstelling werd vrij- 
dagavond in het Gultureel Centrum de 
jaarlijkse Genootschapsavond gehou- 
den. Voorzitter Wagenaar was wel aan- 
wezig maar verre van fit, reden waar- 
om zijn taak werd overgenomen door 
de heer Hilbers. 

Deze memoreerde de nauwe kontakten 
die het Genootschap "Oud Zandvoort" 
onderhoudt met zijn partners in de 
Stichting Historisch Museum Zuid-Ken- 
nemerland. Opnieuw zijn er plannen 
voor een gezamenlijke ekspositie (de 
tentoonstelling "Van Drinken en Klin- 
ken in Kennemerland" die begin 1981 

mevr. Kraan-Meeth 

. • . _ — i 

onder auspiciën van genoemde stich- 
ting in het Frans Halsmuseum zou wor- 
den gehouden is nooit van de grond ge- 
komen, verslagg.) en wel onder het 
motto "Haarlem en Omgeving over de 
periode 1780-1820". Verder zal op 4 
en 5 september a.s. in de Vleeshal een 
historiese markt gehouden worden waar 
ook het genootschap aanwezig hoopt 
te zijn. Na het bestuur van 'De Wurf' 
gekomplimenteerd te hebben met de 
verschijning van een eigen verenigings- 
orgaan vroeg de heer Hilbers aandacht 
voor een optreden van de Zandvoortse 
Operette Vereniging. Woordvoerder 
Jan van der Werff was graag met de 
komplete bezetting ten tonele versche- 
nen maar daar was het Cultureel Cen- 
trum nu eenmaal niet op berekend. 
Het leek ons echter dat Z.O.V. met 
prominenten als Martha Koper, Gerry 
van Eig, John Pieters en Jan van der 
Werff prima vertegenwoordigd was. 
Met begeleiding van pianist Dico van Putten en bassist Leon Kempers brach- 
ten ze beurtelings schlagers uit operet- 
tes van Paul Abraham, zoals "Toujours 
l'amour" (Martha Koper), "Oh Mr. 
Brown" (Gerry van Eig), "Johnny'' 
(Jan van der Werff) en "Reich mir zum 
Abschied noch einmal die Hande" 
(John Pieters). De show van kleder- 
drachten uit Noordwijk die daarop 
volgde werd ingeleid en van kommen- 
taar voorzien door mevrouw De Haas 
die in het kort de geschiedenis van zo- 
wel Noordwijk aan Zee als Noordwijk- 
Binnen vertelde en daarbij het verschil 
in klederdrachten. Doordat een kom- 
plete dag uit het leven van een Noord- 
wijker de revu passeerde konden de 
aanwezigen kennisnemen van alles wat 
er die dag gedragen werd, beginnend bij 
't rood baai hemd, de zwarte kousen 
en de slaapmuts waarmee Jaap, en het 
interlock hemd, het lijfje ("om alles 
in model te houden") en het zwarte 
ondermutsje waarmee Neel 's morgens 
de bedstee verlaat en eindigend met 
hetzelfde waarmee ze er 's avonds 
weer in duiken. Daar tussen zagen we 
de vissersdracht met platte pet (klep 
naar beneden dus getrouwd), rokken 
met sneergat, een wit schort dat voor- 
gedaan wordt bij het netten boeten, 
het wit kanten schort dat het dienst- 
meisje bij de deftige "Noordwijkbin- 
ders" draagt, de dracht van de burgers 
uit Noordwijk-binnen, de rouwkleding 
die een jaar en zes weken gedragen 
wordt en niet te vergeten de verschillen- 
de versierselen zoals gouden plaatspel- 
den, zijnaalden en boeken en bij de 
mannen de zilveren Zeeuwse knopen 
onder de mouwen. Zoals altijd stalen 
de kinderen met hun ouwelijk aandoen- 
de kleren, zwarte kousen en witgeschuur- de klompen de show en de heer Hilbers 
tjeloonde hen heel toepasselijk met een 
"knoissie". De geslaagde klederdrachten- 
show werd spektakulair besloten met 
het opnieuw ten tonele verschijnen van 
de ruim twintig Noordwijkers die tot 
afscheid in een leuk lied de lof van hun 
dorp bezongen. En toen waren er weer 
de verraste uitroepen van herkenning 
bij de films van Willy van der Mije, die 
hij samen met Ton Bakels vertoonde. 
Er moest een paar keer opnieuw begon- 
nen worden maar dat mocht de pret 
niet drukken, want hoe vaker"mooie 
Willem" en Jans de Kraai in beeld ko- 
men hoe liever het de aanwezigen is. 
Al met al een plezierige, zij het niet 
feilloos verlopen, genootschapsavond. 
Om zeker te zijn dat het aantal belang- 
stellenden de kapaciteit van het Cultu- 
reel Centrum niet zou overschrijden 
waren er namelijk van tevoren toegangs- 
bewijzen beschikbaar gesteld. Deze be- 
hoefden bij binnenkomst echter niet 
getoond te worden met gevolg dat er 
meer bezoekers werden toegelaten dan 
er zitplaatsen waren, zodat enige gega- 
digden onverrichterzake huiswaarts 
moesten keren. Vrijwillige Hulpverlening Kt 17373 

MENSEN helpen MENSEN 

Een reddingslijntje. 
Als de zee u te hoog gaat. oiey w sportveld jaap kêewiet mavo 

gereed en in gebruik foto Jacob Koning 
1 * vj -^ *^* 


De ouders die vorige week vrijdag tij- 
dens de 'open dag" informaties l<wa- 
men inwinnen en de sfeer proeven bij 
de Christelijke Mavo School "Jaap 
Kiewiet" konden niet alleen een kijk- 
je nemen in de verschillende lokalen 
maar tevens het sportveld bewonde- 
ren. 

Dat werd die middag namelijk officieel 
door het bestuur van de Stichting 
voor Christelijk Onderwijs in Zand- 
voort overgedragen aan direkteur 
Berkenbosch en aan de heer Van As, 
hoofd van de Beatrix-school die uok 
van het veld gebruik zal maken. De 
heer Ritman, vice-voorzitter van het 
bestuur, tevens voorzitter van de 
Werkkommissie Realisatie Sportveld, 

mevr. Kraan-Meeth 

vroeg zich in zijn openingswoord af 
wat er op dit moment in de vroegere 
direkteur Jaap Kiewiet omging nu de 
school, die hi] 24 jaar geleden als 
Christelijke Mulo startte in een leslo- 
kaal van de Wilhelminaschool, was uit- 
gegroeid tot een school met negen lo- 
kalen, een kamer voor de direkteur, 
één voor de adjunkt, één voor alge- 
meen gebruik en nu nog een sportveld 
met moderne kleedakkommodatie. 
Bijzonder trots vertelde spreker dat 
het veld geheel uit eigen middelen 
was gefinancierd, in welk verband Niet voor vakbofidsmanr>en en vrouwen 
I die zich verzetten tegen de diktatuur in 

hun vaderland. 

In december greep diktator Duvalier 

opnieuw hard in. 
I Ongeveer 14 vakljondsleiders zijn nu 

ondergedoken. 

Hun gezinnen hebtjen steun nodig' 
'1 werkt met alleen in HaTti. 
Vakbondsmensen van CLAT werken in 
de meeste landen van Latijns-Amenka 
aan de opbouw van een demokratische 
-beiuers- en landbewerkersbewegmg Werkt U mee' GIRO 
1918108 

t.n.v. 

Clat-Ned«rland 
Nieuwe Gracht 47 
3512 tE UtTMht. .^•" '^'' "■^ , - '*■* 


hij de aktiviteiten van de beide ouder- 
kommissies memoreerde. Een woord 
van waardering richtte de heer Ritman 
daarna tot direkteur Berkenbosch die 
eveneens deel had uitgemaakt van de 
Werkkommissie en die, wanneer de 
andere kommissieleden er slapeloze 
nachten van hadden en het niet meer 
zagen zitten, ben altijd wist te reakti- 
veren. Hoewel de feitelijke en onge- 
twijfeld feestelijke inwijding in ver- 
band met de weersomstandigheden 
pas op 26 mei zal plaats hebben werd 
het sportveld deze middag in de vorm 
van twee polletjes gras ter beschikking 
gesteld van de sportdocenten Harde- 
veld en De Jong. Laatstgenoemde 
betrok in zijn dankwoord ook de beide 
ouderkommissies die de fraaie kollektie 
sportartikelen hadden geschonken. De 
heer Huberts van het stichtingsbestuur 
bood de dames Berkenbosch en Ritman 
een boeket bloemen aan als troost voor 
de honderden uren die ze hun echtge- 
noot voor het goede doel hadden moe- 
ten afstaan. Als laatste spreker voerde 
de heer Berkenbosch het woord en 
sprak de wens uit dat het sportveld en 
de voortreffelijke akkommodatie het 
sportonderwijs op de "Jaap Kiewiet" 
Mavo op nog hoger peil zullen bren- 
gen. De "open dag" die c|9arna volgde bood 
o.a. gelegenheid om in het handvaardig- 
heidslokaal een blik te werpen op de 
kreatieve uitingen van de pupillen van 
Maria Roozen. Deze vakleerkracht in 
naald- en sierkunsten in handvaardig- 
heidstechnieken, die ook de ontwerp- 
ster is van de voor deze gelegenheid op 
de ramen aangebracht sportfiguren, toon- 
de ons niet alleen lino's en handweef- 
werk maar ook antieke poppen en sie- 
raden in emaille. Het sportveld waar 
het vrijdagmiddag eigenlijk om ging en 
waarvan de aanleg op een fotoreporta- 
ge was te volgen, ligt achter de school. 
Het is ca. 3000 ,m2 groot, heeft 
f 180.000.- gekost en de besproeiing 
geschiedt door een beregenings-installa- 
tie. De op het terrein geslagen pomp 
zorgt voor de aanvoer zodat de water- 
rekening nihil is. De kleedakkommoda- 
tie (waarvoor zich in het bijzonder een 
lid van de ouderkommissie, de heer 
Abeelen, heeft beijverd) bestaat uit 
twee lokalen, elk voorzien van modern 
sanitair. Twee jaar geleden nog een 
stuk duinterrein, nu een sportveld van 
allure. Mag men dan misschien een beet- 
je trots zijn ? ZAIMDVOORTMEEUWEN HIELD ZILVERMEEUWEN IN BEDWANG Zandvoortmeeuwen heeft eergisteren 
op eigen terrein Zilvermeeuwen met 
1-0 verslagen, waardoor de kustbewo- 
ners zich aan de kop van de ranglijst 
hebben weten te handhaven 

Zandvoort heeft thans drie punten 
voorsprong op naaste rivaal ZFC, 
dat afgelopen zondag samen met 
het op de derde plaats staande IVV 
gelijk speelde. Het vyinnende doel- 
punt werd in de 40e minuut van de 
tweede helft van het duel gescoord 
door Kees Bruin. Een fraai resultaat 
voor deze speler die vanwege het ont- 
breken van Chris Jongbloed en de ge- 
blesseerde Steef Water in de voorste 
linie stond opgesteld. 
Zandvoortmeeuwen had aan het be- 
dwingen van Zilvermeeuwen overigens 
een hele kluif want deze ploeg vocht 
tot aan het einde van de wedstrijd voor 
een betere uitkomst dan de 1-0 achter- 
stand. Een prachtige redding van doel- 
man Ed Steffers.enkele sekonden 
voor het eindsignaal van de arbiter, 
voorkwam dat Zilvermeeuwen de ge- 
lijkmaker scoorde. Maar het was wel 
op het nippertje. A.s. zondag vindt de revanche tussen 
beide teams plaats op het terrein van 
Zilvermeeuwen. 

De ranglijst van de kompetitie ziet er 
thans als volgt uit : 

zvm 11-17 ;zfc 11-14; ivv 9-12; zilver- 
meeuwen 1 1-12; dts 9-1 1 ; vitesse '22 
11-11; ado'20 10-10;volewijckers 
10-8; vios-w. 1 1-8; ripperda 1 1-8; 
zvv 12-8; volendam 10-7. 
familieberichten Op 14 februari ging van ons heen onze lieve 
moeder, groot- en overgrootmoeder 

JANSJE BLOEMEN 

weduwe van Arie Koper 

op de leeftijd van 95 jaar. 

A.M. Bol-Koper 

C. Bol 

G. v.d. Berg-Koper 

Ineke en Peter Hoekstra 

Martijn - Bouke- Pjotr 

Joke en Fred Paap 

Rolant - Pepijn 

2042 XC Zandvoort, 14 februari 1982. 
Zandvoortselaan 62 

De teraardebestelling heeft plaats op donderdag 
18 februari a.s. om 14.30 uur in het familiegraf 
op de Algemene Begraafplaats Tollensstraat 
Zandvoort. 
omroepers Te koop aangeboden 
CHESTERFIELD 
STOEL 

Prijs n.o.t.k. tel. 17776. 

Te koop aangeboden 
Manou meubelen. Voor 
inlichtingen bellen na 
. 20.00 uurnr. 16786 1948 - 1978 

30jair tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RnMAN 
Tdefoon 14365 
DRAAI NU: 

020-214444 

TELE-LUISTERSPEL 

Teddy Scholteh presenteert 

dag en nacht 
de Rode Kruis-luisterspellijn 

vvatèrstanden febr. H.W. L.W. H.W. L.W. 12 


05.55 


13.55 


18.03 


02.02 


13 


06.38 


14.38 


18.40 


02.40 


14 


07.17 


15.18 


19.24 


03.25 


15 


07.54 


15.56 


20.14 


04.16 


16 


08.40 


16.40 


21.14 


05.14 


17 


09.40 


17.38 


22.24 


06.21 


18 


10.54 


18.54 


23.41 


07.41 


19 


— .— 


07.41 


12.14 


20.15 


20 


00.56 


08.57 


13.24 


21.23 


21 


01.56 


09.56 


14.16 


22.14 


22 


02.41 


10.40 


14.51 


22.50 


23 


03.15 


11.15 


15.22 


23.22 nieuws 

kort & klein • Bij vechtpartijen in een kafé en een 
restaurant aan de Haltestraat in de 
nacht van zaterdag op zondag raakten 
een 17-jarige ingezetene tengevolge 
van een messteek aan zijn buik ge- 
wond en moesten een 38-jarige Ams- 
terdammer en een 23-jarige inwoner 
van Amstelveen zich voor diverse ver- 
wondingen onder doktersbehandeling 
stellen. Een 19-jarige Zandvoorter 
deed in dezelfde nacht aangifte bij 

de politie wegens mishandeling door 
twee mannen op de openbare weg. 
De politie heeft de geweldplegingen 
in onderzoek. 

• Midden vorige week moest de brand- 
weer in aktie komen voor een brandje 
in de motorruimte van een intercity 
lokomotief die op het punt stond uit 
het NS-station te vertrekken. Het vuur, 
dat in enkele ogenblikken werd ge- 
doofd, was ontstaan door kortsluiting 
in de elektriese bedrading. De schade 
wordt door de spoorwegen geschat 

op f. 50.000.-. 
eanduoortee hoeran^ Doodtij 18 en Springtij 26 februari 82e jaargang no. 13 vrijdag 19 februari 1982 
eanduaorrs 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achtenweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse l<oerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post casinobezoekers komen alleen om te gokken 
en hebben geen oog voor zandvoort Uit een onderzoei< naar de ekonomiese 
en toeristiese betekenis van de drie va- 
derlandse kasino's door het Nederlandse 
research instituut voor rekreatie en toe- 
risme blijkt dat veruit de meeste zand- 
voortse kasinokl anten alleen voor het 
gokken naar de badplaats komen en 
weinig of geen belangstelling koeste- 
ren voor andere zaken die het kust- 
dorp —strand en zee bijvoorbeeld— te 
bieden heeft. 

Jaarlijks wordt het zandvoortse kasino 
bezocht door 2OD.O0O bezoekers, waar- 
van ruim zestig procent slechts een dag 
of maar voor enkele uren in de gemeen- 
te verblijft. De rest vertoeft iets langer 
in Zandvoort of plaatsen in de naaste 
omgeving. De goklustigen brengen de 
meeste tijd door binnen de muren van 
het kasino aan de kop van de Kerk- 
straat en geven in vergelijking met de 
vaak forse bedragen die zij aan de speel- 
tafels inzetten weinig geld in het dorp 
uit. Hebben de kasinobezoekers gemid- 
deld zeventig gulden over voor hun ge- 
liefd tijdverdrijf buiten de speelzaal 
besteden-zij niet meer dan 3 of 4 gul- 
den. Toch levert het kasinobezoek de 
plaatselijke horeka jaarlijks een eks- 
traatje van een miljoen gulden op en 
spint ook de gemeente Zandvoort er 
zijde bij. Jaarlijks ontvangt deze een 
bedrag van f. 480.000.- aan toeristen- 
belasting uit de kasino-eksploitatie. 

Het onderzoek door het research in- 
stituut wijst uit dat het voor de mees- 
te kasinobezoekers die voor de eerste 
keer de speelzaal betreden niet bij 
het wagen van één gokje blijft, maar 
dat zij weldra tot de klanten gaan be- 
horen die regelmatig terugkomen om 
hun geluk te beproeven. Door de bank 
genomen bezoeken zij het kasino zes- 
tien keer per jaar. Minstens een maal 
per maand dus. Volgens het instituut 
scoren de kasino hiermee in vergelijking 
met andere attrakties een hoog cijfer. 
De meeste andere oorden des vermaaks 
in ons land worden door eenzelfde 
bezoeker niet meer dan twee keer per 
jaar aangedaan. Overigens blijken de 
vaste kasinoklanten wat de keuze van 
hun speelplaats betreft nogal wispel- 
turig. Zo maakt de helft van de zand- 
voortse kasinobezoekers ook wel eens 
een uitstapje naar de gokzalen in Sche- 
veningen en Valkenburg. 
Uit het onderzoek blijkt verder dat het 
kasinobezoek, zeker wat Zandvoort be- 
treft, een vrijwel geheel nederlandse 
aangelegenheid is. Maar zes procent 
van de goklustigen is afkomstig uit 
de ons omringenden buurlanden en dat 
is nogal opmerkelijk gelet op het 
aantal buitenlanders dat ieder jaar 
tijdens het zomerseizoen voor een 
of meerdere dagen in de badplaats in 
hotels, etc. logeert. Maar ook wat het 
meer dan knus en gezellig zal het nooit worden . binnenland betreft komen de kasino- 
klanten niet van ver. De meesten wo- 
nen op nog geen dertig kilometer af- 
stand van de speeltafels. Het kasino 
moet bij de deur en onder handbereik 
zijn. Net als het monopoly en het 
ganzenbord. Misschien is dat ook wel 
de reden waarom de kasino's in ons 
land nimmer de allure zullen krijgen 
van de buitenlandse speelpaleizen zo- 
als in Monaco en andere plaatsen. Meer 
dan knus en gezellig zal het nooit 
worden. Maar daat zit niemand van de 
betrokkenen -kasino, goklustigen, ho- 
reka en gemeente- over in. Als het bal- 
letje maar blijft draaien en de kassa 
rinkelen. Nieuw Nieuw Nieuw 
Videotheek Zandvoort 

Postbus 374i 

2040 AJ Zandvoort 

- Bel voor prijsopgave 

entitellijst 

02507-18326 

tussen 16.00-18.00 uur, 

behalve zondags 

Wij bezorgen en halen de 

banden bij u thuis. Het onderzoek door het Nederlands 
research instituut voor rekreatie en 
toerisme naar de ekonomiese en re- 
kreatieve betekenis van de kasino's 
werd in 1980 onder vijfduizend kasi- 
nobezoekers verricht. Verder werd 
gebruik gemaakt van de jaarverslagen 
van de Nationale Stichting Kasinospe- len en gesprekken met vertegenwoor- 
digers van de vvv en de middenstands- 
organisaties. eanduoor>5e Noeran^ rijk wil niet helpen bij het 
redden van dolf irama Het gemeentebestuur van Zandvoort 
heeft een eerder in de koerant gepubli- 
ceerd bericht dat er geen overheids- 
geld [beschikbaar is om een dreigende 
sluiting van het projekt te voorkomen 
en de voortzetting van de eksploitatie 
te garanderen, afgelopen woensdag 
officieel bevestigd. 
V^ :. I ^ % % 


% Nederlandse Stichting voor 
Leprabestrijding B en w hebben de eigenaar van het dol- 
fijnentheater —de Canadees Hordo van 
het Bouwes hotelkonsern— inmiddels meegedeeld geen mogelijkheden meer 
te zien om de helpende hand te bieden 
bij het voortbestaan van het Dolfirama. 
Zoals bekend wil deze het projekt slui- 
ten omdat de eksploitatie verliesgevend 
zou zijn. 

Aanvankelijk leken de pogingen van de 
gemeente om het Dolfirama als toeris- 
tiese attraktie voor Zandvoort te behou- 
den met sukses te worden bekroond, na- 
dat de provincie zich direkt bereid ver- 
klaarde een financiële bijdrage te willen 
verlenen voor de instandhouding van 
het projekt. Alle hoop vervloog echter 
toen een verzoek van het kollege om 
geldelijke steun van het rijk niet werd 
gehonoreerd. De staat (vorig jaar nog 
gul met een lening van f. 800.000.- t.b. 
V. het circuit, red. zvt.krt.) weigerde om 
de nodige financiële middelen beschik- 
baar te stellen om het Dolfirama te red- 
den en het jaarlijks eksploitatieverlies 
op te vangen. 

Zelf heeft de gemeente Zandvoort geen 
geld om het projekt aan te kopen als- 
mede te eksploiteren en heeft nu tot 
zijn grote spijt moeten afzien van ver- 
dere pogingen de sluiting van het Dolfira- 
ma te verhinderen. Wanneer er op korte 
termijn van partikuliere zijde geen hulp 
komt opdagen is het lot van het dolfij- 
nentheater vrijwel bezegeld. bijrgéï:lijkë stand 9 februari - 15 februari 1982 

overleden : Johanna Harbrecht, geb. 
Cornet, oud 76 jaar. 

geboren : Ilse d.v. L.N. Weberen M. 
J.W. Caspers ; Angéla, d.v. J.E. Winkel 
en W.C. Musscher ; Raquelle Vanessa 
dv. P. Fleers en Y.H.C. Visser. TOONEN IS HET GEZICHT 
EN AUKEMA DE WETHOUDER 
VAN DE PVDA 

De Partij van de Arbeid Zandvoort 
heeft afgelopen dinsdag de kandidaten- 
lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 
vastgesteld. Het voorstel van de gros- 
lijstkommissie werd met grote meerder- 
heid aanvaard. Dat betekent dat de 
eerste plaatsen worden ingenomen door 
resp. G. Toonen, I.M. Aukema, I. Wind- 
v.d. Storm, P. Kuyken en E. van As-Hil- 
geman. Het scheidende raadslid A. van 
der Moolen staat op een zesde plaats. 

In tegenstelling tot de groslijstvergade- 
ring van vier jaar geleden, waarbij de e- 
moties hoog opliepen, verliep de dis- 
kussie nu rustig en zakelijk. Toch was 
er wel iets bijzonders aan de hand, om- 
dat het tot nu toe allerminst gebruike- 
lijk was de wethouderskandidaat te 
passeren als lijsttrekker. En daarover 
liet het advies van de kommissie en de 
ruim 30 aanwezige leden geen twijfel 
bestaan: Ide Murk Aukema wordt 
als het aan de PvdA ligt opnieuw wet- 
houder, hij heeft de ideeën van de af- 
deling bestuurlijk goed vertaald in de 
afgelopen jaren. De argumentatie van 
de kommissie om Gert Toonen als lijst- 
trekker voor te dragen kwam dus niet 
uit kritiek4>p de wethouder voort. 
Toonen zou echter veel meer dan Auke-' 
ma het gezicht van de PvdA bepalen, 
zijn heldere.soms scherpe presentatie 
van PvdA-standpunten in de raad 
(en elders) brengt de gewenste duide- 
lijkheid in politiek Zandvoort. En een 
herkenbare PvdA is van groot belang, 
aldus de kommissie. De afdeling bleek 
het daarmee volmondig eens te zijn en 
ook de voormalige lijsttrekker leek er 
weinig moeite mee te hebben. 

Aukema desgevraagd : 

We moeten er niet moeilijk over doen. 
De kommissie heeft na zorgvuldige af- 
v.'eging een advies gegeven dat door de 
ledenvergadering is gevolgd. Zo simpel 
is dat. Ik heb alle vertrouwen in Gert 
Toonen. Wat mijzelf betreft, ik vind 
de erkenning die de vergadering uit- 
sprak voor mijn werk en de unanieme 
opvatting dat ik opnieuw wethouders- 
kandidaat zal zijn van even groot be- 
lang. Het gaat erom dat we een goed 
team vormen. Niet één man of vrouw 
hoeft alles in zich te verenigen. Geza- 
menlijk optreden in het belang van de 
zandvoortse mensen, dat is de afgelo- 
pen jaren gebeurd, soms met felle dis- 
kussies, dat hoort ook bij de PvdA, 
maar toch in grote harmonie. En ik 
• vind het eigenlijk een verheugend teken 
dat een fraktie in deze moeilijke tijd, 
een tijd van ekonomiese teruggang en 
aanslagen op de geloofwaardigheid van 
de PvdA, zo'n grote kontinuiteit laat 
zien. We gaan gewoon weer met zijn 
allen aan de slag. 
Zondagmiddag presenteerde Peter Ver- 
steege in zijn bedrijf de nieuwe zand- 
voortse Wielerploeg 1982. Keurig en 
kleurig uitgedost in zandvoortse kleu- 
ren geel en blauw werden de le- 
den persoonlijk voorgesteld door de 
heer van Riessen, wedstrijd organisator 
bij de HSV 'De Kampioen', regio Haar- 
lem, en tevens een verdienstelijk kom- 
mentator, gezien zijn verslaggeving bij 
de wielerronde in 1981. 

De heer van Riessen prees de initiatief- 
nemers, de drie gebroeders Versteege 
voor al hun werk en wees de ploegleden 
erop, dat die steun hen verplichtte het 
geel-blauwe tricot eer aan te doen en 
vooral de regels der ethiek op de weg 
in acht te nemen. Lidy Schoutsn 

De ploeg bestaat uit 10 man en 8 jeugd- 
leden. Ploegleider, trainer en —liefst— 
vooroprijder is de 31-jarige Ron Bak- 
ker uit Haarlem, die in het verleden al 
bewezen heeft veel voor de wielersport 
over te hebben. Ben van Kampen (die er 
ook nog voor zorgt dat de post in de 
juiste bus belandt) en politieman Kees 
Langedijk zijn samen met Jeroen v.d. 
Mije, Piet Schijf en de bescheiden 
Volkert Paap de zandvoorters in dit 
team, dat aangevuld werd met de win- 
naar van de zandvoortse Wielerronde 
'81 Gé Fennis uit Haarlem, de 16-jarige 
Peter(tje) Stevenhage, Rein Otte en 
Kees Zethof. 

De piaatseiijke wieler-crack, Wim Koe- 
nen heeft een sponsor gevonden, die 
het hem mogelijk maakt op nationaal 
nivo te gaan koersen en zit dus niet in 
deze ploeg. Wel hoopte de heer V. 
Riessen dat zijn manager hem zal toe- 
staan aan de komende wielerronde 
—op woensdag 28 juli - te mogen 
deelnemen. waterstanden febr. H.W. L.W. H.W. L.W. 
12 


05.55 


13.55 


18.03 


02.02 


13 


06.38 


14.38 


18.40 


02.40 


14 


07.17 


15.18 


19.24 


03.25 


15 


07.54 


15.56 


20.14 


04.16 


16 


08.40 


16.40 


21.14 


05.14 


17 


09.40 


17.38 


22.24 


06.21 


18 


10.54 


18.54 


23.41 


07.41 


19 


— .— 


07.41 


12.14 


20.15 


20 


00.56 


08.57 


13.24 


21.23 


21 


01.56 


09.56 


14.16 


22.14 


22 


02.41 


10.40 


14.51 


22.50 


23 


03.15 


11.15 


15.22 


23.22 Doodtij 18 en Springtij 26 februari De jeugdploeg, eveneens gehuld in geel 
en blauw, telt 8 leden, waaronder een 
meisje, de 14-jarige Charissa Versteege, 
dochter van Peter. Met haar neefjes 
Jacquot en Pieter Versteege, Jan v.d. 
Aar, Robert en Marco Westerman, 
Tonny en Johnny Schilder hoopt zij 
grote suksessen te boeken. De ama- 
teurploeg heeft al de hele winter ijverig 
getraind en het afgelopen weekend 
reden zij hun eerste wedstrijd. Zater- 
dag de Interklupwedstrijd waaraan zo'n 80 koereurs deelnamen en zondag de re- 
gionale klupwedstrijden waar steeds 
twee klups tegen elkaar koersten. 
Door de vorst van de achter ons liggen- 
de winter was het asfalt helaas bescha- 
digd en vertoonde scheurtjes die tot 
veel bandenpech leidden. Toch bracht 
de ploeg het er niet slecht af. 
Wij wensen deze eerste zandvoortse 
wielerploeg veel sukses toe en wachten 
met spanning de resultaten af. werklozenkomïté staakt 
aktiviteïten uit protest 
tegen laksheid van gemeente Het werklozenkomïté Zandvoort is het 
beu en zal zijn aktiviteiten in de gemeen- 
te staken in afwachting van de totstand- 
koming van een gemeentelijke kommis- 
sie voor de werkgelegenheid. Dit deelt 
het komité mee in een begin deze week 
aan de leden van de gemeenteraad 
verzonden adres. 

Op het in het leven roepen van een der- 
gelijke kommissie.die de mogelijkheden 
voor het op poten zetten van werkprojek- 
ten op kleine schaal moet gaan onderzoe- 
ken en stimuleren, heeft het werklozen- 
komïté tot op heden tevergeefs bij het 
dorpsbestuur aangedrongen. Het vraagt 
zich in zijn brief aan de raadsleden af 
'hoeveel werklozen er in Zandvoort nog 
bij moeten komen voor de gemeente 
zich aktief zal gaan opstellen voor de 
opvang van mensen zonder werk'. Voor 
de 382 werkzoekenden die Zandvoort 
telt —waaronder een groot aantal jonge- 
ren onder de 19 jaar— moet de plaatse- 
lijke overheid toch wel iets meer doen 
dan de kwestie af- en doorschruiven 
naar horekabedrijven en automatenhal- 
len, meent het werklozenkomïté. Het 
scheppen van werkgelegenheid is, schrijft 
het, ook een gemeentelijke aangelegen- 
heid waaraan het dorpsbestuur zich 
niet blijvend kan en mag onttrekken. 
In het adres aan de gemeenteraad vraagt 
ftet komité zich af : 'Hoe hoog de nood 
nog moet stijgen onder de mensen die 
geen werk hebben alvorens de plaatse- 
lijke volksvertegenwoordiging hande- 
lend zal gaan optreden'. Het werklo- 
zenkomïté wijst in zijn schrijven op 
plaatsen waar een dergelijke kommissie 
kommissie voor de werkgelegenheid 
naar tevredenheid funktioneert, zoals 
op Texel. 

Hoewel het werklozenkomïté zijn werk- 
zaamheden in Zandvoort uit protest te- 
gen 'de laksheid van het gemeentebe- stuur' voorlopig zal beëindigen blijft 
het op regionaal en provinciaal nivo 
aktief. Het komité noemt het zinvol 
om vanuit Zandvoort morele steun te 
verlenen aan initiatieven t.b.v. de 
werklozen. e^Tduoorbe hoeran)' belangrijke adressen 14444 Politia (allMn noodgwalkin) 

12000 Brandimldingtn 

13043 Politit 

14841 OamMntMckrataria 

17047 Informstwburo VW 

18063 Stichting Wijkrud Nw. Noord 

(023) 242212 Automobialb«driif 

Flintarman, Zandvoortielaan 
365, Bentveld 
Daihatsu daalsrMrvica 

12323 Rinlto autotachnlal(, werk- 
plaats en magazijn 

13360 Rinko verkoopcantrum, nieu- 
we en gebruikte Renaults. 

12135 Zandvoortse Koerant b.v. 
Achterweg 1 VAKANTIEREIZEN RODE KRUIS 
VOORTAAN ZELF OPGEVEN 

De afdeling Zandvoort van het Rode 
Kruis deelt mee dat de jaarlijkse door 
de landelijke organisatie georganiseer- 
de vakantiereizen vanaf heden door 
middel van een nieuwe aanmeldings- 
procedure worden voorbereid. 

De gasten van de tehuizen en het hos- 
pitaalschip J.Henry Dunant kunnen 
zich nu zelf voor een vakantieweek aan- 
melden. Voorheen werden de gasten 
altijd door de plaatselijke afdeling van 
het Rode Kruis aangemeld. Op aandrin- 
gen van met name de Koninklijke Ne- 
derlandse Maatschappij ter Bevorde- 
ring van de Geneeskunde en uit het 
oogpunt van mondigheid is deze pro- 
cedure nu veranderd. 
De mensen kunnen zich nu zelf bij de 
plaatselijke afdeling van het Rode Kruis 
melden. Ze kunnen reageren op artike- 
len die in diverse bladen verschijnen en 
ontvangen dan een aanmeldingsformu- 
lier. De gasten moeten dit zelf, samen 
met de huisarts, invullen. 
Op het formulier staat een verklaring 
waarin ze de huisarts toestemming ver- 
lenen meer gegevens over hen te ver- 
schaffen, als de mediese informatie die 
ze zelf geven niet voldoende is. Als 
de aanmeldingsformulieren bij het 
Rode Kruis binnen zijn, treedt de selek- 
tieprocedures in werking. 
Aanmelding houdt namelijk nog niet 
in dat de mensen geplaatst kunnen 
worden. Ze moeten wel met positief 
resultaat door de mediese en sociale 
selektie heen komen. 
Voor inlichtingen en/of aanmeldingen 
kan men zich wenden tot de plaatse- 
lijke Rode Kruis afdeling, Tropipstraat 
19 flat 6, 2042 JE Zandvoort, tel. 
02507 - 14624. kerkdiensten HERVORMDE KERK 
zondag 21 februari a.s.: 
1 0.00 uur : ds. C. Mataheru 
10.00 uur : jeugdkapel 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 21 februari a.s.: 

zondag 21 februari a.s.: 

10.00 uur : ds. L. Dorst te Santpoort 

PROTESTANTENBOND 
zondag 21 februari a.s.: 
10.30 uur : prof. .dr. A. van Biemen 
n.h. Bentveld. 

ROOM KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 20 februari a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 21 februari a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Caeciliakoor. 
imèdisctedrehsti DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 20 en zondag.21 februari a.s.: 
Zuster T. v.d Spek, v. Lennepweg 42 hs. 
tel. 18741. 

GESLACHTSZIEKTEN 
voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht) 
Na het onlangs georganiseerde school- 
basketbaltoernooi houdt „The Lions" 
op zpndag 21 februari haar eigen jaar- 
lijks basketbaltoernooi. 
Vanaf 9.00 uur zullen het 3e en 4e heren- 
team van Lions in een poule de strijd aan- 
binden met Hoofddorp 7 en Kinheim 2. 
Tegelijkertijd zullen het 5e en 6e heren- 
team spelen tegen Akrides 6 en Antilo- 
pen 3 en tevens komen het 7e en 8e 
team in aktie tegen de Mare 2 en 
Hoofddorp 10. Om 13.30 uur begint 
het middagtoernooi: daarbij komen 
dan de meisjesjunioren van Lions uit 
tegen Excercitic B, Onze Gezellen A en 
Eva en Adam Stars C. 
Daarnaast spelen het 2e en 3e dames 
Lions Team tegen Onze Gezellen 4 en 
Flashing Heiloo 1. 

De meeste aandacht zal ongetwijfeld 
uitgaan naar de poule van de hoogste 
herenteams. Hierin komen Lions 1 en 
Lions 2 uit tegen Hillsgom en SDO. bewoners nw unicum woedend 
over voorgestelde zakgeldregeling Het plan van de rijksoverheid om een 
zakgeldregeling voor gehandikapten 
in verpleeghuizen in het leven te roe- 
pen, heeft onder de bewoners van het 
leef- en werkcentrum Nw. Unicum 
aan de Zandvoortselaan grote on- 
mst gewekt. 

Zij willen de dingen die komen gaan 
niet lijdzaam afwachten en zijn van 
plan aktie te gaan voeren tegen deze 
regeling. Volgens hen vormt die een 
bedreiging voor een menswaardig be- 
staan van de gehandikapten. Wat is er aan de hand? De departemen- 
ten van sociale zaken, volksgezondheid 
en miljeu alsmede crm willen de hui- 
dige eigen-bijdrageregeling voor gehan- 
dikapten die verpleegd en begeleid wor- 
den krachtens de Algemene Wet Bijzon- 
dere Ziektekosten in bovengenoemde 
zin wijzigen en hebben hierover onlangs 
advies gevraagd van de Ziekenfonds- 
raad. De voorgenomen wijziging bete- 
kent dat de maksimale eigen bijdrage wordt opgetrokken tot een-gemiddelde 
verpleegprijs van ongeveer f 180,- per 
dag. Voor de bewoners van het revali- 
datiecentrum is dit onaanvaardbaar. 
Met de invoering van de zakgeldrege- 
ling worden gehandikapten tot het 
nivo van de bedelstaf gedegrageerd, 
aldus de verbolgen bewoners van Nw. 
Unicum. 

In een begin deze week uitgegeven pers- 
verklaring schrijven zij o.m.: 
Onder het motto dat de kollektieve 
lasten drasties omlaag moeten worden 
gebracht, beweert men van de zijde 
van de rijksoverheid dat lichamelijk 
gehandikapten geen of nagenoeg geen 
behoefte hebben aan financiële mid- 
delen. Er wordt een regeling geïntrodu- 
ceerd die sterk doet denken aan de 
gang van zaken in bejaardenhuizen, 
stellen de bewoners. Het eigen inko- 
men moet worden ingeleverd en de 
lichamelijk gehandikapten krijgen 
daarvoor in de plaats een zakcentje 
van f. 278,30 per maand. Daar moeten 
ze dan alles van betalen : abonnemen- ten, openbaar vervoer, telefoon, etc. 
etc. Het recht op een volwaardig be- 
staan wordt met voeten getreden wan- 
neer de zakgeldregeling er komt. 
Verder beschouwen de bewoners van 
Nw. Unicum het verrichten van arbeid 
in loondienst als onzinnig indien straks 
het verdiende uurloon of salaris direkt 
moet worden ingeleverd. ons werk INTERNATIONAL 

^ giro 
454000: 1 zomerkermis 
aan kop van 
beter dan niets »»>. 

vindt het vvd-raadslid Hildering van het voorstel van b enwom de kermis in het 
hoogseizoen— die enkele jaren geleden uit het dorpsbeeld verdween vanwege 
de lawaaioverlast— op deze plaats te houden. Erg veel verwacht hij er overigens 
niet van maar het is het proberen waard, meent hij. Onlangs werd het voor- 
stel in dé kommissievergadering van algemene zaken en ruimtelijke ordening be- 
sproken. B enw denken dat met de verharding van het braakliggende terrein 
een bedrag van ongeveer f. 10.000.- is gemoeid. Een investering die de cda-er 
Van As in de pachtsom van de kermiseksploitanten verwerkt zou willen zien. 
Als alles meezit en de bewoners van de flats geen bezwaar tegen de geluidshin- 
der maken —het vvd-raadslid Jongsma is daar beducht voor gelet op de ervaring 
in het centrum van de gemeente— zal de kermis in de komende zomer zijn ren- 
tree maken in de badplaats. SCHOOLREISJE LEERLINGEN PLESMAIMSCHOOL 
GERED DOOR BOERENKOOL "Gewoon de handen ineen slaan en het 
nuttige met het aangename verenigen'. 
Dat moet de ouderkommissie van de 
Dr. Albert Plesmanschool gedacht heb- 
ben toen bleek dat de door de gemeen- 
te verstrekte subsidie voor schoolreisjes 
nog maar een druppel op een gloeien- 
de plaal is. 

En om de ouders voor wie, zeker wan- 
neer er meer schoolgaande kinderen 
zijn, schoolreisjes aardig in de papieren 
lopen niet nog meer te belasten ont- 
stond het idee voor een boerenkool- 
maaltijd. De animo was veel groter 
dan men had durven hopen en daarom 
was het maar goed dat de school thans 
over een grote zaal beschikt, die een 
paar jaar geleden dankzij enthousiaste 
vaders en handige kennissen gereali- 
seerd kon worden. Toen vorige week 
vrijdag tegen half zes de eerste gasten 
verschenen stonden de tafels gedekt 
met damasten tafellakens en dito ser- 
vetten en prijkten er overal vaasjes 
met narcissen. Omdat iedereen welkom 
was werd de boerenkoolmaaltijd een on- 
gedwongen gebeuren en bieej" het ge- 
zelschap niet beperkt tot ouders, leer- 
krachten en leerlingen. Iedereen ging 
zitten waar hij of zij wilde en zo ont- stonden er groepjes waar het bijzon- 
der geanimeerd toeging. Ook de kin- 
deren was de vrije hand gelaten en het 
was begrijpelijk dat de meesten zich 
installeerden waar ouderlijke blikken 
hen niet konden bereiken. Twee gul- 
den vijftig voor een flink bord boeren- 
kool met worst is natuurlijk te geef en 
daardoor waren, ondanks de honderd- 
twintig gasten, de verdiensten aan de 
lage kant. Gelukkig werd dit weer 
goedgemaakt door de opbrengst van 
het kienen en de verlotingen waarvoor 
ook de middenstand veel en aantrekke- 
lijke prijzen beschikbaar had gesteld en 
waarmee groot en klein zich na het 
eten kostelijk amuseerden. Het werd 
een genoegelijke avond en het aardige 
is dat nu ook de buitenwacht eens heeft 
ontdekt wat een hechte band er op de 
Dr. Albert Plesmanschool tussen leer- 
krachten, leerlingen en ouders bestaat, 
aldus Sonja van Soolingen, lid van de 
ouderkommissie. En enthousiast voegde 
ze er aan toe: 'het volgend jaar doen 
we het weer. Dan maken we hutspot! ' fklL^ 


't (kinder)WliyK£LTJE 
IWL 


Vanaf vrijdag 1 9 februari gaan we 
weer 

OPEN 
yfWim 


met de nieuwe voorjaarskollektie! 


g il 

•t KINDERWINKELTJE 
Buureweg 1 Zandvóort 
Tel. 16580. 


openingstiiden: van 1 2.00 - 18.00 u. 

zondags 13.00 - 17.00 u. 

TOT ZIENS 
ELS en LOUISE 
Jong stel zoekt met SPOED 
WOONRUIMTE tot f. 500.- 
p.mnd. Overdag te bellen 
met Jacqueline 023-262555 
of 169208. 

ANDERSON arts 

AFWEZIG tot 3 maart a.s. 

waarnemers zijn de dokto- 
ren: F.J. Zwerver 

P. Flieringa 

R. Drenth TE KOOP AANGEBODEN 

vrijstaand liuis 

geheel gerenoveerd 

en geschikt voor dubbele bewoning, 

voorzien van cv-verwarming 

Brieven onder nr. 170 buro v.d. blad 194& - !97a 

30 jsai tandtecimieker 
kunstgebitreparatis, etc. 

A.RfmAN 
TsJsfooD 14365 bar - snackbar de frietpot - snackbar de frietpot -snack o 
o. J3 WOENSDAG 
GEOPEND vanaf 
16.00 -22.00 uur 

Jacqueline de nieuwe lente/zomerkollektie 
van helioform is binnen bij Herman Harms 
schoenen 

als u uw schoenen liever draagt 
dan in de tost zet! "> Vondellaan 1B 

;;; teL 16227 

o ap jeq)|3eus - iodjaij^ sp jeq>|oeus - jodiau^ ap JBq>iOEUs 
ZOALS 
blouses 
rokken 
truien 

merk spijkerbroeken 
Imerk ribbroeken 

LIBERTY MODE heeft uitgebreid 

nu nog mooiere en exklusieve 

mode voor de bekende lage prijzen v.a. f. 25.00 

v.a. f. 35.00 

v.a. f. 19.00 

f. 55.00 

f. 49,75 TOT ZIENS BU 

LIBERTY 
louis davidsstraat 15 

Tel. 16920 
t.o. wv-kantoor 

DIE MENSEN HEBBEN HULP NODIG. 
ten name van de "Nederlandse Stichting Huip Polen" 

Den Haag. 

Dit nummer geldt zowel voor bank als giro. BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING (Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvóort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 

AFNEEMBARE VOORZETRAMEN 

weerbdster^ig. Aiuminëum profi®!. 

Leverisaar in de k!eur@n: 

gemoffeld - wit - zwarl - bruin - grosrs 

en geanodiseerd aluminium 

SNELLE LEVERING. 

vakkundig geplaatst. 

profielen en mode Ivoorzetramen 

voorradig. 

Bij uw vakhandel 

schildershai C.J. Paap 

Hofdijkstraat 24 

Tel. 12206 


gemeente 
zandvoort HINDERWET 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
maken, gelet op artikel 12 van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend 
dat op 8 januari 1982 bij hen is ingekomen 
een aanvraag van Dirkson B.V., Marktlaan 55 
te Hoofddorp voor een vergunning ingevolge 
de Hinderwet voor het oprichten en in 
werking hebben van een Supermarkt met 
bijruimten en shops gelegen aan de 
Burgemeester Engelbertsstraat 21 te 
Zandvoort. 

De aanvraag en andere op de aanvraag 
betrekking hebbende stukken liggen tot 
18 maart 1982 voor een ieder ter inzage ter 
gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, 
Swaluëstraat 2 te Zandvoort, op werkdagen 
van 8.30 tot 12.30 uur, alwaar desgewenst 
een mondelinge toelichting kan worden 
verkregen. Voorts liggen de genoemde 
stukken ter inzage bij de Openbare Biblio- 
theek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort, elke 
zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. 
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot boven- 
genoemde datum schriftelijk bij ons college 
worden ingediend; 

Een ingekomen bezwaarschrift zal bij de 
stukken ter inzage worden gelegd. 
Desgewenst kan degene, die een bezwaar- 
schrift indient, verzoeken zijn persoonlijke 
gegevens niet taekend te maken. 

Mondelinge bezwaren kunnen worden 
ingediend tijdens de openbare zitting op 
3 maart 1982 om 09.30 uur ter gemeente- 
secretarie, Swaluëstraat 2 te Zandvoort. 
Tijdens de openbare zitting wordt tevens 
gelegenheid gegeven tot een gedachten- 
wissellng tussen het bevoegd gezag, de 
aanvrager en de overige aanwezigen. 

Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op 
het volgende: degenen die op de hierboven 
omschreven wijze bezwaren hebben 
ingebracht en een ieder die aantoont, dat 
hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is 
geweest, zal in de gelegenheid worden 
gesteld bezwaren tegen de ontwerp- 
beschikking in te dienen. 

Zandvoort, 18 februari 1982. 
Burgemeester en wethouders voornoemd. 
De secretaris. De burgemeester, 

A.H. Merts. H. Machielsen. 
Aanmelding leerlingen Zandvoortse scholen 

Alle Zandvoortse lagere en kleuterscholen zijn aangesloten bij de Schooladvies- en Begeleidingsdienst 

NOORD OPENBAAR ONDERWIJS 

Dr. Albert Plesmanschool 
A.J. v.d. Moolenstraat 57 
hoofd: B. Kroeze 
tel. 13177, privé 15553 KLEUTERSCHOOL 

Josina van den Endenschool 
Nic. Beetslaan 14 
hoofdleidster: Mevr. A. Kemp 
tel. 13762 PROT. CHR. ONDERWIJS 

Beatrixschool 

Dr. Jac. P. Thijsseweg 26 

hoofd: D. van As 

tel. 14664. privé 18670 KLEUTERSCHOOL 

De Woelwaters 
Dr. Jac. P. Thijsseweg 27 
hoofdleidster: Mevr. M. 't Hooft 
tel. 15083 OPENBAAR ONDERWIJS 

Mr. G.J. van Heuven Goedhart- 
basisschool 
Flemingstraat 180 
dir. : G.J. v.d. Laar 
tel.afd. lager onderwijs: 14000 
tel.afd. kleuteronderwijs: 12094 
tel. privé 16720 (dir.) KATHOLIEK ONDERWIJS 

NIcolaasschool 

Lorentzstraat 15 

hoofd: Mevr. M. v.d. Meulen- 

Heijink 
tel. 15601, privé 18002 

KLEUTERSCHOOL 

Nicolaasschool 
Lorentzstraat 15 
hoofdleidster: Mevr. L. Postma 
tel. 15093, privé 023 - 320060 Christelijke mavo-school "Jaap Kiewiet" 

Sophiaweg 10, tel. 02507 - 14440 

Directeur: J.R. Berkenbosch, tel. 02507 - 14283 

Aanmelding van nieuwe leerlingen voor het cursusjaar 1982- 
1983 kan vanaf 1 maart 1982 geschieden dagelijks van 14.30 
tot 15.30 uur en iedere woensdag van 19.00 tot 20.00 uur. in 
het schoolgebouw. Wim Gertenbachschool 
Openbare school voor mavo. 
Zandvoortselaan 19a - tel. 02507 - 13782 
Directeur: W.K. Nijboer, tel. 02507 - 14451 

Aanmelding van nieuwe leerlingen: 
donderdag, 18 maart 1982 van 14.00 - 16.00 uur 
zaterdag, 20 maart 1982 van 10.00 - 12.00 uur 
maandag, 22 maart 1982 van 19.00 - 21.00 uur 

Van 1 maart a.s. af dagelijks aanmelding mogelijk na 
telefonische afspraak. OPENBAAR ONDERWIJS 

Hannie Schaftschool 
Corn. Slegersstraat 1 1 
hoofd: H.H. Nijboer 
tel. 12862, privé 12048 KLEUTERSCHOOL 

Hannie Schaftschool 
Corn. Slegersstraat 9 
hoofdleidster: Mevr. H.C.G. Keislair 
tel. 13708 ZUID 

KATHOLIEK ONDERWIJS 

Marlaschool 

Prinsesseweg 20 

hoofd: R.H.T. Ransijn 

tel. 14258, privé 02907 - 2098 KLEUTERSCHOOL 

Mariaschool 

Prinsesseweg 20 

hoofdleidster: 

Mevr. M.A. Snijders-Blok 

tel. 13266, privé 16258 PROT. CHR. ONDERWIJS 

Oranje Nassauschool 
Lijsterstraat 1 
hoofd: L.K. de Vries 
tel. 14325, privé 15176 KLEUTERSCHOOL 

Oranje Nassau-kleuterschool 
Lijsterstraat 3 

hoofdleidster: Mevr. A.J.M. Drost-Bos 
tel. 14323 

PEUGEOT TALBOT Autobedrijf 
VnsiteegeB.V 

-'-Pakveldstraat 21 Zandvoort. - 
Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 1 2060 

gemeente 
zandvoort DE GErjlEENTEPOLITIE ZANDVOORT vraagt geïnteresseerden 
voor de opleiding tot 

agent van gemeentepolitie 

Ook vrouwen komen voor deze functie in aanmerking. 

Sollicitaties te richten aan de Hoofdinspect'eur-Korpschef van de 
gemeentepolitie Zandvoort, Hogeweg 37, 2042 GD Zandvoort. 

Voor telefonische informaties telefoon 02507 - 13043, toestel 2. 

De opleiding van één jaar geschiedt aan de regionale Politie- 
opleidingsschool te Amsterdam. 

Aanstellingseisen : 

Tot 21 jaar diploma MAVO-4 of een gelijkwaardige opleiding; 
vanaf 21 tot 28 jaar een goede algemene ontwikkeling. Installatfie biireau 

CillOENEilEIN B.¥. V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuispletn 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 12129 
voor 

reparatie- dakEMdokking - vertXMiwingan 
en loodgleterswaifc 

bel 02507 17353 KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 18484 * 
VERSTEEfiE 

* tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 5a. i£. SaOwiux & %n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offert*. 82e jaargang no. 14 dinsdag 23 februari 1982 
ean 
ait nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie; postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktpri)zen op aanvraag) / postgiro 2S1 1 087 / nederlandse midóenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25 - per jaar, 1 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post . BWMaMW BBBI 
karnaval 1 982 profiteerde van zonnig 
Onder een strajend winterzonnetje 
speelden de Kwalletrappers en zwaai- 
den de majorettes met benen en vaan- 
dels op het Raadhuisplein, zaterdag- 
middag, de twintigste februari, de eer- 
ste dag van vier dagen vol leut en ple- 
zier. Konfetti en slingers, ballonnen en 
maskers gaven het geheel een ekstra 
karnavalesk tintje toen de Raad van Elf 
in reddingsboten op een truck met aan- 
hanger arriveerde. 

Grootvorst Wullem van de Karnavals- 
vereniging betrad het bordes van het 
raadhuis en gaf te kennen dat het 
juist in deze moeilijke dagen goed was 
op een goede en plezierige wijze feest 
te vieren, dit ondanks de twijfels die 
burgemeester Machielsen hierover had 
uitgesproken. 

Lifiy Schoutsn 

Prins Sikko de Eerste was van plan ge- 
weest vanuit IJmuiden naar Zandvoort 
te surfen. Heiaas was dit op een totale 
mislukking uitgedraaid. Ook een door 
hem gecharterde trawier bleek niet be- 
paald zeewaardig te zijn, zodat in het 
kader van het 60-jarig bestaan van de 
Zandvoortse Reddingsbrigade komman- 
dant Bos zijn hand maar over zijn hart 
had gehaald en de bijna 'verdronken' 
Prins met Reddingsboot en Wippertoe- 
stei naar Zandvoort had geloodst en 
veilig bij onze burgervader had afgele- 
verd. 

Laatstgenoemde heette Prins Sikko en 
de Raad van Elf van harte welkom en 
kompümenteerde Prins Alexander met 
zijn muzikale bijdrage. Hij vond de me- 
dewerking van de KNZHRM zeer toe- 
passelijk, daar hij in 1982 het reddings- 
materiaal hard nodig dacht te hebben. 
'Ikverlaat Zandvoort voor drie dagen 
en draag het bestuur van Scharregat 
aan u over', zei de heer Machielsen tot 
slot en overhandigde de nieuwe Prins 
de antieke mijnstok, een symbool uit 
vroeger tijden. 

Prins Sikko hoopte er geen al te grote 
bende van te maken en sprak vervol- 
gens zijn proklamatie uit, waarin o.a. 
de politie en het nieuwe buro, de be- 
veiliging van het raadhuis, de dolfijnen, 
de woningbouw, de Duinpan en de 
Reddingsbrigade aan de orde kwamen. 
Onder een driewerf Alaaf trokken de 
hoogwaardige vorsten zich hierna in 
het raadhuis terug om zich te laven 
aan een door de marketensters geser- 
veerd drankje. Dit waarschijnlijk om 
zich te sterken voor de komende fees- 
ten en dweiltochten. nieuws • Er is nog plaats voor deelname aan 
drie door de Stichting EVA Zandvoort 
(vrouwenemancipatie) georganiseerde 
kursussen die binnenkort van start 
gaan of net zijn begonnen. T.w. de kur- 
sussen 'Politieke vorming van vrouwen', 
'Maatschappijleer' en 'Vrouwen leren 
aktief meedoen . Voor nadere informa- 
tie over de leergangen kan men zich 
resp. wenden tot Ria Bergwerf (tel. 
16700), Marlies Bürer (tel. 18072) en . 
Rita Faber (tel. 17867). Alle kursussen 
vinden plaats in de openbare biblio- 
theek aan de Prinsesseweg. Tijdens de 
lesuren is kinderopvang aanwezig. 

foto Jacob Koning Zondagmiddag was het feest voor de 
kinderen. Om 1 uur verzamelden zij 
zich in de Flemingstraat voor de tradi- 
tionele gekostumeerde optocht. 
Voorafgegaan door de bereden politie, 
de muziekkapel Bubo uit Amsterdam 
en een enorme, met gemaskerde Schar- 
rekoppen volgeladen vrachtwagen, de 
Picolo 2, trok de stoet naar het dorps- 
centrum. Het had veel weg van het 
oude spelletje van de boom die steeds 
langer en dikker werd: de optocht 
werd steeds langer en nam in omvang 
toe naarmate deze het Raadhuisplein 
naderde. Ook nu weer waren de weer- 
goden de feestvierders gunstig gezind 
en verleenden alle medewerking met 
een prettig zonnetje en een aangename 
temperatuur. Via de Haltestraat en de 
Zeestraat bereikte het kleurrijke lint 
van tientallen kinderen het Dolfirama 
waar de prijsuitreiking plaats vond. De jury, bestaande uit mevrouw Sik- 
kens, Hilly Jansen, Bep Roozen, Freddy 
Geertsema, Henny Hildering en Jaap 
Methorst moet het wel moeilijk hebben 
gehad want er waren legio originele kre- 
aties te bewonderen. Onder het toe- 
ziend oog van de heer Slootmaker, zijn 
dolfijnen en de Raad van Elf werden 
tenslotte de winnaars bekend gemaakt. 
Bij de gele groep, de meisjes waren dit: 
1 De glasbak, 2 Aardbei, 3 My fair Lady, 
4 Schelp en 5 Snoepje. De jongens, met 
een blauwe kaart getooid, werden als 
volgt beoordeeld: 1 Maanman, 2 Kubus, 
3 Sneeuwpop, 4 Romein en 5 Kanni- 
baal. Zij kregen allen een kado. 
Geldprijzen waren er voor de groepen: 
Donald Duck, Vredesduif en Dolfijnen. 
De feestelijk gestemde ouders, grootou- 
ders, deelnemers en verdere Scharrekop- 
pen konden hierna nog genieten van een 
kosteloos aangeboden dolfijnenshow. 

foto Jacob Koning 

ZAlMDVOORTMEEUWEiM 
VERLOOR VAN 
ZILVERMEEUWEN 

Het eerste elftal van Zandvoortmeeu- 
wen heeft eergisteren tamelijk onver- 
wacht een nederlaag geleden tegen Zil- 
vermeeuwen. Laatstgenoemde klup 
slaagde er in de kustbewoners met 2 - 1 
te kloppen. 

In de eerste drie kwartier van de ont- 
moeting leek Zandvoortmeeuwen regel- 
recht af te stevenen op een forse neder- 
laag. Voor het eindsignaal van de arbi- 
ter van de eerste helft keek de klup 
tegen een 2 - O achterstand aan. Beide 
doelpunten werden gescoord door Kit- 
zen. De eerste treffer plaatste deze 
bliksemsnelle speler in de derde minuut 
van de wedstrijd en de tweede onge- 
veer drie minuten voor rust. 
In de laatste drie kwartier ging de aan- 
valslinie van Zandvoortmeeuwen, waar- 
in Robert Koning werd vervangen door 
Steef Water, er aanzienlijk harder tegen- 
aan dan in de eerste helft. Na een paar 
gemiste kansen van o.a. Marcel SchoorI 
en Duncan Pratt, was het Richard Kerk- 
man die in de 35e minuut een door de 
scheidsrechter toegewezen strafschop 
in het net achter de keeper van Zilver- 
meeuwen knalde, 2-1. 
Wat Zandvoortmeeuwen verder ook 
nog probeerde, meer doelpunten zaten 
er deze middag voor het team niet in 
en moest het met een nederlaag genoe- 
gen nemen. Op de positie van ZVM in 
de kompetitie had het verlies (nog) 
geen invloed. Het eerste elftal bleef 
aan de top van de ranglijst. « Geheel onverwacht is eergisteren op 
59-jdrige leeftijd de hr. A.A. Hoppen- 
brouwer overleden. De hr. Hoppenbrou- 
wer was chef van de aan de School- 
straat gevestigde afdeling burgerzaken 
van de gemeentesekretarie, een funktie 
die hij sinds 1975 als opvolger van de 
hr. Brune bekleedde. Tijdens de be- 
groetingsavonden voor nieuwe ingeze- 
tenen in de jaren zestig verzorgde de hr. 
Hoppenbrouwer de muzikale omlijsting 
van de bijeenkomsten, waarbij hij zich 
als een begaafd pianist deed leren ken- 
nen. Morgen zal de overledene na een 
plechtige uitvaartdienst in de rk-kerk 
aan de Grote Krocht, om 14.30 uur op 
de algemene begraafplaats in Zand- 
voort-noord ter aarde worden besteld. 

e In het kader van de kulturele aktivi- 
teiten van de openbare bibliotheek aan 
de Prinsesseweg vindt op donderdag 25 
februari a.s. in het gebouw van de o.b. 
een gitaaroptreden plaats door het duo 
Susanne Mebes en Paul Gregory. Uitge- 
voerd zullen worden komposities van 
Robinson, Albeniz, Rodrigo en Sor. 
Het konsert begint om 20.15 uur en 
kan zonder betaling worden bijgewoond. 

• IJs en weder dienende zal het jaar- 
lijks voetbaltoernooi voor de zandvoort- 
se basisscholen op 22, 23 en 25 maart 
a.s. plaats vinden op de speelvelden van 
Zandvoortmeeuwen achter het NS-sta- 
tion. Er zal, zoals gebruikelijk, een hal- 
ve kompetitie worden gehouden waar- 
bij iedere wedstrijd niet langer duurt 
dan tweemaal vijftien minuten zonder 
rustpauze. Het programma zal binnen- 
kort in de koerant worden gepubliceerd. 

• Naar aanleiding van mishandeling van 
een 46-jarige ingezetene in de Keesom- 
straat —het slachtoffer werd met gebro- 
ken middenhandsbeentjes naar een zie- 
kenhuis overgebracht— hield de politie 
vorige week vier ingezetenen in de leef- 
tijd van 55 - 18 jaar aan. Drie van hen 
werden onder verdenking van uitlok- 
king van geweld en geweldpleging in 
verzekerde bewaring gesteld. 

o Afgelopen week werden kort na el- 
kaar inbraken gepleegd in een garage 
aan de Kamerlingh Onnesstraat en een 
autobedrijf aan de Curiestraat. De buit 
bedroeg in totaal f. 1 1.000,— aan kon- 
tanten, cheques, kentekenbewijzen, 
autoradio's en luidsprekers. Van de da- 
der(s) nog geen spoor. 

9 Drie inwoners in de leeftijd van 20, 
16 en 32 jaar werden zondagmorgen 
door de politie op heterdaad betrapt 
toen zij bezig waren de toegang tot een 
flat aan de Trompstraat te forceren. 
Het drietal werd voor een verhoor over- 
gebracht naar het buro van politie. 

e Zondagnacht slaagde de bemanning 
van een patrouilewagen van de politie 
er in na een wilde achtervolging vanaf 
de boulevard Barnaart een 27-jarige 
zandvoortse automobilist op het Kees- 
omplein tot stoppen te dwingen. De 
man, die enkele malen had gepoogd de 
politieauto te rammen, bleek te diep in 
het glaasje te hebben gekeken en werd 
voor enige tijd ingesloten. zandvoort mag slechts 1 25 woningen bouwen f amiliébierichtèn familieberichten ^aEzy 


&£&Ufï?s>:"':? '^^^^r^^^^^ê^^^^^^s^;^^'^-^ '^'[y- »^x^&^?VÖS%-cOJ^3iv'è bouwterrein aan Brederodestraat blijft voorlopig braak liggen . 
Dit jaar mogen in Zandvoort niet meer 
dan 125 woningen worden gebouwd. 
De gemeente had aan rijken provincie 
om een kontingent van 224 woonhuizen 
gevraagd, maar de Hoofdingenieur-direk- 
teur voor volkshuisvesting, die in de 
regio en Amsterdam voor de verdeling 
van met rijkssteun te bouwen woningen 
verantwoordelijk is, besliste anders en 
wees Zandvoort een aanzienlijk lager 
aantal huizen voor 1982 toe. 

De toewijzing voor de diverse bouwsek- 
toren gescliiedde als volgt: 36 woning- 
wetwoningen (20 in de Noordbuurten 
16 aan de Stationsstraat/Zeestraat), 65 
wooneenheden (27 aan de Mr. Troelstra- straat, 34 op het terrein van het voor- 
malige bejaardenhuis Hulsmanhof aan 
de IMieuwstraaten 4 in de Noordbuurt), 
24 premie A-koopwoningen (alle 24 op ■ 
de plaats van La Mer aan het Stations- 
plein). Bijna 100 woningen minder in 
1982 scheelt Zandvoort 'een stevige 
slok op een borrel' aldus het buro van 
volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning. Eind december j.l. stonden bij 
het buro in totaal 896 zandvoortse wo- 
ningzoekenden ingeschreven. Het leeu- 
wendeel van dit aantal wordt gevormd 
door de kategoriën alleenstaanden (301), 
a.s. echtparen (209) en tweepersoons- 
huishoudens (151). Inmiddels is het zandvoortse scholieren krijgen 
voorlichting over politiewerk 'Sommige mensen zijn bang voor de 
politie maar dat hoeft niet want de 
politie doet tóch niks' 
'De politie is een uitgerust bedrijf' 
'Politiehonden hebben een eigen baas. 
Het zijn dan toch niet van die valse 
krengen' 

'Bij de politie heb je de marechaussee 
en de recherche en uit die groepen pak- 
ken ze de beste en die noemen ze de 
ME' 

'Toen we last van kakkerlakken hadden 
is de politie gekomen. Ze hadden spuit- 
bussen bij zich en gummiknuppels' 

Eigenlijk jammer wanneer in de toe- 
komst dergelijke uitlatingen niet meer 
uit kindermonden kunnen worden op- 

mevr. Kraan-Meeth 

getekend. Toch zit dat er in want eind 
1982 zullen in Nederland alle kleuters 
en leerlingen van de lagere scholen 
meer vertrouwd zijn met het werk van 
de politie. Ze bezitten dan allemaal het 
voorlichtingspakket van de gemeente- 
politie, dat bestaat uit een alleraardigst 
kleur-doe-boek en een set kleurpotlo- 
den voor de kleuters en onderbouw 
lager onderwijs, een informatieboekje 
en een aantrekkelijk politie-kwartet- 
spel voor de bovenbouw. Een en ander 
is een initiatief van de projektgroep 4 - 
12, bestaande uit voorlichters van de 
politiekorpsen Hoorn (brigadier Wagen- 
drever), Heerhugowaard (brigadier Van 
der Linden), Zandvoort (brigadier 
Steenman) en de regionale voorlichter 
Noord-Holland, de heer J.H.S. Wolthers. 
Het materiaal is ontworpen door Ron 
van Oort van de afdeling Verkeersza- 
ken van het hoornse politiekorps en 
zal gedurende een half jaar als proef 
worden toegepast in de Noordhollandse 
gemeenten met gemeentepolitie. 
Brigadier Steenman heeft met enkele 
proefmodellen dit projekt op een vier- 
tal scholen in Zandvoort, te weten de 
Oranje Nassau-, de Beatrix-, de Nico- laas- en de Mr. G.J. van Heuven Goed- 
hartschool geïntroduceerd waar het 
door de leerkrachten met enthousiasme 
werd ontvangen. 

Woensdagmiddag werd in het nieuwe 
hoornse politieburo (begrijpelijk dat 
daar het projekt van start ging) aan 48 
kinderen van vier scholen uit Hoorn 
het komplete pakket uitgereikt. Onder 
de volwassen genodigden bevonden 
zich mevrouw Brandt van het Ministe- 
rie van Binnenlandse Zaken (de kosten 
worden door dit departement gedragen), 
de hoornse wethouder van onderwijs, 
de vroegere korpschef van politie te 
Zandvoort, de heer J.D. van Maris, die 
toen hij nog in funktie was brigadier 
Steenman alle ruimte heeft gegeven 
zich aan het projekt te wijden, onder- 
wijs- en politiefunktionarissen, regio- 
nale voorlichters uit diverse provincies, 
alsmede de inspekteur van het lager on- 
derwijs in de regio Noord-Holland. Zij 
werden toegesproken door de heer Th. 
R. Kootstra, kommissaris van politie 
in Hoorn, die het een eer vond dat 
deze aktie in het hoornse politieburo 
van start ging. Spreker acht het belang- 
rijk dat kinderen al op jonge leeftijd 
kennismaken met het werk van de po- 
litie. 'De mogelijkheid bestaat dat het 
projekt 4-12 eens zal worden opge- 
volgd door een projekt 12-16 waarbij 
dan een verkeerstuin als onderwerp ge- 
nomen zou kunnen worden' aldus de 
heer Kootstra, die niet alleen tot de 
vier voorlichters woorden van waarde- 
ring richtte maar ook tot de ontwerper 
van het materiaal Ron van Oort, die er 
tal van weekends in heeft gestoken die 
niet deklarabel zijn. Regiovoorlichter 
Wolthers zette uiteen hoe het initia- 
tief tot projekt 4-12 was ontstaan. 
Verzoeken om informaties voor een 
skriptie of spreekbeurt konden eigen- 
lijk alleen maar gehonoreerd worden 
met een sticker. Toen bleek dat meer 
voorlichters met dit probleem kampten 
ging men in 1980 om de tafel zitten 
met als resultaat het deze middag ten foto Jacob Koning aantal woningzoekenden tot boven de 
900 gestegen en dan is het wel een ijs- 
koude douche wanneer de gemeente 
minder mag bouwen dan het kontingent 
waarom voor 1982 was gevraagd. Daar- 
door blijft o.a. het terrein tussen Brede- 
rodestraat en Lijsterstraat —voormalige 
Juliana- en St. Agathakleuterschool— 
voorlopig nog braak liggen. doop gehouden pakket dat geheel op 
de denkwijze van de jeugd van 4 tot 12 
is afgestemd. Het is de bedoeling dat 
vooral het onderwijzend personeel ge- 
bruik gaat maken van het vooHichtings- 
materiaal. Voor de proefperiode van 
een half jaar zijn ervan elk onderdeel 
10.000 aangemaakt. Het lijkt veel maar 
dat is het niet wanneer men bedenkt 
dat alle korpsen van gemeentepolitie 
in Noord-Holland met uitzondering van 
Amsterdam er mee aan het werk gaan. 
Maar de 48 kinderen in het buro in 
Hoorn hadden woensdag de primeur. 
Gesterkt door een flesje fris en een ge- 
vulde koek togen ze aan het kleuren, ' 
knippen en kwartetten om daarna de 
er op voorkomende politie-voertuigen 
buiten in werkelijkheid te gaan zien. 
Al met al een feestelijke middag die 
voor hen werd afgesloten met de avon- 
turen van Tom&Jerry en Woody Wood- 
pecker in de filmzaal. 
Tegelijkertijd werden de volwassenen 
door kommissaris Kootstra met ge- 
rechtvaardigde trots rondgeleid in het 
magnifieke politieburo. Dat de zand- 
voortse gasten bij die gelegenheid weer 
eens ekstra aan de armzalige behuizing 
van hun eigen korps werden herinnerd 
laat zich denken. SvvatSrstériden 
febr. H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


23 03.15 


11.15 


15.22 


23.22 


24 03.50 


11.51 


15.58 


23.59 


25 04.30 


12.30 


16.40 


00.40 


26 05.03 


13.05 


17.22 


01.24 


27 05.45 


13.45 


17.57 


01.58 


28 06.23 


14.23 


18.28 


02.28 


Springtij 26 februari eanduoarhse hoe^an^ t Na een zorgzaam leven is tot onze grote droefheid onverwacht van 
ons heengegaan mijn innig geliefde man en onze zorgzame vader 

ANDREAS ANTONIUS HOPPENBROUWER 

echtgenoot van Huberta Johanna Manders 

op de leeftijd van 59 jaar 

H.J. Hoppenbrouwer-Manders 

José 

André en Ans 

Hans 

2041 PA Zandvoort, 21 februari 1982 
P.J. Heyeplantsoen 2 

De Eucharistieviering wordt gehouden op woensdag 24 februari 
a.s. om 13.30 uur in de parochiekerk St. Agatha te Zandvoort. 
Waarna om 14.30 uur de teraardebestelling in het familiegraf op 
het R.K. gedeelte van de Algemene Begraafplaats te Zandvoort. 

Vader is opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulpbetoon 
Poststraat 7 te Zandvoort. 

Bezoekuren maandag en dinsdag van 19.30 tot 20.00 uur. 
Tevens gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula 
van de begraafplaats. 

Liever thuis geen bezoek. Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotseling 
overlijden van 

de heer A.A. Hoppenbrouwer 

chef van de afdeling burgerzaken der gemeentesecretarie. 
Moge zijn echtgenote en kinderen de kracht vinden dit grote verlies te dragen. Gemeentebestuur van Zandvoort, 
De secretaris. De burgemeester, 
A.H. Merts H. Machielsen Met ontsteltenis namen wij kennis van het onverwachte overlijden 
van onze collega, 

de heer A.A. Hoppenbrouvi^er 

Het plotselinge heengaan van deze beminnelijke collega heeft ons 
allen diep geschokt. 

Zijn echtgenote en kinderen kunnen ervan verzekerd zijn dat wij 
in deze droeve dagen met hen meeleven. 

Collega's van alle afdelingen 
van de gemeentesecretarie 
van Zandvoort. phfrösepei5$ Weggelopen: 

RODE VOUWFIETS, 

wat verroest en zonder 
achterlicht. Het was 
mijn vervoermiddel en 
ik voel mij zeer gedu- 
peerd en alleen. 
Informaties gaarne 
onder tel. 17836, Lidy 
Schouten. Hartelijk dank! 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc 
A.RITMAN 
Telefoon 14365 n 
82e jaargang no. 15 

ir vrijdag 26 februari 1982 
m eanduoürrse Nü 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 
abonnementen 1 25.- per jaar, f 1 4.50 per halt jaar, f 37.50 per post 

tussentijdse balans van een jaar hordo 
Vorig jaar om deze tijd kondigde de 
nieuwbal<ken eigenaar van de Bouwes 
hotels, de uit Canada in Zandvoort 
neergestreken zakenman M. Hordo, 
met veel tam tam zijn plannen aan 
om Zandvoort op te stoten in de vaart 
der volkeren. 

Het hotel aan de kop van de Kerkstraat 
zou fors worden uitgebreid met kon- 
greszaai, theaterakkommodatie en een 
overdekt winkel- en amusementscen- 
trum. Op het circuitterrein, dat Hordo 
even tussen neus en lippen annekseer- 
de, zou een giganties lunapark verrij- 
zen met een monorail om de bezoekers, 
die van heinde en verre werden ver- 
wacht van de ene attraktie naar de 
andere te vervoeren. De ruimte die er 
nog over was zou worden benut voor 
het organiseren van de olympiese spe- 
len en de aanleg van een immense golf- 
baan. Het kon niet op en Zandvoort 
stond omstreeks februari / maart vorig 
jaar op zijn grondvesten te schudden. 
Door sommigen werd Hordo gezien 
als de verkondiger van de blijde bood- 
schap die bovendien nog beschikte 
over een forse geldbuidel. Anderen 
waren minder onder de indruk en 
noemden Hordo een stuntman of een 
wild galopperende rodeorijder. 
Wij zijn inmiddels twaalf maanden ver- 
der en wordt het zoetjesaan tijd voor 
het maken van een tussentijdse balans. 
Wat is er van de plannen van de wel- 
doener zichtbaar geworden ? 
Een verfje heeft het interieur van het 
hotel aan de kop van de Kerkstraat op- 
gefrist en boven de ingang hangt een 
baldakijn, zoals je veelvuldig aantreft 
bij logiesgelegenheden aan de andere 
kant van de oceaan. Maar verder valt 
er nauwelijks iets te melden over de 
door Hordo aangekondigde gedaante- 
verwisseling van Zandvoort. Van inge- 
slapen familie- en volksbadplaats tot 
een toerististencentrum van wereld- 
klasse. 

Toegegeven: Keulen en Aken zijn ook 
niet op één dag gebouwd, maar hier 
lijkt zich toch eerder het tegendeel 
te voltrekken. 

Van de uitbreidingsplannen van de ho- 
telakkommodatie hoor je dat ze van 
de baan zijn en onlangs besloot Hordo 
het Dolfirama- onderdeel van het 
Bouweskompleks— te sluiten. En van 
de eksploitatie van het circuit wil hij 
ook af. Inplaats van projekten in de 
steigers stapelen de laatste maanden 
en weken de geruchten zich op over 
enorme schulden bij de leveranciers 
en vergeefse pogingen om de hotels 
van de hand te doen. Dat is andere 
koek dan tiet beloofde Las Vegas aan 
de Noordzee tussen Den Helder en 
Hoek van Holland. 

Over de persoon van Hordo en zijn 
zakelijke handel en wandel in heden 
en verleden hebben kranten, week- 
bladen en tijdschriften zich vorig en 
dit jaar meer dan eens het hoofd ge- 
broken. Zaterdag deed het Haarlems 
Dagblad nog een poging om Hordo's 
levenspad in een paginagroot artikel 
tegen het licht te houden. Maar alle Vrijwillige Hulpverlening (rc& 17373 

MENSEN helpen MENSEN 

Een reddingslilntje. 
Als de zee u te hoog gaat. 
■/ /i;-»~ï'.; I- t*i" I t: r i' t' t 1. 1 t 

m J \ liiiiÉriiiiiM ...i. wmmmmmmmmmmmmm 

uitbreidingsplannen van de baan 

16 februari - 22 februari 1982. 

geboren : Milan John, zv. J. Landman 
en M.J. Wolff ; Maarten, zv. S. Zwem- 
mer en A. Koper ; Daniëlle dv. J.Smits 
en T. Koning ; Dennis zv. F.H. Greef 
en K. Hoogervorst ; Sandra, dv. E.J. 
Beugel en L.M. de Munck. 

overleden : Jansje Koper geb. Bloe- 
men, oud 95 jaar ; Andreas Antonius 
Hoppenbrouwer, oud 59 jaar ;.Gerardus 
Theodorus Maria ten Holder, oud 60 
jaar. 

ondertrouwd : Johan Westland en 
Catharina Elisabeth Maria Paauw. moeite en speurwerk ten spijt werpt 

het stuk meer vragen dan antwoorden 

op. De foto bij het artikel toont een 

nog altijd massieve, zelfverzekerde en 

vooral ondoorgrondelijke man 'die het 

gemaakt heeft'. 

Maar de twijfels groeien. 

Voor de skeptici is het al lang geen punt 

van diskussie meer. Volgens hen verdwijnt alles als sneeuw 
voor de zon. 

Zal Zandvoort nooit de monorail met 
toersiten uit Koeweit en Nevada aan- 
schouwen en kan het de olympiese spe- 
len wel helemaal vergeten. 
Met de golfbaan had het raadslid P. 
Flieringa al afgerekend. ( I.M.) niet alleen zandvoort 

ook provincie is teleurgesteld even een kroketje halen bij 

FEBD NU iedere dag geopend 

van 12.00 tot 18.30 u. 

zondags van 1 1.00 tot 19.00 u. 

Kerkplein 5 - Zandvoort Niet alleen de gemeente Zandvbort is 
teleurgesteld over het voor dit jaar toe- 
gewezen aantal van 125 woningen in- 
plaats van de 224 waarom aan het mi- 
nisterie van volkshuisvesting en ruim- 
telijke ordening was gevraagd. 

Ook het bestuur van de provincie Nrd. 
Holland is in mineurstemming over 
het toewijzingsbeleid voor de gesubsi- 
dieerde woningbouw, zoals dit thans 
door de Hoofdingenieur-direkteur van 
de volkshuisvesting uit naam van Den 
Haag wordt gevoerd. 
De provincie is van oordeel dat de eks- 
tra hoeveelheid woningen die dit jaar 
in Amsterdam en de groeikernen Haar- 
lemmermeer, Alkmaar, Hoorn, Purme- 
rend en Huizen met rijkssteun mag 
worden gebouwd ten koste gaat van 
de woningbouwprogramma's van de 
andere plaatsen in Nrd. Holland, w.o. 
Zandvoort. Van de in totaal 23976 
nieuwe huizen die in 1982 in de pro- 
vincie mogen worden neergezet blijven 
er slechts 1 500 over voor de gemeenten 
buiten Amsterdam en de groeikernen. 
Een voor deze plaatsen onaanvaard- 
bare en vooral onverteerbare situatie, _ 
aldus de provincie. In het bijzonder 
voor die gemeenten die woningbouw- 
plannen gereed hebben en zo aan de 
slag kunnen. Door de ekstra toewijzing 
aan de hoofdstad en de groeikernen 
wordt het hen onmogelijk gemaakt hun 
bouwplannen uit te voeren. Voor Zand- 
voort betekent dit bijna 100 woningen 
minder in 1982, 

Naar de mening van de provincie heb- 
ben zowel het ministerie van volkshuis- 
vesting en ruimtelijke ordening als de 
direktie van de volkshuisvesting het 
oog te veel gericht op Amsterdam en 
de groeikernen bij do verdeling van de 
beschikbare huizen. Dat is schadelijk 
voor de andere gemeenten, stelt de pro- 
vincie. Maar ook wat de praktijk, de bouw van de ekstra huizen betreft, 
vindt deze dat het departement en de 

■ direktie op de verkeerde weg zijn. Zo 
wordt er door de provincie ernstig aan 
getwijfeld of met name Amsterdam 
er toe in staat is dit jaar meer woningen 
te bouwen dan is voorzien in het door 
de gemeenteraad van de hoofdstad 
vastgestelde bouwprogramma. 
Het provinciebestuur heeft er in de af- 
gelopen maanden bij de Hoofdingenieur- 
direkteur van volkshuisvesting, die de 
woningen uit naam van het ministerie 
van volkshuisvesting en ruimtelijke or- 
dening moet verdelen, voor gepleit 
1200 a 1300 minder woningen aan 
Amsterdam toe te wijzen en deze te 
verschuiven naar andere plaatsen in 
Nrd. Holland. Ook Zandvoort had 
van deze verschuiving mogelijkerwijs 
kunnen profiteren. De hoofdambtenaar 
heeft vorige week echter anders beslist 
en de ekstra huizen aan genoemde ge- 
meenten toegewezen. 
Hoewel aan dit besluit moeilijk valt te 
tornen wil de provincie als.nog een po- 
ging wagen om de toewijzing in het 
voordeel van de gedupeerden plaats- 

-sen om te buigen. Hiervoor wil de da- 
gelijkse leiding van de provincie —het 
kollege van Gedeputeerde Staten- zich 
rechtstreeks wenden tot de minister 
van volkshuisvesting en ruimtelijke or- 
dening. Voor Zandvoort, en niet alleen 
Zandvoort, is het te hopen dat de in- 
spanning van de provincie met sukses 
wordt bekroond. eanduoorhse Noeranh waterstanden 


febr. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


26 


05.03 


13.05 


17.22 


01.24 


27 


05.45 


13.45 


17.57 


01.58 


28 


06.23 


14.23 


18.28 


02.28 


Springtij 26 februari 


mrt. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


06.56 


14.55 


19.05 


03.05 


2 


07.33 


15.33 


19.57 


03.58 


3 


08.27 


16.28 


21.14 


05.15 


4 


09.41 


17.43 


22.37 


06.38 


5 


11.13 


19.13 


— .— 


08.03 


6 


00.03 


08.03 


12.44 


20.44 


7 


01.21 


09.20 


13.56 


21.55 


8 


02.22 


10.22 


14.40 


22.41 


9 


03.05 


11.05 


15.14 


23.14 


10 


03.42 


11.42 


15.51 


23.51 


11 


04.25 


12.27 


16.33 


00.35 


12 


04.58 


12.59 


17.17 


01.18 


13 


05.34 


13.34 


17.54 


01.55 


14 


06.13 


14.12 


18.23 


02.23 


Springtij 12 en 27 maart 
Dood 


tij 


5 en 


20 maart gielen en anderson 

kandidaten inspraak nu 
Op de deze week samengestelde kan- 
didatenlijsten van de plaatselijke poli- 
tieke groepering Inspraak Nu voor de 
a.s. gemeenteraadsverkiezingen prijken 
achter raadslid-lijstaanvoerder P. Flie- 
ringa de namen van Mr. A.N.J. Gielen 
en de arts J.G. Anderson. 
Beide kandidaten waren resp. zes en 
vier jaar lid van de vvd-fraktie in de 
zandvoortse gemeenteraad. Gielen 
van '74 tot '80, het jaar waarin hij om 
persoonlijke redenen zijn zetel ter be- 
schikking stelde en Anderson geduren- 
de de raadsperiode van '74-'78. De 
voormalige liberale raadsleden willen hun krachten nu gaan wijden aan de 
politieke doelstellingen van Inspraak 
Nu, die vooral gericht zijn op het voe- 
ren van een verantwoord financieel be- 
leid door middel van meerjarenplanning 
van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente. 

De vierde t.e.m. de zevende plaats op 
de kandidatenlijst worden resp. ingeno- 
men door mevr Ch. Oudshoorn, E. 
Paap, mevr. Pot-Visser^n J.H. Kuy- _ 
pers-Wentinck. Laatstgenoemde maak- 
te al eerder deel uit van de fraktie van 
Inspraak Nu. ipiiiÉiiiiii^Mlik^Qit 
31 At. - GROOT BAÖ-HOTBL, ZANDVpOET. r' V '■'■ -^ V^V^*-?'^ We blijven met onze 
'Groeten uit Zand- 
voort' nog even in 
hotel Groot Badhuis, 
waar wij vandaag 
rondkijken in de 
fraaie hal met gerie- 
felijke rieten stoelen, 
kroonluchters, schil- 
derijen en uitbundi- 
ge plantendecoraties. msMmmm^mmm begrafenis a.a. hoppenbrouwer Woensdagmiddag werd onder grote be- 
langstelling afscheid genomen van de 
zondag j.l. overleden chef van de afde- 
ling Burgerzaken van de gemeentese- 
kretarie, de heer A.A. Hoppenbrouwer. 

Tijdens de uitvaartdienst in de parochie- 
kerk van St. Agatha sprak pastoor Kaan- 
dorp over de gevoelens bij de achterblij- 
venden wanneer iemand plotseling weg- 
vaft uit het leven. 'Dan ervaren we on- 
ze beperkingen en daarom is het geluk- 
kig dat we mogen geloven'. De pastoor 
schetste de overledene als iemand die 
wist wat het leven allemaal inhield. 
'Juist omdat hij op burgerzaken zat 
wist hij wat daar aan lief en leed gebor- 

mevr. Kraan-Meeth 

gen is. Zelf enig kind zijnde was hij 
bijzonder gehecht aan zijn gezin, hij 
was een man van het huiselijke leven' 
aldus pastoor Kaandorp, die er van 
overtuigd was dat de heer Hoppen- 
brouwer mede door zijn artistieke 
aanleg, zijn liefde voor de muziek en 
zijn kollegialiteit zal blijven leven, ook 
al is hij gestorven. 

In de overvolle aula op de begraafplaats 
werd het woord gevoerd door de ge- 
meentesekretaris, de heer Merts. Deze 
memoreerde dat de heer Hoppenbrou- 
wer op het gemeentehuis alleen maar 
vrienden heeft gehad. Zelf had hij 
slechts zeven maanden kunnen steunen 
op deze voortreffelijke medewerker, 
maar in die korte tijd was er ondanks 
het verschil in leeftijd en achtergrond 
een vertrouwensrelatie opgebouwd die 
vooral te danken was aan de voortref- 
felijke eigenschappen van de heer Hop- 
penbrouwer. 'Hij was in staat om af- 
stand te nemen van zijn eigen proble- 
matiek en kon iemand naast zich de 
waarde geven die hem toekwam. De 
mens Hoppenbrouwer zal nog lang bij 
ons blijven voortleven en op moeilijke momenten zullen wij verder kunnen 
gaan dankzij de herinnering die wij 
aan hem hebben.' 

De vroegere gemeentesekretaris, de 
heer Bosman, memoreerde hoe na het 
ambtelijk verband op de sekretarie, een 
blijvende vriendschap met de heer 
Hoppenbrouwer was ontstaan. Spreker 
uitte zijn bewondering voor de grote 
inspanning waarmee de overledene zijn 
taak vervulde, een taak waarin deze 
zich gesteund wist door het thuisfront. 
Vooral deze steun heeft er toe geleid 
dat hij een allround vakman is gewor- 
den. Maandagochtend, aldus de heer 
Bosman, heerste er op burgerzaken 
grote v erslagenheid en het feit dat de 
ambtenaren elkaar kondoleerden met 
het geleden verlies was een duidelijk bewijs hoezeer het verscheiden van 
hun chef hen getroffen had. Dat niet 
alleen de ambtenaren maar ook talrijke 
anderen uit de zandvoortse gemeen- 
schap het heengaan van de heer Hop- 
penbrouwer betreuren bleek uit het 
grote aantal belangstellenden zowel 
in de kerk als op de begraafplaats. 
Behalve de huidige en vroegere hoofden 
van dienst bevonden zich onder hen 
burgemeester Machielsen en wethouder 
Termes, de heer en mevrouw Nawijn, 
raadsleden en politiefunktionarissen. 
Vaan meeleven met het geleden verlies 
getuigden ook de talrijke bloemstuk- 
ken, waaronder een van het gemeente- 
bestuur. lezing over natuurgeneeswijze 
kon toehoorders niet erg 
boeien In het kader van de winteraktivlteiten 
van de Kruisvereniging Zandvoort hield 
mevrouw Groenewoud j.l. donderdag- 
avond een inleiding over natuurgenees- 
wijze. Zij zei derdejaars studente te 
zijn aan de Akademie voor Natuurge- 
neeswijze te Bloemendaal en dus aardig 
ingevoerd in de materie en spoorde 
haar gehoor aan om 'tekst en uitleg' te 
vragen over dingen die men niet begreep. 

De natuurgeneeswijze is gebaseerd op 
het geloof dat de mens een innerlijke 
geneeskracht heeft en de natuurgenees- 
kundige tracht dan ook op deze kracht 
in te spelen bij de klachten van de pa- 
tiënt. Als men b.v. hoofdpijn heeft is 

LIDY SCHOUTEN 

dat een signaal dat er ergens in het 
lichaam iets fout zit, vaak in de buik. 
Nierklachten kunnen op relatie-stoor- 
nissen duiden. De natuurgeneeskundige 
bespreekt dus met de patiënt zijn hele 
leven. Zowel zijn lichamelijke als zijn 
geestelijke gewoontes, omdat er een 
aanwijsbare wisselwerking bestaat tus- 
sen beide. Er wordt dan een therapie 
vastgesteld die absoluut individueel ge- 
richt is omdat elk mens op een bepaald 
medicijn —meestal kruiden— anders rea- 
geert. Als voorbeeld hiervan noemde 
de inleidster de brandnetel, deze plant 
prikt en mag dus beslist niet gegeven 
worden aan prikkelbare of agressieve 
personen. 

Ziek zijn is, aldus mevrouw Groene- 
woud, vaak een uiting van het lichaam 
om iets kwijt te willen raken. Zinvol is 
hier een vastenkuur, waarbij men wel moet bedenken waaraan men begint, 
het eist n.l. erg veel doorzettingsvermo- 
gen en. men kan hoge koorts krijgen of- 
zich doodziek voelen. Doordat het 
lichaam geen voedsel krijgt, hooguit 
wat vruchte- of groentesap, wordt de 
vethuishouding aangetast en heeft men 
geen energie. Dit laatste heeft echter 
wel een positieve psychiese bijwerking. 
Men voelt zich heel rustig, agressie en 
spanning verdwijnen. 
Spreekster stipte nog even de iriscopie 
aan en wees erop dat de natuurgenees- 
kundige in het gekleurde deel van het 
oog kan zien waar de mens een —even- 
tueel latent— lijden heeft. Voor het 
geval dat men zich niet lekker voelde 
waren er verschillende therapiën be- 
schikbaar: warme omslagen {of koude), 
rennen door het bos, massage en sauna; 
door het zweten raakt het lichaam zijn 
afvalstoffen kwijt. 

Mevrouw Groenewoud, die haar toe- 
hoorders maar matig wist te boeie n. gaf op suggesties vanuit de zaal toe, 
dat het in bepaalde gevallen, zoals bij 
botbreuken, blindedarmontsteking of 
een akkute nierkoliek, raadzaam was 
een arts te raadplegen. Voor de —soms 
van ver gekomen— aanwezigen was het 
al met al een teleurstellende avond. 

Vrijwillige Hulpverlening 
17373 

SOMS praat je met een 
vreemde wat gemakkelij- 
ker over dingen die je 
dwars zitten. WERKGROEP 'EXODUS' 
GAAT THEMADIENSTEN 
HOUDEN IN GEBOUW NPB Sinds enkele jaren komt in Zandvoort 
regelmatig een groep christenen bij- 
een onder de naam werkgroep 'Exodus' 
om hun zorg en bezorgdheid uit te spre- 
ken over het reilen en zeilen van de kerk 
in de maatschappij en over de wijze 
waarop mensen hieraan gestalte en in- 
houd kunnen geven. 

De deelnemers aan deze gesprekken 
komen bijeen op persoonlijke titel; 
het betreft mensen die moeite hebben 
met het instituut kerk, maar vanuit 
hun mens-zijn willen werken aan de 
verandering van maatschappelijke 
strukturen en niet goed weten hoe en 
waar ze hun mede-gelovigen kunnen 
ontmoeten. 

Zij willen zich niet laten meeslepen 
door een stroming van cyniese verbit- 
tering en moedeloosheid, willen niet 
kerkdiensten in de sleur blijven of terecht komen 
maar zij willen —dwars voor de ver- 
zuilde geloofsgemeenschappen heen- 
proberen gestalte te geven aan de op- 
dracht mens te zijn in deze wereld. 
De bedoeling is om, naar aanleiding 
van gesprekken, regelmatig diensten 
te houden die enerzijds niet hoeven 
te lijken op de gebruikelijke kerkli- 
turgie wat betreft thema, vormgeving 
en uitwerking, maar anderzijds het 
evangelie en de christelijke bood- 
schap wel als uitgangspunt hebben. 
De diensten over het thema kerk in 
de maatschappij zullen in het gebouw 
van de protestantenbond aan de Brug- 
straat plaats vinden en steeds tijdig 
van te voren in de plaatselijke bladen 
worden aangekondigd. agenda 

(jemeenteraad voor de bijeenkomst van dinsdag 2 
maart a.s. in het raadhuis. De vergade- 
ring begint om 20.00 uur. 

1. Notulen van de vergadering van 26 
januari 1982. 

2. Ingekomen stukken: 

Brief dd. 16 februari 1982 van het 
Werklozenkomitee Zandvoort, waar- 
bij dit mededeelt zijn werkzaamhe- 
den in Zandvoort te staken in af- 
wachting van de instelling van een 
door de gemeente in te stellen kom- 
missie. 

Brief dd. 4 februari 1982 van afde- 
ling Zandvoort van Horeca Neder- 
land, waarbij verzocht wordt belas- 
ting op de omzet van sterke drank 
af te schaffen. 

Brieven Nederlandse Bond van Ma- 
kelaars in onroerende goederen dd. 
22 december 1981 m.b.t. de Woon- 
ruimtebeschikking resp'. de Wet 
agraries grond verkeer. 

3. Begrotingswijzigingen 4. Onderwijsaangelegenheden. 

5. Transakties onroerend goed: 
Aankoop gebouw 'De Schelp'. 

6. Bestemmingsplannen e.d.: 
herinrichting Gasthuisplein; 
voorbereidingsbesluit Raadhuisplein 

1; 

voorbereidingsbesluit t.b.v. uitbrei- 
ding manege Rückert: 
voorbereidingsbesluit Fahrenheit- 
straat (tandartsenpraktijk). 

7. Waarborgsommen bouwwerken. 

8. Grenzen van gemeenten en provin- 
cie in de Noordzee. 

9. Wijziging subsidieregeling en verstrek- 
ken van een vast geldlening aan het 
gemeenschapshuis. 

10. Aanvaarden schenking 2 akwarellen. 

11. Bijdrageregeling bewegwijzering. 

12. Vernieuwing vuillaadstation. 

13. Rondvraag. HERVORMDE KERK 

zondag 28 februari a.s.: 

10.00 uur : vicaris Th.J. Haitjema. 

10.00 uur : jeugdkapel 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 28 februari a.s.: 
10.00 uur : P. van Hall 

PROTESTANTENBOND 
zondag 28 februari a.s.: 
10.30 uur : mevr.drs. A.A. in 't Veld 
rem. Haarlem 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 27 februari a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 28 februari a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Caecilliakoor. 
medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 27 en zondag 28 februari a.s.; 

Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 

12382. 

GESLACHTSZIEKTEN 

voor algemene informatie bel 

023 - 320202 (dag en nacht) czjnduoortee hoeran^ belangrijke adressen 14444 Poiiti* (allMfl nood|waUM) 

12000 BrandnwMinsMi 

13043 Politi* 

14841 OamMMitattkratari* 

17947 Infonnatiaburo VW 

18003 Stichtinfl Wijkraad Nw. Nooni 

(023) 242212 AutoinobialbMM|f 
Flinttraian, ZandvoortMiaan 
30Of BantvaM 
Daihatai daatareanrioa 

12323 Rinfco autotachniak, work- 

plaats an magtf ijn 
13380 Rinko varkoopoantrum, niau- 

we an gabruikta Ranaults. 

12135 Zandvoortsa Koarantb.v. 
Achtarwag 1 
Op de Filippijnen strijd het 
NDF/NPA om het volk te 
bevrijden van de 
Marcosdiktatuur. 

Het NDF/NPA kreeg in 1 980 
van de X min Y Beweging 
een subsidie van 

ƒ 100.000 

Sluit aan bij de X min Y 
Be\Areging, Amaliastraat 7, 
Den Haag, telefoon 070- 
645433, giro 609060 of 
Postbus 14, Turnhout (B), 
telefoon 01 4-411 750. gemeente wil de schelp 
spoedig slopen B en w van Zandvoort willen het enkele 
weken geleden door de gemeente ge- 
kochte hoofdgebouwvan 'De Schelp' 
aan de Dr. CA. Gerkestraat zo spoedig 
mogelijk slopen en vragen daarvoor aan 
de raad een krediet van f. 46.000.- te 
willen voteren. in dit bedrag is tevens 
het bouwrijpmaken van de grond t.b.v. 
plannen voor woningbouw begrepen. 
Met de aankoop van 'De Schelp' op 
een haarlemse veiling was een bedrag 
van f 225.000.- gemoeid, waar nog de 
veiling- en overdrachtkosten van 
f 14.137,77 bijkomen. Voor deze uit- 
gave heeft het kollege nog de formele 
instemming van de gemeenteraad no- 
dig, die het dagelijks bestuur van de 
gemeente enkele maanden geleden 
machtigde om 'De Schelp~voor genoemd 
bedrag aan te kopen. In de raadsverga- 
dering van komende dinsdag komen zo- 
wel de koopsom plus veiling- en over- 
drachtskosten als het krediet voor de 
sloop en het bouwrijp maken aan de 
orde. Alles bij elkaar gaat het om een 
bedrag van f. 285.137,77. 
Op zondag 7 maart a.s. zal de sportver- 
eniging OSS de jaarlijkse onderlinge 
gymnastiekwedstrijden voor de jeugd 
en gevorderden afsluiten met de finale 
in de Prinsessehal. Voor de jongeren 
is de inzet de oud-burgemeester A. 
Nwijn-beker en voor de ouderen de 
L.N. van den Bos-beker. Na de wed- 
strijden zal in overleg met de techniese 
kommissie de OSS ploeg voor deelna- 
me aan de sportuitwisseling met de 
gemeente Dronten worden samenge- 
steld. Deze vindt plaats op 22 mei a.s. FOLKLOREVEREIMIGING 

DEWURF 

HEEFT DANSPAREN NODIG 

In tegenstelling tot stijldansen waar 
dansen plezier voor twee is, is volksdan- 
sen plezier voor de hele groep. Behalve 
natuurlijk wanneer die groep in leden- 
tal achteruit gaat want dan wordt het 
plezier ook minder. Door omstandig- 
heden verloor de dansgroep van 'De 
Wurf' de laatste tijd wat leden en hoe- 
wel men met de huidige bezetting nog 
wei aardig 'uit de voeten' kan is aanvul- 
ling toch gewenst. Meer leden betekent 
betere presentatie bij de diverse mani- 
festaties, betekent ook de mogelijkheid 
tot vernieuwing van het repertoire. 
Daarom wordt een dringend beroep ge- 
daan op bij voorkeur jonge zandvoort- 
se echtparen (maar ook eenlingen zijn 
welkom) om de gelederen te komen 
versterken. De repetities zijn op dins- 
dagavond half. negen bij hotel Faber in 
de Kostverlorenstraat. Zij die interesse 
hebben gelieven kontakt op te nemen 
met: B.Gansner, Zandvoortselaan 46, 
Tel. 13612; H.Gansner, Brederodestr. 
60, tel. 15068; G.Moll, Potgieterstraat 
31, tel. 12152 of M. van Zandvoort, 
Stationsstraat 14, tel. 12658. Vrijwillige Hulpverlening 
17373 PIEKER EVEN MEE 

U weet een alleenstaande 7 
Wij s haar of hem eens op 
de telefoonketan ! 
b & w willen bouwval snel laten afbreken BLOEDAFNAME-AVOND IN ZANDVOORT Op dinsdag 9 maart a.s. zal onder toe- 
zicht en begeleiding van de afdeling 
Zandvoort van het Rode Kruis weer 
de Jaarlijkse bloedafname-avond wor- 
den gehouden. Deze vindt plaats in het 
Gemeenschapshuis aan de Louis Davids- 
straat, aanvang 20.00 uur. 

De avond waarop de zandvoortse do- 
nors hun bloed kunnen afstaan aan de 
transfusiedienst van het Rode Kruis, 
heeft een enigszins andere opzet dan 
voorgaande jaren. Een opzet, die in het 
bijzonder gericht is op het geven van 
een grotere garantie van veiligheid voor 
de donor. Zo zal aan hem of haar op 
de bloedafname-avond worden gevraagd 
een formulier in te vullen, dat vervolgens 
aan de begeleidende arts moet worden 
overhandigd. Zijn alle vragen met 'neen' beantwoord 
dan wordt de donor verwezen naar de 
analist{e) , voor het afnemen van een 
druppeltje bloed. Daarmede wordt na- 
gegaan of het hemoglobine-gehalte in 
het bloed voldoende is. Is het gehalte 
te laag, dan moet de donor i.v.m. bloed- 
armoede worden afgewezen. 
De arts kan iemand ook afwijzen om- 
dat uit het ingevulde formulier kan 
blijken dat het raadzamer is één keer 
geen bloed af te staan. 
Verder verloopt de procedure zoals ge- 
bruikelijk. ^:. ■.•.\ ■'•<. .. -■■■ \ïï 

-■■- -■■;■'-■>--,;, V';Vk--''^i Rumoer is terreur. 

Laten we zacht zqn voor elkaar. MvirinliirmaUi. otKnjf/uidhuit'tr ut wal udaaraaiy bunldum tunr u ooni ro^tn f>ij di \t </< r/undst Stich(iniiGilu\dhu\dt.T po-,lhui 38} 2600 AJ Dellt 
% V ^Ct^ % BOUW- en HOUTBOND F.N.V. 
afdeling Zandvoort 

vraagt zo spoedig mogelijk 

P.V.-er 
Sociaal Fonds Bouwnijverheid, mnl./vrl. 

Met enige administratieve ervaring (doch 

niet noodzakelijk). 

Vergoeding nader overeen te komen. 

Reakties op korte termijn te richten aan: 
Secr. L. Swart - van Lennepweg 30/1 
2041 LJ Zandvoort. 

leden van de Bouwbond genieten de voor- 
keur. Uw lïuld-vraaigfc aajidax3ht. 
De bij de ANBOS aangesloten 
schoonheidsspecialiste 
geeft die aandacht en adviseert 
u bij de verzorging van uw huid 
Deze specialiste is herkenbaar aan het ANBOS embleem 
Ook m uw plaats kunt u terecht. Algemene Nederlandse 
Bond van 
Schoonnetdsrnstitulen Pien Bakker 

Fr. Zwaanstraat 68 
Ria Suiker 
Fahrenheitstraat 80 
Lavina v. Tetterode 
Brederodestraat 77 
Cobi Verkade 
Sophiaweg 25 tel. 13621 Ifil. 12372 
tel. 14618 
tel. 13698 Nieuw Nieuw Nieuw 
Videotheek Zandvoort 

Postbus 374, 

2040 AJ Zandvoort 

Bel voor prijsopgave 

entiteiUjst 

02507-18326 

tussen 16.00-18.00 uur. 

behalve zondags 

Wij bezorgen en halen de 

banden bij u thuis. verzekeringskantoor 

A.M. FOLKERS 

Gasthuissstraat 4 
tel. 1 32 83 

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij 
meerdere maatschappijen. 

Diverse reisverzekeringen, eventueel met 
Internationale Automobilistenhulp van 
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U 
worden meegegeven, als ook Fiets- en 
Bromfietsverzekering met bijbehorend- 
plaatje. snackbar de f rietpot - snackbar de f rietpot - snackbar de o 
a. .n 
u o 

D. 


O 
O. Jacqueline en Arnoud hebben de 'Frietpot' 

overgenomen. 

Ter kennismaking verkopen we in de maand 

maart elke woensdag onze'zelfgemaakte friet 

van f. 1,25/portie voor f 1 ,- per portie. 

Wij zijn woensdags vanaf 4 uur geopend. 

Tot ziens 

Jacqueline en Arnoud 

'de frietpot' ■a 
o VONDELLAAN 1B 
tel. 16227. 
ap jeq)|aeus - lodiauj. 9p jeq>|3eus - lodiau). ap ieq>|oeus - Nederlandse Stichting voor 
Leprabestrijding 
gemeente 
zandvoort GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT 

Voor een mannelijke of vrouwelijke kracht (leeftijd 18 • 23 jaar) 
bestaat de gelegenheid gedurende de zomermaanden te worden 
aangesteld als assist@nt(e} Salaris afhankelijk van leeftijd, variërend van f 1.039,40 tot 
f 1.979,90 bruto per maand. 

Betrokkene zal worden belast met het toezicht op de kinderen, die 
op het strand verdwaald zijn en tijdelijk op de politiepost worden 
ondergebracht. De aanstelling geschiedt voor de maanden juni, juli en augustus. 

Er wordt gewerkt in een 40-urige werkweek, met wisselende vrije 
dagen (2 per week) volgens een dienstrooster. 
Werktijden per dag van 9.45 tot 17.45 uur. 

Sollicitaties - gericht aan de Burgemeester van Zandvoort - dienen 
onder bijvoeging van een recente pasfoto te worden gezonden aan 
de Hoofdinspecteur-Korpschef van Gemeentepolitie Hogeweg 37 
2042 GD Zandvoort. =^ 
cestbon omroepers NIJVERDAL 
Wie wil onze moderne wo- 
ning bij bos en hel, één of 

twee keer per jaar ruilen 
voor woning in Zandvoort 
of omg. 

Liefst uitzicht op zee en 
liefst ouder echtpaar, 
tel. 05486- 15371. 

HOTEL AMARE 
vraagt per 1 5-2 een 1 6 - 17 
jarig KAMERMEISJE. 
Tel. 12202. 

TE KOOP Ford Granada 
2300, maart '76. Uitstekend 
onderhouden, met radio en 
cassette. Vaste prijs f. .1.250.- 
Tel. 13994. 

KEES IS OP WEG. 
6000 mijl naar zijn nieuwe 
adres CAFÉ SPORT 
Horta Fayal AZOREN 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RTTMAN 
Telefoon 14365 
HEEFT OOK 
THEE VOOR U de nieuwe lente/zomerkollektie 
van helioform is binnen bij 

Herman Harms Herman Harms 
schoenen 

als u uw schoenen liever draagt 
dan in de kast zet! 

diaconiehuisstraat 5 Het Kinderwinkeltje is 
WEER OPEN 

met volop zomerkleertjes 

in 
de nieuwe zomerkleurtjès 

Buureweg 1 - Zandvoort 
tel. 16580 
AFNEEMBARE VOORZETRAMEN 

W9er bestendig. Aluminium profiel. 

Leverbaar in de kleuren: 

gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen 

en geanodiseerd aluminium 

SNELLE LEVERING. 

vakkundig geplaatst. 

profielen en modelvoorzetramen 

voorradig. 

Bij uw vakhandel 

schlldershal C.J. Paap 

Hofdijkstraat 24 

Tel. 12206 


V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 VERSTEE6E 

* tweewielerbedrljf 
Hattestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 EIH 
|H| 


WÊ 


^ 


PEUGEOT 
TALBOT Autahednjf 2M/;Mui\< 
3«. £. "^cMadax & %n, 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestrut 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759 

voor: 

LUXAFLEX Jalo®zt9én, 
HORREN on 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflaxdaalar 

Wij makan gaarne vrilblijvand o^arta. Installaile buffcau 

OROENCf lEIN B.¥. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL.02507- 18484 * 82a jaargang no. 16 dinsdag 2 maart 1982 
eanduoorbe 

ait nieuwsblad voor zandvoort, tDentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / actiterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v, 
losse eksemplaren f 0,30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.i 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

nr, achterstand bij bestemmingsplannen 
mede veroorzaakt door personeelstekort De in de afgelopen twee jaar ontstane 
aciiterstand en vertraging bij de afwilc- 
keling van bestemmingsplannen, w.o. 
het circuitgebied, Kostverlorenpark, 
Groot-Bentveld en Stationsplein, is 
veroorzaakt door de grote hoeveelheid 
aan plannen, de steeds terugkerende 
dagelijkse noodzakelijke afdoening 
van tal van andere.zaken, alsmede door 
het personeelstekort bij de gemeente. 

Dit schrijft het kollege in een nota over 
de stand van zaken bij het voorberei- 
den en pianklaar maken van bestem- 
mingsplannen. Om deze nota was met 
name door de fraktie van de pvda in 
de gemeenteraad gevraagd, waarvan de 
leden zich nogal ongerust maakten 
over het uitblijven van de nodige be- 
stemmingsplannen t.b.v. de woning- 
bouw in de gemeente. Door de trage 
voortgang dreigde de woningbouw 
nog meer in het slop te raken dan al 
het geval was door.andere oorzaken, 
aldus de socialisten. 
Maar ook andere partijen — cda en 
d'66— toonden zich bezorgd over het 
langzame tempo van de totstandko- 
ming van de bestemmingsplannen. 

De personeelsbezetting van 't buro volks- 
huisvesting en ruimtelijke ordening, 
dat de bestemmingsplannen in eerste 
instantie voorbereidt, is enkele maan- 
den geleden met een ambtenaar uit- 
gebreid, delen b en w.mee in hun nota 
die in de raadsvergadering van heden- 
avond aan de orde komt. Daardoor zal 
er meer tijd beschikbaar komen voor 
het doen van beleidsvoorstellen en het 
adviseren omtrent beleidsvoornemens. 
Maar zij waarschuwen er voor dat het 
ambtelijk apparaat ook dit jaar weer 
zal worden gekonfronteerd met onver- 
wachte zaken op Jiet gebied van de 
ruimtelijke ordening, die snel moeten 
worden afgehandeld. _ 
Machielsen: versnelling van proce- 
dures is niet mogelijk 

Kan men het vele werk dat moet wor- 
den gedaan op het gebied van de ruim- 
telijke ordening wellicht bijbenen, van 
een versnelling van de procedures kan 
geen sprake zijn. Daarvoor ontbreken " 
de financiële middelen, schrijven b en 
w in hun nota aan de raad. Voor het 
aantrekken van meer personeel of 
voor het uitbesteden van bepaalde 
werkzaamheden is er gewoon geen 
geld. Wel wil het kollege sr naar stre- 
ven aan de meest dringende zaken de 
hoogst mogelijke voorrang te verle- 
nen. Dat zijn het circuitgebied, de wo- 
ningbouw, de natuurgebieden en de 
afronding van de struktuurstudie. 
bestemmingsplan voor Groot Bentveld komt er aan . foto Jacob Koning 1 april monument loeres spoelde 
20 jaar geleden aan Het is deze maand twintig jaar geleden 
dat op het zandvoortse strand het Paas- 
eilandenbeeld aanspoelde, een gebeurte- 
nis die leidde tot de oprichting van het 
Nationaal 1 april Genootschap. Het 
beeld, Loeres genaamd, kwam name- 
lijk niet van de Paaseilanden maar was 
een schepping van steenhouwer Edo 
van Tetterode en werd in de nacht van 
29 op 30 maart ter hoogte van pavil- 
joen Zuid op het strand gedeponeerd. 

Een paar maanden later werd het door 
Mies Bouwman als '1 april monument' 
onthuld Waarna het aan de zorgen van 
de gemeente werd toevertrouwd. In de 
twintig jaar van het bestaan van het 

mevr. Kraan-Meeth 

genootschap zijn er totaal 45 bronzen 
loeressen toegekend, onderverdeeld in 
de kategorieën Humor in Beeld, Humor 
in Daad, Ere-loeressen, Bijzondere loe- 
ressen, Jubel-loeressen, Euro-loeressen en 
Inter-loeressen. Het zou te ver voeren 
wanneer we vertelden aan wie, wanneer 
en waarom deze onderscheidingen wer- 
den uitgereikt en daarom beperken we 
ons tot de laatste. Dat was Sociëteit 
Duysterghast die vrijdagavond ter gel'e- 
genheid van haar vijftienjarig bestaan 
een jubel-loeres in ontvangst mocht 
nemen. De voorzitter van het 1 april 
genootschap, Theo Hilbers, zag het 
genootschap als een oudere broer van 
de sociëteit en memoreerde de gastvrij- 
heid die men altijd van 'Duysterghast' 
ondervond wanneer het ging om loka- 
ties voor de verschillende aktiviteiten. 
Een gepleegde jeugdzonde (het pikken 
en dan nog laten vallen van de voor Farce Majeur bestemde loeres, zodat 
het 1 april genootschap niets anders 
overbleef dan een inderhaast gewrocht 
piepklein loeresje uitte reiken) mocht ■ 
ter gelegenheid van het derde lustrum 
van Sociëteit 'Duysterghast' in de doof- 
pot worden gestopt. Deze doofpot was 
een gloednieuw vuilnisvat, bereidwillig 
ter beschikking gesteld door Pu- 
blieke Werken, waaruit de in een bad- 
handdoek gewikkelde jubel-loeres te 
voorschijn kwam. 'Duysterghast' voor- 
zitter Jaap van de Poll dankte met en- 
kele welgekozen woorden voor de on- 
derscheiding maar wat de vermeende 
jeugdzonde betroi waste hij z'n handen 
in onschuld. Deze was namelijk lang voor zijn tijd gepleegd. Daarna ontde- 
den de bestuursleden van het 1 april 
genootschap, Theo Hilbers, Edo van 
Tetterode, Jan Schuurman, Ruud Walt- 
haus en Wim de Buizer zich van stro- 
hoed en sjerp en wierpen zich met de 
andere 'Duysterghast' leden in het feest- 
gewoel. De uitreiking van de jubel-loe- 
res was dus eigenlijk een kwestie van 
vestzak-broekzak. Achteraf niet gek 
want nu kan het genootschap een oog- 
je in 't zeil Ijouden. Gezien bovenver- 
melde jeugdzonde van de soos misschien 
niet overbodig. KOLLEKTANTEN AIMJERKOLLEKTIE GEVRAAGD Van 7 t/m 20 juni a.s. zal in Zandvoort 
de jaarlijkse Anjerkollektie worden ge- 
houden. Weliswaar ligt deze periode 
nog ver weg maar het plaatselijk anjer- 
komité meent nu reeds de aandacht 
hierop te moeten vestigen met het oog 
op mogelijke vakantieplannen. 
Zoals bekend geschiedt deze koilekte 
onder auspiciën van het Prins Bernhard- 
fonds, een fonds, dat verenigingen en 
instellingen, werkzaam op kultureel ge- 
bied, alsmede diverse kultureie manifes- 
taties, zoals tentoonstellingen en kon- 
serten financieel steunt. Dit geschiedt 
via de provinciale anjerfondsen. 
De opbrengst bedroeg vorig jaar f. 
3.121,40 tegen f. 2.682,85 in 1980. 
Een vooruitgang dus, maar de opbrengst 
moet blijven stijgen, want ook in de kul- 
tureie sektor is de nood grootl In 1981 werden drie zandvoortse instel- 
lingen door het Prins Bernhardfonds be- 
gunstigd, nl. het Komité Volkskerst- 
zang, het Comité Ontmoetingsdag (voor 
de bejaarden) en de Zandvoortse Operet- 
te Vereniging. 

Ook thans zal weer de z.g. kollektepre- 
mieregeling wordt toegepast, hetgeen 
ekstra geld in het laadje betekent, waar- 
van het bedrag afhangt van het aantal 
kollektanten, dat men levert. 
Het plaatselijke anjerkomité doet een 
dringend beroep op de leden van ver- 
enigingen, leerlingen van de mavo-scho- 
len of andere kultureel geïnteresseerden 
zich als kollektant(e) beschikbaar te 
stellen. Dit kan door telefoniese aan- 
melding bij de heer A.H. Hedden, p/a 
Raadhuisplein 4, tel. 14841. iiiiiii • Naar aanleiding van zware mishan- 
deling van een 17-jarige Zandvoorter 
is afgelopen week een 21-jarige Haar- 
lemmer in verzekerde bewaring gesteld. 
Het slachtoffer werd 14 februari jongst- 
leden bij een ruzie in een dancing in 

de Haltestraat in de buik gestoken. 

• De drie Zandvoorters, die zoals de 
koerantvan vorige week dinsdag meld- 
de, zondag 21 februari op heterdaad 
betrapt werden bij een poging tot in- 
braak in een flat aan de Trompstraat, 
bekenden na verhoor nog een serie 
misdrijven waaronder een inbraak in 
een kafé aan het Dorpsplein en dief- 
stal van geld uit een winkel in de 
Kerkstraat. Een 21-jarige Zandvoor- 
ter is als mededader aangehouden. 

• Afgelopen zondagnacht werd een 31- 
jarige Amsterdammer na een ruzie in 

de garderobe van een disko in de Hal- 
testraat door een portier toegetakeld. 
Met verwondingen aan het gezicht 
meldde hij zich bij de politie. De re- 
cherche stelt een onderzoek in. 
waterstanden mrt. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

g 

10 
11 
12 
13 
14 H.W. 

06.56 
07.33 
08.27 
09.41 
11.13 
00.03 
01.21 
02.22 
03.05 
03.42 
04.25 
04.58 
05.34 
06.13 L.W. 
14.55 
15.33 
16.28 
17.43 
19.13 
08.03 
09.20 
10.22 
11.05 
11.42 
12.27 
12.59 
13.34 
14.12 H.W. 

19.05 
19.57 
21.14 
22.37 

12.44 
13.56 
14.40 
15.14 
15.51 
16.33 
17.17 
17.54 
18.23 L.W. 
03.05 
03.58 
05.15 
06.38 
08.03 
20.44 
21.55 
22.41 
23.14 
23.51 
00.35 
01.18 
01.55 
02.23 Springtij 12 en 27 maart 
Doodtij 5 en 20 maart PARKEERVAKKEN VOOR 
KEESOMSTRAAT 

B en w van Zandvoort stellen de ge- 
meenteraad hedenavond voor positief 
te reageren op het verzoek van de flat- 
kommissie van de flat Keesomstraat 
27/147 voor de aanleg van zeventien 
parkeervakken, tien fietsenstandaards 
en de uitbreiding van het trottoir bij de 
toegang van de meest noorderlijk gele- 
gen flat. Met deze voorzieningen t.b.v. 
de flatbewoners is een bedrag van 
f. 20.000.- gemoeid,dat uit de pot 'al- 
gemeen voorzien' van de gemeentebe- 
groting voor 1982 kan worden gehaald. 
Met de verlenging van de trottoirs bij de 
inrit van de flats aan de Keesomstraat, 
waarom de flatkommissie eveneens had 
gevraagd, willen b en w wachten tot 
het gereedkomen van het nieuwe ver- 
keersplan voor nw. noord. In dit plan 
moet o.a. worden voorzien in de aan- 
leg van obstakels die de snelheden van 
auto's en brommers moeten beteugelen 
en afremmen. In het bijzonder bij de 
kruispunten. 

De flatkommissie heeft er bij het kolle- 
ge op aangedrongen om de aanleg van 
de parkeervakken nu reeds te realiseren 
en dit heeft hiertegen geen bezwaar. 
Het vraagt de raad het licht eveneens 
op groen te zetten voor de uitvoering 
van deze voorziening waar de flatbe- 
woners om zitten te springen. reorganisatie zandvoortse politie 
familieberichten 
De Heer bewaart de eenvoudige; 
Ik was verzwakt, maar Hij heeft 
mij verlost. 
Psalm 116:6 

Niet geheel onverwacht, maar veel te vroeg hebben 
wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, 
onze broer, zwager en fijne oom 

JAN KOPER 

geb, 23 december 1914 

Namens allen: 
C. Koper-Paap 

Zandvoort, 27 februari 1982. . 
Oosterparkstraat 53 

Jan is opgebaard in een van de rouwkamers van 
Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7, Zandvoort, 
alwaar bezoek hedenavond van 19.00 tot 19.30 
uur. 

Degedachtenisdienstzal plaatsvinden op woens- 
dag 3 (naart 1982 om 13.00 uur in de Herv. Kerk 
aan het Kerkplein te Zandvoort, waarna de be- 
grafenis zal plaats vinden op de algemene be- 
graafplaats aan de Tollensstraat 67 te Zand- 
voort. Na afloop van de begrafenis gelegenheid 
tot condoleren in de aula van de begraafplaats. Waarschijnlijk eerder dan de totstandkoming van een nieuw politieburo zal een aan de eisen van de tijd 
aangepaste werkmethode van de zandvoortse politie zijn beslag hebben gekregen. Dit zal gebeuren door- 
middel van reorganisatie van het diensten- en takenpakket die het funktioneren van de politie kwalitatief en 
kwantitatief moet verbeteren. De korpsleiding wil de reorganisatie en de aanpassing van het politiepersoneel 
bij de nieuwe werksituatie laten begeleiden door een organisatie die op dit gebied is gespecialiseerd en de no- 
dige ervaring heeft : t. w. de Nederlandse Organisatie Kring te Utrecht. Aan deze begeleiding zijn uiteraard de 
nodige kosten verbonden welke door de kor^iisleiding worden geschat op f20. 000.-. Alvorens dit aan de ge- 
meeenteraad voor te stellen, wil het kollege van b en w hierover volgende week advies vragen aan de raads- 
kommissie van algemene zaken en ruimtelijke ordening. wim gertenbach mavo 
kwart eeuw oud De Wim Gertenbachschool voor Mavo 
viert deze maand haar vijfentwintig-ja- 
rig bestaan. De eksakte datum waarop 
de school een kwart eeuw geleden 
werd geopend is 22 november 1956, 
maar omdat de weersomstandigheden 
zich tegen de winter nu niet direkt le- 
nen voor evenementen als een strand- 
loop en een fietsrally die in het kader 
van de feestviering zullen plaats vinden, 
werd uitgeweken naar het voorjaar. Het 
al of niet slagen van de vieringen rond 
het vijfde lustrum hangt af van de ba- 
zar op 27 maart. Wanneer deze een 
sukses wordt wordt de rest het ook. 


• In aanwezigheid van politie- en on- 
derwijsautoriteiten vond gistermiddag 
in de Oranje Nassauschool de uitrei- 
king plaats van het voorlichtingspak- 
ket dat door de projektgroep 4-12, 
bestaande uiteen aantal voorlichters 
van de gemeentepolitie, werd samen- 
gesteld. Zoals wij reeds eerder bericht- 
ten werd vorige maand in het politie- 
buro van Hoorn dit pakket, afgestemd 
op de denkwijze van de jeugd van vier 
tot twaalf, aan leerlingen van vier 
Hoornse scholen uitgereikt. Over de 
presentatie op de Oranje Nassauschool 
komen wij in de koerant van aanstaan- 
de vrijdag nader terug. 

• Op donderdag 1 1 maart houdt de 
Vereniging voor het Welzijn der Dieren 
in het Gemeenschapshuis haar jaarlijkse 
ledenvergadering. De agenda vermeldt 
o.a. verkiezing bestuursleden en jaar- 
verslagen sekretaresse, penningmees- 
teresse en jeugdbrigade. Het bestuur 
zal het bijzonder op prijs stellen indien 
dit keer eens wat meer leden de verga- 
dering zouden bijwonen. Het werk dat 
zij met hun jaarlijkse bijdrage in stand 
houden is immers belangrijk genoeg om 
er iets meer over te horen. Om kwart 
over acht is de koffie bruin I Op deze dag moeten namelijk de beno- 
digde geldmiddelen binnenkomen voor 
de andere festiviteiten waaronder een 
popkonsert op het sportveld en opvoe- 
ringen van de revue '25 jaar cirkus 
Gertenbach' op 21, 22 en 23 april in 
'De Krocht'. Op diezelfde 27e maart 
zal er om 4 uur een reünie zijn voor 
oud-leerlingen, oud-lercren en oud- 
ouderkommissieleden. De uitnodigin- 
gen zijn reeds verstuurd maar tal van 
adressen, ook van oud-leerlingen uit de 
tijd van vöör de Zandvoortselaan, kon- 
den niet worden achterhaald. Mochten 
er onder onze lezers oud-leerlingen 
zijn die de reünie graag zullen meema- ken dan kunnen ze zich telefonies wen- 
den tot Marjon Weigert-Vijver, tel. 
12079, Hanneke Jongsma-van Sluisdam, 
tel. 13360 en Trudie van Toornburg- 
van Herwijnen, tel. 14675, eventueel 
schriftelijk tot H. Alblas, postbus 189 
2042 AD Zandvoort. 
Het ensemble 'Andrei Serban' dat vrij 
regelmatig op schoolkonserten van de 
Wim Gertenbach Mavo te beluisteren is 
geeft op 30 maart a.s. een jubileum- 
konsert in de aula, terwijl een strandloop 
voor de Zandvoortse jeugd op 19 mei 
en een fietsrally voor de teerlingen van 
de school op 2 juli de feestviering rond 
het 25-jarig bestaan zullen besluiten. geen geld voor seizoenverlichting filatelisten, 

de zandvoortse postzegeiclub 
organiseert 

woensdag 1 7 maart a.s. 

in de kantine van alblas grafische 
produkten, kochstraat 4, zandvoort, 

Jiaar postzègelruilavónd. • 
Ook voor de jeugd is er nu plaats. 

- aanvangstijden: - 
jeugd (t/m 13 j.) van 18.30 tot 19.30 uur 
volwassenen van 20.00 tot 23.00 uur 

voor de jeugd en leden is de toegang 
gratis, niet leden betalen f 1 - (inkl. koffie) 

u kunt zich die avond'als lid opgeven bij: 

f.Lterveldé-flemingstr. 304- tel. 12303 

of j. a. alblas - fahrehheitstr 29 

tel. 15286/14124 

zij kunnen u ook de-nodige andere 

informatie geven. 
omroepers Zit-slaapkamer te huur gevr. 
voor jongeman. Tel. 023 - 
351187. 
.Echtp. vr. WOONRUIMTE 
te huur tot f. 550,- p.mnd. 
Tel. 02507- 19111 1948 - 1978 

30 jaar tuidtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RmiAN 
Tdefoon 1436S B en w van Zandvoort zien geen mo- 
gelijkheid om door middel van het ver- 
strekken van een overheidssubsidie 
financiële medewerking te verlenen 
aan het plan van de Stichting Verlicht 
Zandvoort voor een gekombineerde 
feest- en straatverlichting ter vervan- 
ging van de huidige seizoenverlichting 
in de hoofdstraat van de dorpskern. 
Het plan werd in de jaren zeventig door 
de stichting gelanceerd, maar ook toen door de gemeente afgewezen. Kollege 
en raad vonden de kosten van voorbe- 
reiding, aanleg en onderhoud, die vrij- 
wel geheel ten laste van de gemeente 
zouden komen, te hoog. 
Het projekt verdween daarna in de ijs- 
kast maar is kort geleden opgedoken 
en opnieuw door de Stichting Verlicht 
Zandvoort aan het gemeentebestuur 
voorgelegd. Ook nu luidt het antwoord 
van b en w dat er voor de uitvoering van het idee geen geld beschikbaar is. 
Volgende week dinsdag zal de raads- 
kommissie van algemene zaken en ruim- 
telijke ordening zich over de aanvraag 
van de stichting uitspreken. Verwacht 
wordt dat die uitspraak niet zal afwij- 
ken van de reaktie van het gemeentebe- 
stuur. 
82e jaargang no. 17 vrijdag 5 maart 1982 
ean 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achtenweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave; zandvoortse koerant b.v, 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
is gemeenteraad op jacht 
naar snelheidsrekord ver 
Hoe het ook zij: de schaarse bezoel<ersop 
de puLlieke tribune bij de raadsvergade-' 
ring van afgelopen dinsdag hadden am- 
per tijd het hun door de bode aange- 
reikte kopje koffie te ledigen of ze 
konden weer jas en hoed halen om 
huiswaarts te keren. Het moet gezegd, 
de agenda bood weinig aanknopings- 
punten voor inspiratie of. transpiratie 
van de dames en heren raadsleden. 

De voortgangsnota ruimtelijke ordening 
van het kollege bracht nog een licht 
briesje in de windstille vergadering, 
toen de vvd bij monde van Jongsma 
wethouder Termes een tevredenheids- 
test afnam. Deze had volgens het Haar- 
lems Dagblad verklaard tevreden te 
zijn over het aan Zandvoort toegewe- 
zen kontingent woningen, het aantal 
dat Zandvoort dit jaar mag bouwen. 
Met dergelijk kleine aantallen, zo be- 
toogde Jongsma, kan de gemeente nog 
wel tien jaar uit de voeten buiten de 
geluidshinderzone. Wel 450 woningen, 
had hij berekend, kunnen buiten deze 
zone neergezet worden. Op deze wijze 
had het circuit in jeder geval niets 
meer te vrezen. Niet geheel volgens 
een logiese denktrant meldde hij dat 
de vvd allesbehalve tevreden was met 
de geringe toewijzing en vroeg hij om 
stappen in de richting van het provin- 
ciaal bestuur. De pvda-erToonen wees 
Jongsma er op dat van diens 450 wo- 
ningen minstens de helft uit vrije sek- 
tor huizen bestond en Machielsen 
voegde er nog fijnzinnig aan toe dat de 
toewijzing in het geheel niet van de 
provincie afkomstig was. Termes ver- 
klaarde even later zijn tevredenheid, 
lange tijd had het er voor woningbouw 
in de Stationsstraat en in de Noord- 
buurt heel somber uitgezien, nu was 
dit er toch nog uitgesleept. 
De voortgangsnota oogste verder veel 
lof, begrip, waardering enzovoort. Met 
de prioriteitenlijst van het ambtelijk 
werkschema werd ingestemd. Bovenaan 
staat het werken aan een alternatieve 
bestemming van het circuitgebied, dan 
volgen de woningbouwplannen, het 
bestemmingsplan voor de natuurgebie- 
den en de afronding van de struktuur- 
studie. 

De(negatieve) reaktie van het kollege op 
de ingediende bezwaren tegen de herin- 
richting van het Gasthuisplein kreeg 
vervolgens de goedkeuring van de raad. 
D'66-ster Vreugdenhil berispte de voor- 
zitter nog zachtmoedig, omdat vergeten 
was de betrokkenen tijdig op de hoogte 
te stellen van de behandeling van deze 
zaak in de kommissie Algemene Zaken. 
Dat hadden zij uit de Koerant moeten 
vernemen. 
waterstand erf mrt. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 H.W. 

09.41 
11.13 
00.03 
01.21 
02.22 
03.05 
03.42 
04.25 
04.58 
05.34 
06.13 L.W. 
17.43 
19.13 
08.03 
09.20 
10.22 
11.05 
11.42 
12.27 
12.59 
13.34 
14.12 H.W. 
22.37 

12.44 
13.56 
14.40 
15.14 
15.51 
16.33 
17.17 
17.54 
18.23 L.W. 

06.38 
08.03 
20.44 
21.55 
22.41 
23.14 
23.51 
00.35 
01.18 
01.55 
02.23 
op zij, op zij, op zij . . . wij hebben verschrikkelijke haast De ritmiese hamergeluiden op de kol- 
legetafel bij de afhandeling van de agen- 
da, deed alras verlangen naar enige mu- 
ziek bij de rondvraag, maar verder dan 
enkele losse klanken kwam men niet. 
De vvd-ster de Jong had in het kwar- 
taaloverzicht van de woningzoekenden 
een haars inziens onterecht onderscheid opgemerkt tussen a.s. echtparen en 2- 
persoonshuishcudens. Zij vroeg zich 
verder af of het ook voor woongroe- 
pen mogelijk was zich in te laten schrij- 
ven. De liberalen Attema en Landman 
bleken nog oog te hebben voor een 
boot in aanbouw in een voortuin en 
een noodterrein voor caravans. Het slotakkoord was voor de pvda-fraktie- 
voorzitter die, zoals elders in de koe- 
rant vermeld, Machielsen om ophelde- 
ring vroeg naar aanleiding van diens 
gepubliceerde uitspraken bij de circuit- 
manifestatie. B manifestatie 'redt zandvoort' in de kou Springtij 1 2 en 27 maart 
Doodtij 5 en 20 maart Ook de meest fervente aanhangers van 
het circuitgebeuren lijken er niet erg 
meer in te geloven. In plaats van de be- 
oogde 50.000 demonstranten bleken 
slechts enkele duizenden afgelopen 
zaterdag bereid de kou te trotseren 
in een poging om de zich aftekenende 
ondergang van het circuit te keren. 

Het kippevel van zangers en zangeresjes 
en de bibberstem van de ingehuurde 
disejockey waren ook al niet erg geschikt 
om de kleumende aanwezigen op het 
circuit een warm hart onder de riem 
te steken. De optocht naar het raad- 
huis om een petitie aan de burgemees- 
ter te overhandigen, bracht de bloeds- 
omloop weer wat in orde, genoeg in 
ieder geval om de lippen van elkaar te 
krijgen voor boegeroep en fluitkonser- 
ten toen de zandvoortse burgervader 
het waagde te spreken van geluidshin- 
der en woningbouw. Of Machielsen 
daarvan onder de indruk raakte of ge- 
woon een al te kouwelijke diskussie 
wilde vermijden is niet duidelijk, maar 
hij sprak daarna de wens uit dat een 
kombinatie van woningen en racen 
mogelijk zou blijken en wenste de de- 
monstranten nog veel sukses: 'ga door 
met uw strijd en wij zullen u volgen'. 
Met name dit laatste was in de raads- 
vergadering van afgelopen dinsdag aan- 
leiding voor de pvda-er Toonen om 
vragen te stellen. Holt het gemeente- 
bestuur nu plotseling achter de aktie- 
voerders aan ? Die woorden waren, zo 
verklaarde Machielsen, misschien wel 
zo gezegd, over de interpretatie kon 
men van mening verschillen. Het 'vol- 
gen' was in ieder geval niet bedoeld in 
de trant van 'Karel Doorman'. Omdat 
mevrouw Hugenholtz het zeer ongepast 
vond de wondere daden van deze zee- 
held in de overwegingen te betrekken. bleef een boeiende vergelijking verder 
helaas achterwege. 

Overigens heeft de stichting 'Redt Zand- 
voort' nu f 50.000.- ingezameld. Gezien 
tegen de achtergrond van de miljoenen- 
schuld van de circuitbazen en het drei- 
gende faillissement, is het te hopen dat 
dit spaargeld van de 'kleine luyden' niet 
in een bodemloze put zal vallen ibüteli]tós^i|d 23 februari - 1 maart 1982 

ondertrouwd : Willem van der Werff 
en Martine Blasé. 

gehuwd : Cornelis Molenaar en Adria- 
na Maria Elisabeth Meulman. 

overleden: Frits Willem Moswold, 
oud 87 jaar ; Anna Maria Johanna Fre- 
derika Wilhelmina Heine, geb, de Jonge 
oud 80 jaar ; Maria Elisabeth Raavé, 
geb. Henneveld, oud 96 jaar ; Jan Hen- 
drik Leeuwerke, oud 86 jaar. JlliiiiK 

Éilisillliiï 'O De J. Attema-wisselbeker voor de 
best verzorgde volkstuin van 1981 ging 
vorige week naar de heer E. Paap. De 
tweede prijs was voor de heer J. Vinke 
en de derde voor de heer F. Blom. Eer- 
volle vermeldingen waren er voor de 
heren W. Gebe en A. Paap. De winnaars 
ontvingen de prijzen tijdens de algemene 
ledenvergadering van de Volkstuinders- 
vereniging Zandvoort. Op de bijeen- 
komst werd door verscheidene leden 
aangedrongen op uitbreiding van het 
volkstuinkompleks in de noorderdui- 
nen. Volgens hen kan dit een zinnige 
bijdrage leveren aan de opvang van 
mensen zonder werk in Zandvoort. 
Het bestuur deed de toezegging dit ar- 
gument te zullen inbrengen bij het over- 
leg met het gemeentebestuur over de 
verdere uitbouw van het projekt. 

• De Rooie Vrouwen van Zandvoort 
willen de Internationale Vrouwendag 
op maandag 8 maart a.s. niet onge- 
merkt laten voorbij gaan. In samen- 
werking met de Stichting E VA-Zand- 
voort zullen zij in een stand op het 
Raadhuisplein, vanaf 's morgens 
10.00 uur tot 's middags 4.00 uur.zo 
veel mogelijk informatie aan het pu- 
bliek verschaffen over de aktiviteiten 
welke de Rooie Vrouwen in de ge- 
meente op maatschappelijk en eduka- 
tief gebied ontplooien. Om 5.00 uur 
begint in strandpaviljoen 'Take Five' 
aan het zuiderstrand een feestelijke bij- 
eenkomst met medewerking van de 
Rooie vrouwenaktiviste Sonja van der 
Gaast en de leidse kabaretgroep 'Lieve 
Vrouwenbestro'. Wie meer inlichtin- 
gen wil over de viering van de Interna- 
tionale Vrouwendag kan bellen naar 
16187, 13045 of 17726. 

De Kruisvereniging Zandvoort sluit 
de wintercyclus over alternatieve genees- 
wijze in het Gezondheidscentrum aan 
het Beatrixplantsoen af met een lezing 
over alternatieve voeding op donderdag 
11 maart a.s. Inleidster is mevrouw D. 
Appeldoorn, diëtiste van de Provinci- 
ale Kruisvereniging Noord Holland. De 
informatiebijeenkomst over genoemd 
thema begint om 20.00 uur. De entree 
is zoals gebruikelijk kosteloos en ieder- 
een is van harte welkom. Vrijwillige Hulpverlening >:ö=> 17373 

MENSEN helpen MENSEN 

Een reddlngsllintje. 
Als de zee u te hoog gaal. |^i||i|iii|:iuiK^ <Zé 
Geef ze Indif 

CSio 55 O SS Leusden ^^ 

Astma Fbnds^ 
kerkdiensten Het fraaie witte pand 
op de hoek van de 
Kerkstraat en de Post- 
straat, waarin al lang- 
er dan een halve eeuw 
bloemenmagazijn 
Vader gevestigd is, 
heeft voordien tal van 
andere bewoners ge- 
huisvest. Het is dui- 
4;i delijk dat het ten 

tijde van deze opname 
het domicilie was van 
de 'oude' dokter 
Gerke. voorlichting over politie gestart 
op oranje-nassauschool HERVORMDE KERK 
zondag 7 maart a.s.: 
10.00 uur : Ds. C. Mataheru 
10.00 uur : Jeugdhuis 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 7 maart a.s.: 
10.00 uur : Ds. P. van Hall 

PROTESTANTENBOND 

zondag 7 maart a.s.: 

10.30 uur : ds. R. Gaaikema, d.g. H'lem. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 6 maart a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 7 maart a.s : 
9.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Ceacilia koor. (j»!l.mi)n|!u,' .iilrcsst: 14444 Politia (allMn noodgavalton) 

12000 Brandmeldingan 

13043 PolitM 

14841 GamMntMakrauria 

17947 Informatiaburo VNA^ 

18083 Stichting Wijkraad Hvt. Noord 

(023) 242212 AutomofaiéliMdriif 

Flintarman, Zandvoortaalaen 
365, Bantvald 
Dalhattu daalariarvica 

12323 Rinko autotechniak. werk- 
plaats en magazijn 

13360 Rinko verkoopcantrum, nieu- 
we en gebruikte Renaults. 

12135 Zandvoortse Koerant b.v. 
Aciiterweg 1 Zoals we in de koerant van dinsdag 
reeds berichtten werd op 1 maart in de 
Oranje Nassauschool het door de pro- 
jektgroep 4-12 samengestelde politie- 
voorllchtingspakket uitgereikt. Na een 
welkomstwoord van het schoolhoofd, 
de heer De Vries, mochten zowel de 
onder- als de bovenbouw uit handen 
van waarnemend korpschef Blokland 
het op hun leeftijd afgestemde mate- 
riaal in ontvangst nemen. 

Voor de kleintjes bestond dit uit een 
kleur-doe-boek en een doosje kleurpot- 
loden, voor de groteren uit een informa- 
tieboekje en een politiekwartetspel. 
Ook de toespraak van de heer Blokland 
was op de de verschillende leeftijden 
afgestemd. Hij vond dat de vijfdeklas- 
sers maar boften dat ze nog te jong wa- 
ren om een bekeuring te krijgen, hoe- 
wel ze het er vaak naar maken. 'Jullie sliilÉïilsiii « Op 9 en 10 maart geeft de Zandvoort- 
se Operette Vereniging een opvoering 
van 'Auf der grünen Wiesse' van Jara Be- 
nes. In tegenstelling tot andere jaren rij- 
den er ditmaal geen speciale bussen 
naar de Stadsschouwburg maar het be- 
stuur heeft er voor gezorgd dat zij die 
moeilijk ter been zijn toch op een ge- 
riefelijke manier de schouwburg berei- 
ken. Zij kunnen dan namelijk meerij- 
den met andere bezoekers waartoe ze 
zich telefonies kunnen opgeven op 
de nummers 13840, 12870 en 023- 
256316. Omgekeerd gelieven zij die 
bereid zijn en ruimte hebben om ande- 
re operette-liefhebbers mee te nemen 
dit op bovengenoemde telefoon-num- 
mers kenbaar te maken. Voor beide 
voorstellingen zijn nog plaatsen ad 
f. 15.- beschikbaar. 

• Morgen en vervolgens op de zater- 
dagen 13 en 20 maart zullen in ge- 
bouw 'De Krocht' opvoeringen plaats 
vinden van 'De Garnaelkoningin' van 
mevrouw E. Jongsma-Schuiten. Het 
is uiteraard de folklorevereniging 'De 
Wurf' die dit toneelstuk over het voet- 
licht brengt. De voorstellingen begin- 
nen 's avonds om acht uur en er is 
bal na. eanduoortee hoeran^ vergeten dan je hand uit te steken, je 
lamp brandt niet, je hebt geen bel en 
je rijdt op de stoep.' Bij de kleintjes 
wees hij nadrukkelijk op de verschillen- 
de tinten blauw van zijn uniform, zo- 
dat ze wisten welke kleurpotloden ze 
moesten gebruiken wanneer ze de in 
het boek voorkomende politieman 
zouden gaan kleuren. 'Het lijkt wel 
Sinterklaas vandaag' vond de heer Blok- 
land toen de pakketten werden uitge- 
deeld, maar de tweedeklassers van juf 
van Ettekoven zagen het niet zitten 
om in maarteen Sint Nicolaasliedje te 
zingen en hielden het maar op een ver- 
keersliedje. Het 'rood wil zeggen datje 
wachten moet, groen wil zeggen dat je 
verder moet' zal de heer Blokland ais 
rechtgeaard politieman trouwens meer 
gedaan hebben. 
Op de Filippijnen strijd het 
NDF/NPA om het volk te 
bevrijden van de 
Marcosdiktatuur. 

Het NDF/NPA kreeg in 1 980 
van de X min Y Beweging 
een subsidie van ƒ 100.000 Sluit aan bij de X min Y 
Beweging, Amaliastraat 7, 
Den Haag, telefoon 070- 
645433, giro 609060 of 
Postbus 14, Turnhout (B), 
telefoon 01 4-411 750. Steun \ 
ons werk INTEIUUnONU 

454000 Van het korps waren tevens aanwezig 
hoofdagent Hempenius en brigadier 
Steenrhan die samen met de voorlich- 
ters van de politiekorpsen Heerhugo- 
waard (brigadier Van der Linden), 
Hoorn (brigadier Wagendrever) en de 
regionale voorlichter Noord-Holland 
de heer Wolthers, het initiatief tot het 
projekt 4-12 heeft genomen. Verder 
Agnes van Noort, sekretaresse van de 
heer Wolthers, en de heer Waaning, 
chef onderwijszaken. Van het school- 
bestuur waren het de heren Poots, 
Rooijmans en Ds. van Hall die de uit- 
reiking bijwoonden. 
medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 
zaterdag 6 en zondag 7 maart a.s.: 
Zuster N. de Jong, Bronsteeweg 22, 
Heemstede, 023-282197. 

GESLACHTSZIEKTEN 
voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht) ■ eanduoortee hoeran^ H AiTI "^ "™ CARAÏBEN? Niet voor vakbondsmannen en vrouwen 

die zich verzetten tegen de diktatuur in 

hun vaderland. 

In decemt)er greep diktator Duvalier 

opnieuw hard in. 

Ongeveer 14 vakbondsleiders zijn nu 

ondergedoken. 

Hun gezinnen hebt)en steun nodig* CLAl werkt niet alleen in HaTii. 
Vaktxjndsmensen van CLAT werken in 
de meeste landen van Latijns-Amenka , 
aan de opbouw van een demokratische 
■ 'beiüers- en landbewerkersbeweging Werkt U mee? GIRO 
1918108 

t.n.v. 

Clat-Nedertand 
Nieuwe Gracht 47 
3512LEUtracht. 
vergrijzing van zandvoort raal<t sport 

Waar landelijk gezien nog steeds sprake 
is van een toename van het aantal sport- 
beoefenaars, is er in Zandvoort sprake - 
van een teruggang die voornamelijk 
moet worden toegeschreven aan de 
vergrijzing van de Zondvoortse bevol- 
king. 

Zo schrijft de Sportraad Zandvoort in 
een aanvulling op de nota 'Sport in 
Zandvoort' van maart 1979. Waren er 
in 1979 nog 5852 sporters (dubbeltel- 
lingen inbegrepen), per 1 januari 1981 
waren dat er nog 5780. Die teruggang 
is ook voor de eerstkomende jaren te 
verwachten. 

De hand- en voetbalverenigingen zien 
hun ledental overigens nog steeds toe- 
nemen. Spektakulair wordt de groei 
van de Academy for Asian Fighting 
Arts (Afafa) genoemd sinds deze een 
eigen akkommodatie heeft : 250 leden. 
Andere gegevens uit het aanvullende 
overzicht: van de groep 4 - 10 jarigen 
is 53°/o aangesloten bij een sportver- 
eniging, van de 10 - 18 jarigen 71°/o 
en van de 1 8 - 50 jarigen 50%. 64% 
van de totale groep bestaat uit man- 
nen en 36% uit vrouwen. 
De Sportraad konstateert dat er nog 
steeds een tekort is aan sportzaal ruim- 
te, vooralsnog ziet het er niet naar uit 
dat de geplande sporthal van Zand- 
voortmeeuwen op korte termijn gerea- 
liseerd zal worden. Het sportveldenbe- 
stand daarentegen is voor de naaste 
toekomst wel voldoende. 
Het aanvullende overzicht staat op de 
agenda van de openbare vergadering 
van de Sportraad op 15 maart a.s. 
Aanvang 20.00 uur in het Gemeen- 
schapshuis. 
garnalenvangst in kasino Vestigde de koerant enkele weken ge- 
leden de aandacht op het hulslijk ka- 
rakter van het zandvoortse kasino, zo- 
als dit naar voren komt uit een onder- 
zoek naar o.a. het gedrag van de spyel- 
huisklanten, het kan nog knusser. In de 
komende maanden gaat de kasinodirek- 
tie het goklustige publiek allerlei zaken 
die dicht bij huis plaatsvinden voor- 
schotelen. Zo wordt vanaf heden t.e.m. 
8 maart aandacht geschonken aan 
de Nederlandse garnalenvangst en het 
peilen van dit kleinschalig zeebanket. 
Dit gebeurt door middel van een foto- 
tentoonstellingr-aangevuld met schilde- 
rijen van strand- en zeegezichten door 
plaatsgenote Maria Molenaar-Karstens. 
En dat is nog niet alles. 
De zandvoortse fciklorevereniging 'De 
Wurf' stond voor de gelegenheid een 
garnalenkostuum en een model van 
een bomschuitin bruikleen af. De ka- 
sinoklanten, die zich volgens eerder 
aangehaald onderzoek zelden in het 
dorp vertonen, hebben nu helemaal 
geen reden meer om hun neus buiten 
de deuren van het gokpaleis te steken. hier 

staat 
uw 

brief De afdeling Zandvoort van de Vereni- 
ging voor het welzijn der Dieren roept 
de lezers van de koerant op om deel 
te nemen aan een aktie tegen de jaar- 
lijkse slachting van jonge zeehonden 
door een brief(kaart) te schrijven "en 
op te sturen naar het Europees Parle- 
ment, dat tussen 8 en 12 maart a.s. 
zal beraadslagen en stemmen over een 
voorstel de import van zeehondenbont 
uit Canada te verbieden. 

De vereniging schrijft: 

1 maart was het weer zo ver: de bloe- 
dige slachtpartij op pasgeboren jongen 
van klapmutsen en zadelrobben op de 
Canadese ijsvlakten mocht weer van 
start gaan. Het mocht weer van de 
Canadese regering en het Canadese Par- 
lement, dat dit jaar ook nog accoord 
ging met een verhoging van het aantal 
ter dood veroordeelde zadelrobben 
met 16.000 stuks, zodat behalve 24.000 
klapmutsen, nu 186.000 zadelrobben 
mogen worden doodgeknuppeld. 
Gaat het hier om een ver-van-ons-bed- 
show, waar wij verder niets mee te 
maken (willen) hebben ? Beslist niet. 
Elk jaar weer worden tientallen akties 
door vele dierenbeschermingsorganisa- 
ties gevoerd tegen de zinloze en wrede 
afslachtingen, acties die ook in ons 
land door tienduizenden mensen ge- 
steund worden. Toch blijkt met name 
de E.E.G. een belangrijk afzetgebied 
voor de zeehondenvelletjes: maar liefst 
75°/o van het Canadees zeehonden- 
bont komt in de Europese gemeenschap 
terecht ! 

Het wegvallen van de Europese afzet- 
markt voor het zeehondenbont zou dus 
een flinke slag betekenen voor de Cana- 
dese jacht op de jonge robben. Het zou 
kunnen meehelpen een einde aan die 
jacht te maken. 

Als iedereen^die het als Europees kiezer 
en dierenvriend met dit voorstel eens 
is nu eens een brief(kaart) stuurde aan 
de Voorzitter van het Europees Parle- 
ment met één zin 'STOP DE INVOER 
VAN ZEEHONDENBONT IN DE 
E.E.G.', dan was de zaak zo voor elkaar. 
Het adres is : 

Voorzitter van het Europees Parlement . 
Postbus 1601 -Luxemburg. 
DOE HET vóór 8 MAART ! 
Vereniging voor het welzijn der dieren 
Zandvoort. 
nieuNA^s 

kort & klein • Wederom zijn in het afgelopen week- 
end tijdens de internationale Kat-Expo 
te Den Haag de perziese langhaar katers 
bekroond van de fam. Molenaar uit de 
Nieuwstraat. 

De crème kater werd 'Premioor'. Dit 
houd in dat de kater 3x een titel behaald 
heeft. 'Certificat d'aptitude au premium' 
onder 3 verschillende keurmeesters op 
3 verschillende tentoonstellingen. 
Eveneens werd deze kater 'Best in 
show'. Een aardige bijkomstigheid ;s 
nog te vermelden dat de fokster van 
de katers mevr. Roodt is uit de Haar- 
lemmerstraat. 
voor exclusieve herenmode 

HALTESTRAAT 14 

telefoon 02507 - 1 46 66 DE NIEUWE VOORJAARS- 
EN ZOMERCOLLECTIE 

IS BINNEN. ¥. d. Werf! 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 12129 BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING H. KROON DRAAI NU: 

020-214441 

TELE4^ISTER3PeL 

Tii)d<|y Scholten preseiit«ert 

dagen nacht 
de Rode Kniis-lulstérspQlilJn 
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11. Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023- 260533 

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. Haltestraat 65, tel. 1 2060 strandloop op 21 maart «■«WW»*.*!»»'**'''"**- - 

f if^ *^ Si ^' Zondag over twee weken vindt voor de 16e keer de jaarlijkse strandloop voor junioren en senioren i 
plaais, alsmede de 7e halve marathon Zandvoort v.v. voor de geroetineerde hardlopers en professionals. 
De strandloop, welke evenals voorgaande jaren door het plaatselijke komité Strandloop Zandvoort in 
nauwe samenwerking met de Rijwiel Toer Club 'Olympia' uit Amsterdam wordt georganiseerd, bestaat 
uit de onderdelen 4 km. (junioren t.e.m. 12 jaar en senioren) en 8 km. (uitsluitend senioren). De 
4000 mtr. start om 12.00 uur en de 8000 mtr vijf minuten later en datzelfde geldt voor de halve mara- 
thon over 21 km. Het inschrijfgeld voor deelname bedraagt voor de junioren f. 3,00 voor de senioren 
f. 4,00 en voor de marathonlopers f. 7,00. Op de dag van de strandloop kan worden ingeschreven bij de 
loketten aan de Rotonde en strandpaviljoen 't Trefpunt'. Openbare Bibliotheek Zandvoort 
Prinsesseweg 34 
2042 NH Zandvoort 
tel. 14131 

MEDEDELINGEN 
tot 31 maart a.s. kunnen helaas géén romans 

worden aangevraagd i.v.m. een achterstand in 

de verwerking van de aanvragen. 

lijstboeken voor middelbare scholieren vallen 

hierbuiten. 

van 8 tot 25 maart a.s. een informatiestand 

van de politieke partijen in verband met de 

komende verkiezingen voor de provinciale 

staten (24 maart). 

twee filmvoorstellingen door de film-inn: 

vrijdagavond 5 maart : 'Que la fête commence 

vrijdagavond 19 maart:'La petite Si rène 

toegang gratis. 

elke woensdagmiddag om 2 uur voorlezen 

voor kinderen, tot 1 jaar. Lezing over alternatieve geneeswijze in het 
Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen 1 
te Zandvoort (zijstraat Kostverlorenstraat) 

donderdag 11 maart, aanvang 20 uur 

onderwerp: ALTERNATIEVE VOEDING 

Spreekster: Mevr. D. Apeldoorn 

Na de pauze is er gelegenheid tot vragenstellen. 

U bent van harte welkom, 
de toegang is gratis voor leden en niet-leden. STRANDPAVILJOEN 9 

(direct ten zuiden van de Rotonde) 

heeft weliswaar nog geen naam, maar is wél 

VANAF ZONDAG 7 MAART A.S. GEOPEND 

Openingsaanbieding (alleen zondag 7/3): 

Kopje koffie slechts f. 1 ,~ 

koffie met appelgebak of kwarktaart f 3,-. 

Vraag ook naar onze zelf gemaakte soepen ( er 
komt geen blik of pak aan te pas), zoals erwten- 
soep met roggebrood en spek, gegratineerde uien- 
soep en kippesoep. 

O ja, vanaf 15 APRIL is tevens ons 

STRANDRESTAURANT geopend. 
Zwembad ,De Duinpan' 

Wegens het succes van het 

MOEDER £iy KIND ZWEMMEN 

moeten wij onze lestijden uitbreiden. 
Nu ook op MAANDAG 
van 9.30 tot 10.00 uur 
10.00 tot 10.30 uur 
10.30 tot 11.00 uur. 
EXTRA WARM WATER. 
DESKUNDIGE BEGELEIDING. 

Van O tot 4 jaar de beste 

voorbereiding op het /eszwewmen. 

Tot ziens in uw zwembad 

,DE DUINPAN' 
Vondellaan 57 - Tel. 1 21 70 de Gouwe natuurvoeding 

vrijdag en zaterdag aanbieding : 

een verrukkelijke appelpunt uit eigen 
oven van f. 2,10 voor f. 1,75. 

Verder is het bij ons mogelijk uw bestellingen te- 
lefonisch te doen en wij zorgen dat het bij u 
thuis komt 

Haltestraat 28 
REKLAME Zeebanket (bonbons) 500 gr. f.JLD;25^oor f. 9,25' 
Zeebanket (bonbons) 250 gr. f. „Sr^S^oor f. 4,75 

mini-engelsedrop 400 gr. f. 2,75 

choc. kattetongen 1 50 gr. van f. 3,25 voor f. 2,50 

JVANAF heden verkopen wij ook REFORMARTIKELEN 

JAMEV 
kerkstraat 22 J^\- snackbar de frietpot - snackbar de frietpot - snackbar de o 
a J3 o 
o. Jacqueline en Arnoud hebben de , 'Frietpot' 

overgenomen. 

Ter kennismaking verkopen we in de maand 

maart elke woensdag onze'zelfgemaakte' friet 

van f. 1 ,25/portie voor f 1 ,- per portie. 

Wij zijn woensdags vanaf 4 uur geopend. 

Tot ziens 

Jacqueline en Arnoud 

'de frietpot' o o VONDELLAAIM 1B 
S . tel. 16227. o 

Q. 
ap jeq)|3eus - lodiauj. -ip jE!q>|3eus - lodiajjj. ap jeq>|3eu5 ' MODERNE CHINTZ-REGENJASSEN 
in ecru en khaki lOQO/o 

gemeente 
zandvoort 
omroepers WONINGRUIL 
Limburg-Zandvoort 
of omgeving. 

Aangeb. grote eengezins- 
woning. Nadere inlich- 
tingen 04498-51311 .Echtp.vr. WOONRUIMTE 
te huur tot f. 550,- p.mnd. 
Tel. 02507- 19111 

1948 - 1978 

30 jaar tuidtechnieker 
kunstgebitrepantie, stc. 
A.RiniAN 
Td^ooa 14365 

PEUGEOT TALBOT iftiitoliëdi^^ 

i-{-F^kvéldètraat'2i ZéïaVoort; . 
bekendmaking 

_ HINDERWET 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
maken, gelet op artikel 12 van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend 
dat op 25 januari 1982 bij hen is ingekomen 
een aanvraag van M. Keur, Raadhuisplein 2 
te Zandvoort voor een vergunning ingevolge 
de Hinderwet voor het oprichten en in 
Vi/erking hebben van een vi/inkel met bakkerij 
gelegen aan het Raadhuisplein 2 te Zandvoort. 
De aanvraag en andere op de aanvraag 
betrekking hebbende stukken liggen tot 
5 april 1982 voor een ieder ter inzage ter 
gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, 
Swaluèstraat 2 te Zandvoort, op werkdagen 
van 8.30 tot 12.30 uur, alwaar desgewenst 
een mondelinge toelichting kan worden 
verkregen. Voorts liggen de genoemde 
stukken ter inzage bij de Openbare Biblio- 
theek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort, elke 
zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. 
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot boven- 
genoemde datum schriftelijk bij ons college 
worden ingediend. 

Een ingekomen bezwaarschrift zal bij de 
stukken ter inzage worden gelegd. 
Desgewenst kan degene, die een bezwaar- 
schrift indient, verzoeken zijn persoonlijke 
gegevens niet bekend te maken. 

Mondelinge bezwaren kunnen worden 
ingediend tijdens de openbare zitting op 
24 maart 1982 om 19.30 uur ter gemeente- 
secretarie, Swaluèstraat 2 te Zandvoort. 
Tijdens de openbare zitting wordt tevens 
gelegenheid gegeven tot een gedachten- 
wlsseling tussen het bevoegd gezag, de 
aanvrager en de overige aanwezigen. 

Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op 
het volgende: degenen die op de hierboven 
omschreven wijze bezwaren hebben 
ingebracht en een ieder die aantoont, dat 
hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is 
geweest, zal in de gelegenheid worden 
gesteld bezwaren tegen de ontwerp- 
beschikking in te dienen. 

Zandvoort, 4 maart 1982. 
Burgemeester en wethouders voornoemd. 
De secretaris. De burgemeester, 

A.H. Merts. H. Machielsen. V Het Kinderwinkeltje is 
WEER OPEN 

met volop zomerkleertjes 

in 
de nieuwe zomerkleurtjes 

Buureweg 1 - Zandvoort 
tel. 16580 
5a. £. "^aUadux & %jn. 

WONINGINRICHTING tindi 1923 
Halteitraat 27-29 Tal. 12598 b.g.g. 13769 

voor: 

LUXAFLEX Jalo^zioén, 
HORREN an 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealar 

Wij maken gaarne vrijblijvend offert». 
AFNEEMBARE VOORZETRAMEN 

W9er bestendig. Aluminium profiei. 

L^veiiMiar in de Icleuren: 

gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen 

en geanodiseerd aluminium 

SNELLE LEVERING. 

vakkundig geplaatst. 

profielen en mcxlelvoorzetramen 

voorradig. 

Bij uw vakhandel 

schiidershai C J. Paap 

Hofdljkstraat 24 

Tel. 12206 
Initellatie bureau 

CiROENElIEIN B.V. lEESTEEÊI * tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 NiieÉfv>NieuW^^^ N 
Videotheek Zandvoort 

■ , - ■ • V . •■ Postbus, 374,' ■ 

5040AJZandlvoort, 
Bel voor prijsopgave/ 
.' 'ri'. entitellijst 
; 02507-18326 
tuisen 16.00-18.00 uur, 
. behalve zondags; 
ïi Wij bezorgen en halen de 
banden bij u thuis. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL.02507 18484 * 82e jaargang no. 18 dinsdag 9 maart 1982 eandu 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achtenweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post kommissie pw wil eerst 
met afsluiting verkeers 
foto Jacob Koning Het is op dit moment nog lang niet ze- 
ker dat een voorstel van b en w om de 
verkeerstunnels onder de flats van de 
Lorentzstraat voor auto's en motoren 
af te sluiten en hiervoor een krediet 
van f. 35.000.- beschikbaar te stellen, 
ongehinderd de gemeenteraad zal pas- 
seren. 

De raadskommissie van publieke wer- 
ken, die het voorstel in de vergadering 
van afgelopen donderdag behandelde, 
is er in ieder geval niet voor om de 
onderdoorgangen nu al definitief voor 
het doorgaande verkeer af te sluiten 
en wil voorlopig volstaan met een 
proefperiode van 6 a 12 maanden. Dit 
om de effekten van de verkeersmaatre- 
gelen op de direkte omgeving van de 
Lorentzstraat nader te bekijken. De 
kommissie vreest dat door de afslui- llllllll?Sf1iflllllSliiillill">''!IS"llll'iilïfV>; 

ting van de onderdoorgangen de ver- 
keersdruk op de toch ai zwaar belaste 
Celsiusstraat nog verder zal toenemen. 
Op die manier wordt het probleem van 
de verkeersonveiligheid in de Lorentz- 
straat —waarvoor de kommissieleden 
overigens open oog hebben - alleen maar 
verschoven. Daarom voelen zij er op 
dit ogenblik (nog) niet voor een bedrag 
van f. 35.000.- uit te geven voor een 
permanente afsluiting van de onder- 
doorgangen. 

Kommissievoorzitter Jan Termes, die 
zelf van mening is dat f. 35.000.- voor 
de afsluiting van de verkeerstunnels 
aan de forse kant is, denkt dat het 
zinnig is om met de bewoners van de 
flats aan de Lorentzstraat rond de ta- 
fel te gaan zitten, alvorens konkrete 
maatregelen te nemen. Hij verzet zich 
dan ook niet tegen een proefperiode 
van een half jaar of langer om de posi- 
tieve en/of nadelige gevolgen voor de 
verkeersdeelnemers na te gaan. Maar 
zo simpel als de kommissie zich dit 
voorstelt ligt het niet, aldus Termes. Er 
is voor de uitvoering van het eksperi- 
ment met de afsluiting van de verkeers- 
tunnels wel iets meer nodig dan een ver- 
keersbord met een rode rand en een wit 
veld. Hij denkt aan het plaatsen van ob- 
stakels, zoals een hek. 

Waar genoemde kommissie ook niet 
voor voelt is om nog langer 'goeg 
geld naar kwaad geld te gooien', 
wanneer het gaat om gemeentewonin- 
gen die tengevolge van ouderdom en 
slijtage van ellende in elkaar dreigen 
te zakken . Voor basisvoorzieningen zo- 
als het aanbrengen van douche en cen- 
trale.verwarming wil de kommissie 'zij 
het met pijn in het hart' nog wel een 
uitzondering maken, maar voor bijko- 
mende en niet direkt noodzakelijke 
woonverbetering geen cent meer uit- 
geven. Daarom gaat de kommissie 
wel akkoord met de installatie van een 
cv op kosten van de gemeente in een 
woning aan de Van Speykstraat, maar 
peinst niet over het aanbrengen van tui- 
melramen in een huis aan de Dr. Joh.G. 
Mezgerstraat. De ramen kosten met,r 
dan de woning waard is, menen de le- 
den van de kommissie. Dat kan kom- 
missievoorzitter Termes best begrijpen. 
Het streven van het gemeentebestuur 
blijft er dan ook op gericht deze huizen 
zo spoedig mogelijk af te breken en te 
vervangen door nieuwe wooneenheden, 
aldus Termes in de vergadering van af- 
gelopen donderdag. 
De Werkgroep Verkeersveiligheid van de Stichting Wijkraad Nw. Noord wil de verkeerstunnels on- 
der de Lorentzstraatflats afsluiten voor auto's en motoren. B en w vragen hiervoor een krediet 
van f. 35.000.- aan de gemeenteraad, maar de kommissie van publieke werken is nog niet zo ver 
en denkt aan een proefperiode. politiek steekspel in zandvoort lijkt begonnen ifet'iiilÉil • Morgenavond vergadert de interge- 
meentelijke stuurgroep één- en twee- 
persoonshuishoudens in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De agenda ver- 
meldt o.m. het splitsen van grote flat- 
woningen tot kleinere wooneenheden. 
De bijeenkomst van de stuurgroep, die 
is samengesteld uit vertegenwoordigers 
van diverse belangengroepen, de wo- 
ningbouwvereniging EMM en de ge- 
meente, is openbaar en begint om 8 
uur. (ingang bordes raadhuis). 

o Ter gelegenheid van het 60-jarig be-' 
staan van de Zandvoortse Reddingsbri- 
gade houdt het ZRB-bestuur op zater- 
dag 27 maart a.s. een officiële ontvangst 
in het Gemeenschapshuis aan de Louis 
Davidsstraat. De receptie vindt plaats 
van 15.00 - 17.00 uur en iedereen die 
de vrijwillige zandvoortse kustwacht 
een warm hart toedraagt, is welkom. 

• Donderdag 4 maart werden drie 
Zandvoorters van 18, 20 en 29 jaar 
aangehouden. Zij bekenden 28 inbra- 
ken en diefstallen, het betrof diefstal- 
len uit winkels, woningen en auto's en 
inbraken in woningen, winkels, snack- 
bars, restaurants en een bollenschuur, 
hoofdzakelijk in Zandvoort maar ook 
in Haarlem en Amsterdam. Xte recher- 
che verwacht binnenkort nog enige 
medeplichtigen te kunnen aanhouden. 

• Afgelopen donderdag en vrijdag zijn 
bij snelheidskontroles in totaal ruim 
1000 auto's gekontroleerd. 85 Auto- 
mobilisten kregen een proces-verbaal 
wegens te hard rijden. De snelheden 
varieerden van 62 tot 86 km/uur bin- 
nen de bebouwde kom. De gemeenteraadsverkiezingen naderen. 
De plaatselijke politici mogen dan afhan- 
kelijk zijn van de kiezersgunst, de eersta 
tekenen zijn er al, dat zij verder kijken 
dan de stembusneus lang is: naar de kol- 
legevorming en de verdeling van de wet- 
houderszetels. 

De plaatselijke groepering Inspraak Nu 
heeft een eerste aanzet gegeven voor de 
komende politieke schermutselingen. 
Mr. A.N.J. Gielen, voorheen vvd-raads- 
lid nu tweede op de Inspraaklijst, heeft 
te kennen gegeven bij voorkeur een kol- 
lege te willen steunen dat bestaat uit 
de huidige wethouder Financiën Ide 
Aukema (pvda), Rita de Jong (vvd) voor 
Maatschappelijk Welzijn en Volkshuis- 
vesting en Peter Ingwersen (cda) voor 
Publieke Werken. 

Een onschuldige mededeling of een 
schot voor de boeg ? 
Gielens voorkeur schijnt uit te^gaan 
naar een simpel afspiegelingskollege 
van de (waarschijnlijk) drie grootste 
partijen, die samen een krachtig beleid 
zouden moeten voeren zonder al te 
veel gekissebis om de Zandvoortse 
problemen te lijf te gaan. 
Zo onschuldig is het voorstel echter 
geenszins. 

Het lijdt bijvoorbeeld nauwelijks twij- 
fels dat de vvd, na het fiasko bij de 
vorige kollegevorming, naar buiten toe 
grote eensgezindheid zal tonen met 
één wethouderskandidaat: waarschijn- 
lijk de lijstaanvoerder Jel Ie Attema 
voor de post van Publieke Werken. 
Maar ook de gedoodverfde winnaar van 
de komende verkiezingen d'66 heeft 
daar een kandidaat voor : Jan Termes, 
de huidige wethouder pw, vier jaar ge- 
leden voor Inspraak Nu in het kollege 
politieke steekspel lijkt begonnen, af- 
gaand op dit openingsbod staan ons 
nog boeiende tijden te wachten. eanduoo^^5e hoeranJ' ZANDVOORTMEEUWEN DOOR OVERWINNING OP DTS 
STEVIGER AAN DE KOP Gibien zoekt al naar de juiste man en 
vrouw op de juiste plaats. 

gekomen. Naar de oprechte mening 
van Mr. Gielen zou echter de talentvol- 
le Peter Ingwersen de juiste man op 
die plaats zijn. .Dat is dan de derde. 
Wat is de bedoeling van dit alles ? Het Met de 4-1 overwinning van eergisteren 
op DTS uit Hoogkarspel heeft het eers- 
te elftal van Zandvoortmeeuwen zijn 
positie aan de kop van de ranglijst ver- 
sterkt. De kustbewoners namen met 
de fraaie zege tevens revanche op de 
voetballers uit Hoogkarspel, die in de 
voorgaande ontmoeting Zandvoort- 
meeuwen met een 1-0 nederlaag naar 
huis stuurden. 

De basis voor de overwinning op DTS 
werd na een kwartier spelen gelegd 
door twee treffers. Eén van Kees Bruin, 
die in de l^e minuut een kopbal ach- 
ter de goaly van de bezoekers liet be- 
landen en een schot van Marcel SchoorI , 
dat de keeper twee minuten later passeer- 
de. Nog voor het ingaan van de rust 
bracht John van der Zeijs de stand op 
3-0 voor Zandvoortmeeuwen. 
De achterstand was voor DTS geen re- 
den om bij depakken neer te zitten 
en in de 22e minuut na de pauze ver- 
kleinde Stins de kloof met een onbe- 
rispelijk genomen strafschop, 3-1. De 
voorhoede van de thuisklup gooide 
er direkt een schepje bovenop en in 
de 38e minuut bracht Marcel SchoorI 
het vierde doelpunt op zijn naam. In 
de slotfase probeerde DTS iets van 
de achterstand in te lopen, maar de 
verdediging van de gastheren gaf de voorhoede van de bezoekers geen 
schijn van kans. A.s. zondag ont- 
moet Zandvoortmeeuwen in Amster- 
dam De Volewijkers. 

De stand in de kompetitie luidt: 
ZVM13- 19 ;ZFC13- 17, -Zilver- 
meeuwen 1 3 - 1 5 ; ADO'20 1 3 - 1 4; 
DTS 12- 13;IVV12- 12; Volewijckers 
13- 12;Vitesse'22 13- 12; Volendam 
13- 11; VIOS-W. 13-11 ;ZVV 13-9; 
Ripperda 13-9. GEVOND EN V OORWERPEN 

o Afgelopen dagen werden bij de poli- 
tie weer een groot aantal gevonden 
voorwerpen in bewaring gegeven, t.w. 
dameshorloges, kinderarmbandje, bril- 
len, portemonnees, schoudertas, hoeveel 
heid geld, rode surfbroek, herenhorloge, 
polsketting, armband, valhelm, afdek- 
zeil van aanhangwagen, rekenmachientje, 
blauwe kinderwanten, fotokamera, twee 
paar laarsen, baby-handschoentje, 
trouwring, goudkleurige hanger van 
oorbel en hond. 

De voorwerpen kunnen vanaf heden 
door de eigenaars worden afgehaald bij 
het buro aan de Hogeweg. Voor het 
verkrijgen van nadere inlichtingen kan 
nr. 13043 worden gebeld. 'de wurf ' overtrof zichzelf 
met de 'garnaelkonïngm' familieberichten foto 
Jacob Koning 
Met de opvoering van 'De Garnaelkonin- 
gin' zaterdagavond in 'De Krocht' lieeft 
de Folklorevereniging 'De Wurf' zichzelf 
overtroffen en dat is ongetwijfeld te dan- 
ken aan de knappe regie van Ab Bos 
en de goede rolkennis van de gemoti- 
veerde spelers. 

Het stuk is geschreven door mevrouw 
E. Jongsma-Schuiten en speelt zich af 
omstreeks 1900, een tijd waarin een 
achtergebleven vader of moeder bij de 
kinderen introk. Dit had het nadeel dat 
hun handel en wandei nauwlettend in mevr. Kraan-Meeth de gaten werd gehouden en zo worden 
de bezoeken die de weduwnaar Wullum 
aan de weduwe Stijn brengt hem door 
zijn dochter Antje niet in dank afgeno- 
men, ook al hebben die geen ander doel 
dan een kop koffie en zo maar wat praten. 
In zijn welkomstwoord herinnerde voor- 
zitter Jaap Koning aan de rollen die me- 
vrouw Van der Veld Schuiten en me- 
vrouw Schweinsbergen in dit jaren ge- 
leden opgevoerde stuk speelden en die 
niet te verbeteren zijn, hoogstens te 
evenaren. We zagen 'De Garnael konin- 
gin' voor het eerst en konden dus geen 
vergelijking maken, maar zeker is dat 
Mien Kerkman en Nel Lever als resp. 
tante Pie en tante Engeltje het uitste- 
kend deden. Andere spelers die we graag 
noemen zijn Engel Kerkman als Wullum 
voor zijn natuurlijk spel en zijn onver- 
valst Zandvoorts dialekt (het is onver- 
mijdelijk maar toch wel jammer dat 
dit tegelijk met de oudere spelers ver- 
dwijnt), Emmy Hoogendijk als Stijn, 
de garnaelkoningin, Alie Swart en Bob 
Gansner als de bezorgde dochter en 
schoonzoon en hun kinderen, leuk ge- 
speeld door Anneke Paap en Jeroen 
Swart. Mieke Hollander gaf met haar 
zwarte hoedje en dito japon onder 
het witte schort een kostelijke uitbeel- 
ding van de bekende vroedvrouw juf- 
frouw Zankel, en Rietje Molenaar, ra- 
venzwart haar, gouden oorringen en 
rood fluwelen blouse was het type van 
een waarzegster. De toekomstvoorspel- 
ling en de citroentjes brachten de bij 
de garnaelkoningin rond de tafel zit- 
tende vrouwen in een opgewonden 
stemming, die even later tot onder het 
nulpunt zakte toen bleek dat de kaart- 
legster van ieder vier stuivers wilde heb- 
ben. En ze hadden al zo'n dure dag 
want 's morgens, toen ze bij Antje een 
bakkie deden kwam tante Pie met de 
mangelbakvol wasgoed en moesten ze 
voor de gestreken kap een stuiver beta- len. Voor de langkap zelfs twee! Inmid- 
dels hebben Stijn en Wullum besloten 
de dorpsroddel te trotseren en te 
trouwen, en brengen de buurtgenoten 
alles in orde voor de bruiloft. Ze ver- 
sieren de stoelen van bruid en bruide- 
gom, vragen zich gekscherend af of juf- 
frouw Zankel er misschien aan te pas 
zal komen, schrijven een welkomst- 
groet op de spiegel en brengen papie- 
ren slingers en bloemen aan. Er is 
muziek, er zijn borrels en er heerst een 
opperbeste stemming. Nu is het grap- 
pige dat deze stemming spontaan over- 
sloeg naar de zaal. Toen Stijn en Wul- 
lum gearmd opkwamen en door de 
talrijke buren luidruchtig werden ge- 
feliciteerd reageerde het publiek een- 
der. De bruiloft op de planken werd 
als het ware in de zaal meegevierd en 
de liedjes, waarvan vooral het door 
Rietje Molenaar gezongen 'Reisje langs de Rijn' enorm insloeg, werden uit vol- 
le borst meegezongen. Voor de schoon- 
zoon was de taak van ceremoniemees- 
ter weggelegd en dat was natuurlijk een 
kolfje naar de hand van Bob Gansner. 
Op zijn voorstel gingen de tafel en stoe- 
len opzij en de beentjes van de vloer. De 
serie volksdansen die we toen kregen 
voorgeschoteld loog er bepaald niet om 
en het slot, een perfekt uitgevoerde Gort 
met stroop, bracht de zaal in ekstase. 
En op dit hoogtepunt had, wat ons be^ 
treft, het doek mogen vallen. Het was 
namelijk jammer dat dit stuk, naar onze 
mening één van de beste die 'De Wurf' 
tot nu toe over het voetlicht bracht, een 
anti-klimaks kreeg in de vorm van een 
ietwat goedkope uitkleedpartij van de 
lichtelijk aangeschoten bruidegom, ge- 
volgd door een weinig boeiende over- 
peinzing door de bruid. diploma voor vrouwen van nu Dat de vereniging Vrouwen van Nu zich 
niet alleen met oppervlakkige zaken 
zoals uitstapjes en spelmiddagen bezig 
houdt bleek jl. maandag, toen het eksa- 
men van de kursus reanimatie plaats- 
vond. Aan een twintigtal dames kon na 
het beantwoorden van een pittige vragen- 
lijst het diploma Elementaire Reanima- 
tie worden uitgereikt. 

De kursus werd gehouden onder auspi- 
ciën van de Nederlandse hartstichting en 
stond onder leiding van de heren Smit en 
Van Leeuwen. LI DY SCHOUTEN 

In de kursus kwamen o.a. ter sprake: 
cirkulatiestilstand en de verschijnselen 
ervan, ademhalingsstilstand en hoe men 
dat kan konstateren. Verder werd aan- 
dacht besteed aan elementaire reani- 
matie technieken, zoals uitwendige 
hartmassage en kunstmatige (mond-op- 
mond) beademing. Meer gespecialiceer- 
de hulp in de vorm van defibrillatie en 
het toedienen van geneesmiddelen zijn 
uiteraard voorbehouden aan professio- 
neel geschoolde hulpverleners. 
Met uitwendige hartmassage en kunst- 
matige beademing kunnen zowel de 
bloedcirkulatie als de zuurstofopname 
in het bloed in stand worden gehouden 
met het doel onherstelbare schade aan 
de hersenen te voorkomen. Een cirkula- tiestilstand kan gekonstateerd worden 
doordat het slachtoffer plotseling in 
een diepe bewusteloosheid raakt. Hij 
reageert dan niet meer op lichtprikkels, 
en pijnprikkels en door elkaar schud- 
den. Direkte reanimatie geschiedt hier 
door het slachtoffer op de rug en eéri 
harde ondergrond neer te leggan. Nu 
moet er druk op het borstbeen worden 
gegeven, soepel en ongeveer 4 - 5 cm 
diep. Daarna neemt de hulpverlener in 
eens alle druk weg. De massage dient 
te geschieden in een tempo van onge- 
veer 70 per minuut. 
Wanneer er sprake is van een ademha- 
lingsstilstand treden de verschijnselen 
niet zo onmiddellijk op. Als een baby 
of kleuter in deze situatie raakt kan 
men het op de kop houden. Bij volwas- 
senen kan men de manoeuvre van 
Heimlich toepassen, of mond-op-mond 
beademing aanwenden, in een tempo 
van 10 tot 12 maal per minuut. 
De animo voor dit initiatief_\/an be-" 
stuurslid Willy Brand is zo groot dat 
er in maart een tweede kursus van 
start gaat. eanduDortec Nae^an^ Met leedwezen geef ik kennis van het overlijden 
van mijn lieve moeder 

JEANETTE TRUTEL 

weduwe van Ad Staal 

in de ouderdom van 93 jaar. 

Genève: M.H. Newman-Staal 

Zandvoort, 5 maart 1982. 
Van Marisstraat 50 
Correspondentie-adres: 
Corn. van der Werffstraat 2 
2042 CG Zandvoort. 

Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouw- 
kamers van de Associatie — Uitvaartverzorging, 
Zijl weg 63 te Haarlem van 19.00 uur tot 19.30 
uur. 

De crematie zal plaatshebben woensdag 10 maart 
om 1 1 .30 uur in het crematorium „Velsen" te 
Driehuis-Westerveld. 

Vertrek van Van Marisstraat 50, Zandvoort om- 
streeks 10.45 uur. Als God vóór ons is, 
wie zal tegen ons zijn ? 
In Hem zijn we meer dan overwinnaars 
Romeinen 8 

Na een moedig gedragen lijden heeft zijn Heer en 
Heiland tot Zich genomen mijn innig geliefde 
man, onze zorgzame vader en lieve grootvader, 
onze broer, zwager en oom 

WILLEM VAN DEN BAN 

in de ouderdom van 82 jaar. 

S.M. van den Ban-Joren 
Abraham en Margreet 
Jeroen, Willem-Jan 
Marius en Hanny 
Karin, Feiko 
en verdere familie. 

2042 AV Zandvoort, 5 maart 1982. 
Westerparkstraat 25 

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad. de Gouwe 

natuurvoeding 

vrijdag en zaterdag aanbieding : 

een verrukkelijke appelpunt uit eigen 
oven van f. 2,10 voor f. 1,75. 

Verder is het bij ons mogelijk uw bestellingen te- 
lefonisch te doen en wij zorgen dat het bij u 
thuis komt. 

HALTESTRAAT 28 -TELEFOON 16948 
omroepers 
1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A-RTTMAN 
Tdefoi» 14365 

VERDWENEN 
maar niet vergeten. . . 
aktie van 
Amnesty International 

„VERDWENEN", maar niet 
vergeten, waar is Gerardo 
Maria Brugo uit Argentinië? 
M. V. d. Ende, Rotterdam. 

VERDWENEN, maar niet ver- 
geten, waar is Gerardo Maria 
Brugo uit Argentinië? Lizzy & 
Arie v.d. Ent, Wamsveld. 

„VERDWENEN", maar niet 
vergeten, waar is Renato Ti- 
cona Estrada uit Bolivia. F. 
Stikkelorum. Bellen. 

„VERDWENEN", maar niet 
vergeten. Waar is G. M. Bru- 
go uit Argentinië? E. Berfc- 

man. 

VERDWENEN, maar niet ver- 
geten. Waar Is Gudina Tumsa 
uit Ethiopië? A.S. 82e jaargang no. 19 vri'jdag 12 maart 1982 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achtenweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr, 67 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per tialf jaar, f 37.50 per post 
mWjmilMJIMWMHHBBBIBWBB!]^ hordo mag merknaam marlboro 
niet langer gebruiken foto Jacob Koning De Canadese zakenman Hordo heeft 
zich schuldig gemaakt aan merkinbreuk 
door aan de voormalige Bouwes hotels 
in Zandvoort de naam Marlboro te ver- 
binden, het huismerk van de sigaretten- 
fabriek Philip Morris. 

Dit besliste de president van de rotter- 
damse rechtbank begin deze week in 
het kort geding dat de sigarettenfa- 
briek tegen Hordo had aangespannen, 
met de eis dat de Canadees de naam 
van zijn hotels zou wijzigen. 
Tegen deze eis voerde de rotterdamse 
advokaat van Hordo, mr. Jorna, aan 
dat zijn kliënt de naam Marlboro ge- 
kozen had omdat hij en zijn echtgeno- 
te aan deze plaats in de buurt van To- 
ronto 'een aantal dierbare herinnerin- 
gen hebben'. Die liefdesbetuiging aan 
het adres van het overzeese Marlboro 
kon de president van de rechtbank 
echter niet vertederen. Hij vond het 
geen argument voor het gebruik van 
de naam Marlboro, of, zoals hij het 
formeel uitdrukte : 'Dierbare herinne- 
ringen alleen zijn onvoldoende om 
het voeren van de naam Marlboro te 
rechtvaardigen'. Kortom , de romantie- . 
se bevlieging van Hordo wist bij de 
presi'dent geen traan los te weken. 
Deze voelde meer voor de broodnuch- 
tere konstatering van de raadsman 
van Philip Morris, dat Hordo met het 
gebruik van de naam Marlboro dood- 
gewoon bezig is op oneigenlijke wijze 
reklame te maken voor zijn hotels. Zo 
zou de reklame op het circuit voor 
het sigarettenmerk Marlboro bij het 
publiek de indruk kunnen wekken dat 
de sigarettenfabriek iets te maken 
heeft met Marlboro hotels of omge- 
keerd. Maar van enige relatie met Hor- 
do en zijn hotels is geen sprake, aldus 
de advokaat van Philip Morris. En de- 
ze bepleitte dan ook dat de naam 
Marlboro niet meer door de Canadees 
mag worden gebruikt. 
Zoals gezegd was de president van de 
rotterdamse rechtbank het hiermee 
eens. Het verweer van mr. Jorna dat 
in diverse dagbladen was gemeld dat 
de Marlboro hotels van Hordo niets te 
maken hebben met het gelijknamige si- 
garettenmerk, sloeg bij de rechtbank 
niet aan. ledere bezoeker van het cir- 
cuit, aldus de president, wordt op tal 
van plaatsen gekonfronteerd met de 
naam Marlboro en dat kan aanleiding 
geven tot misverstand over.de vraag of 
de aktiviteiten van Marlboro hotels 
worden gedragen door Philips Morris. 
Hij verbood Hordo in zijn vonnis op 
straffe van een dwangsom van 
f 100.000.- per dag nog langer de naam 
Marlboro voor zijn hotels te gebruiken. 
Het is op dit moment nog niet bekend 
of de Canadees zich bij deze uitspraak 
neerlegt of in hoger beroep gaat. iwatéfsïaihiiènl mrt. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


14 


06.13 


14.12 


18.23 


02.23 


15 


06.44 


14.44 


18.50 


02.51 


16 


07.06 


15.07 


19.23 


03.23 


17 


07.39 


15.40 


20.12 


04.10 


18 


08.37 


16.37 


2!. 24 


05.22 


19 


10.04 


18.04 


22.52 


06.51 


20 


11.39 


19.38 


— .— 


08.15 


21 


00.17 


08.15 


13.02 


21.02 


22 


01.25 


09.25 


13.54 


21.55 


23 


02.11 


10.13 


14.26 


22.28 


24 


02.46 


10.47 


14.56 


22.58 
De op 8 maart 1908 in de Verenigde 
Staten gehouden staking door vrouwen 
in de tekstielindustrie heeft niet alleen 
geleid tot verwezenlijking van hun eisen 
ten aanzien van een achturige werkdag, 
behoorlijke arbeidsvoorwaarden en vrou- 
wenkiesrecht, maar het heeft ook tot 
gevolg gehad dat 8 maart thans in de 
gehele wereïd gevierd wordt als inter- 
nationale vrouwendag. 

Hoewel deze dag eigenlijk alle vrouwen 
aangaat waren het in Zandvoort als 
vanouds de Rooie Vrouwen die, dit 
jaar in samenwerking met de stichting 
EVA, er voor zorgden dat de 8e maart 
niet ongemerkt voorbij ging, reden 
waarom Ze 's morgens om 1 uur al 
met een informatiestand op het Raad- mevr. Kraan-Meeth huisplein stonden. De plaatselijke ko- 
mité's die de viering op touw zetten 
kiezen zelf een onderwerp voor deze 
dag, waarbij rekening gehouden wordt 
met da aktualiteit. Zo was dit jaar één 
van de belangrijkste thema's kernbewa- 
pening en in 'Rooie Vrouw', het lan- 
delijk blad van de Rooie Vrouwen, 
werd dan ook een oproep gedaan om 
in grote getale dit onderwerp aan de 
orde te stellen. Ook Sonja van der 
Gaast, de spreekster die de Zandvoort- 
se Rooie Vrouvven hadden uitgenodigd 
voor hun feestelijke viering in strand- 
paviljoen 5, ging nader in op dit on- 
derwerp en Wekte op bij de komende 
verkiezingen te stemmen op partijen 
die tegen kernbewapening zijn. Haar 
lezing ging echter voornamelijk over de rol van de vrouw in de derde wereld. 
Ook daar spelen de vrouwen een be- 
langrijke rol in de verzetsbewegingen 
omdat ze bedreigd worden in hun 
eerste levensbehoeften. In dit verband 
vroeg Sonja van de Gaast, die jaren- 
lang in het partijbestuur van de pvda 
is opgekomen \/oor vrouwenfaelangen 
maar zich door tal van faktoren, o.a. ai-: 
Joop kernwapendiskussie en strijd voor 
de garantie van de minima, uit 
het bestuur heeft teruggetrokken, om 
de strijd te steunen die vrouwen in 
de derde wereld voeren tegen de groot 
industrie (Unilever) die voedingsproduk- 
ten verbouwt waardoor de inkomsten 
van de kleine bedrijfjes komen te ver- 
vallen. 

'Ook mogen wij de rol van de kerkelijke 
vrouwen in de derde wereld niet kleine- 
ren. Wij dienen solidair te zijn met ande- 
re bewegingen, ook al zijn we het er niet 
mee eens' aldus Sonja van der Gaast, 
die als dank voor haar boeiend betoog 
dat door de ruim zeventig aanwezige 
vrouwen (en niet eens allemaal rooie! ) 
met belangstelling werd gevolgd, een 
fraaie bos bloemen van Carola Achter- 
hof kreeg overhandigd. Bloemen waren 
er ook voor 'Herovering', bestaande uit 
Margreet, Tessa, Annet en Marushka 
die hun liedjes beurteling begeleidden 
op saksofoon, piano, fluit en gitaar en 
een enorm sukses oogstten. Ze maken 
deel uit van de kabaretgroep 'Lievevrou- 
webedstro' die onlangs een lp met een 
grote verscheidenheid aan luisterliedjes 
op de markt bracht waarvoor Marushka 
Lambert de tekst en de muziek schreef 
en Annelies Korff de Gidts de arrange- 
menten. Het waren bijzonder mooie 
liedjes die het viertal ten gehore bracht, 
zoals 'Schuld' en 'Sterk en kwetsbaar' ('ik ben groot in fn'n klein zijn en sterk 
in m'n kwetsbaarheid). Verder het aktu- 
ele 'Zeg dokter' ('als ik niets voel hoe 
raak ik mijn verdriet dan kwijt, m'n 
wil zit opgesloten in dat medicijn') en 
_het felle 'IJc strijd om te leven als vrouw/ 
in een verziekte mannenwereld als deze'. 
Het slotlied 'Ik denk dat jij denkt dat ik 

denk '. waarin een voor alle vrouwen 

herkenbare situatie werd geschetst oogst- 
te een stormachtig applaus. 
'Voor de vele lieve vrouwen en een paar 
lieve mannen waar ik mee praat, denk, 
lach, werk, huil of vrij' schrijft Marush- 
ka Lambert op de hoes van de plaat. 
'Herovering' is echter sterker in de leer. 
Zij weigerde op te treden zolang strand- 
paviljoeneigenaar Ger Toonen in zijn 
eigen etablissement verbleef I Als een olifant dwars door de porselein- 
kast daverde een bulldozer dinsdagmor- 
gen door het enkele dagen tevoren opge- 
trokken strandpaviljoen 'Sandy Hill' 
van strandpachter Simon van der Staay. 
Door het afslaan van de motor was het 
gevaarte, dat bij paviljoen 25 't strand 
op reed, onbestuurbaar geworden en den- 
derde de op dat moment lege tent binnen. 
Toen de bulldozer eenmaal tot stil- 
stand kwam was er van de tent niet 
veel meer over dan platgereden schot- 
ten en verbrijzelde kozijnen en ramen. 
Bij de dolle rit liep de bestuurder van de 
bulldozer geen letsel op. 
In de nood leer je je vrienden kennen : 
direkt na het gebeuren kreeg de gedu- 
peerde strandpachter hulp van zijn kol- 
lega's bij het opruimen van de ravage 
en het bergen en sorteren van de delen 
die nog bruikbaar waren. Van der Staay 
zit overigens niet bij de stukken en brok- 
ken van zijn paviljoen neer en wil de 
tent zo spoedig mogelijk weer gaan op- 
bouwen om zijn gasten te kunnen ont- 
vangen. Hij is inmiddels in ijltempo aan 
de slag gegeven om het karwei in zo 
kort mogelijke termijn te klaren. De koe- 
rant wenst hem daarbij veel sukses. 


2 maart- 8 maart 1982 

Ondertrouwd: H.Kinneging en M van 
Wijk. 

Geboren: Leo Erwin zv P.Ch.L. Bon- 
kerk en K. Steen. 

Overleden: Jan Koper, oud 67 jaar; 
Sieberigje de Nobel geb. Rijninks, oud 
89 jaar; Anna Margaretha Kalff geb. 
Schut, oud 80 jaar; Engeltje Kerkman 
geb. Schaap, oud 79 jaar; Jan Koning, 
oud 85 jaar; Jeanette Staal geb. Trijtel, 
oud 93 jaar. 
Vrijwiliige Hulpverlening 17373 

SOMS praat je mat een 
vreemde wat gemakkelij- 
ker over dingen die je 
dwars zitten. 
aa n de ran d van zandvoort: 

woonwagenkamp in opspraak 
kerkdiensten Op gezette tijden steekt her en der in 
Nederland het 'probleem' van de woon- 
wagenbewoners de kop op. Dat zij ook 
in Zandvoort letterlijk en figuurlijk aan 
de rand van de samenleving staan, 
kwam nog eens tot uiting in de kommis- 
sie financiën die afgelopen maandag ver- 
gaderde. Boze en bezorgde woorden wis- 
selden elkaar in snel tempo af, toen 
de bewoners van het Keesomplein ter 
sprake kwamen. 

Aanleiding daarvoor was de begroting 
van 1982 en de financiële tekorten over 
de jaren '73 tot en met '81 van het 
woonwagenschap Zuid-Kennemerland. 
De forse som gelds die de gemeente Zand 
voort ter dei<king op tafel diende te leg- 
gen, f. 110.000.- bracht een eksplosie van 
gram teweeg in de kommissie. 
Flieringa (inspraak nu), toch al geen 
groot voorstander van de doorgaans 
kostbare bovengemeentelijke regelingen, 
fulmineerde in èèn adem tegen hetWoon 
wagenschap, de Rijksoverheid en de elf 
woonwagengezinnen aan het Keesom- 
plein. Tegen het schap omdat het een 
bodemloze put bleek te zijn; tegen de 
rijksoverheid die na jarenlang touwtrek- 
ken weigerde de oplopende verliezen te 
vergoeden; en tenslotte tegen de woon- 
wagenbewoners zelf, die wel veel rom- 
mel en narigheid in de gemeente depo- 
neerden, maar niet eens bereid bleken 
hun stageld te voldoen. Wat Flieringa 
betrof scheelde het maar weinig of de 
boosdoeners werden over de gemeente- 
grens gezet. Hij deed tevens de sugges- 
tie maar uit het Woonwagenschap te 
stappen als de situatie niet drasties ver- 
anderde. Wat dat laatste betreft kon 
Aukema hem wel tegemoet komen: het 
Woonwagenschap wordt volgend jaar 
opgeheven. De woonwagenkampen 
komen onder gemeentelijk beheer. Een 
vervelende bijkomstigheid is echter dat 
de kosten voor de gemeente dan aan- 
zienlijk zullen toenemen. 
Ook van der Moolen (pvda) wond zich 
op over het gedrag van onze medebur- 
gers aan de rand van Zandvoort. De 
achterstallige gelden konden niet eens 
geïnd worden aan het Keesomplein want 
er was geen ambtenaar die zich er durfde 
te vertonen. En dat terwijl de zand- 
voortse gemeenschap wel braaf gezorgd 
had voor een mooi kamp met behoor- 
lijk voorzieningen. Ingwersen (cda) be- 
keek het iets afstanderlijker. 
Veel gemeenten zitten in eenzelfde si- 
tuatie, de problemen met de woonwa- 
genbewoners kunnen niet doorgescho- 
ven worden, we zullen er derhalve mee 
moeten leren leven. 

De voorzitter hield de vergadering voor 
dat de kommissie financiën niet de 
aangewezen plaats was om over de 
maatschappelijke aspekten uit te wei- 
den. Zandvoort neemt deel aan het Woon- 
wagenschap en kan zich nu eenmaal 
niet zo maar onttrekken aan de ge- 
maakte afspraken. Na deze ontnuchte- 
rende mededeling ging de kommissie 
hoofdschuddend en tegen heug en meug 
akkoord met het voorstel van b en w 
om aanvullende middelen ter beschik- 
king te stellen. 

Maar niet dan nadat de knellende vraag 
of dit alles nog wel verantwoord was 
ten opzichte van de overige burgerij 
doorgeschoven was naar de kommissie 
Maatschappelijk Welzijn. Gezien de 
moeite waarmee die kommissie agenda- 
punten bijeensprokkelt, een kollegiaal 
gebaar. 
HERVORMDE KERK 
zondag 14 maart a.s.: 
10.00 uur : ds. c. mataheru 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 14 maart a.s.: 
10.00 uur : ds. c. mataheru 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 13 maart a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang 
zondag 14 maart 1982: 
9.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. 

st. ceacilia koor. 

PROTESTANtENBOND 

zondag 14 maart a.s.: 

10.30 uur : prof.dr. A. van Biemen. initiatieven uit de Provincie. Op 1 a- 
pril a.s. zal in de provinciale kommis- 
sies voor Kulturele Zaken en Ekono- 
miese Zaken een notitie over dit on- 
derwerp besproken worden, waarbij 
onder meer de ondersteuning van de 
aanwezige werklozenkomitees aan de 
orde komt. Een gekombineerde verga- 
dering, omdat het aksent, dat aanvanke- 
lijk op sociaal kulturele aktiviteiten 
lag, onder invloed van de rijksoverheid langzamerhand verschuift in de rich- 
ting van (onbetaalde) arbeidsaktivitei- 
ten. Pas na de bespreking in de provin- 
ciale kommissies zal het onderwerp 
ter tafel komen in het Gewest en 
het intergemeentelijk wethoudersberaad. eanduoürtee hoeranh zov kwam na zwak begin 
toch nog goed op dreef Woensdagavond bleek dit gebaar in de 
kommissie Maatschappelijk Welzijn 
overigens verspilde moeite. Bovenge- 
noemde vraag, aangedragen door Nel 
Vreugdenhil (d'66), kon door kommis- 
sievoorzitter van der Mije kort worden 
afgedaan: het is heel simpel, het is 
maatschappelijk onverantwoord, maar 
er is niets aan te doen. Genoemde kommissie zag verder geen 
heil in een afzonderlijk zandvoorts 
werklozenbeleid. Het wachten is op Het was niet ondenkbaar dat 'Auf der 
griinen Wiese", de in '36 door de praag- 
se komponist Jara Benes geschreven ope- 
rette, waarover ZOV public relation 
man Jan van der Werff de laatste tijd 
regelmatig de loftrompet stak, in wer- 
kelijkheid best eens kon tegenvallen. 
En we moeten eerlijk zeggen dat het 
daar in het begin van de eerste uitvoe- 
ring afgelopen dinsdag in de Haarlemse 
Stadsschouwburg nog naar uitzag ook. 

Het Zandvoorts Operette Begeleidings- 
orkest speelde (de hele avond trouwens) 
te hard waardoor de solisten zich vaak 
moesten inspannen om er bovenuit te 
komen, en verder kwam het verhaal 
vrij moeizaam op gang. Na verloop van 

mevr. Kraan-Meeth 

tijd kreeg het publiek echter toch be- 
langstelling voor de jonge stelletjes die, 
zoals in operette's gebruikelijk is, el- 
kaar pas na een reeks misverstanden 
in de armen konden sluiten. Dat waren 
maar liefst drie paren, te weten barones 
Renée Felseck (Martha Koper) en haar 
rentmeester Heinz Liebling (John Pie- 
ters), professor Bamberg (Jan van der 
Werff) die huisdieren met in 't wild Ie- ~ 
vende eksemplaren wil kruisen maar 
door zijn liefde voor de boswachters- 
dochter Liesl (Carla Vermeer) daar niet 
toe komt. Het derde stel is een vurige 
Spaanse schone Lola (Gerry van Eig), die 
haar oog heeft laten vallen op Bobby 
Wittgenstein, een weense graaf. De re- 
gie had Rudolf Vogler, die de niet ge- 
ringe prestatie leverde om daarnaast de 
belangrijke rol van Pankraz, de kon- 
stant onder invloed verkerende bos- 
wachter te spelen die hij naar onze 
mening echter te nadrukkelijk gestalte 

-SËt . 

Martha Koper en John Pieters zorgden voor 
vokale hoogtepunten terwijl hun samen-, 
spel als altijd stijlvol was. Vlot en gede- 
cideerd was het optreden van Gerry van 
Eig, die ons hoe langer hoe beter gaat 
bevaHen^Carla Vermeer, een verrassing 
tijdens de verleden jaar november opge- 
voerde oporette-cocktail, heeft de be- 
lofte die haar optreden toen inhield waar gemaakt. Een leuke verschijning, 
aardige stem, goede artikulatie en een 
uitgesproken komies talent en ook uit 
dien hoofde een prima partner voor 
Jan van der Werff. Tal van kostelijke 
momenten waren dan ook aan dit stel 
te danken, waaronder de verrassende 
station-scène met als slot de tul- 
pen die tijdens het spelen van het be- 
faamde lied royaal de zaal in werden 
geworpen. We blijven nog even bij het 
toneelspel en noemen dan de verma- 
kelijke scène met Rudi Vo gler en^Jan 
van der Werff, waarin laatstgenoemde 
werd ingewijd in de geheimen van de 
jacht. Het open doekje dat er op volg- 
de was volkomen terecht. Ook de an- 
dere medewerkenden kwamen tot goe- 
de prestaties, te weten Cor Bol die 
heel verdienstelijk de hofhoutvester 
Huber gestalte gaf. Ton Kasper als Bob- 
by Wittgenstein, Jobs van Ommeren 
die een aardige typering gaf van Cres- 
zens, de vrouw van Pankraz, Wim van 
der Moolen als burgemeester en Piet 
Bol die de rol van Baron Felseck toebe- 
deeld had gekregen. Het meest natuur- 
lijk spel leverde de teckel Lady. Door 
prof. Bamberg aan een lijn meegevoerd 
bleef zij konstant omkijken naar haar 
tussen de koelie sen staande e igenares. 
Bovengenoemde solisten werden bijge- 
staan door een verdienstelijk zingend 
koor, waaruit de buren van het land- 
goed, boeren en boerinnen, knechten, 
jagers en artisten gerekruteerd waren. 
De dansjes van het sterk verjongde bal- 
let kwamen goed uit de verf. Greta Kies- 
ser ziet met dit jeugdige achttal kenne- 
lijk meer mogelijkheden. Aan het slot 
van de bijzonder geslaagde voostelling 
waarbij de optredenden door het 
enthousiaste publiek met een staande 
ovatie werden beloond bracht Jan van 
der Werff dank aan dirigent Henry ter 
Voort, regisseur Rudolf Vogler, de re- 
gie-assistenten llona en Nico Oudshoorn, 
choreografe Greta Kieser, souffleuse 
Letty Jansen en last but nog least repe- 
titor Dico van Putten. Ijol.iiiijUjlu: (Hlrcssm 14444 Politic (allMn noodgwalhn) 

12000 Brandmaidingan 

13043 Politia 

14841 Gamaantasalcrauria 

17947 Informatiaburo VW 

18063 Stichting Wijlcraad Nw. Noord 

(023) 242212 Automobiëlljadrijf 

Flintarman, ZandvoortMiaen 

365, Bantvald 

DaiiiatM daalariarvioa 
12323 Rinico autotachnielc, warlc- 

plaatt en magazijn. 
13360 Rinko varicoopcantrum, niau- 

we en gebruiicta Ranaults. 
12135 Zandvoortse Koerant b.v. 

Achterweg 1 

medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 13 en zondag 14 maart a.s.: 
zuster Th. de Roode, Noorderstraat 30 
tel. 16358. 

GESLACHTSZIEKTEN 
voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht) 

KPÖTHÉElS Zeestraat Apotheek, N. . 
V. BerkeL Zeestraat 71, teL 13073. eanduoortse hoeranh ZANDVOORT'75 BEZORGT 
AALSMEER OPNIEUW VERLIESPUNT 

Voor ruim 250 toeschouwer speelde 
Zandvoort'75 in Aalsmeer tegen de 
gelijknamige koploper van de ranglijst. 
Het enige verliespunt van Aalsmeer 
stond al op naam van de zandvoorters 
(1-1), Z'75 nam na een kwartier spelen 
de leiding door een'doelpunt van Karel 
van der Reijden, maar 5 minuten later 
al kwamen de gasten via Conbee op ge 
lijke hoogte. Doelman Gansner van 
Z'75 moest in deze fase enkele malen 
in aktie komen om schutter Koningen 
van doelpunten af te houden. Ruud 
van der Putten bekroonde een solo 
met een haarscherpe voorzet die door 
van de Reijden verzilverd werd. Rust- 
stand 1-2. 

Na de rust tekende Vreeken bij een 
schermutseling voor het Zandvoortse 
.doel opnieuw de gelijkmaker aan, 2-2. 
Een niet aflatend Z'75 wist voor de 
derde maal op voorsprong te komen 
door een treffer van Gerard Nijkamp. 
Harry Baars en Rob van de Bergh 
kwamen daarna nog heel dicht bij een 
doelpunt. Een omstreden strafschop 
gaf Aalsmeer alsnog kans op de defini- 
tieve gelijkmaker : Piet Koningen gaf 
Hans Gansner het nakijken. Eindstand 
3-3. 

TURNKAMPIOENSCHAP OSS 

Iris Kuijken is bij de oudste meisjes van 
OSS turn-kampioenne geworden en ont- 
ving hiervoor de oud-burgemees- 
ter A. Nawijn beker. Bij de jongste 
meisjes legde Sacha Schuurman beslag 
op het kampioenschap waarmee zij in 
het bezit kwam van de jeugdbeker. In 
de finale van de onderlinge wedstrij- 
den in de Prinsessehal eindigde achter 
Iris Kuijken de meisjes Kirsten Ver- 
heugen en Anja van de Bos, resp. op 
de tweede en derde plaats. Achter 
jeugdkampioene Sacha Schuurman 
aiiotikmode 

Houdt op dinsdag 

23 maart 1982 haar 

vooijaars- en zomer- 

modeshow 

In de Dauphin-zaal 
van hotel Bouwes 
worden een middag- 
én een avondshow 
gegeven... 

Kaarten voor deze 

belevenis af 30.-, 

inklusief caf é-complet 

én champagne-cocktail, 

zijn verkrijgbaar in 

onze zaak... 

ü bent daar ook weUcom ! 

anoiikiiiode 

Thorbeekestraat 11 / Zandvoort 
Telefoon 02507 -170 97 plaatsten zich Maureen Bal en Natascha 
Kraaijenoord. Bij de finale van de on- 
derlinge wedstrijden voorde oudste 
jongens van OSS werd Huib Deinum 
kampioen en kwam hiermee voor een 
jaar in het bezit van de L.N. v.d. Bos 
bokaal. Marcel Elzinga werd tweede en 
Vincent van Noord derde. De officiële 
huldiging van de nieuwe kampioenen 
zal plaats vinden tijdens de op 30 
maart a.s. in hotel Keur aan de Zee- 
straat te houden algemene ledenverga- 
dering van de sportvereniging. vuillaadstation blijft en wordt vernieuwd foto Jacob Koning De kosten van renovatie van het vuil- 
laadstation aan de kop van de Van 
Lennepweg lopen al aardig naar het 
miljoen, f. 920.000.- om precies te 
zijn. 

Het grootste gedeelte van dat bedrag 
was eind 1980 al door de raad goedge- 
keurd. Pas in oktober 1981 werd 
met het gewest Kennemerland defini- 
tief overeenstemrning bereikt over de 
handhaving van het vuillaadstation in 
Zandvoort. 

In de raadsvergadering van vorige week 
dinsdag gaf de raad het groene licht 
voor een aanvullend krediet van 
f. 335.000.-. Er komt o.a. een verdich- 
tingsinstallatie waardoor een hoge 
graad van belading van de vuilniswagons 
mogelijk wordt. Naar verwachting levert 
dat een netto rendement van f. 54.000.- 
per jaar op. 

Alleen mevrouw Vreugdenhil (d'66) 
had aanvankelijk enige bedenkingen te- 
gen de kostbare uitgave. Het vuillaad- 
station staat in een voor de ruimtelijke 
ordening en mogelijke toekomstige wo- 
ningbouw belangrijk gebied. Zij vroeg 
zich af of het station niet een sta in 
de weg zou blijken te zijn en overwoog 
verplaatsing. Wethouder Termes hielp 
haar uit de droom. Verplaatsing is on- 
betaalbaar. 
ALLE KOMMISSIES VOOR EKSPERIMENT 
MET AFSLUITING VAN VERKEERSTUNNELS Het is nu vrijwel zeker dat het voorstel 
van b en w om de onderdoorgangen 
van de Lorentzflats definitief voor 
auto's en motoren af te sluiten (zie 
koerant van j.l. dinsdag) het in onge- 
wijzigde vorm niet zal halen. 

In navolging van de kommissie van pu- 
blieke werken gaven deze week ook 
de kommissies van financiën en van 
algemene zaken de voorkeur aan een 
proefperiode van een half jaar of lan- 
ger. In die tijd kan men nagaan of 
de verkeersveiligheid er door wordt 
bevorderd en er geen nadelige effekten 
zijn voor o.a. het verkeer in de Celsius- 
straat. Het kollege vraagt voor de 
permanente afsluiting van de verkeers- 
tunnels een krediet van f. 35.000.- 
maar de kommissies vinden dat met een veel lager bedrag kan worden 
volstaan om de tijdelijke voorzieningen 
te treffen. B en w zullen dit advies 
nader in overweging nemen. 

De drie kommissies zijn verdeeld over 
de aanleg van zeventien parkeervakken 
tb.v. de meest noorderlijk gelegen 
flats aan de Keesomstraat. Het gemeen- 
tebestuur vraagt voor deze voorziening 
een bedrag van f 20.000.- aan de raad, 
maar een aantal kommissieleden is van 
oordeel dat er bij de flats nog ruimte 
genoeg is om te parkeren. Gelet op de 
tegengestelde opvattingen van de kom- 
missieleden ziet het er op dit moment 
niet naar uit dat de raad zal instemmen 
met het aanbrengen van de parkeervak- 
ken, waar door de flatkommissie met 
klem op is aangedrongen. invloed bewoners nw unicum 
vergroot De bewoners van Nieuw Unicum hebben 
de stap van inspraak naar echte mede- 
zeggenschap gemaakt. Wat elders veel 
besproken maar zelden gerealiseerd 
wordt, is in het centrum voor lichame- 
lijk gehandikapten wel gelukt. Vorige 
week werd officieel de instelling van 
een bewonersorganisatie vastgelegd. 
De bewoners kregen daarmee op basis 
van evenredigheid zitting in de be- 
leidsorganen van het centrum. Behalve 
greep op de besluitvorming in staf en be- 
stuur heeft de bewonersorganisatie 
tevens een instemmingsbevoegdheid 
voor die zaken die hun welzijn direkt 
treffen. Zonder goedkeuring van de 
vertegenwoordigers van de bewoners 
kunnen in die sfeer geen maatregelen 
doorgevoerd worden. De vertegen- woordigers zijn begin dit jaar na ver- 
kiezingen aangewezen, twee perso- 
nen per woonvleugel. Naast beharti- 
ging van de materiele belangen van 
de bewoners, zal in de toekomst door 
de organisatie veel aandacht geschon- 
ken worden aan de bescherming van de 
de persoonlijke levenssfeer van de be- 
woners en aan het vergroten van hun 
eigen verantwoordelijkheid. Wat de 
demokratisering betreft heeft Nieuw 
Unicum door deze ontwikkeling een 
voorsprong genomen op soortgelijke 
centra in het land. Een voorbeeld dat 
navolging verdient. 
T LUIFELTJE 

WOL EN HANDWERKZAAK 

Grote Krocht 26 - 2042 LX Zandvoort 
Telefoon 02507-1 7423 a anbieding 

wol 

3 bollen halen 2 betalen de Gouwe 

natuurvoeding 

Voor onbespoten groete en fruit, natuur- 
brood, koek en gebak. 
Biologische granen, peulvruchten, miso, 
tofu, tempeh. 

Grote keuze biologische wijnen en natuur- 
bier. 

U kunt telefonisch bestellen en wij bezor- 
gen gratis. 

Vrijdag en zaterdag appelgebak uit eigen 
oven voor f. 1.-. 

P.S. Vanaf 1 februari nieuwe eigenaars. 

Haltestraat 28 - tel. 16948 
Voor het komende zomerseizoen heeft 

Zwembad ,De Eïuinpan' 

plaats voor SEIZOEN MEDEWERK(ST)ERS 

Van half mei tot eind augustus, leeftijd min. 19 
jaar, en in bezit van zwemvaardigheidsdiploma. 

Sollicitaties : 

,DE DUINPAN' 

Vondellaan 57 -Tel. 1 21 70 
snackbar de frietp ot - snackbar de frietpot • snackbar de 

f - "de frietpot" 

■S Vanaf 1 april hoeft u niet ver meer te lopen . 
!5 want dan is snackbar "de frietpot" door de 
:S week van 3.00 tot 24.00 uur open.. 
I zaterdag van 1 2.00 tot 24.00 uur ^ 

T zondag van 1 2.00 tot 20.00 uur 

Q. Tot 31 maart op woensdag onze friet 
.^ nog steeds voor een piek 

QJ - 

"2 Jacqueline 


en Arnoud ^ Vondellaan 1 B & tel. 1 62 27 
ap jeq)|Osus - lodiau^ sp jeq^joeus - lodiau^ ap jeq>|3eus CENSE MAKELAARS O.G. 

zoeken voor het kantoor te Zandvoort een 

MEDEWERK(ST)ER 

In de leeftijd van 16 - 18 jaar, en in het bezit 
van een HAVO of MAVO diplonna en typedi- 
ploma. 

De werkzaamheden bestaan uit: 

• het ontvangen van cliënten 

• het bedienen van de telefoon 

• het verrichten van lichte administratieve-- 
en typewerkzaamheden. 

Het ligt in de bedoeling gegadigden een tij- 
delijk dienstverband aan te bieden van één 
jaar. Omzetting in een dienstverband voor 
langere termijn behoort tot de mogelijkhe- 
den. 

Schriftelijke sollicitaties aan het adres: 
Jhr. Quarles van Uffordlaan 2, 
2042 PR Zandvoort. STRANDPAVILJOEN 9 
heeft Inmiddels wel een naam gekregen. 
Even voorstellen 

CLUB MARITIME 

Plaats ongewijzigd namelijk direkt ten 

zuiden van de Rotonde 

Opnieuw een attractieve aanbieding, nu 

voor het weekeinde van 13 en 14 maart: 

sateh van verse varkenshaas met stokbrood 

2 soorten boter en vruchten 

voor f 7.~. 

Natuurlijk hebben wij ook allerlei andere 
happen voor leuke prijzen. 

Dus graag tot ziens in 

CLUB MARITIME 

O ja, vanaf 15 april a.s. is tevens ons strand- 
restaurant geopend. vrijdagavond 19 maart om 20.00 uur 
in hotel keur - zeestraat 

modeshow 

m.m.v. "de wurf", parfumerie v.d. werff, 
van steijn schoenen en spaans duo "tikal" 

Toegang: incl. koffie en gebak en een 

champagnecocktail f. 12,50 

kaarten verkrijgbaar hij Grote Krocht 19 - Zandvoort 
Tel. 02507-17878 Het Kinderwinkeltje is 
WEER OPEN 

met volop zomerkleertjes 

in 
de nieuwe zomerkleurtjes 

Buureweg 1 - Zandvoort 
tel. 16580 
«ERSTEEGE 

* tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 12129 omroepers THUISNAAISTER heeft 
weer tijd. Bekleden van 
bankstelkussens, boot- en 

^tuinstoelen. Tel. o2 

"tel. 023 - 322961 GEVRAAGD pittig meisje 
die héél goed kan paard- 
rijden, voor het uitrijden 
van mijn paard (harddraver). 
Tel. 18743 tussen 20.00 en 
21.00 uur. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieksr 
kunttg^itreparatie. etc. 
A-RIEMAN 
TekfooB 14365 

VERDWENEN 
maar niet vergeten. . . 
aktie van 
Amnesty International 

VERDWENEN, maar niet ver- 
gëten. Waar is Renato Ticona 
Estrsda uit Bolivia? M. L. 
Bridhoven. 

Verdwenen, maar niet verge- 
ten. Waar is GERARDO MA- 
RIA BRUGO. uit Argentinië? 
Karel en Elske Baracs. 

„VERDWENEN", maar niet 
vergeten. Waar is Carlos Tay- 
ag uit de Filippijnen? Chris en 
Miep Strutjens te Wijchen wil- 
ten antwoord. 

VERDWENEN, maar niet ver- 
geten. Waar is GERARDO 
MARIA BRUGO uit Argenti- 
nië? vraagt Janny Nuyt, 
Voorst. . 

„als ze zeggen 

dat ik 'verdwenen' ben 

geloof ze niet 

als ze zeggen 

, dat ik dood ben 

geloof ze niet 

tof ze zeggen 

hoe 

waarom 

wie" 

daan bronkhorst, ko braun. 

VERDWENEN, maar niet ver- 
geten. Waar is RENATO TI- 
CONA ESTRADA uit Bolivia. ETTUn 

woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar: 

1. de flatwoning 
KEESOMSTRAAT319 

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, berging, lift, blokverwarming. 
Huurprijs f. 547,30 per maand. . 

2. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT 497 

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, berging, lift, blokverwarming. 
Huurprijs f. 594,80 per maand. 

B & W verlenen voor deze woningen slechts 
woonverguuning aan: 

a. gezinnen 

b. 2-persoonshuishoudens. 

De toewijzing van deze woningen geschiedt 
in volgorde van het lidmaatschapnummervan 
de vereniging. Belangstellende leden dienen 
uiterlijk op dinsdag 16 maart 1982 vóór 7 uur 
des avonds, schriftelijk te reageren. Wan- 
neer men belangstelling heeft voor meerde- 
re woningen, kan men dat kenbaar maken in 
één brief; het is niet nodige voor iedere wo- 
ning een aparte brief te schrijven. Bij de in- 
schrijvi ng dient u het lid maatschaps nummer 
en de geboortedatum te vermelden. Tevens 
dient u de woningen in volgorde van voor- 
keur aan te geven. 

Reacties kunt u deponeren in de brieven- 
bus van het kantoor op het adres :Thomson- 
straat 1 . 

Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. 
De beoordeling voor het verkrijgen van een 
woonvergunning berust bij het vollege van 
Burgemeester en Wethouders van de ge- 
meente Zandvoort. 

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal 
eerst op donderdagmiddag 18 maart 1982 
om 2 uur in het gevelkastje aan het kantoor 
worden gepubliceerd. 

RUILRUBRIEK MAART 1982 

1. aangeboden: 4-kamerflatwoning 

Keesomstraat, huurt. 441,60 p.m. 
gevraagd: bovenwoning 

2. aangeboden: 4-kamerflatwoning 

Flemingstraat, huur f. 382,35 p.m. 
Gevraagd: een 3-kamerflat of andere klei- 
nere woning 

3. aangeboden: eengezinswoning (4 kamers) 

Trueubstraat, huur f. 233,40 p.m. 
gevraagd: kleinere eengezinswoning in 
het dorp 

4. aangeboden: eéngezins(hoek)woning {5 

kamers en zolder) W. Kloosstraat 
huur f. 256,75 p.m. 
Gevraagd: kleinere (eengezins)woning 
niet in noord. 

Woningruil geschiedt alleen volgens de richt- 
lijnen van de ruilregeieing. Hierin staat o.a. 
dat bij toewijzing van een verenigingswoning 
iemand lidmaatschapnummer vervalt en 
men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op 
het, op 't moment van verhuizing, hoogst 
uitgereikte lidmaatschapsnummer OMLIJSTINGEN 

voor uw 

platen - borduurwerk - schilderijen 

bij 

creatief BUUREWEG 7 Zijstraat KERKSTRAAT 
Tel. 02S07 - 17367 
c'estbon 
Duivenvoorden 

Hdgédtjam-ffopend ° 

TELEFOON 

02507- 12824 Reserveer tijdig uw tafel 
HALTESTItAAT49 ZANDVCXMT V 
^ — li»i een oashnij oei 
Zeestraat 49-51 2042 LA Zandvoort Tel. 02507-12023 

feest, vergadering of partij 
HOTEL KEUR 
ontvangt u hartelijk en gastvrij Autobedrijf 
Versteege B.V. 

Pakveldstraat 21 Zandvoort; 
Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 1 2060 3a. £. Saa«(u« & %n. 

WONINGINRICHTING tindi 1923 
HaltMtraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759 LUXAFLEX Jaloezieën. 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflaxdaalar 

Wij maken gaarne vrijblijvend offert*. AFNEEMBARE VOORZETRAMEN 'bestendig. Aluminium proHel. 
Levertiaar in de Ideuren: 
gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen 
en geanodiseerd aluminium 

SNELLE LEVERING. 

vakkundig geplaatst. 

profielen en modelvoorzetramen 

voorradig. 

Bij uw vakhandel 

schildershal C J. Paap 

Hofdijkstraat 24 

Tel. 12206 

Nieuw Nieuw Nieuw 
Videotheek Zandvoort 

Postbus 374. 

2040 AJ Zandvoort 

Bel voor prijsopgave 

en titellijst 

02507-18326 

tussen 16.00-18.00 uur/ 
behalve zondags 
Wij bezorgen en halen de 
. banden bij u thuis. 
Installaiie bureau 

OROENEIIEIN B.V. KAI\/iERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT 

TEL. 02507 18484* 82e jaargang no. 20 dinsdag 16 maart 1982 
ESndu 
dit nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie; postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achtenA/eg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, ( 37.50 per post 
korpschef 
burgers in De korpschef van de zandvoortse poli- 
tie, de heer Menkhorst, lijkt in niets 
op de opperveldwachter of ijzervreter 
die sommige mensen nog steeds op 
die post schijnen te verwachten. Als 
een volleerd hedendaags manager ant- 
woordt hij zèkelijk en openhartig op 
de vragen die de Koerant hem stelt 

Aanleiding voor het gesprek is de op 
handen zijnde reorganisatie van het 
politiekorps van de badplaats, zoals de 
afgelopen weken besproken is in de 
diverse raadskommissies. Waarom zo'n 
reorganisatie dringend nodig is, wordt 
door de bedrijfsleider van dit wel heel 
speciale bedrijf geduldig uiteengezet. 
Sinds de jaren '40, zo begint hij wat ' 
peinzend, is aan de organisatie van de 
politie eigenlijk nauwelijks iets veran- 
derd. Als er nieuwe problemen te 
voorschijn kwamen, werd daarop ge- 
reageerd door uitbreiding van de korp- 
sen, een sterktebeleid, en door het in- 
voeren van steeds meer specialismen. 

Zo werd het verkeersprobleem in de 
groeiende welvaartsstaat aangepakt 
door een aparte verkeersdienst, de toe- 
name van druggebruik en drughandel 
was aanleiding voor een aparte narcoti- 
cabrigade enzovoort. Het is niet langer 
mogelijk, aldus Menkhorst, voor elk 
opduikend maatschappelijk vraagstuk 
steeds meer mankracht te eisen of 
nieuwe specialismen in 't leven te 
roepen. De gevolgen van zo'n beleid 
worden al snel zichtbaar: versnippe- 
ring van mankracht, kommunikatie- 
moeilijkheden en misschien wel het 
grootste gevaar van alles: de politie- 
agent als vakidioot, keurig opgeborgen 
in zijn eigen kleine hokje, afgesneden 
van de samenleving om hem (en soms 
haar) heen. Juist dat gevaar noopte tot 
een herbezinning op de organisatie en 
het funktioneren van de politie. 

Wanneer is die bezinning nu op gang 
gekomen ? Bijna verontschuldigend 
verwijst Menkhorst naar de jaren eind 
1960 begin 1970. Traag malen de 
ambtelijke molens. De maatschappij 
holt verder. Maar ministeriele projekt- 
groepen, nota's, rapporten en lange, 
lange jaren van studie hebben de 
grondideeën niet onder tafel kunnen 
werken. Het demokratiseringsproces 
uit de jaren '60 kan ook aan de politie 
niet voorbijgaan. Het onvoorwaardelijk 
geloof in de autoriteit is voorbij, de 
gezagstrouw niet meer vanzelfsprekend. 
Menkhorst is zeer gedecideerd over die 
jaren: 'macht is een koek, als je die op- 
eet, ben je hem kwijt'. 

Wat moet er nu precies veranderen 
binnen het korps ? 
Over konkrete maatregelen wil de 
korpschef op dit moment niet uitwei- 
den. Suggesties van zijn kant zouden 
de bestaande gezagsverhoudingen weer 
ekstra naar boven halen en een onjuis- 
te druk kunnen uitoefenen op de werk- 
groep, samengesteld uit alle geledingen 
van het korps, die op dit moment druk 
bezig is voorstellen uit werken ter ad- 
visering van de korpsleiding. Geheel in 
nieuwe stijl dus. Maar filosoferen wil 
hij wel. Van het grootste belang is het 
herstellen van het kontakr met de bur- 
gerij. Er is een kloof gegroeid tussen 
txjrgers en politie, een kloof die on- 
der meer gedicht moet worden door 
een andere taakopvatting bij de politie. menkhorst: vertrouwen van 
politie moe 
foto Jacob Koning 
Menkhorst : 'Macht is een koek, als je die opeet, ben Je hem kwijt'. Verantwoordelijk zijn voor de veilig- 
heid van de zandvoortse bu rgers en voor 
de openbare orde betekent méér dan 
symptoombestrijding. Het betekent 
aandacht voor de problemen van men- 
sen in een ingewikkelde maatschappij. 
Problemen die voortdurend verschui- 
ven en waar niet altijd even adekwaat 
op ingespeeld wordt. 
In het zandvoortse korps is men het 
er in grote lijnen over eens: Om die 
problemen te kunnen herkennen is 
een breder overzicht nodig van wat 
zich afspeelt in de samenleving, min- 
der specialismen, minder nadruk op 
rangen en standen, spreiding van ver- 
antwoordelijkheid. En ook de 'gewone' 
straatagent moet zijn ervaringen in 
kunnen brengen in het politiebeleid. 
Demokratisering dus. 

Nadenkend zegt de korpschef: 'Het 
vertrouwen van de burgers in de poli- 
tie moet groeien. Dat gaat niet vanzelf. De politie moet daarvoor uit zijn hokje 
komen, weer tussen de mensen staan. 
Ook letterlijk: zijn auto uit, achter zijn 
buro vandaan'. Menkhorst acht het zijn 
taak om samen met zijn mensen een 
systeem te bedenken, een organisatie- 
vorm waardoor daarvoor tijd vrijkomt. 
Tijd en ruimte om problemen te signa- 
leren, voordat het echte problemen 
worden. Want voorko'men is beter dan 
genezen. 

Hoe snel is dit alles nu te realiseren ? 
En hoeveel spanning levert het op? 
Op die vragen reageert de chef pragma- 
ties. Het tempo van verandering is af- 
hankelijk van het korps. Waar verschil- 
lende opvattingen bestaan, moet een 
gemeenschappelijke noemer gevonden 
worden. 2o zijn er voor- en tegenstan- 
ders van wijkgericht werken, dichter 
bij de burgers, met kennis van hun situ- 
atie. Daar moet een vorm voor gevon- 
den worden. De voordelen en nadelen dienen in alle rust afgewogen te wor- 
den. Dat gaat niet van de ene dag op 
de andere. En wat de onrust in het 
korps betreft, die is heel vanzelfspre- 
kend overal waar verandering plaats- 
vindt, waar het eigen funktioneren 
terdiskussie staat. Onrust kan zelfs 
heel positief werken. Wel is het zaak 
de vinger aan de pols te houden. Een 
door Menkhorst voorgesteld organisa- 
tieburo zal dan ook het proces begelei- 
den, de veranderingen toetsen op hun 
doelmatigheid. Over één ding is Menk- 
horst heel stellig : er mag dan wat on- 
rust zijn, er is ook veel enthoesiasme. 
Het politiekorps wil de jaren'80 in. wiiiH • Als vervolg in de zaak van diefstallen 
en inbraken gepleegd door een drietal 
Zandvoorters (zie de koerant van 9 
maart) werden afgelopen vrijdag weer 
twee Zandvoorters aangehouden. 29 
Misdrijven zijn tot nu toe opgehelderd. 
Het onderzoek wordt voortgezet. 

• Zondag jongstleden brak een massale 
vechtpartij uit op het voetbalveld van 
TZB. Direkt na afloop van de wedstrijd 
tegen de Meer, door TZB gewonnen met 
3-2, werd de scheidsrechter door een 
van de gasten keihard tegen het hoofd 
geschoten. Daarna traite een speler 

- van de Meer de kleedkamerdeur dicht 
op het moment dat een TZB-er zijn 
hoofd door de opening stak. De vecht- 
partij die hierop volgde werd door de 
politie tot een eind gebracht. 

• Diefstal van fietsen en auto's was 
ook afgelopen week heel gebruikelijk. 
Iets anders is de diefstal van een drach- 
tig schaap vanaf een landje op het bin- 
nenterrein van het circuit en de dief- 
stal van een 2 meter hoge plant uit de 
nal van een flatwoning aan de Lorentz- 
straat. 

• Op vrijdag 26 en zaterdag 27 maart 
a.s. sluit de toneelvereniging 'Wim Hil- 
dering' het winterseizoen '81-'82 af 
met de opvoering van de komedie 'En ik 
dan' van Annie M.G. Schmidt. Beide 
voorstellingen vinden plaats in het ver- 
enigingsgebouw 'De. KVocht' aan de 
Grote Krocht en beginnen om 20.30 
uur. 

• 'Radio Flierefluiter'is de titel van 
een musical die op zaterdag 20 maart 
a.s. zal worden gezongen en geakteerd 
door de jongens en meisjes van de 
zandvoortse padvindersgroepen "Willi- 
brordus' en 'Stel la Maris' in de aula 
van de chr. mavoschool 'Jaap Kiewiet' 
aan de Sophiaweg. De uitvoering begint 
om 20.00 uur. eanduoorhse NoeranI' watéristahdéïi OPNIEUW ZEGE VOOR ZANDVOORTMEEUWEN mrt. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


14 


06.13 


14.12 


18.23 


02.23 


15 


06.44 


14.44 


18.50 


02.51 


16 


07.06 


15.07 


19.23 


03.23 


17 


07.39 


15.40 


20.12 


04.10 


18 


08.37 


16.37 


21.24 


05.22 


19 


10.04 


18.04 


22.52 


06.51 


20 


11.39 


19.38 


— .— 


08.15 


21 


00.17 


08.15 


13.02 


21.02 


22 


01.25 


09.25 


13.54 


21.55 


23 


02.11 


10.13 


14.26 


22.28 


24 


02.46 


10.47 


14.56 


22.58 


Vrijwillige Hulpverlening 


17373 


SOMS praat je met een 


vreemde wat gemakkelij- 


ker over dingen die ie 
dwars zitten. 

Het gaat Zandvoortmesuwen nog steeds 
voor de wind. Eergisteren versloeg het 
eerste elftal het amsterdamse Volewij- 
ckers op eigen terrein met 1-2. In het 
eerste kwartier van het duel in de hoofd- 
stad kwamen de kustbewoners er 
slechts zelden aan te pas, maar naar- 
mate de wedstrijd vorderde slaagden 
zij er in de gastheren terug te dringen. 
In de 20e minuut werd hun inspanning 
met sukses bekroond door een kopbal 
van Duncan Pratt, waarop de keeper 
van Volewijckers het antwoord schul- 
dig bleef, 0-1. Een stand die tot de 
rust, ondanks de pogingen van de voor- 
hoede om de voorsprong verder uit te 
bouwen, gehandhaafd bleef. 
Kort na de hervatting ontsnapte Zand- 
voortmeeuwen ternauwernood aan een 
doelpunt, het schot van een van de voor- 
hoedespelers knalde tegen de paal. Op- 
nieuw wist Zandvoortmeeuwen het ini- 
tiatief van de thuisklup over te nemen 
en dit resulteerde in de 38e minuut in 
een puntgave goal van de voet van Kees 
Bruin, 0-2, Twee minuten later slaagde Volewijckers er in de achterstand met 
een doelpunt te verkleinen door middel 
van een strafschop. Meer zat er voor de 
tegenpartij niet in en Zandvoort kon 
opnieuw een zege noteren in deze 
kompetitie. VERLIES VOOR Z'75 

Zandvoort'75 moest afgelopen zaterdag 
met 2-3 het hoofd buigen voor rivaal 
Hoofddorp. Na een 1-0 achterstand op de 
Hoofddorpers in de eerste helft en die 
na de pauze uitgroeide tot 0-3, zagen 
Ruud van der Putten en Bert van Stave- 
ren kans de kloof te verkleinen tot 2-3, 
Zandvoort'75 deed er vervolgens nog 
van alles aan om de gelijkmaker binnen 
te halen. Maar Hoofddorp hield het 
hoofd koel en Zandvoort moest ten- 
slotte met een nederlaag genoegen ne- 
men. Eindstand 2-3. • Navolgende politieke partijen en 
plaatselijke groeperingen hebben zich 
voor deelname aan de gemeenteraads- 
verkiezingen op woensdag 2 juni a.s. 
bij het centraal stem buro laten regi- 
streren : 

D'66: sekretariaat. Jan Snijerplein 2; 
Inspraak Nu: sekretariaat Kostverlo- 
renstraat 125 ; PvdA: sekretariaat Dr. 
J.P. Thijsseweg 24 ; VVD: sekretariaat 
Duindoornlaan 7 te Bentveld; CDA: se- 
kretariaat Voltastraat 20; Progressieve 
Partij Zandvoort : sekretariaat Zuider- 
straat 5 ; CPN: sekretariaat Celsius- 
straat 243 ; Gemeente Belangen : se- 
kretariaat Schelpenplein 14; De Plek 
van de Niet-S temmer : sekretariaat 
Postbus 139 ; Partij tegen Obstakels 
voor poppodia (P.O.P.): sekretariaat 
Ged. Voldersgracht 20, Haarlem. 
De kandidaten voor de partijen en groe- 
peringen moeten op 20 april a.s. bij 
het stemburo worden opgegeven,waar- 
na zij 2 dagen later tijdens een openba- 
re zitting van genoemd buro een lijst- 
nummer krijgen toegewezen. 

aan n van flatwoningen Vertegenwoordigers van de Werkgroep 
Huisvesting Zandvoort in de Stuurgroep 
êên- en twsepersoonshuisl^oudens heb- 
ben tijdens Mn vorige weel< gehouden 
bijeenkomst van de stuurgroep gepro- 
testeerd tsgsn de weigering van het be- 
stuur van de woningbouwvereniging 
Eendracht Maakt Macht, medewerking 
te verlenen aan een haalbaarheidsonder- 
zoek naar het splitsen van vier-kamer- 
flats in wooneenheden voor alleenstaan- 
den en twee personen. 
In een eerder gehouden bijeenkomst 
van de stuurgroep had deze onn een 
dergelijk onderzoek gevraagd. 

Het EMM-faestuur fs van mening dat 
het voldoende aktiviteiten ontplooit 
tb.v. de huisvesting van één- en twee- 
persoonshuishoudens 'door aktief 
grond aan te kopen en plannen te 
ontwikkelen waardoor dit jaar ruim 
honderd Woningen voor alleenstaan- 
den en kleine gezinnen in aanbouw 
worden genomen'. Door thans mede- 
werking te verlenen aan een haalbaar- 
heidsonderzoek zou de voortvarend- 
heid waarmee EMM het ontwerpen 
en stichten van woningen voor één- 
en tweepersoonshuishoudens ter hand 
heeft genomen in twijfel kunnen wor- 
den getrokken, aldus het bestuur. 

Dat vonden de afgevaardigden van de 
Werkgroep Huisvesting Zandvoort, 
Harpert van Tetterode en Dik Bol, 
ronduit een schijnheilige reaktie van de 
woningbouwvereniging. Zo rekende Bol 
aan de hand van het aantal bij het buro 
volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning geregistreerde woningzoekenden 
uit 'dat de honderd woningen waar- 
mee het EMM bestuur schermt slechts 
een druppel is op een gloeiende plaat'. 
8OO/0 van de zandvoortse woningzoe- 
kenden bestaat uit één- en tweeper- 
soonshuishoudens, aldus Bol. Dat is 
tevens de kategorie met de laagste in- 
komens die er niet toe in staat is een 
duur huis in de vrije sektor te huren 
of zelf een woning te kopen. Hij vroeg 
zich in dit verband af of het nog wel 
zin heeft om van sociale woningbouw 
te spreken bij EMM. 
Van Tetterode was vooral benieuwd 
naar de achtergrond van de afwijzing 
van de eendracht. De gedachte die 
schuilt achter de onwil van de woning- 
bouwvereniging om mee te werken 
aan een onderzoek naar het splitsen 
van grote woonflats. Zou het kunnen 
zijn, opperde Van Tetterode, dat de 
bestuurders van EMM in stilte hopen 
en bidden dat de gezinnen in de naaste 
toekomst weer zullen opbloeien ? Aan 
zijn blik viel duidelijk af te lezen dat 
dit waarschijnlijk een vrome wens en 
een onverhoord gebed zal blijven. 

Zowel hij als Dik Bol drongen er bij de 
voorzitter van de stuurgroep, wethou- 
der Jan Termes, op aan alsnog pogingen 
te ondernemen de woningbouvwereni-- 
ging er toe te bewegen met een haal- 

werkgroep huisvesting : bouwprogramma EMM voor één- en tweepersoons- 
huishoudens druppel op de gloeiende plaat... baarheidsonderzoek naar het splitsen 
van de EMM-flats in te stemmen. Ter- 
mes wilde er best nog wel eens over 
praten met de woningbouwvereniging^ 
maar wees er op dat EMM een autono- 
me organisatie is die men niet kan 
dwingen . Hij liet overigens duidelijk 
blijken dat hij het verzoek aan de een- 
dracht voor deelname aan een haal- 
baarheidsonderzoek zeker niet onre- 
delijk vond. De gemeente staat positief 
tegenover woningsplitsing. Bij het 
buro van volkshuisvesting en ruimtelij- 
ke ordening worden de mogelijkheden 
van splitsing serieus bekeken en bestu- 
deerd en zijn er kontakten met gemeen- 
ten en woningbouwkoöperaties welke 
praktiese ervaring hebben met deze 
materie. Op de donderdagavond gehouden ver- 
gadering van de Stuurgroep één- en 
tweepersoonshuishoudens kwam ver- 
der nog de stand van zaken m.b.t de 
aankoop door de gemeente van Groot 
Kijkduin ter sprake. Wethouder Ter- 
mes deelde mee dat na de afwijzing 
van het eerder door de gemeente uit- 
gebracht bod van f. 175.000.- opnieuw 
onderhandelingen met de eigenaar zijn 
aangeknoopt. Uiteraard gaat het nu om 
een hoger bedrag, maar hoeveel hoger 
kon en wilde Termes op dit moment 
niet zeggen. We doen ons best om het 
pand in het bezit van de gemeente te 
krijgen, was alles wat hij kwijt wilde. borgemeester machielsen ziet geen 
kwaad 'm cirkussen en rodeo's Dankzij een goede kollekte-opbrengst 
op dierendag, diverse reddingboei-ak- 
ties en een zuinig beheer van de pen- 
ningen kan de Vereniging voor het Wel- 
zijn der Dieren terugzien op een finan- 
cieel gunstig jaar. 

Zij is daardoor in staat andere dierlie- 
vende organisaties met een gift een 
steuntje in de rug te geven en het be- 
stuur stelde tijdens de donderdag j.l, 
gehouden ledenvergadering voor om 
daarvoor in aanmerking te laten ko- 
men de Stichting 'Kennemer Dierente- 
huis' f. 4.000.- Anti-Bio-industrie, Al- 
gemeen Inspectiefonds van de Neder- 

mevr. Kraan-Meeth 

lanase Vereniging tot Bescherming 
van Dieren, Anti Vivisectie en het Euro- 
pees Comité tot Bescherming van Zee- 
honden en andere pelsdieren ieder 
f. 750.-. Unaniem verklaarde de ver- 
gadering zich met dit voorstel akkoord 
evenals met de suggestie de Stichting 
Beheer Dierentehuizen in Kennemer- 
land f 1.500.- over te maken als bij- 
drage in de autokosten. Het jaarverslag 
van de sekretaresse mevrouw B.A. Pe- 
tersen-v.d. Vijver vermeldde tal van ak- 
tiviteiten waaronder de kastratie- en 
sterilisatieaktie, hetgeen inhoudt dat 
houders van viervoeters deze tegen een 
gereduceerd bedrag kunnen laten be- 
handelen (nog steeds de enige manier 
om het zwerfdierenprobleem binnen de perken te houden). Verder propaganda- 
lezingen, uitreiken van pakketten op 
de Zandvoortse scholen, onderzoek 
van klachten over dierenmishandeling 
en het plaatsen van zwerfdieren in nau- 
we samenwerking met de beheerder 
van het Kennemer Dierentehuis, de 
heer Van Vueren. De prima verstand- 
houding tussen beide instanties heeft er 
toe geleid dat ook de wintervoeding 
van vogels zonder stagnatie verliep. Op 
voorstel van enige leden had het bestuur 
zich tot burgemeester Machielsen ge- 
wend met het verzoek geen vergunnin- 
gen te verstrekken voor het houden van 
cirkussen en rodeo's in onze gemeente. 
Daar de eerste burger noch in het een 
noch in het ander enig kwaad zag had 
dit gesprek een teleurstellende afloop. 
Het bestuurslid mevrouw van der Meer- 
van Ekeren bracht verslag uit over de 
jeugdbrigade die thans 25 leden telt en 
zich o.a. verdienstelijk heeft gemaakt 
bij de wintervoedering. Dertien van 
hen worden momenteel door de plaat- 
selijke dierenarts dokter Dekker inge- 
wijd in de geheimen van EHBO voor 
Dieren en Dierenverzorging. De kas- 
kommissie 1981, bestaande uit me- 
vrouw Smorenburg en de heer Kraan, 
stelde de vergadering voor de penning- 
meesteresse mevrouw M. E. L. Ipenburg- 
Pauwels décharge te verlenen onder 
dankzegging voor het door haar gevoer- 
de beleid. Beide kommissieleden ver 
klaarden zich bereid ook voor het vol- 
gende jaar de kontrole op zich te ne- 
men. De periodiek aftredende mevrouw 
L. Hillary-van Wensen werd, daar zich filatelisten, 

de zandvoortse postzegelclub 
organiseert 

woensdag 1 7 maart a.s. 

in de kantine van alblas grafische 
produkten, kochstraat 4, zandvoort, 

haar postzegelruilavond. 
Ook voor de jeugd i$ er nu plaats. 

aanvangstijden: 

jeugd (t/m 13j.)van 18.30 tot 19.30 uur 

volwassenen van 20.00 tot 23.00 uur 

voor de jeugd en leden is de toegang 
gratis, niet leden betalen 11.- (inkl. koffie) 

u kunt zich die avond als lid opgeven bij: 

f. I. tervelde - flemingstr. 304: tel. 1 2303 

of j. a. alblas - fahrenheitstr. 29 

tel. 15286/14124 : 

zij kunnen u ook de nodige andere 

informatie geven'. ' 

aiiiBdloeeiPtstt p«cfatt§ttlcliifc 
gemeente 
zandvoort De burgemeester van Zandvoort brengt inge- 
volge artikel 22, 2e lid van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, 
dat de gemeenteraad bij besluiten van 2 maart 
1982 op grond van artikel 21 van eerder- 
vermelde wet heeft verklaard, dat voor de 
percelen: 

1. Fahrenheitstraat (winkelcentrum); 

2. Cath.van Rennesstraat (manege); 

3. Raadhuisplein 1; 

4. Het Gasthuisplein, 

bestemmingsplannen worden voorbereid. 

Bedoelde besluiten liggen met bijbehorende 
tekeningen, waarop met rode omlijning de 
percelen zijn aangegeven, voor een ieder ter 
inzage ter gemeentesekretarie (Bureau 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). 

Zandvoort, 16 maart 1982. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen. 
DE SLEUTELWACHT 

sloten repareren en veranderen aan huis. 
Ook brandkasten en kluizen. Geen voorrijkosten. Telefoon 023 -35 54 39 
'T LUIFELTJE 

WOL EN HANDWERKZAAK 

Grote Krocht 26 - 2042 LX Zandvoort 
Telefoon 02507-1 7423 

Diverse aantrekkelijke aanbiedingen 
op handwerk- en breigebied. geen tegen kandidaten hadden gemeld, 
herkozen terwijl een voorstel om het 
bestuur uit te breiden met mevrouw 
E.M.J. Westerbrink-Jansen uit Bloe- 
mendaal met algemene stemmen werd 
aangenomen. De vergadering die onder 
leiding stond van vice-voorzitter A. 
Meems had een geanimeerd verloop en 
werd bijgewoond door o.a. de heer en 
mevrouw Van Vueren van het Kenne- 
mer Dierentehuis, dierenarts Dekker 
en de heer J. van Rijn, voorzitter van 
het hoofdbestuur. Het deed de aanwe- 
zigen goed om de ongekontroleerde, 
insinuerende en kwetsende aanvallen 
die de landelijke pers de laatste tijd op 
de Dierenbescherming meent te moe- 
ten lanceren door een insider te horen 
ontzenuwen. 'Vijftig procent van de 
kontributies gaat naar de aktieve afde- 
lingen, en voor elk individueel lid staat 
in onze demokratiese verenigingsstruk- 
tuur de mogelijkheid open van invloed 
op het ideële en financiële beleid', al- 
dus de heer Van Rijn. In een boeiend 
betoog zette hij vervolgens uiteen hoe 
het hoofdbestuur door deelname aan 
de Eurogroup for Animal Welfare (die- 
renbeschermingsorganisaties uit de 
tien lidstaten van de E.G. waarin de 
landelijke vereniging voor Nederland 
zitting heeft) o.a. strijdt voor een rui- 
mere behuizing voor kippen in leg- 
batterijen met als einddoel totale af- 
omroepers 1948 - 1978 

30 jaar ttndtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.IUTMAN 
Tdefoon 14365 schaffing. Een vergeefse strijd ? Neen, 
want op het moment dat in Zandvoort 
de plaatselijke vereniging van dierenbe- 
scherming vergaderde werd in Straats- 
burg na urenlange debatten met een 
zeer grote meerderheid van stemmen 
de ontwerpresolutie aanvaard, waarbij 
de landen van de Europese Gemeen- 
schap zich in navolging van Nederland 
en de Verenigde Staten verplichten 
geen bont van babyzeehondjes en an- 
dere zeehondenprodukten meer te im- 
poneren of te verhandelen. Dit is t» 
danken aan een strijd van vijftian jaren, 
aan duizenden akties en miljoanan en 
nog eens miljoenen handtekaningan. 
Ook de strijd tegen de dierontaiende 
legbatterijen zal eens gewonnen wor- 
den. 82e jaargang no. 21 vrijdag 19 maart 1982 
eanduoort 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 151/ 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
mtiimmmmmmixmkJumiiiMimaimmiimmmim ^ inzet politieke partijen voor 
statenverkiezingen gering De zandvoortse politieke partijen laten 
het (efijk afweten als het er om gaat de 
burgerij te motiveren voor de verkie- 
zingen van a.s. woensdag 24 maart. Af 
en toe een folder in de bus is zo onge- 
veer het enige blijk van hun belangstel- 
ling. In deze gemeente geen openbare 
diskussieavonden, geen spreekgestoel- 
ten, geen verkiezingskeravanen, nie- 
mand die de burger er op wijst dat het 
ook in dit geval van belang is gebruik 
te maken van een ooit moeizaam ver- 
worven recht. 

Dat de provinciale politiek weinig leeft 
bij de bevolking is bekend, maar dat 
ook de politieke partijen in Zandvoort 
zich muisstil houden, doet het ergste 
vrezen. En dat terwijl de uitslag van 
juist deze verkiezingen, meer nog dan 

plaatselijke of landelijke, bepaald wordt 

door de opkomstcijfers. 

Is de provincie dan echt zo onbelangrijk? 
In Zandvoort zou men langzamerhand 
beter moeten weten. Deze verkiezingen 
mogen dan nog altijd in de schaduw 
staan van de landelijke politiek en van 
weinig zelfstandige waarde lijken, de 
beslissingen van het provinciaal bestuur 
hebben een direkt effekt op 't Zand- 
voortse , dat is de afgelopen jaren meer 
dan eens gebleken. De zwaarste bevoegd- 
heden van de provincie liggen immers 
op het gebied van ruimtelijke ordening 
en miljeu. En het is precies op die ter- 
reinen dat het gemeentelijk beleid van 
de badplaats gekonfronteerd wordt 
met dat van de provincie. 

Het zandvoortse programkollege heeft 
4 jaar geleden de woningnood tot 
volksvijand nummer één uitgeroepen. 
En eerlijkheidshalve moet gezegd wor- 
den dat het daarin de laatste tijd een 
erg aktief beleid voert. Binnen de ge- 
geven mogelijkheden wel te verstaan. 
Mogelijkheden die in belangrijke ma- 
te bepaald worden door de provincie. 
Streekplannen, de toewijzing van 
bouwlokaties, het onthouden van goed- 
keuring tot bouwen bij te grote geluids- 
hinder: keer op keer blijkt de leiband 
van het hogere bestuur, 4 jaar geleden 
demokraties door stemmers en niet- 
stemmers tegelijk in het zadel gezet. 
Duidelijk is ook dat de miljeutaken 
van de provincie van groot belang zijn 
voor ons door natuur omgeven dorp. 
Vervuiling en ontreddering zijn nog 
steeds geen toeristiese attrakties. 

Waar is de politieke lusteloosheid aan 
te wijten ? Wat de kiesgerechtigden be- 
treft: de belangstelling voor provinciale 
politiek is van oudsher gering. Maar dat 
geldt ook voor plaatselijke en landelijke 
politiek. 450/0 respektievelijk 38°/o zo 
blijkt uit onderzoek is daarin niet geïn- 
teresseerd. Bij gemeenteraadsverkiezin- 
gen kent meer dan de helft van de 
kiesgerechtigden de lijsttrekker niet 
eens. Dat blijkt overigens helemaal 
geen reden om thuis te blijven en hoeft 
de politieke partijen er dus niet van te 
weerhouden om aan te pakken nu de 
Statenverkiezingen voor de deur staan. Het ziet er op dit moment in ieder ge- 
val niet naar uit dat de lijsttrekkers 
van de provinciale frakties zich nog 
in Zandvoort zullen vertonen. Voor 
VVD-fraktievoorzitter Machielsen, 
toch zandvoorts eerste burger, is dat 
zelfs een onmogelijkheid. Nog vóór de 
verkiezingen gaat hij op vakantie. Dat 
;kitiiiiiililll Het eerstvolgende in Zandvoort tehou- 
den baarmoederhalskankeronderzoek 
zal worden gehouden in het Gezond- 
heidscentrum en wel op 30, 31 maart 
en 1 april a.s. Voor het onderzoek ko- 
men in aanmerking vrouwen die dit 
jaar 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50 of 53 
jaar worden. Het betreft 817 vrouwen. 
Zij zullen allen een persoonlijke op- 
roep ontvangen om aan het onderzoek 
deel te nemen. Voorts zijn nog een 
aantal vrouwen voor het onderzoek 
opgeroepen, die vorig jaar niet op de 
oproep hebben gereageerd of verhin- 
derd waren. 

Indien iem and om welke reden da n 
ook niet aan het onderzoek deelneemt, 
dan wordt betrokkene dringend ver- 
zocht in elk geval de oproepkaart, met 
vermelding van de reden, terug te zen- 
den naar het gemeentehuis, of af te ge- 
ven bij de afdeling burgerzaken van de 
gemeentesekretarie. Schoolstraat 6. 
In het kader van de viering van koning- 
innedag organiseert de ZSV Zandvoort- 
meeuwen op de terreinen aan de Von- 
dellaan en de Van Lennepweg het jaar- 
lijks weerkerende voetbaltoernooi van 
de in Zandvoort gevestigde bedrijven. 
De wedstrijden beginnen om 9.00 uur 
en worden omstreeks 16.00 uur afge- 
sloten met de finale tussen de hoogst 
geklasseerde elftallen. Om plm. 16.30 
uur vindt de prijsuitreiking plaats in 
het kluphuis van Zandvoortmeeuwen. 
Voor nadere inlichtingen over het wed- 
strijdprogramma kan men zich wenden 
tot de heer P. Pijper, postbus 261 en 
tel. 15178. JEUGDTANDVERZORGING 
IIM PROBLEMEN 

De Stichting ter bevordering van de 
Jeugdtandverzorging in Groot-Kenne- 
merland verkeert in moeilijkheden. 
Een aantal gemeenten is niet meer be- 
reid de financiële lasten te dragen. Het 
algemeen bestuur van de stichting heeft 
inmiddels een likwidatiebalans opge- 
steld. De ziekenfondsen, die op langere 
termijn financieel belang hebben bij een 
goede preventieve zorg, zijn in overleg 
met minister Gardeniers van Volksge- 
zondheid om de financiering veilig te 
stellen. Volledige betaling door de 
ziekenfondsen zou dan ingaan per 1 
januari 1 983, op voorwaarde dat de 
gemeente vóór die tijd niet afhaken. 
Het voorstel zou voor Zandvoort in 
1983 een besparing betekenen van 
f. 30.000.-. burgpr|i|ké 3^ gehuwd : Martinus Wouterus Maria de 
Groot en Johanna Faber ; Bernardus van 
Aalst en Elizabeth Catharina Desiié 
Maria Münninghoff. 

geboren : Lilianna Suzan do£3hter van 
K. Laan en A.M. van der Sommen. 

overleden : Willem van den Ban, oud 
82 jaar ; Geertje Schuitenmaker geb. 
Bom, oud 83 jaar. 
v«aterstanden mrt. H.W. L.W. 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 11.39 
00.17 
01.25 
02.11 
02.46 
03.25 
04.08 
04.42 
05.14 19.38 
08.15 
09.25 
10.13 
10.47 
11.25 
12.08 
12.41 
13.14 H.W. 

13.02 
13.54 
14.26 
14.56 
15.32 
16.16 
16.59 
17.37 L.W. 

08.15 
21.02 
21.55 
22.28 
22.58 
23.33 
00.16 
00.58 
01.36 Doodtij 20 en Springtij 27 maart zij hem gegund. Een dubbele baan is 
tenslotte geen sinecure. Hopelijk 
maakt hij toch nog wat mee van de 
vergaderingen over de samenstelling 
van Gedeputeerde Staten. 

Wat de verkiezingen zelf betreft : het 
is gebruikelijk, dat de trend die zicht- 
baar wordt by de Statenverkiezingen, 
zich doorzet bij de gemeenteraadsver- 
kiezingen. Als de laatste voorspellingen 
juist zijn, zal de uitslag er heel wat an- 
ders uitzien dan in 1978. Toen besten- 
digde de PvdA haar gigantiese landelijke 
overwinning, verloor de VVD en ver- 
dwenen de kleine partijtjes nagenoeg 
Een omgekeerd effekt is deze keer niet 
denkbeeldig. Interessant is natuurlijk 
wat dat gaat betekenen voor de a.s. raads- 
verkiezingen en voor de politieke verhou- 
dingen in Zandvoort. Het blijft kijken 
in koffiedik. Want de volksgunst is gril- 
lig en mirri'jsr voorspelbaar dan menigeen 
ons wil doen geloven. hanze boos op gemeentebestyyr Vrijwillige Hulpverlening 17373 

SOMS praat je met een 
vreemde wat gemakkelij- 
ker over dingen die ]e 
dwars zitten. De Federatie Handelsvereniging Hanze 
Zandvoort heeft in haar overzicht van 
hét"a{gelopen jaar weer eens stevig uit- - 
gehaald naar het gemeentebestuur. 

Het openingswoord van Hanze-voorzit- 
ter Ch. Moerenburg windt er al meteen 
geen doekjes om. Een van de belangrij- 
ke pijlers voor ons dorp was de heer 
Hordo met de aankoop van Bouwes. 
Hordo die met zijn welbekende ideeën 
van Zandvoort in een rekordtijd weer 
een superbadplaats wilde maken en 
toen de overheid tegenkwam. Aldus 
de voorzitter. 

Behalve de overheid moet trouwens ook 
de Zandvoortse koerant het ontgelden. 
De koerant had immers de balans op- 
gemaakt van een jaar Hordo en wat 
spottend geschreven over het verfje 
aan het interieur van hotel Bouwes. 
Hoewel toch geen onredelijke verge- 
lijking gezien de superplannen die 
Hordo met veel bravoure rondstrooi- 
de, wekt dit de gram van de voorzitter. 
In 'een visie van een horeca-onderne- 
mer over Zandvoort' gaat de gemeen- 
te weer over de knie. De ondernemer 
hanteert als uitgangspunt de stelling 
dat Zandvoort een winkel- en horeca- 
apparaat heeft gelijkwaardig aan een 
plaats van 40.000 inwoners. Er zijn twee ontwikkelingen, zo meldt hij, die 
dat apparaat aantasten: een lager in- 
wonersaantal en een negatief afwach- 
tende houding van de bestuurders. 
Het is heel kortzichtig van onze ge- 
kozen vertegenwoordigers te denken 
dat de afname van het aantal inwo- 
ners te keren valt met het bouwen 
van een paar honderd huizen. Dat 
leidt er niet toe dat het aantal ar- 
beidsplaatsen in de horeca en mid- 
denstandssektor behouden blijft. De 
teruglo.op van de bevolking moet naar 
zijn mening opgevangen worden door 
stimulering van het rekreatief toeris- 
me. Ekonomies gezien, neemt de koe- 
rant aan. 

Het bestuur van ons dorp wil het be- 
lang van een gezond horeca-apparaat 
maar niet inzien. Laksheid en tegen- 
werking van het partikulier initiatief 
alom. Als voorbeeld haalt de schrij- 
ver van het artikel de plannen voor 
het binnenterrein van het circuit aan. 
Meerdere ondernemers hadden zeer 
haalbare plannen voor de eksploitatie 
en verfraaiing van dat gebied. De prul- 
lebak van de gemeente was er goed 
voor. Overigens: voor zover de infor- 
matie van de koerant strekt, zal ook 
het kollege van b en w wel benieuwd 
zijn naar^ie plannen. Een niet uitvoer- baar plan voor de realisatie van een 
paardenrenbaan is in ieder geval het 
enige dat de publiciteit gehaald heeft. 
Om de mineurstemming te onderbre- 
ken laat de midoenstandsvereniging 
ook een positief geluid horen. N.1 
over het aanzicht, de kwaliteit en de 
akkommodatie op het strand. Een 
kompliment voor de strandpachters. 
Andere onderwerpen in het overzicht 
betreffen de sfeerverlichting in het 
centrum van het dorp, wat maar niet 
door de gemeente aangepakt wordt, 
de hoge drankbelasting voor de hore- 
caondernemer (wildgroei van de ge- 
meentelijke belastingen) en de chaotie- 
se winkelopeningstijden gedurende de 
sinterklaas en kersttijd. 
Niets dan rampspoed teistert de onver- 
woestbare ondernemer. 

stekkie nog vóór 
e raad, 
kerkdiensten Na de opknapbeurt van het oude wijk- 
gebouw aan de Fahrenheitstraat, is het 
stil geworden rond 't Stekkie. De jaren- 
Sang gekoesterde nieuwbouwplannen le- 
ken opnieuw verdaagd te zijn. Achter 
de schermen is er echter wel degelijk 
gewerkt. 

Twee weken geleden kwamen de schets- 
plannen van de tekentafels van het ar- 
chitektenburo Bom en Ingwersen. In 
een daarop volgend gesprek met het 
gemeentebestuur bleken afgevaardig- 
den van het bestuur van 't Stekkie aller- 
minst ontevreden. Wel zullen nog op 
korte termijn een aantal details met 
de verantwoordelijke architekten door- 
genomen worden. 
Er zit dus schot in de zaak. 

Ook wethouder Aukema wil spijkers 
met koppen slaan. Het ligt voor de 
hand, zo deelde hij mee, dat de hui- 
dige gemeenteraad nog een beslissing 
neemt. De kollegepartijen zijn het er 
vier jaar lang over eens geweest dat de 
nieuwbouwvan 't Stekkie hoge priori- 
teit verdient. De gewekte verwachtin- 
gen dienen nu gehonoreerd te worden. 

De kosten van de nieuwbouw inklusief 
inrichting bedragen ongeveer f. 900.000.- 
Daarvoor zou het reservefonds aange- 
wend worden, een fonds dat in belang- 
rijke mate gevuld is met geld uit grond- 
verkopen in Nieuw-Noord. 
Aukema wil het bouvwoorstel liefst nog 
in mei in de raadskommissies bespreken. 
Of zo'n voorstel het zal halen is echter 
nog allesbehalve zeker. De financiering 
mag dan niet het grootste obstakel zijn, 
anders ligt dat met de waarschijnlijk 
niet geringe eksploitatielasten. 
Naar verluidt zouden bovendien in het 
kollege stemmen opgaan om alsnog 
voorrang te verlenen aan renovatie van 
de sporthal van Zandvoortmeeuwen. 
Daarmee is een bedrag gemoeid van 
ruim f. 400.000.-. Er kan slechts naar 
gegist worden in hoeverre hierbij de 
a.s. gemeenteraadsverkiezingen een 
rol spelen. Aukema stelt in dit verband: 
renovatie van de sporthal is zonder eni- 
ge twijfel dringend noodzakelijk. Maar 
het is niet fair op dit moment ineens 
af te zien van nieuwbouw van- 't Stek- 
kie. Hetgeld uit het reservefonds, 
voor een groot deel afkomstig uit 
Aukema: 'nu spijkers met koppen slaan . 

Nieuw Noord, hoort nu terug te vloei- 
en naar die wijk in de vorm van goede 
voorzieningen. Nieuw Noord is een- 
voudigweg niet af zonder een behoor- 
lijk wijkgebouw. Vrijwillige Hulpverlening '•a 17373 

MENSEN helpen MENSEN 
' Een reddingslijntje. 
AJs de zee u te hoog gaat. .' Si:.A;^li^i^mMma^~ Twee karakteristieke 
gebouwen in de Joh. ; 
G. Mezgerstraat. 
Links 'Olympia Pala- 
ce', het latere Talais 
d:Eté' dat in 1921 
door brand totaal 
werd verwoest, 
daarnaast villa Mi- 
nerva, woonhuis 
van dokter Tichelaar 
dat in de oorlogsjaren 
ten offer viel aan slo- 
pershanden. HERVORMDE KERK 
zondag 21 maart a.s.: 
10.00 uur : Ds. c. Mataheru 
15.00 uur : afscheidsdienst van Ds. P. 
van Hall in de geref . kerk 

GEREFORMEERDE KERK 
zpndag 21 maart a.s.: 
10.00 uur : Ds. p. van Hall 
15.00 uur : afscheidsdienst Ds. P. van 
Hall. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 20 maart a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang 
zondag 21 maart a.s.; 
09.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Ceacilia koor. 

PROTESTANTENBOND 
zondag 21 maart a.s.; 
10.30 uur : ds. C.P. Hoekema dg. Leeu- 
warden. \{V. cidrcssrii 14444 Politi* (allMn noodgavallen) 

12O0O Brandmeldinflan 

13043 Politie 

14841 GemaenteMkretarie 

17947 Informatiaburo VW 

18083 Stichting Wijkraad Nw. Noord 

(023) 242212 AutomobitllMdriJf 
Flintsrman, Zandvoortaalaan 
385, Bentveld 
Daihatsu daalamrvioa 

12323 Rinko autotechniek, werk- 
plaats en maflazijn 

13360 Rinko verkoopcantrum, nieu- 
we en gebruikte Renaults. 

12135 Zandvoortte Koerant b.v. 
Achterweg 1 # ^ # medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het felefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 20 en zondag 21 maart as.: 
zuster T. v.d. Spek, v. Lennepweg 42 hs. 
tel. 18741 

GESLACHTSZIEKTEN 
voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht) 


I 
Nederlandse Stichting voor 
Leprabestrijding 

p/a Koninklijk Instituut voor de Tropen 
Mauritskade 63, 1 092 AD Amsterdam 
Telefoon (020) 938973* ZANDVOORTMEEUWEN - RALLY 

In het kader van het 40-jarig bestaan 
zal de afd. voetbal van Zandvoortmeeu- 
wen in samenwerking met de A.S.V. 
Sandevoerde op zaterdag 27 maart een 
puzzel rit voor auto's organiseren (start 
eerste deelnemer om 20.01 uur). 

Ook in het verleden zijn verschillende 
keren met groot sukses dit soort ral- 
ly's gehouden. Deze keer wordt het 
een eenvoudige puzzel rit over 30 km in 
de gemeente Zandvoort met een gemid- 
delde snelheid van 15 km per uur. Elke 
deelnemer heeft dus ruimschoots de 
tijd om de puzzel rit naar behoren te 
volbrengen. Er kan ingeschreven wor- 
den in de volgende klassen : 

1. deelnemers die nog (bijna) nooit een 
puzzel rit hebben gereden. 

2. deelnemers die lid zijn van een auto- 
sportvereniging, de meer ervaren rij- 
ders. 

Om alle deelnemers gelijke kansen te ge- 
ven wordt er vrijdag 26 maart in de kan- 
tine van Zandvoortmeeuwen aan de 
Vondellaan een instruktieavond ge- 
houden. Aanvang 20.30 uur. De deel- 
nemers worden daar nader over het re- 
glement geïnformeerd en kunnen vra- 
gen stellen. De toegang voor deze in- 
struktieavond is gratis. 
Het inschrijfgeld voor de rally bedraagt 
f. 12,50 per equipe: het aantal inzitten- 
den is vrij, maar wel binnen de door de 
wet gestelde normen. Het is, gezien de 
verwachte deelname van groot belang 
tijdig in te schrijven. Direkt na inschrij- 
ving ontvangt elke deelnemer het re- 
glement van de rally ter bestudering. 
Voor beide klassen zijn bijzonder fraaie 
prijzen te winnen, daarnaast is er een 
aparte dames-equipeprijs en een aparte 
prijs voor de beste 'Zandvoortmeeuw- 
equipe'. 

Inschrijfformulieren en eventuele nadere 
iniichtingen worden graag verstrekt door 
de heer R. Kanger, Fazantenstraat 10 te 
Zandvoort, tel. 02507 - 13493 of zijn 
verkrijgbaar in de kantines van de ZSV 
Zandvoortmeeuwen aan de Vondel laan 
en aan de van Lennepweg te Zandvoort. 'Geefzelndif 

Gifo SS O 55 Leusden ^^ 

Astma Rmdsw VAN AS LIJST AANVOERDERJCDA 
Woensdagavond heeft de ledenvergade- 
ring van het CDA een beslissing geno- 
men over de volgorde van de kandida- 
tenlijst voor de gemeenteraadsverkie- 
zingen. In tegenstelling tot eerdere be- 
richten is zittend wethouder van der 
Mije toch op de lijst gekomen, zij het 
op een niet verkiesbare plaats. Als re- 
den daarvoor werd vermeld de herken- 
baarheid van het CDA en de mogelijk- 
heid om bij eventualiteiten toch nog een beroep te kunnen doen op de er- 
varing van de wethouder. De lijst luidt 
als volgt : 

1. R.A. van As; 2. P. Ingwersen; 3. J. 
Brugman; D.B. Bos ; 5. Mevr. M. v.d. 
Meulen-Heyink; 6. Y. Brune; 7. P. v.d. 
Smaal; 8. mevr. W.C.M. Hoogenbosch; 
9. R. de Roon ; 10. A.B. Biekman ; 11, 
D.J. Klumpenaar ; 12. J.R. Berken- 
bosch ; 13. K.C. v.d. Mije pzn. ; 14. 
M.R. Paap; 15. P.T. van Norden; 16. 
B. Abeelen. 100-jarige hr. kapper bleef zandvoort trouw Dat de laatste jaren verscheidene be- 
woners van het Huis in de Duinen er 
in goede gezondheid hun honderdste 
verjaardag mochten vieren was niet 
alleen plezierig voor de jarigen zelf 
maar ook voor de leiding van het be- 
jaardenhuis. Een mooiere reklame laat 
zich moeilijk denken en het is dan 
ook begrijpelijk dat de direktie zo'n 
hoogtijdag niet ongemerkt voorbij 
laat gaan. 

Vandaag was het weer zo'n dag en de 
wapperende driekleur in de tuin en het 
gebak bij de koffie golden de honderd- 
jarige heer Kapper, die begin deze week, 
toen we me^t Irem en zijn vrouw een 
praatje maakten, het feest wel zag zit- 
ten. 'Als mijn stem nog goed was zou 
ik die dag een aria zingen' aldus de 
heer Kapper en daarmee zaten we mid- 
den in wat voor velen een liefhebberij 

mevr. Kraan-Meeth 

maar voor hem een serieuze aangele- 
genheid was. De op 19 maart 1882 
in de amsterdamse Moddermolensteeg 
geboren Maurits Kapper kreeg, na heel 
kort werkzaam te zijn geweest in het 
diamantvak, namelijk de kans om van 
zijn hobby zijn beroep te maken. Zijn 
fraaie tenor, geschoold door de beken- 
de zangpedagoge Cato Esser en vaak te 
beluisteren bij diensten in de SL(nagoge, 
bezorgde hem een studiebeurs en leid- 
de tot kontrakten als operazanger in 
Amsterdam, Koblenz, Darmstadt en 
Berlijn. De laatste achttien jaren van 
zijn loopbaan was hij verbonden aan 
ce opera in Hamburg en het unieke is 
dat uit deze laatste verbintenis een 
pensioentje is overgebleven. In 1938 
verhuisde het echtpaar Kapper van 
Amsterdam naar Zandvoort en werd 
buren van de familie Citroen in de Paral- 
lelweg. Er ontstond een vriendschap 
die ekstra hecht werd door hun gedwon- 
gen evakuatie naar Amsterdam in 1941. 
Het wegvoeren naar een kamp door 
de duitsers van zijn 84-jarige moe- 
der (zijn vader was reeds overleden) en 
de vijf broers en zusters is iets dat de 
heer Kapper nooit helemaal heeft ver- 
kunnen verwerken. Tien jaar na de be- 
vrijding kwamen de heer en mevrouw 
Kapper opnieuw naar Zandvoort en 
kregen door bemiddeling van mevrouw SPORTIEVE JACKS 

IN VELE MODELLEN 

EEN RUIME KEUS 

van f. 79.- tot f. 169.- ^. e 
HERENMODE m HERENKLEDING ^ TIL: 1313® POSTDUIVENHOUDERS VAN 
ZANDVOORT, OPGELET ! 

Sommige landbouwprodukten, zoals 
pasgezaaide erwten, hebben een grote 
aantrekkingskracht voor duiven. Door 
vreterij kan er veel schade worden 
aangericht. Het is duidelijk dat daar- 
om jacht wordt gemaakt op wilde en 
verwilderde duiven. 
Aangezien moet worden voorkomen 
dat postduiven getroffen worden door 
de te nemen maatregelen is er tussen 
de bij deze aangelegenheid betrokken 
organisaties overleg gepleegd over een 
ophokplicht voor deze duiven. 
Hierbij is overeengekomen dat in Noorc- 
Holland voorlopig elke dag, dus ook in 
de weekeinden, van 22 maart tot en 
met 21 mei 1982, de postduiven wor- 
den opgehokt tot 17.30 uur. 
De postduiven mogen wel deelnemen 
aan wedvluchten en africhtingen, doch 
na aankomst moeten ze worden opge- 
hokt tot 17.30 uur. 
Dit betekent dat landbouwers zich na 
17,30 uur dienen te onthouden van 
een bestrijding van de duiven en dat 
in geen geval mag wortien geschoten op 
overvliegende postduiven. De postdui- 
venhouders moeten zich strikt houden 
aan de ophoktijden. eanduoarhse hoeranf' 
wat wil een mens op deze leeftijd nog meer , Citroen een woning, al was het voor 
haar wel moeilijk om 'huisvesting' er- 
van te overtuigen dat heimwee naar 
Zandvoort de drijfveer van het echtpaar 
Kapper was, heimwee dat volgens de be- 
treffende ambtenaar wel wat laat kwam. 
De gering afstand tussen de Herman 
Heijermansweg (echtpaar Kapper) en 
de Haarlemmerstraat (familie Citroen) 
zorgde ervoor dat de vriendschapsban- 
den intakt bleven. Het verlies van hun 
partners leidde 1 1 jaar geleden tot een 
nieuw huwelijk. Het royale huis aan de Haarlemmerstraat verlaten voor de klei- 
ne woning in de Herman Heijermansweg 
was voor de nieuwe mevrouw Kapper 
een hele overgang en dat was het voor 
beiden toen ze drie jaar geleden hun in- 
trek in het bejaardenhuis namen. Maar 
ze hebben elkaar en een redelijke ge- 
zondheid. Wat wil een mens op deze 
leeftijd nog meer ? NATUURBESCHERMERS TREKKEN BIJ B&W AAN DE BEL 
Vier instellingen op milieugebied, tw. 
stichting Behoud Kostverlorenpark, 
Stichting Bescherming Duinlandschap, 
Werkgroep Duinbehoud Zuid Kenne- 
merland en Kontakt Miljeubescherming 
Nrd. Holland willen op korte termijn 
gaan praten met het kollege van b en w 
over het vinden van een oplossing voor 
het crossen met bromfietsen en moto- 
ren in de natuurgebieden van Zand- 
voort. 

Genoemde organisaties hebben in de 
afgelopen weken en dagen gekonsta- 
teerd dat er op veel grotere schaal dan 
de laatste jaren het geval was met brom- 
mers wordt geraced door de kwetsbare 
duinterreinen en sinds kort dreigen 
hiervan ook de noorderduinen, het 
Vijverpark en het Kostverlorenpark het 
slachtoffer te worden. Reden waarom de organisaties zo spoedig mogelijk 
met het gemeentebestuur rond de ta- 
fel Willen gaan zitten om mogelijkhe- 
den te zoeken om aan dit euvel paal 
en perk te stellen. 

De instellingen, die zich er van bewust 
zijn dat dit voor de gemeente geen een- 
voudige zaak is. dringen er bij b en w 
op aan als eerste stap het politietoe- 
zicht te verscherpen. Het natuurgebied 
van Zandvoort is te waardevol dat het 
op deze wijze teloor gaat, aldus de mil- 
jeuvrienden. BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING iCROON (Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 

geheel vrijblijvend 

. Geen lidmaatschap ETTIJTI 

woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar : 

1. de'flatwoning 
FLEMINGSTRAAT318 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, blokverwarming, berging. 
Huurprijs f. 376,35 per maand. 

2. de flatwoning 
KEES01VISTRAAT417 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, lift, blokverwarming, berging. 
Huurprijs f. 547,30 per maand. 

3. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT260 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, lift, blokverwarming, berging. 
Huurprijs f. 594,80 per maand. 

B&W verlenen voor deze woningen slechts 
woonvergunning aan : 

a. gezinnen 

b. 2-persoonshuishoudens. 

De toewijzing van deze woningen geschiedt in 
volgorde van het lidmaatschapnummer van de 
vereniging. Belangstellende leden dienen uiter- 
lijk op dinsdag 23 maart 1982 vóór 7 uur des 
avonds, schriftelijk te reageren. Wanneer men 
belangstelling heeft voor meerdere woningen, 
kan men dat kenbaar maken in één brief; het is 
niet nodig voor iedere woning een aparte brief 
te schrijven. Bij de inschrijving dient u het 
lidmaatschapnummer en de geboortedatum te 
vermelden. Tevens dient u de woningen in volg- 
orde van voorkeur aan te geven. 
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van 
het kantoor op het adres : Thomsonstraat 1. 
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De 
beoordeling voor het verkrijgen van een woon- 
vergunning berust bij het college van Burgemees- 
ter en Wethouders van de gemeente Zandvoort. 
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal 
eerst op donderdagmiddag 25 maart 1982 om 
2 uur in het gevelkastje aan het kantoor wor- 
den gepubliceerd. snackbar de f rietpot - snackbar de frietpot ■ snackbar de o 
a "de frietpot" I O -a Vanaf 1 april hoeft u niet ver meer te lopen , 
^ want dan is snackbar "de frietpot" door de 
-g weel< van 3.00 tot 24.00 uur open.. 
g zaterdag van 1 2.00 tot 24.00 uur , 

T zondag van 1 2.00 tot 20.00 uur 

o. Tot 31 maart op woensdag onze friet 
.ï nog steeds voor een piek 


O 
Q. Jacqueline 

en Arnoud 

Vondellaan 1 B 
tel. 16227 
ap jeq)|3eus - }od;3|j^ 9p jE!q>|3eus - lodiaU:^ ap jeq>|oeus ' DE SLEUTELWACHT 

sloten repareren en veranderen aan huis. 
Ook brandkasten en kluizen. Geen voorrijkosten. Telefoon 023 -35 54 39 
1/iersteegeBllL 

Pakveldstraat 21 Zaridyóort. 
Haal warmte en kleur In uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 1 2060 
AFNEEMBARE VCX)RZETRAMEN 

woer bestendig. Aluminium profiel. 

Leverbaar in de Ideuren: 

gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen 

en geanodiseerd aluminium 

SNELLE LEVERING. 

vakkundig geplaatst. 

profielen en modelvoorzetramen 

voorradig. 

Bij uw vakhandel 

schlldershai C J. Paap 

Hofdijkstraat 24 

Tel. 12206 
WERELD NATUUR FONDS-NEDERLAND, 
afdeling KENNEMERLAND. 

Op woensdag 24 maart zal —de zeer bekende— 

oud-directeur van Artis, Dr. E.F. Jacobi, zijn 

dia's toelichten over een van de meest actuele 

onderwerpen : 

waarom en hoe beschermen en bewa- 
ren wij onze natuur, onze aarde ! 

Plaats en tijd : De Wintertuin, Stationsplein, 

Haarlem, 2Ó.00 uur. 

Het Pjnda-winkeltje is vanaf 19.15 open. 

N.B. Het officiële WNF-Panda winkeltje te 

Zandvoort is gevestigd bij Mw. J. van En- 
gelen, Ir. Friedhoffplein 11, tel. 13887. T LUIFELTJE 

WOL EN HANDWERKZAAK 

Grote Krocht 26 - 2042 LX Zandvoort 
Telefoon 02507- 17423 

aanbieding 

wol 

3 bollen halen 2 betalen WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltntraat 27-29 Tal. 12596 b.g.g. 13766 LUXAFLEX J«lo«zi«ftn, 
HORREN «n 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxsfltxdaalar 

Wij rnakan gaarne vrijblijvand offarla. Nieuw Nieuw Nieuw 
Videotheek Zandvoort 

Postbus 374, 

2040 AJ Zandvoort 

Bel voor prijsopgave 

entitetlijst 

02507-18326 

tussen 16.00-18.00 uur, 
behalve zondags 
'Wij bezorgen en halen de 
banden bij u thuis. voor 

rafiaratie- daidiodolddng • vartMNwIiigm 
on HNMiiioiorewoK 

bel 02507 17353 Instiallailc bureau CENSE MAKELAARS O.G. 

zoeken voor het kantoor te Zandvoort een 

MEDEWERKCST)ER 

in de leeftijd van 16 - 18 jaar, en in liet bezit 
van een HAVO of MAVO diploma en typedi- 
ploma. 

De werkzaamheden bestaan uit: 

• het ontvangen van cliënten 

• het bedienen van de telefoon 

• het verrichten van lichte administratieve-- 
en typewerkzaamheden. 

Het ligt in de bedoeling gegadigden een tij- 
delijk dienstverband aan te bieden van één 
jaar. Omzetting in een dienstverband voor 
langere termijn behoort tot de mogelijkhe- 
den. 

Schriftelijke sollicitaties aan het adres: 
Jhr. Quarlesvan Uffordlaan 2, 
2042 PR Zandvoort. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT 

TEL. 02507 18484^ „Verdwenen" 
maar niet vergeten . . . 

Oe afgelopen 1 5 jaar „verdwenen" er in de wereld minstens 
één miljoen gevangenen.. 

AMNESTY INTERNATIONAL, de onafhankelijKe mensen- 
rechtenorganisatie, voert momenteel een wereldwijde cam- 
pagne om slachtoffers op te sporen en nieuwe „verdwijnin- 
gen" tegen te gaan. 

U kunt AMNESTY steunen door donateur of lid te worden. 
Ook actieve deelname aan de campagne is mogelijk. 

Be! de „verdwijnlijn": 

020-86.59.91 

ma.-vrij., 14.00-18.00 uur. amn^y 
international GIRO 454000 
Postbus 61501, 1005 HM Amsterdam. ^ Bent u al bij het ^ 
I KINDERWINKELTJE » 
geweest ? 
Nee ? 

Onze voorjaarscollectie is 
ECHT de moeite waard om 
eens te komen kijken. 

Tot gauw 
Els en Louise 

«ERSTEE6E 

* tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 omroepers 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunttgebitreparatie, etc. 
A.RmfAN 
TdefooB 14365 

Autorijschool Phil Waaning 

rijksgediplomeerd 
aangesloten bij de V.Z.R. 

tel. 12071 
Brugstraat 20 - Zandvoort 

WONINGRUIL 
Limburg - Zandvoort 
of omgeving 
Aangeb. grote eengezins- 
woningf nadere inlichtin- 
gen 04498- 51311. 

BILDERDIJKSTRAAT, kl. 
woonhuis, woonkamer, slaap- 
kamer, bergkamer, keuken, 
douche, f. 85.000.-. CENSE 
makelaar o.g. tel. 12614. VERDWENEN 

maar niet vergeten! 

Waar is Gudirta Tumsa uit 

Ethiopië? Fam. Brouwer. Sta- 

tenbocht 3 Sneek 

Verdwenen, maar niet verge- 
ten, waar is Gudina Tumsa urt 
Ethiopië? W. Krul, M. Jonge- 
rius. 

Verdwenen, maar niet verge- 
ten, waar is Gudina Tumsa uit 
Ethiopië. W. Keuning. 

„Verdwenen", maar niet ver- 
geten. Waar is Gudina Tumsa 
uit Ethiopië? Pt). C. 

VERDWENEN, maar niet ver- 
geten. V/aar is Cark>s Tayag 
uit de Filippijnen? 

VERDWENEN, maér niet ver- 
geten. Waar is Gerérdo Brugo 
uit Argentinië? M.K. 

Verdwenen, maar niet verge- 
ten. Waar is GUDINA TUMSA 
uit Ethiopië? 
AAM 

VERDWENEN, maar niet ver- 
geten! Waar is GeranJo Maria 
Brugo uit Argentinië? 

„VERDWENEN", maar niet 
vergeten, waar is Gerardo 
Maria Brugo uit Argentinië? T. 
Vemhout. Haarlem. 

VERDWENEN, maar niet ver- 
geten, waar is Renato Tlcona 
Estrada uit Bolivia? 

VERDWENEN, maar niet ver- 
geten. Waar Is Gerardo Maria 
Brugo uit Argentinië? 82e jaargang no. 22 dinsdag 23 maart 1982 
eanduoarbe ho 

ait nieuwsblad voor zandvoort, benn/eld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse Icoerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 
abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

ALTERNATIEVE FORMULE 1 RACES IN JUNI A.S. circuit haalt iiet jaar 2CX)0 
zegt cenav-direl^teur Vermeulen ^ïPllÜ Donderdagavond kreeg circuitdirekteur 
Jim Vermeulen de gelegenheid voor 
ruim veertig zandvoortse ondernemers 
van de Handelsvereniging Hanze de 
stand van zaken rond het circuit uit- 
een te zetten. 

Oude klaagzangen en optimistiese gelui- 
den wisselden elkaar daarbij keurig af. 
De klaagzangen betroffen in het alge- 
meen de overheid die met haar negatie- 
ve houding voortdurend bezig was het 
circuit te torpederen en in het bijzon- 
der de zandvoortse politici (minus de 
wd) die van schijnheiligheid beticht 
werden, een vriendelijk gezicht als mas- 
ker voor een circuitvijandig beleid. 
Dan was er ook nog de volgens Ver- 
meulen weinig realistiese nieuwe wet 
op de geluidshinder. Uitgerekend het 
circuit zou daar de dupe van dreigen 
te worden, omdat de overheid er 
weinig voor voelt ontheffingen te ver- 
lenen, zolang wettelijke ervaring ont- 
breekt. Onvoorstelbaar noemde Ver- 
meulen het dat de zandvoortse ge- 
meenteraad bereid was gebleken het 
kontrakt met de Genav te verbreken 
met een beroep op het algemeen nut, 
in feite niet meer dan een handvol wo- 
ningen. Bijna onbehoorlijk bestuur. 
Wanbeleid dat de raad verhinderd had 
dat de rijkslening van f. 800.000.- door- 
ging. 

Ondanks al deze tegenwerking was de 
circuitdirekteur optimisties over de 
toekomst. De bezoekersaantallen 
moesten door een betere marketing 
opgevijzeld worden. In het Breed 
Overleg van rijk, provincie en gemeen- 
te zou men de konklusies van het rap- 
port Haskoning niet kunnen negeren, 
een rapport dat aangeeft dat woning- 
bouw en nationale races naast elkaar 
kunnen plaatsvinden. Verbeterde ge- 
luidsdempers en een drie meter hoog 
geluidsscherm bij de bocht 'bos uit' 
moeten het lawaai terugdringen onder 
de gestelde norm. 

Als klap op de vuurpijl meldde Verv, 
meulen dat hij er in geslaagd was een 
alternatieve Formule-1 race naar Zand- 
voort te halen 12 enJI3 jutii zullen 

snelle bolides dus toch over de baan 
razen. Geen race voor het wereldkam- 
pioenschap en geen beroemde koereu rs, 
maar wel spektakel. 
De gelegenheid om kommentaar te 
geven wera onmiddellijk benut door 
ondernemer en raadslid Toonen. Ge- 
roep uit de zaal dat men geen politiek 
in de vergadering wenste, kon niet ver- 
hinderen dat hij Vermeulen van valse 
voorlichting beschuldigde. Het 'hand- 
vol' woningen betrof in werkelijkheid 
660 huizen. Nimmer had de gemeen- 
teraad de rijkslening afgewezen. Den 
Haag had de raad gevraagd een uit- 
spraak te doen over een rijksaangele- 
genheid. Dat was eenvoudigweg een on- 
mogelijkheid. De terugloop van de pu- 
blieke belangstelling moest niet op re- 
kening van de overheid gezet worden. 
Bijna alle sporten hadden te maken 
met het feit dat door een steeds groter 
aanbod van vrijetijdsmogelijkheden een 
aanzienlijke spreiding van belangstel- 
lenden plaatsvond. En verder was Too- 
nen furieus over de beschuldiging van 
schijnheiligheid. In alle gesprekken 
met Vermeulen was hij recht door 
zee geweest. Als de direkteur beweer- 
de dat hij er omheen draaide, wenste 
hij niet met met hem te spreken. In 
zijn nawoord sputterde Vermeulen nog 
wat na, maar veel overtuigingskracht 
had het niet. Dat was ook niet nodig. 
De aanwezige ondernemers brachten 
de handen op elkaar toen de direkteur 
de wens uitsprak dat het circuit de 
21e eeuw zou halen. 
pittig duel tussen circuitman Vermeulen en raadslid Toonen op bijeenkomst 
van middenstanders 
waterstanden musicaldebuut van padvinders 
vraagt om lierhaling mrt. H.W. L.W. H.W. L.W. Dat de twee direkteuren van Radio 
Flierefluiter, Kaffie en Kiefer, er een 
totaal verschillende smaak op nahiel- 
den was ook te zien aan hun outfit. Kiefer verscheen altijd in vrijetijdskle- 
ding in de studio en Kaffie heel for- 
meel in jaquet, het geplakte haar in 
het midden gescheiden, snor met op- 
staande punten, en sigaren rokend. 
Kaffie's voorkeur ging uit naar smart- 
lappen en Kiefer zag meer in het 
rampestampen en daarom kondigde 
DJ Jack de Schijvenschieter beurte- 
lings Zachte Sara aan met 'Een moe- 
derhart laat nobit een traan' en de 
H itsto mpers met 'Pluggin' is our busi- 

mevr. Kraan-Meeth ness'. Wanneer het op een gegeven mo- 
ment bij Radio Flierefluiter bedank- 
jes regent en zelfs de fans van Zachte 
Sara haar smartlappen niet meer zien 
zitten wordt het roer omgegooid. 
Peze kostelijke musical van Benny 
Vreden Productions werd zaterdag- 
avond onder leiding van Josée Bluys 
door de verkenners, gidsen, kabouters 
en welpen van de Willibrordus- en 
Stella Marisgroep in de Chr. Mavo- 
schooi 'Jaap Kiewiet' over het voet- 
licht gebracht en oogstte een geweldig 
sukses. De jachterige toestanden bij 
de omroep, de pluggers, fanclubs, in- 
terviews, proefopnamen en gouden OMDAT HET 

RODE KRUIS 

VMiONSAUEMAAI 

AIHANKELUKIS! 

GEEf! + GIRO 6868 platen, het kwam allemaal uitstekend 
uit de verf. Aan het slot van de voor- 
stelling sprak de voorzitter van de 
Stichting Katholieke Jeugdraad Zand- 
voort, de heer M.J. van R ijswijk, 
woorden van dank tot de leiding, 'nu 
dienstbaarheid tegenwoordig op een 
laag pitje staat is deze belangeloze in- 
zet des te meer te waarderen' aldus 
de heer Van Rijkwijk,die zijn woor- 
den vergezeld deed gaan van fraaie 
bloemen. Hoewel het sukses van de 
musical te danken is aan alle mede- 
werkenden verdienen de zeven hoofd- 
rolspelers, te weten Paula Huberts, 
Jeroen en Thijs Balk, Mark Bluys, Pe- 
ter Warmerdam, Mariel Hoogkamer 
en Kees Loos, toch wei ekstra in het 
zonnetje te worden gezet. OUD-LEERLINGEN 

WELKOM BIJ MAVO-JUBILEUM 

Het komité dat de festiviteiten rond 
het 25-jarig bestaan van de Wim Gerten- 
bach-mavo organiseert maakt er op at- 
tent dat iedere oud-leerling, geslaagd of 
niet-geslaagd ook van de jaargangen van 
voor 1956, op 27 maart om vier uur 
van harte welkom is. Aan de reünisten 
wordt ter plaatse een bijdrage van f. 5.- 
gevraagd. Parkeren is bij de school niet 
mogelijk en daarom wordt iedereen 
aangeraden in de omgeving van de school 
een parkeerplaats te zoeken. Ruimte 
is er o.a. bij het Huis in de Duinen en 
in de nabijheid van het Kostverloren- 
park. Voor de reünisten is het belang- 
rijk te weten dat er een foto-ekspositie 
is ingericht van klassefoto's vanaf 1956. 
• Wat de bazar betreft, de openingstijden 
zijn van 2 tot 5 en van 7 tot 10 uur. Zo- 
wel spulletjes als assitentie zijn nog 
steeds van harte welkom ! 23 


02.11 


10.13 


14.26 


22.28 


24 


02.46 


10.47 


14.56 


22.58 


25 


03.25 


11.25 


15.32 


23.33 


26 


04.08 


12.08 


16.16 


00.16 


27 


04.42 


12.41 


16.59 


00.58 


28 


05.14 


13.14 


17.37 


01.36 


29 


06.55 


14.56 


19.14 


03.14 


30 


07.37 


15.38 


19.58 


03.58 


31 
3ooc 


08.21 
Itij 20 en 


16.21 
Springtij 


20.54 
27 maart 


04.53 • Maandag 15 maart hield de politie 
een 25-jarige inwoner van Mijdrecht 
aan, die vermomd als rijkspolitieagent 
rondjes reed op het circuit. De pseudo- 
politieman had het uniform gestolen 
in zijn woonplaats. 

• Als vervolg in de zaak van diefstallen 
en inbraken, gepleegd door een vijftal 
zandvoorters, is opnieuw een 22-jarige 
dorpsgenoot aangehouden. 30 Misdrij- 
ven zijn thans opgelost. Het onderzoek 
wordt voortgezet. 

• De afgelopen week heeft weer een 
groot aantal inbraken plaatsgevonden. 
Inbraak in een loods op een bouwter- 
rein bij het Huis in de Duinen leverde 
de onverlaten apparatuur op ter waar- 
de van f. 10.000.-. Bij inbraken aan de 
Koningstraat en de Dr. Schaepman- 
straat werden deuren geforceerd en ra- 
dio-, t.v.- en videoapparatuur, juwelen 
en geld ontvreemd ter waarde van resp. 
f. 7.500.- en f. 10.000.-. 

Inbrekers maakten ook werk van een 
school aan de Zandvoortselaan en van 
een woning aan het Burg van Fenema- 
plein. Daar wordt echter nog niets ver- 
mist. 

• De Stichting WEL, een wijkorganisa- 
tie die zich in Nieuw Noord aktief be- 
zig houdt met sociaal-mediese dienst- 
verlening (Wijkgerichte Eerste Lijns- 
zorg), organiseert op maandag 29 maart 
a.s. om 20.00 uur in wijkgebouw 't 
Stekkie aan de Fahrenheitstraat een 
avond waarop Marianne Snoek van 'de 
Gouwe zal spreken over 'Gezond- 
heid en Natuurvoeding'. 

m De Zandvoortse Toneelvereniging 
'Wim Hildering' brengt haar voorstel- 
lingen op vrijdag 26 en zaterdag 27 
maart a.s. in gebouw 'De Krocht' aan- 
vangstijd half negen. Opgevoerd zal 
worden het blijspel 'En ik dan? ' van 
Annie M.G. Schmidt. Kaarten zijn 's 
avonds aan de kassa verkrijgbaar en 
eventueel plaatsbespreken op woens- 
dag 24 maart a.s. in het Gemeenschaps- 
huis tussen 19 en 20 uur. STRANDLOOP MET 475 HARDLOPERS 

-^ ■» . — Ij:?*'''' ' ■ r- f «^ V* - 
De 1 5e Stcandloop Zandvoort heeft 
weer onder grote belangstelling plaats- 
gevonden. In totaal 475 deelnemers 
liepen zich de benen uit het lijf. De 
strandloop was voor verschillende leef- 
tijdsklassen gesplitst in diverse afstan- 
den. 

Bij de jongens t/m 12 jaar kwam Rudie 
Wempe uit Holendrecht na 4 km als 
eerste over de meet, gevolgd door 
Mark Rijntjes uit Heemstede en Dave 
Roeien uit Vogelenzang. 
De 4 km voor meisjes t/m 12 jaar be- 
sliste Diana Wempe (Holendrecht) in 
haar voordeel voorJVIarike Pol (Zand- 
voort) 

De 4 km veteranen/heren werd gewon- 
nen door Cees Stokman (Zandvoort) 
vóór P. de Jong uit Haarlem en onze 
plaatsgenoot Floor Kerkman. Op de- zelfde afstand was bij de veteranen/ 
dames Bep Ipenburg-D rommel (Zand- 
voort) iets sneller dan haar plaatsge- 
noten mevrouw Versteege en mevrouw 
Vergeest. 

Henk Zantvoort uit de hoofdstad won 
de 5 km heren. Jaspers (Haarlem) en 
P. Braamzeel (Zandvoort) werden 
tweede en derde. De overwinning bij 
de 5 km dames ging naar de zandvoort- 
se Janna ter Wolbeek, op de voet ge- 
volgd door C. Kalbfleisch en Ineke 
Appel, beide uit Haarlem. 
De slopende halve marathon van 21 
km werd een sukses voor de haarlem- 
mer Bert Bols in 1 uur 12 min en 24 
sek., 17 sekonden sneller dan Willem 
Westerholt (Haarlem) en ruim voor 
W. v.d. Mije uit onze badplaats (1.16.11 
uur). 1 00-jarigehr. kapper 
ontving tal van gelukwensen De konversatiezaal van het Huis in de 
Duinen bood vrijdagochtend een geheel 
andere aanblik dan anders: feestelijk 
versierd, in zilverkleurige letters 'hulde 
aan de honderd-jarige', ekstra stoelen 
en ekstra kannen koffie. 

Degene om wie het allemaal ging, de 
honderdjarige heer Kapper, vergezeld 
van zijn vrouw en naaste familie, luis- 
terde in zijn met guirlandes versierde 
stoel naar de gelukwensen van direk- 
teur Brabander. Deze uitte zijn blijd- 
schap dat de zaaLtot de laatste plaats 
bezet was 'zoals altijd bij een feestelijk 
gebeuren en dat is een duidelijk bewijs 
van on z e verbondenheid me t elkaar'. 
Spreker noemde het uniek dat binnen 
de twee jaar drie maal in het Huis de 
verjaardag van een honderdjarige werd 
gevierd. Vervolgens ging de heer Bra- 
bander in op het feit dat iemand een 
periode van honderd jaar overbrugt. 
Dat betekent dat tijdens zijn leven het 
kleine vliegtuig van Fokker het lucht- 
ruim koos, maar ook dat er mensen op 
de maan landden. 'Ook op technies ge- 
bied is er in die tijd veel veranderd. Of 
dit een verbetering is laten we liever in 
het midden' aldus direkteur Brabander 
die het 't belangrijkste achtte dat de 
heer Kapper al deze ontwikkelingen 
heeft meebeleefd in een goede gezond- 
heid. De manier waarop de honderdja- 
rige deze mijlpaal heeft bereikt vond 
spreker dan ook een ekstra felicitatie 
waard. Hij liet deze vergezeld gaan van 
een fraai bloemstuk namens bestuur, 
direktie, bewoners en personeel. Daar- 
na volgde een geanimeerde receptie 
waarbij niet alleen medebewoners van llzaken in zandvoort In deze tijd van regressie, depressie en i 
ander leed is het een bijzonder genoe- 
gen een zaak te mogen feliciteren die 
zijn vijftiende verjaardag viert. En dat 
deed de firma Groenestein b.v. vrijdag- 
middag in hotel Bouwes met een groot- 
se receptie. 

De meeste bezoekers deden hun goede 
wensen vergezeld gaan van een fleurig 
geschenk zodat de hal en de Greene- 
ry al snel omgetoverd waren in een 
ware bloementuin. 
De heer Groenestein begon samen 
met de heer v.d. Linden in 1967 de zaak 
aan de Paradijsweg. Dat de tijden toen 
ook al niet zo rooskleurig waren bleek 
wel uit het feit dat zij de firma opbouw- 
den uit het faillisement van een ander 
bedrijf. Langzaam maar zeker ging het 
bergopwaarts enJn 1971 werd het toen- 
malige pand te klein en verhuisde men 
naar de Kamerlingh Onnesstraat. 
Toen enige jaren geleden de markt te- 
rug liep, nam de heer Groenestein het 
besluit het beleid om te buigen en zich 
hoofdzakelijk te gaan richten op on- 
derhoud en service, ook op basis van 
een abonnement. Hier wordt nu een 
goede en vooral bestendige boterham 
mee verdiend zodat het tiental werk- 
nemers niet bang hoeft te zijn op straat 
gezet te worden : een vrij veel voorko- 
mende 'surprise' in deze tijd I 
De firma houdt zich, behalve met cen- 
trale verwarming, oliestook, gas en 
dergelijke ook bezig met loodgieters- 
werk, ventilatie, air-conditioning en 
sanitair. 

De ekspositie van energiebesparende 
maatregelen, o.a. een aantal thermo- 
staten, die het bedrijf ter gelegenheid 
van het vijftien-jarig bestaan hield, gaf 
enige interessante dingen te zien. 
In vergelijking b.v. met de beginjaren, 
toen het rendement van een cv. instal- 
latie ongeveer 65% was, kan met de 
huidige moderne ketels een rendement, 
van meer dan 90% bereikt worden. En _ 
als men nu nog goed isoleert ook, komt 
men samen met de firma Groenestein 
vast wel met het huishoudbudget uit I Vrijwillige Hulpverlening 'K£. 17373 

MENSEN helpen MENSEN 
I Eén reddingslljntje. 
Als de zee u te hoog gaat. het Huis in de Duinen hun gelukwen- 
sen kwamen aanbieden maar ook tal 
van anderen, onder wie loco-burgemees- 
ter Van der Mije. Zij allen lieten hun 
goede wensen vergezeld gaan van 
bloemen en kadoos, en van het gezicht 
van de j arige viel du idelijk af te lezen 
dat al deze belangstelling hem niet on- 
welgevallig was. Niet zo verwonderlijk, 
want een paar dagen voor zijn verjaar- 
dag had hij de koerant immers toever- 
trouwd: 'Als mijn stem noö goed was 
zou ik die dag een aria zingen!*' 
AMNESTY INTERNATIONAL/JOEGOSLAVIË 

Op 3 maart j.1. is Amnesty International een ak- 
tie gestart op Joegoslavië, die twee maanden zal 
duren. 

In dit land is sprake van een toenemend aantal 
gewetensgevangenen. Zij leven onder slechte ge- 
vangenisomstandigheden (overvolle cellen, me- 
dische verwaarlozing, weinig bezoek). 
Ondanks het feit dat Joegoslavië de belangrijkste 
VN-verdragen inzake mensenrechten ondertekend 
heeft, geven een aantal artikelen in de Joegosla- 
vische wetgeving door hun vage formulering zo- 
veel ruimte, dat mensen vanwege 'vijandige' alcti- 
viteiten veroordeeld kunnen worden. 
Over het algemeen is het publiek slecht op de 
hoogte van het aantal gewetensgevangenen. Gro- 
tere bekendheid zal kunnen resulteren in grotere 
druk op de Joegoslavische autoriteiten. Een 
doel van de aktie is een wetswijziging te bewer- 
ken. 

Ook Uw hulp is daarbij nodig. 
Meer informatie kunt U vinden op de Informa- 
tietafel in de Openbare Bibliotheek en U kunt 
bellen naar het Sekretariaat van de werkgroep 
Zandvoort van Amnesty International, tel. 
02507 - 17234. 
familieberichten DE SLEUTELWACHT 

sloten repareren en veranderen aan huis. 
Ook brandkasten en kluizen. Geen voorrijkosten. Telefoon 023 -35 54 39 ZVM MOET KOPPLAATS DELEN MET ZFC Door de 2-1 nederlaag tegen naaste ri- 
vaal ZFC moet het eerste elftal van 
Zandvoortmeeuwen sinds eergisten de 
bovenste plaats op de ranglijst van de 
'kompetitie delen met eerstgenoemd 
team. 

Beide ploegen hebben thans 21 punten 
verzameld in de tot op heden gespeelde 
wedstrijden. 

Zandvoortmeeuwen ging op de grasmat 
van de tegenstander veelbelovend van 
start en drong ZFC al spoedig in de ver- 
dediging. Het overwicht van de meeu- 
wen in de beginfase van het duel was 
zelfs zo groot dat de spelers van de 
thuisklup werkelijk alle zeilen moes- 
ten bijzetten om een doorbraak te voor- 
komen. Dat lukte de defensie met be- 
hulp van de voorhoede tot de 10e mi- 
nuut, maar toen moest het elftal zwich- 
ten voor een fraaie kopbal van Duncan 
Pratt, 0-1 . Een poging van ZFC om de 
kustbewoners het initiatief te ontfutse- 
len liep op niets uit en opnieuw zetten 
de meeuwen het doel van de tegenstan- 
der onder zware druk. De voorhoede 
zag echter geen kans de gunstige spel- 
positie voldoende uit te buiten —scho- 
ten van Marcel SchoorI gingen rake- 
lings naast de palen of over de doel lat- 
en dat gaf ZFC de nodige moed om de 
defensie van Zandvoortmeeuwen te 
gaan bezoeken en onder vuur te nemen. 
Dat leverde de gastheren aanvankelijk 
niet meer dan enkele vrije trappen en 
een hoekschop op. Zij bleven echter 
aanhouden en drie minuten voor rust 
zag de KFC-er Faber kans ds gelijkma- 
ker voor zijn klup achter keeper Ed 
Steffers in het net te jagen, 1-1. 
ZFC had de smaak te pakken en pro- 
beerde Zandvoortmeeuwen na de her- 
vatting van de wedstrijd zijn wil op te 
leggen. De achterhoede van ZVM deed I -^ 
er van alles aan om de thuisklup de 
pas af te snijden en zag zelfs kans om 

een paar bliksemsnelle tegenakties 

op touw te zetten. Maar in de 20e mi- 
nuut moest Zandvoortmeeuwen toch 
buigen voor ZFC. En weer was het 
Faber die Ed Steffers het nakijken gaf, 
2-1. In de nog resterende speeltijd on- 
dernam Zandvoortmeeuwen de ene 
poging na de andere om de achterstand 
te overbruggen. Bert Leijenhorst en 
Cees Bruijn kwamen dicht bij een tref- 
fer en in de laatste fase trachtte de 
klupleiding door een spelerswisseling 
de voorhoede te versterken. Frans Ma- 
kau, die overigens een vbortreffelijke 
wedstrijd speelde, moest plaats maken 
voor Steef Water. Het mocht allemaal 
niet baten en Zandvoortmeeuwen moest 
zich tenslotte schikken in de nederlaag 
tegen ZFC. Deze bleek zondag uiteinde- 
lijk de sterkere ploeg. Stem PvdA t Voorzien van het H. Sacrament der zieken is van 
ons heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster 
en tante 

ANNA MARIA VAN DEN BERG 

op de leeftijd van 81 jaar. 

M.H. Esseling-van der Meij 
G. Wilmink-van den Berg 
E. van den Berg 
W. van den Berg-Wilschut 
T. van den Berg-Weijers 
G. van den Berg-Koper 
Neven en nichten 

Zandvoort, 21 maart 1982. 
Burgemeester Nawijnlaan 1, kamer 213. 

Correspondentie-adres: 

Zandvoortselaan 62, 2042 XC Zandvoort 

De overledene ligt opgebaard in het mortuarium 
van het Huis in het Kostverloren, Burgemeester 
Nawijnlaan 1 te Zandvoort, alwaar gelegenheid 
tot afscheid nemen dinsdag van 19.00- 19.30 u. 

De gezongen Requiemmis zal worden opgedra- 
gen op donderdag 25 maart a.s. om 10.30 uur, 
in de parochiekerk H. Agatha.jGrote Krocht te 
Zandvoort, waarna de begrafenis zal plaats heb- 
ben op het parochiekerkhof naast de kerk. 

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis. ALGEMENE KENNISGEVING 

Heden nam de Here voor ons geheel onverwacht 
tot zich mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
grootvader en onze lieve zoon, broer, zwager en 
oom. 

ARIEWEBER 

op de leeftijd van 63 jaar 

'veilig in Jezus armen' 

Uit aller naam: 
M.H.J. Weber-Kooij 

20 maart 1982. 

Zutphensestraat 10, 7321 CL Apeldoorn. 

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum 
'Rouwenhorst', GriftstraatSI, Apeldoorn. Ge- 
legenheid tot condoleren aldaar dinsdag 23 
maart 20.1 5 - 21 .00 uur. 
Geen bezoek aan huis. 

De teraardebestelling zal plaats hebben woensdag 
24 maart om 12.00 uur op de begraafplaats aan 
de Ramsbrugweg te Wenum (Apeldoorn). 
Vertrek van het rouwcentrum om 1 1.30 uur. 
omroepers PER ABUIS verkeerde flets 
meegenomen. Damesfiets 
met kinderstepjes. Te bevra- 
gen tel. 13644. 1948 - 1978 

30jur tandtechnielnr 
kunttgebitreparatie, etc. 
A.RniiAN 
TdefooB 1436S Lijst 1 met frisse moed op weg^ 

naar café de Engelenbak voor de verk iezingsuitslagen 
Wie er ook bij de pakken neer gaat zitten, 

de PvdA niet! woensdag 
24 maart 

GAAT IEDEREEN TÓCH STEMMEN, 
'S AVONDS PRATEN WE OVER DE 
UITSLAGEN EN DAN WEER DE 
SCHOUDERS ERONDER. 
TOT ZIENS ^^^ 

r_lB partij van de arbeid 
'-vJB afdeling zandvoort 
iedereen leest 
de krant 
altyd en overal. 82e jaargang no. 23 vrijdag 26 maart 1982 f se Rü nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie; postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achtenweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave; zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 
abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
lange stille stembusdag In zandvoort 
eindigt in wd-triomf foto Jacob Koning Om een indruk te krijgen van de sfeer 
rond de verkiezingen heeft de Koerant 
afgelopen woensdag een bezoek ge- 
bracht aan een aantal stemburo's. Een 
derde van de kiesgerechtigden is niet 
op komen dagen. En dat was te mer- 
ken. Een korte impressie. 

13.30 uur De stembusdag is halverwege. 
Bij stemburo Hummeloord in Nieuw 
Noord is het erg rustig. De leden van 
het buro zijn al blij als er iemand een 
praatje komt maken. Op dat moment 
is nog geen 25°/o van de kiezers op 
komen dagen. Al te somber is men 
er niet onder want Nieuw Noord is 
een typiese forensenwijk. Dat bete- 
kent dat veel mensen vrij laat thuis 
komen van hun werk en eerst gaan 
eten alvorens te stemmen. De dag 
lijkt lang als het zo rustig is. 

14.15 uur In het Gemeenschapshuis aan 
de Louis Davidsstraat is een derde 
van de mogelijke stemmen binnen. 
Af en toe stapt een eenzame kiezer 
het stille stemlokaal in. Aan de bar 
buiten de zaal wordt over lokale po- 
litiek gepraat, maar het valt niet mee 
enig entoesiasme te ontdekken. Een 
lid van het stemburo vertelt dat nog- 
al wat mensen naar het verkeerde 
buro zijn gekomen. Gewoontege- 
trouw kiezen zij de gang naar hun 
oude stemplek om mopperend te 
moeten konstateren dat ze opnieuw 
zijn ingedeeld. Want vier stemburo's 
zijn verdwenen: Karel Doorman, 
Klimop, De Krochten Nieuw Unicum. 15.00 uur Stemburo nr. 5 Hannie Schaft 
is ook nog niet verder gekomen dan 
een derde van de stemmen. Hier heerst 
een bijna uitgelaten sfeer, bloemen 
op tafel, gebak tussen de stembiljet- 
ten, grapjes over en weer. Er wordt 
een wedje gemaakt op het opkomsten- 
percentage. 60% lijkt een goede gok. 
Bij de ingang vraag ik een stemlustige 
dame naar de reden van haar komst. 
'Ach', zegt ze vrolijk, 'ik wil niet 
alles aan de komputervoorspellingen 
overlaten. Ik blijf net doen alsof ik 
het zélf nog uitmaak'. 15.30 uur Buro nr. 3 Wilhelminaschool 
heeft naar men zegt geen reden tot 
klagen. Een kleine 50°/o van de kies- 
gerechtigden heeft zich al geroepen 
gevoeld om gebruik te maken van 
zijn recht. De volkswil kuiert hier 
monter naar binnen. Een rijtje, vijf 
minuten niets, een langere rij, even 
niets enzovoort. Het lijken wel mor- 
seseinen. 

16.00 uur In het hartje van het dorp 
staat het nieuwe stemburo, het ku - 
tureel centrum. De moeizame relatie 
tussen kuituur en politiek krijgt 
hier nieuwe inhoud. Tussen de vitri- 
nes met kunst en allerlei staat het 
blokje stemhokjes prozaies leeg te 
zijn op het moment dat ik binnen- 
kom. 50^/o van de stemmen is bin- 
nen, nog drie uur te gaan. Een au- 
tochtoon buro zo te horen. Kopers 
en Paaps komen en gaan. 'Op wie zal 
ik stemmen', roept een dame ver- 
twijfeld naar haar echtgenoot. 'Weet 
ik veel, is het antwoord, 'Zandvoort- 
meeuwen is wel goed, denk ik'. 
(eden van het stemburo hielden er de moed in ondanks matige opkomst 16.15 uur Na een vergeefse tocht naar 
het Huis in de Duinen (stemburo 
verplaatst) vind ik na enig zoeken 
aan de zijkant van het Huis in 't 
Kostverloren (h.i.k. zeggen de stem- 
buroieden) de plaats waar de stem 
des volks hoort te spreken. Voor de 
deur staat een busje van Nieuw Uni- 
cum. De bewoners van het gehandi- 
captencentrum laten het tot nu toe 
in grote getale afweten, nu zij voor 
het eerst in jaren een moeizame tocht 
moeten maken. Niet onbegrijpelijk, 
vinden de mensen van het stemburo. 
De opheffing van het stemburo Nieuw 
Unicum lijkt 'n wat al te drastiese be- 
zuiniging. Een hoog bejaarde mevrouw 
komt hijgend en steunend binnen. De 
wandeling vanaf het Huis in de Duinen 
naar 't Kostverloren heeft haar uitge- 
put. Een oude heer wordt vriendelijk 
naar een stemhokje geloodst. Hij 
kan de namen op het formulier niet 
meer onderscheiden en wordt takt- 
vol geholpen. 'Ik stem op ukkie', 
mompelt hij, maar bij afwezigheid 
van deze naam, gaat zijn voorkeur- 
stem naar een minder gewenst per- 
soon. 16.45 uur Het is koud in de Calvijnzaal. 
Het wat schemerige licht vergroot 
de sfeer van verlatenheid. Nog ruim 
twee uur tot het sluitingsuur, nog 
geen 50% geteld. De gemiddelde 
prognose ligt hier op 70%. De Euro- 
verkiezingen, wel het minst populair 
van alle, behaalde hier 60%. Minder 
kan het toch niet worden, verwacht 
men. 18.45 uur Vlak voor de onverbiddelijke 
sluiting betreed ik de Plesmanschool. 
Het grote aantal schoolgebouwen op 
de lijst van stemburo's geeft de sug- 
gestie als zou stemmen toch nog een 
vormende bezigheid zijn. 63% is de 
skore. Een laatkomer verontschuldigd 
zich: 'even mijn schoolgeld terughalen, 
hoor'. Daarna gaan de deuren dicht. 
Het tellen kan beginnen. (Vergelijkend verkiezingsoverzicht van 
de staten-, raads- en kamerverkiezingen 
van 1978 t/m 1982 treft de lezer aan op 
pag- 2) 
waterstanden sanduoortee hoeran^ mrt. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


26 


04.08 


12.08 


16.16 


00.16 


27 


04.42 


12.41 


16.59 


00.58 


28 


05.14 


13.14 


17.37 


01.36 


29 


06.55 


14.56 


19.14 


03.14 


30 


07.37 


15.38 


19.58 


03.58 


31 


08.21 


16.21 


20.54 


04.53 


Springtij 27 maart 


april 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


09.17 


17.17 


22.05 


06.05 


2 


10.38 


18.34 


23.29 


07.29 


3 


— .— 


07.29 


12.12 


20.14 


4 


00.57 


08.59 


13.36 


21.37 


5 


02.12 


10.13 


14.41 


22.41 


6 


03.08 


11.08 


15.29 


23.27 


7 


03.50 


11.48 


16.07 


00.07 


8 


04.28 


12.28 


16.44 


00.45 


9 


05.07 


1.3.07 


17.21 


01.21 


10 


05.39 


13.40 


17.56 


01.56 WBm 28 maart begint 
de zoi^ertijd 

Op zondag 28 maart wordt u veronder- 
steld de klok één uur te verzetten. 
Van 01.00 naar Ó2.00 uur. In de nacht 
van zaterdag op zondag dus. Deze zo- 
mertijd duurt tot 26 september. burgerlijke stand 16 maart -1982 - 22 maart 1982 

gehuwd : Petrus Cornelis Goossens 
en Maria Dolphina Johanna Broenland. 

overleden : Maria Catharina van Cas- 
pel, geb. Kok, oud 72 jaar ; Hendrik 
Franciscus Nicolaas Sprokkreeff, oud 
88 jaar ; Herman.Jan Kion, oud 61 jaar; 
Huig Paap, oud 43 jaar ; Rokus Johan- 
nes Termes, oud 88 jaar ; Marchien Jan- 
na Post geb. Smidt, oud 58 jaar ; Anna 
Maria van den Berg, oud 81 jaar ; Sijtje 
Weber, geb. Loos, oud 84 jaar ; Rogelio 
Marco Rooi, oud 52 jaar. 
Onder auspiciën van de Nederlandse 
Karate Bond organiseert de zandvoort- 
se Academy for Asian Fighting Arts 
morgenavond een karate toernooi in 
de Van Pageehal aan de Flemingstraat. 
Aan het toernooi zullen zes teams deel- 
nemen die volgens de organisatoren 
borg staan voor een boeiend en geva-' 
rieerd schouwspel van karatetechnieken. 
Het toernooi begint om 7.00 uur en de 
toegangsprijs bedraag f. 5.-. 

Morgen en overmorgen vindt in de Pelli- 
kaanhal aan de A.J. van der Moolen- 
straat het jaarlijks open badmintontoer- 
nooi van het zandvoortse BC Lotus, 
plaats. Morgencjchtend om 9 uur wordt 
gestart met het spelen van de voorwed- 
strijden, welke tot 's avonds 10 uur du- 
ren. Zondag worden tussen 10.00 en 
18.00 uur de halve finale- en titelwed- 
strijden gespeeld. Hoge verwachtingen 
over de spelprestaties zijn er vooral bij 
het B-toernooi, waarvoor zich verschei- 
dene zeer sterke teams hebben gemeld. 
De toegang tot het evenement is koste- 
loos. uitslag staten verkiezing '82 Aantal kiesgerechtigden 12565 
Opkomstpercentage 66,77 OMMTHET 
RODE KRUIS 

VANONSAUEMAM 
AfHANKELUKIS! 

GEEf!4-6IR06868 in zandvoort 
«^ 


O 

> 


SI 

- E 

:=. 8 ^ 

f 1-: cn 


O) 
O) 
T3 


to . 


, -a 


CD 
• CO 


c 


a 


]_ 
1— 


> 


Q, ü c 

ü 4- 


2 


stemburo 


§. 


-D 


1 5 


-O 


8- 


a 


o- 


e 


o. 


^ 


g D.S- S 


1. cultureel centrum 


83 


118 


479 


54 


14 


16 


10 
4 


1 


1 1 781 


2. a. plesmanschool 


140 


98 


410 


62 


13 


19 


7 
4 


2 


3 3 761 


3 wilhelminakleuterschool 


130 


119 


568 


57 


9 


7 


8 
2 


- 


1 2 903 


4. gemeenschapshuis 


112 


128 


289 


47 


6 


16 


12 
— 


1 


- 2 613 


5. h. schaftschool 


171 


137 


352 


56 


21 


16 


19 
1 


— 


- 5 778 


6. j.v.d. endenschool 


280 


118 


224 


68 


27 


24 


10 
— 


1 


2 3 757 


7. V. calvijnzaal 


108 


168 


413 


61 


20 


16 


7 
6 


— 


2 10 811 


8. V. heuven goedhartschool 207 


90 


319 


81 


28 


32 


23 
5 


1 


2 5 793 


9. vm. kleuterschool 
hummeloord 


168 


107 


319 


86 


28 


22 


21 
2 


2 


- 1 756 


10. huis i.h. kostverloren 


141 


172 


397 


43 


11 


11 


9 
1 


3 


2 3 793 


11. bodaanstichting 


46 


99 


438 


41 


2 


9 


2 
1 


3 


- 3 644 


totaal 


1586 


1354 


4208 


656 


179 


188 


128 
26 


14 


13 38 8390 alleen woningbouw nabij circuit 
wanneer opheffing in zicht is familieberichten familieberichten Zolang er geen zekerheid bestaat over 
de vraag of het circuit zal kunnen vol- 
doen aan de eisen van de Wet op de 
geluidhinder die op 1 september a.s. 
in werking treedt en het tijdstip van 
een tussentijdse beëindiging van het 
kontrakt met de cenav cq sluiting van 
de racebaan, zal er geen woningbouw 
in de omgeving van het projekt kun- 
nen plaatsvinden. 

Dit is de mening van de deelnemers aan 
het breed overleg over de toekomstvan 
het circuit — t.w. de departementen van 
ekonomiese zaken, crm en volksgezond- 
heid, de provincie en de gemeente Zand- 
voort— die deze week voor de tweede 
keer sinds de start van het overleg bijeen 
zijn geweest. 

Alleen wanneer binnen afzienbare tijd 
meer duidelijkheid komt over sluiting 
van de racebaan is het ministerie van 
volksgezondheid en miljeuhygiene be- 
reid om —vooruitlopend op de ophef- 
fingsdatum— medewerking te verlenen 
aan woningbouw in de nabijheid van 
het circuit. Alle deelnemers aan het 
breed overleg zijn het er over eens dat 
de tijd hiervoor dringt. Verwacht wordt 
dat het inwonertal van Zandvoort in de 
naaste toekomst van 16.000 tot 12.000 
zal dalen, indien er geen woningbouw 
op enigszins ruime schaal tot stand 
komt. Daling van het aantal ingezete- 
nen zal o.a. een drastiese vermindering 
van het voorzieningennivo in Zand- 
voort tot gevolg hebben. 
Zoals het zich op dit moment laat aan- 
zien kan het naar het oordeel van de 
deelnemers aan het breed overleg nog 
wel jaren duren alvorens is beslist of de 
racebaan zal kunnen voldoen aan de 
normen van de Wet op de geluidshin- 
der. O.a. zal een nieuw soort geluid- 
demper moeten worden ontwikkeld 
en geproduceerd die de lawaaioverlast 
tot een in de zin van de wet aanvaard- 
baar nivo —zeg maar fluistertoon, red. 
Zvt.Krt.— kan reduceren. De geluid- dempers die totnogtoe zijn gebruikt 
bij autoraces voldoen bij lange na niet 
aan de gestelde eisen. Dit is onlangs 
nog vastgesteld door de Techniese 
Physiese Dienst van TNO na proe- 
ven met geluiddempers op het circuit 
door het ingenieursburo Haskoning. 
Proeven die gehouden werden in op- 
dracht van de Cenav. Tijdens het breed overleg werd bekend 
dat het gemeentebestuur van Zand- 
voort zich momenteel buigt over de 
mogelijkheden van een voortijdige 
beëindiging van het kontrakt met de 
Cenav en de eventuele financiële kon- 
sekwenties die hieruit voor de over- 
heid kunnen voortvloeien. voor herbert zangs is kunst 
levensbericht Zaterdagmiddag heerste er grote be- 
drijvigheid in het Cultureel Centrum , 
De ekspositie werd niet op traditionele 
wijze met een praatje en een drankje 
geopend maar met een ludieke perfor- 
mance door de kunstenaar en zijn 
vrouw. 

Gehuld in witte overals bevestigden zij 
aan een vliegerachtig staketsel lange 
witte en grijze banden die naar de kas- 
tanjeboom op het plein gevoerd wer- 
den. Bewegingen en passen die aan 
een modern ballet deden denken druk- 
ten de symboliek uit van Herbert Zangs 

Lidy Schouten 

opinie over kunst. ' Tijd en ruimte wor- 
den uitgedrukt door de werkzaamheid 
van hand, oog en oor', aldus de schilder. 
Na dit optreden werden de bezoekers 
in staat gesteld de ekspositie te bezich- 
tigen. Het tentoongestelde werk luidt 
een nieuwe periode in van 't oeuvre van 
Herbert Zangs. Het zijn uitsluitend 
met zwart-wit beschilderde kranten, 
affiches en platen, z.g. overpaintings. 
Hij gaf zelf verklaringen bij sommige 
werken, een van strepen voorzien 
beursbericht bleek symbolies voor zijn 
werk als kunstenaar: zoals de beurs de 
dagelijkse stand van de markt weergeeft, 
zo geeft de kunst de stand van ons le- 
ven weer. Herbert Zangs werd in 1924 in Krefeld 
geboren en leeft afwisselend inParijs 
en Krefeld. Hij maakte verscheidene 
grote reizen die zijn werk sterk beïn- 
vloedden en studeerde aan de Kunstaka- 
demie in Diisseldorf. In 1957 ontving 
hij de eerste prijs voor zijn ontwerp 
van een muurschildering voor de Kon- 
greshalle in Berlijn, in 1961 viel hem 
de Europa-prijs voor schilderskunst 
ten deel. Tegenwoordig is zijn werk 
louter abstrakt en het zaï de toeschou- 
wer zeker de nodige moeite kosten er 
een interpretatie aan te geven. Maar 
dit is uiteraard een persoonlijke zaak. 
De ekspositie is in het Cultureel Cen- 
trum, tot en met 4 april. De openings- 
tijden zijn van 13.30 tot 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag, de 
toegang is gratis. Steun 
ons werk INTERNATIONAL 

k. giro 
454000 DANKBETUIGING 

Wij danken alle lieve mensen die er aan hebben meegewerkt om het eeuw- 
feest van de hr. Maurits Kapper tot een onvergetelijke dag te maken. 
In het bijzonder danken wij direkteur Brabander en zijn staf, de stichting 
Huis in de Duinen en de gemeente Zandvoort. 

M. Kapper en echtgenote 
sport — spel Gehandikapt door het ontbreken van 
de spelers Karel van der Reijden, Ruud 
van der Putten en Wim van Straten kon 
Zandvoort'75 het eind vorige week 
niet bolwerken in de wedstrijd tegen 
VVRA. Laatstgenoemd elftal, dat bo- 
vendien uitstekend draaide en een zelf- 
verzekerde partij voetbal speelde, voer- 
de bijna onafgebroken de boventoon. 
Dat resulteerde in de eerste helft van 
het duel in twee doelpunten voor deze 
klup. Ondanks het overwicht van VVRA 
zag Z'75 toch nog kans een tegenpuntje 
(Rob van Bergh) te scoren. In de tweede 
helft van hetzelfde laken een pak. Op- 
nieuw twee goals voor VVRA met op 
de valreep van de ontmoeting een 
treffer van Gerard Nijkamp. Eindstand 
2-4 in het nadeel van Z'75. Ben van Kampen van de wielerploeg 
van de firma Versteege heeft in het af- 
gelopen zondag verreden amsterdamse 
kampioenschap voor liefhebbers beslag 
gelegd op de titel. Renner Arthur Rooy 
werd vierde en teamgenoot Ron Bak- 
ker zevende. Gé Fennis, die eveneens 
deel uitmaakt van de ploeg van Verstee- 
ge en vorig jaar de eerste ronde van 
Zandvoort won, eindigde in de koers 
voor de veteranen op de zesde plaats. 
Eerdergenoemde Ron Bakker ging za- 
terdag als eerste over de eindstreep in 
een wielerronde die in Zwanenburg 
werd gehouden. Al met al een veelbelo- 
vende start van het wielerseizoen voor 
de rijders van sponsor Versteege. Vorige week donderdag heeft het twee- 
de team van de Zandvoortsche Schaak- 
club een klinkende overwinning behaald 
op het zesde team van VHS uit Haarlem 
(Schalkwijk). De voorlopig stand is 7-0. 
Eén partij is afgebroken, met winstkan- 
sen voor de zandvoorter Cliteur. Een 
belangrijk resultaat omdat Zandvoort 
daardoor samen met HWP 2 uit Haar- 
lem koploper blijft in de kompetitie van 
de Noordhollandse Schaakbond. Het 
zandvoortse team bestaande uit Cliteur 
de Bruin, Koper, van Elk, Jagtenberg, 
Losekoot, Stouten en Slijkerman zal 
op 15 april in de laatste thuiswedstrijd 
de kampioenstitel betwisten tegen de 
medekoploper. belangrijke adressen 14444 Poiiti* (allMn noodgMalIm) 

12000 Brandiiwldingan 

13943 Politie 

14841 G«inMntMakratari« 

17947 Infonnatiibura WV 

18063 Stiehtbifl Wijkraad Nw. Noord 

(023)242212 AutomobUibodriif 

Flintarman, ZmdvoortMlaen- 

38S.BMitvaM 

Daihatw dMicrMrvin 
12323 Rinko autot»chni«k, wtrk- 

piaats an magaiijn. 
13360 Rinko varkoopcantrum, niau- 

wa an gabniikta Ranaults. 
12135 Zandvoortse Koerant b.v. 

Achterwag 1 canduoortee hocraiV ZO stemde zandvoort in '78, '79, '81 en j.l. woensdag '82 partijen en 
groeperingen 

pvda 

d'66 

psp 

PPr 

ds'70 

cpn , 

vvd 

cda 

sgp 

gpv 

rechtse-volkspartij 

(boerenpartij) 

rkpn 

kleine partij , 

ned. evol. partij 

leefbaar ned. 

(zg. lijst leschot) 

soc. partij 

de vrede partij 

reform, pol. fed 

prot. chr. comb. 

rpf en sgp 

realisten 81 

int. komm. bond 

part. likw. ned 

evang. volkspart 

SOS 

inspraak nu 

zvt. bel (btv) 

prog. partij 

zandvoort 

z.g. lijst roselaar 

oe plek van de niet stemmer 
overige prov. st. 
raad 
eur. verki 


ez. 


2e kamer 


prov 


.st. 


1978 
1978 
1979 
1981 
1982 


st. 


o/o 


st. 


o/o 


st. 


o/o 


st. 


o/o 


st. 


o/o 


3004 


31,3 


2016 


22,3 


2039 


27,5 


2525 


23,7 


1586 


18,9 


649 


6,8 


459 


5,1 


935 


12,6 


1313 


12,3 


656 


7,8 


99 


1,0 


— 


— 


101 


1,4 


159 


1,5 


188 


2,2 


72 


0,7 


— 


— 


73 


1,0 


167 


1,6 


128 


1,5 


42 


0,5 


— 


— 


— 


— 


152 


1,4 


— 


— 


109 


1,1 


93 


1,0 


100 


1,3 


203 


1,9 


179 


2,1 


3701 


38,5 


3129 


34,6 


2684 


36,2 


3996 


37,5 


4208 


50,2 


1866 


19,4 


1787 


19,8 


1387 


18,8 


1992 


18,7 


1354 


16,1 


11 


0,1 


— 


— 


12 


0,1 


8 


— 


— 


— 


12 


0,1 


— 


— 


11 


0,1 


11 


0,1 


14 


0,2 


40 


0,4 


— 


— 


— 


— 


13 


0,2 


26 


0,3 


- 


— 


- 


: 


: 


- 


23 

4 


0,2 


: 


: 


71 


1,0 


8 


- 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


11 
2 

44 


0,1 


13 


0,2 


7 

— 


_ 


_ 


_ 


0,4 

38 8 0,5 18 

17 

3 0,2 
0,2 686 
311 

259 
190 

111 7,6 

3,4 

2,9 
2,1 
1,2 totaal 9617 100.- 9041 100. 7413 100.- 10677 100.- 8390 100.- kiesgerechtigden 
opkomstpercentage 12515 


12521 


12640 


12631 


12565 


77,5 


72,7 


59.- 


84,5 


66,77 UITSLAG VAN BELANG VOOR 
PLAATSELIJKE POLITIEKE 
VERHOUDINGEN De zandvoortse uitslag van de Staten- 
verkiezingen volgt zoals verwacht de 
langelijke trend. Het aantal progressie 
ven is gedecimeerd. De VVD triomfeert. 
Voor de plaatselijke verhoudingen is 
het interessant te kijken naar de afwij- 
kingen van het landelijk beeld. Ten op- 
zichte van de Kamerverkiezingen 1981 
ging de VVD in Zandvoort bijna 130/0 
vooruit, naar 50.2O/o. Een aardverschui- 
ving. De PvdA kreeg een knockout, 
maar deed het iets beter dan het lande- 
lijk gemiddelde aangeeft. 4.80/o ver- 
lies tegen 6.40/0. D'66 daarentegen had 
een slechter resultaat; 2.70/0 verlies 
landelijk, 4.50/0 in Zandvoort. Merk- 
waardigerwijs verloor het CDA in Zand- 
voort, waar het landelijk nog een be- 
hoorlijke winst boekte. 
Als deze situatie over tien weken bij de 
raadsverkiezingen niet is gewijzigd, zou 
zetelverlies bij PvdA en CDA voortzet- 
ting van het huidige kollegeprogram 
wel eens op losse schroeven kunnen 
zetten. In tegenstelling tot de vorige 
raadsverkiezingen waarbij PvdA, CDA 
en D'66 samen een kleine meerderheid 
behaalden, zou dat er toe kunnen lei- 
den dat de plaatselijke groepering In- 
spraak Nu een sleutelpositie gaat inne- 
men. Tenzij er een afspiegelingskollege 
komt waar alle partijen hun fiat aan 
geven. Maar dan wordt het nog een 
moeilijke dans om de drie wethouders 
plaatsen. We zijn benieuwd. eanduoorhse hoerar* kleding bij lida bromet 
voor iedere vrouw Het was een aardig idee van Lida Bro- 
met om haar modeshow vrijdagavond 
in hotei Keur te beginnen met mode- 
flitsen uit de vorige eeuw. Hiertoe wa- 
ren een paar Wurfleden uitgenodigd 
en het was duidelijl< dat Alie, Els en 
Rika meer om het lijf hadden dan de 
mannequins Ivonne, Judith, Nancy, 
Jeanette en Marijke die ue zomermo- 
de 1982 toonden. 

Eerstgenoemden droegen een aantal 
rokken en een broek met bandjes on- 
der hun bovenkleding, die bestond 
uit een gekleurd jak en een zwarte rok, 
een zwart zijden 'boezel' en een wollen 
omslagdoek of een 'schoermantei'. Eén 
van het drietal had als visloper een 
schap van leer om ter bescherming tegen 
het water dat van de vis afdroop, en 
torste op haar rug de bot met zijger 
en aan haar arm een hengselmand. Nee, 
dan hadden de echte mannequins het mevr. Kraan-Meeth heel wat makkelijker. De charmante 
blouses van Lady Arrow wegen nauwe- 
lijks iets en dat geldt ook voor de polo- 
shirts in puur katoen van Pringle of 
Scotland. Laatstgenoemde zijn met 
f 69.- beslist niet duur en datzelfde kan 
gezegd worden vanXady Arrow. We za- 
gen een alleraardigste blauwe blouse met 
oprolbare mouwen voor f 89.- en van de 
japonnen, die Lady Arrow nu ook op 
de markt heeft gebracht, een leuk eksem- 
plaar metzijsplitten. Veel bewondering 
oogstten de japonnen, pakjes en rokken 
van suèdezet, materiaal dat op het eers- 
te gezicht doet denken aan su.ède maar 
het voordeel heeft dat 't kreukherstel- 
lend is en dat men het zelf kan wassen. Mocht het onverhoopt een kille zomer 
worden dan kunnen we ons daartegen 
wapenen en er toch zomers bijlopen 
in een zelf wasbaar gebreid pak in een 
gezellige tint rood of we schaffen ons 
bij Lida Bromer één of meer lamswol- 
len spencers aan in zomerse tinten. 
Over tinten gesproken, we zagen op- 
vallend veel fel turquoise en de firma 
Van Steyn haakte daar met pumps, 
open schoentjes en ballerina's op in. 
Maar we zagen ook zomerschoeisel in 
andere kleuren, zoals een chique wit 
leren plimp (f 120.-) en een paar grap- 
pige rood linnen laarsjes. Aan de show 
werd tevens medewerking verleend 
door Jphn en Leonie van der Werf die 
de getoonde modellen kompleteerden 
met bijzonder aardige bijouteriën. Na 
de pauze, waarin op dia's aandacht 
werd gevraagd voor o.a. parfum Guér- 
lain, toonde Lida Bromet een verrassen- 
de kollektie pantalons. We zagen, ze in 
stretch, in linnen look en van zuiver 
wol en net zo verschillend als het ma- 
teriaal waaruit ze vervaardigd werden, 
waren de modellen, o.a. een heel strak 
eksemplaar van het merk Spotlight in 
fel groen (f 96.-), een bandplooibroek, 
een pantalon tot op de knie en een 
broekrok. Lida Bromet, die zelf de 
show presenteerde, richt zicht met 
haar kollektie niet op één type vrouw 
en maat 36 komt er even goed aan 
haar trekken als maat 44. Daarom 
was het eingelijk jammer dat de manne- 
quins allemaal hyperslanke wezentjes 
waren met wespentailles. Een volslan- 
ke mannequin had namelijk het bewijs 
kunnen leveren dat Lida Bromet Mode 
er in slaagt ook een grote maat jeugdig 
te kleden. 
kerkdiensten 
medische dienst HERVORMDE KERK 

zondag 28 maart a.s.: 

10.00 uur : ds. C. Mataheru 

10.00 uur : jeugdkapel 

15.00 uur : afscheidsdienst ds P. van Hall 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 28 maart a.s.: 

10.00 uur : Ds. L. Dorst te Santpoort. 

PROTESTANTENBOND 
zondag 28 maart a.s.: 
10.30 uur : Niko van Noordenne d.g. 
Amsterdam. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 27 maart a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 28 maart a.s : 
09.45 uur : stille eiicharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Ceacilia koor. DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 27 en zondag 28 maart a.s.: 

zuster E. verhoef, tel. 01719 - 12407 rektifikatie In het artikel over de nieuwbouwvan 
het wijkcentrum 't Stekkie in de editie 
van de koerant van j.l. vrijdag kwam 
ook de financiering van de vernieuwing 
van de binnenakkommodatie van Zand- 
voortmeeuwen ter sprake. Daarin werd 
geschreven over de renovatie van de 
sporthal van Zandvoortmeeuwen. Dat 
moet het kluphuis van de vereniging 
aan de Vondellaan zijn zoals de aan- 
dachtige lezer inmiddels wel zal heb- 
ben begrepen. Zandvoortmeeuwen 
heeft (nog) geen sporthal. SNACKBAR 
vV ,v VONDELLAAN 1b ZANDVOORT 
TEL.02507-16227 

De laatste woensdag 

Friet voor een piek! 

Maar raakt u daarom niet in paniek, 

u hoeft ons echt niet voorbij te lopen 

Want we blijven alle dagen onze 

uitstekende zelfgemaakte friet verkopen. 

En vanaf 1 april zijn we van 

1 5.00 uur tot 24.00 uur open. 

Jacqueline 

en 

Arnoud STADSSCHOUWBURG HAARLEM 
WOENSDAG 31 MAART - 20.15 UUR fe~ '-'?l.i^ÉÉ|||É|^'^'*\' tl "<■-'■ 
ROB DE NIJS THEATERSHOW 

met de MODESHOW in dames- en herenkleding, 

lingerie, foundation, badkleding, schoenen 

en coiffures. 

kaarten a f 30.- 

(incl. koffie coinpl.+ 2 consumpties) 

Voorverkoop: JM en Cortina Mode 

Tel. 02507 - 1 49 85 en 1 48 28 

en 31/3 aan de kassa van de Stadsschouwburg. 
HINDERWET Burgemeester en wethouders van Zandvoort 
maken, gelet op artikel 12 en 29, eerste lid, 
van de Wet algemene bepalingen milleu- 
hygiéne, bekend, dat op 16 februari 1982 bij 
hen Is Ingekomen een aanvraag van 
L.J. Zonneveld, Diaconiehuisstraat 21 te 
Zandvoort, voor een vergunning Ingevolge 
de Hinderwet voor het oprichten en In 
werking hebben van een opslagplaats van 
gassen op het terrein van camping Sandevoer- 
de, gelegen aan de Kennemerweg te Zand- 
voort. 

Zij zijn voornemens, onder voorwaarde om 
gevaar, schade of hinder voor de omgeving 
te ondervangen, de vergunning te verlenen. 
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en 
andere op de aanvraag betrekking hebbende 
stukken liggen van 25 maart tot 25 april 
1982 voor een ieder ter Inzage ter gemeente- 
secretarie, afd. algemene zaken, Swaluestraat 
2 te Zandvoort op werkdagen van 8.30 tot 
12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge 
toelichting kan worden verkregen. 
Voorts liggen de genoemde stukken ter 
inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prlnsesse- 
weg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 
tot 14.00 uur. Gemotiveerde bezwaren 
kunnen tot bovengenoemde datum schrifte- 
lijk bij ons college worden ingediend. 
Desgewenst kan degene, die een bezwaar- 
schrift indient, verzoeken zijn persoonlijke 
gegevens niet bekend te maken. Een 
ingekomen bezwaarschrift zal bij de stukken 
ter Inzage worden gelegd. Indien daarom 
wordt verzocht kunnen tot één week voor 
bovengenoemde datum mondeling bezwaren 
worden ingebracht, waarbij dan tevens 
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachten- 
wisseling over de aanvraag tussen het bevoegd 
gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. 
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op 
het volgende: degenen die op de hierboven 
omschreven wijze bezwaren hebben 
ingebracht en een ieder die aantoont, dat hij 
daartoe redelijkerwijs niet In staat Is geweest, 
in de gelegenheid zal worden gesteld bezwaren 
tegen de ontwerp-beschikking In te dienen. 

Zandvoort, 25 maart 1982. 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
De secretaris, De burgemeester, 

A.H. Merts. K.C. v.d. Mije Pzn l.b. v= 
T LUIFELTJE 

WOL EN HANDWERKZAAK 

Grote Krocht 26 - 2042 LX Zandvoort 
Telefoon 02507-1 7423 

Diverse aantrekkelijke aanbiedingen 
op handwerk- en breigebied. ^ Bent u al bij het ^ 

I KINDERWINKELTJE • 
geweest ? 
Nee? 

Onze voorjaarscollectie is 
ECHT de moeite waard om 
eens te komen kijken. 

I Tot gauw « 

\^ Els en Louise J 
c'estbom Kerkstraat 2a 

14597, Zandvoort MEUBELVERKQPII^G wm l. ^ ■ ° - 

groeten uit zandvoort '*«'C^5ï^>^^^w; ir^p ?Wl'SÏ, -^' .-f ~ ~f? ' ■^'" ' C^ 'ff 
V- .". • 1. 


H.wiipiiiunjrvlract ■7^.. ^y Hoewel de drukker in 
zijn onschuld meen- 
de dat de opgaande 
weg links op de kaart 
de Haarlemmerstraat 
was hebben we hier 
wel degelijk met de 
Hogeweg te maken. 
Door het ontbreken 
van bebouwing aan de 
rechterkant is de her- 
vormde kerk duide- 
lijk zichtbaar. 
Ook zichtbaar, zij het 
misschien minder 
duidelijk, is de oude 
stenen vuurtoren 
links van hotel 
d'Orange. Grote partijen vorstelijke meubelen uit 

o.a. faillissementen, worden nü tegen 

belachelijk lage prijzen aangeboden. 

Keuze uit meer dan 160 modellen bankstellen 

in leder en stof, zowel modern als klassiek... 

Dagelijks geopend van 14.00 tot 17.00, 

zaterdag van 1 1 .00 tot 1 7.00 en de 
koopavonden van 1 9.00 tot 21 .00 uur. 

Zorg dat ü daar bij bent! 
Zijlweg 9 / Haarlem / Tel. 023-3261 82 R K. MEUBiL 
OMLIJSTINGEN 

voor uw 

platen - borduurwerk - schilderijen 

bij 

creatief BUUBEWEG 7 Zijstraat KERKSTRAAT 
Ta!. 02507 - 17367 BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING DE SLEUTELWACHT 

sloten repareren en veranderen aan huis. 
Ook brandkasten en kluizen. Geen voorrijkosten. Telefoon 023 -35 54 39 KROON 
(Voorhean Jac. Kopor, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap iliitoliidüp 

iiiiüiil 

^i?;Paiïveïastraat;:2lSZaiidvoOT 
Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ooic leuke dingen om als 
geschenk te geven. Haltestraat 65, tel. 12060 5«. £. SaOwiM* & Z^. 

WONINGINRICHTING linds 1923 
Haltestraat 27-29 Tal. 12596 b.g.g. 13759 

voor. 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte. AFNEEMBARE VCX)RZETRAMEN 

we^ bestendig. Aluminium profiel. 

Levert^ar in de kleuren: 

gemoffeld - wft - zwart - bruin - groen 

en ^anodi^»erd aluminium 

SNELLE LEVERING. 

vakkundig geplaatst. 

profielen en modelvoorzetramen 

voorradig. I\ïieuw Nieuw Nieuw 
Videotheek Zandvoort 

Postbus 374, 
2040 AJ Zandvoort 

Bel voor prijsopgave 

en titellijst 

: 02507-18326 

tussen 16.00-18.00 uur, 
behalve zondags. 
\/Vij bezorgen en halen de 
.: V banden bij u thuis. Interlanden Spreigroep Amsterdam 

zoekt met spoed 

een contact-persoon voor 

het verspreiden van, weekblad 

event. folders in de gemeente 

Zandvoort. 

Heeft U interesse bel dan eens met ons 

tel. 020-138444. 

Hoge beloning. 
Openbare Bibliotheek Zandvoort 
Prinsesseweg 34 
2042 NH Zandvoort 
tel. 14131 

VERMIST 

Al enige tijd worden boeken en gram- 
mofoonplaten vermist. Zij zijn uitge- 
leend maar helaas nooit teruggebracht. 
Dat is een groot gemis want daardoor 
kunnen andere gebruikers van de biblio- 
theek die boeken en platen niet meer 
lenen. 

Dat vermist materiaal zien wij graag 
terug. 

Vandaar dat wij allen, die dat in hxm 
bezit hebben, oproepen om dit zonder 
enige kosten in te leveren. 
Dat kan van 25 maart tot en met 3 april 
in de bibliotheek. Maar dit kan ook bij 
bibliotheekstand op de woensdagmarfct 
van 31 maart a.s. Prinsesseweg. 

Uw Imid-yraagb aandaclit. 
De bij de ANBOS aangesloten 
schoonheidsspecialiste 
geeft die aandacht en adviseert 
u bij de verzorging van uw huid. 
Deze specialiste is herkenbaar aan het ANBOS-embleem. 
Ook in uw plaats kunt u terecht. 

Algemene Nederlandse 
Bond van 
Schoonheidsinslituten Pien Bakker 

Fr. Zwaanstraat 68 
Ria Suiker 
Fahrenheitstraat 80 
Lavina v. Tetterode 
Brederodestraat 77 
Cobi Verkade 
Sophiaweg 25 tel. 13621 

tel. 12372 

tel. 14618 

tel. 13698 verzekeringskantoor 

A.M. FOLKERS 

Gasthuissstraat 4 
tel. 1 32 83 

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij 
meerdere maatschappijen. 

Diverse reisverzekeringen, eventueel met 
Internationale Automobilistenhulp van 
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U 
worden meegegeven, als ook Fiets- en 
Bromfietsverzekering met bijbehorend- 
plaatje. 
VERSTEEfiE 

* tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 
omroepers 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitrepaiatie, etc. 
A.RmfAN 
Tdefoon 14365 Autorijschool Phil Waaning 

rij'ksgediplomeerd 
aangesloten bij de V.Z.R. 

tel. 12071 
Brugstraat 20 - Zandvoort 

HULPi.d. HUISHOUDING 
gevraagd pim. 4 uur in de 
weei<. Tel. 18075 (na 18.00 
uur). 

Ik ben 17 jaar en zoekeen 
baan in het HORECA-be- 
drijf : Snack-bar, keuken, 
o.i.a. Mijn naam is Petra. 
Ik wil ook INTERN komen 
als dat moet. Wil graag het 
vak van onder af gaan leren. 
Zandvoort trekt me het 
meest, ook eventueel part- 
time baan lijkt me aantrek- 
kelijk om te starten. 
Brieven onder nr. 230 buro 
van dit blad. 

BELANGSTELLING VOOR 
Progressieve Partij 
Zandvoort 
bel tel. 1 79 58 T.k.a. eethoek, oranje 
bruine uitsch.b. tafel en 
4 st., 4 kruk. chrome 
poten, skaileren bekl. 
Tot. pr. f150,-. Tel. na 
18.00 uur, 18476 

BILDERDIJKSTRAAT, kl. 
woonhuis, woonkamer, slaap- 
kamer, bergkamer, keuken, 
douche, f. 85.000.-. CENSE 
makelaar o.g. tel. 12614. 
82e jaargang no. 24 dinsdag 30 maart 1982 
eanduoorh 
dit nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave; zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 
abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
mbmemim/B m ts^& 60-jarige zrb geen nostafgiese klup 
maar bruisend element In zandvoort 


De fraaie bloemen die de echtgenoten 
van de bestuursleden tijdens de zater- 
dag j.l. in het Gemeenschapshuis ge- 
houden receptie van de zestigjarige 
Zandvoortse Reddingsbrigade in ont- 
vangst mochten nemen lijken ons al- 
leszins verdiend. Niet alleen zij maar 
zestig jaar lang hebben vrouwen door 
hun steun en medeleven het hun man- 
nen mogelijk gemaakt zich vrijwillig 
in te zetten voor het doel van de bri- 
gade, het redden van drenkelingen. 

De eerste spreker die op genoemde re- 
ceptie door de ceremoniemeester, me- 
vrouw Joustra-Brokmeier, werd Inge 
leid was loko-burgemeester Van der 
Mije (de in Amerika verblijvende heer 
Machielsen had telegrafies gelukwensen 
gezonden), die er op wees dat de ZRB 
geen nostalgiese vereniging Is die in het 
verleden leeft maar een bruisend ele- 

mevr. Kraan-Meeth 

ment in de zandvoortse gemeenschap. 
In het kort vertelde de heer Van der 
Mije, in wiens hart de ZRB altijd een 
grote plaats heeft ingenomen, over de 
vroegere strandposten en het materiaal 
waarmee de brigade begon. Ook spre- 
kend namens het Strandschap uitte de 
loko-burgemeester zijn waardering voor 
de belangrijke mate waarin de Reddings- 
brigade voor de veiligheid op het zand- 
voortse strand zorgt. Is het de gewoonte 
van het gemeentebestuur om jubileren- 
de verenigingen een geschenk onder 
koevert aan te bieden, bestaande uit 
het aantal jubileumjaren maal f. 100.- 
voor de ZRB bedacht men een toepas- 
selijker kado dan het slijk der aarde. 
Wanneer de raad er vanavond mee ak- 
koord gaat zal de Zandvoortse Red- 
dingsbrigade, waarvan bekend is dat 
ze graag baas in eigen huis is, de loods 
aan de Marisstraat kunnen kopen voor 
het symboliese bedrag van f 1.-. Reak- 
tie van voorzitter Aug. van der Mije : 
'Goed dat het bestuur indertijd de 
oud-penningmeester (loko-burgemees- 
ter Van der IVIije, Kr.M.) in de raad 
heeft gezet'. 

Dr. Alberga, voorzitter van de Konink- 
lijke Nederlandse Bond tot het Redden 
van Drenkelingen, memoreerde de 
grote plaats die de ZRB in Zandvoort 
maar ook in de Bond inneemt. Spreker 
liet zijn woorden vergezegd gaan van 
een set gereedschappen, benodigd bij 
de werkzaamheden in de loods. De 
heer Attema, volgens de ZR B-voorzit- 
ter een bijzonder lid van de brigade, on- 
derstreepte dat het werk nog steeds ge- 
daan wordt door vrijwilligers. Spreker 
was gekomen met diverse petten op 
waaronder die van de KNZHRM, maar 
ook die van een heel jonge vereniging. 
Afgelopen woensdag was namelijk de 
V{ereniging) V(oor) D(renkelingen) op- 
gericht en namens deze nieuwbakken 
klup overhandigde de heer Attema een 
koevert met inhoud. Vervolgens werd 
het woord gevoerd door de heer Ter 
Haak van de Haarlemse Reddingsbri- 
gade die zijn gelukwensen op rijm had 
gezet. De heer Koning, zowel 'De Wurf' 
als het Genootschap 'Oud Zandvoort' 
vertegenwoordigend, was in gezelschap 
van een paar medebestuursleden en 
van de in zandvoorts kostuum gestoken 
dames Termes-Dorsman, Keur-Paap en 
Bakkenhoven-Zwemmer. In zijn toe- 
Zandvoortse Reddingsbrigade in de jaren van de na-oorlogse opbouw spraak herinnerde de heer Koning aan 
de ramp van 10 februari 1937, het om- 
slaan van de Zandvoortse reddingsboot, 
waarbij eerstgenoemde voor haar hulp 
bij het reddingswerk werd onderschei- 
den. Ook de heer Koning liet zijn woor- 
den vergezeld gaan van een kado onder 
koevert. Als laatste voerde voorzitter 
Van der Mije het woord. Nadat hij alle 
sprekers persoonlijk had bedankt maak- 
te hij de namen bekend van hen die 
wegens hun bijzondere verdienste voor 
de brigade een onderscheidingsteken 
zou worden uitgereikt. Het waren de 
dames Termes-Dorsman, Vos-Bos en 
Koningsbruggen-Kraayenoord, terwijl de onderscheiding die posthuum was 
toegekend aan de tweede penning - 
meester de heer W.M. van der Kruk 
in ontvangst werd genoemen door 
diens weduwe. 

Het ligt voor de hand dat we onmoge- 
lijk allen kunnen noemen die in de 
feestelijk versierde zaal van het Ge- 
meenschapshuis het bestuur van de ju- 
bilerende brigade de hand kwamen 
drukken. We zijn er dan ook van over- 
tuigd dat we met het vermelden van 
de bemanning van de reddingboot, de 
wethouders en echtgenoten, deputaties 
van de Zeeschuimers, reddingsbrigades 
van Heerhugowaard, Katwijk, Noord- wijk, Bloemendaal en IJmuiden, de 
heer en mevrouw Nawijn, gemeentese- 
kretaris Merts en vvv-direkteur Hilbers 
slechts een greep deden uit de talrijke 
belangstellenden. Maar we zouden te 
kort schieten wanneer we niet even het 
aardige moment memoreerden van zes 
jeugdige brigadeleden, die ieder het be- 
stuur een oranje stoel, bestemd voor de 
loods en aangeschaft uit ontvangen 
jubileum-giften, aanboden en de voor- 
treffelijke wijze waarop Ankie Joustra 
zich van haar beslist niet eenvoudige 
■ taak als ceremoniemeester kweet. gemeente ziet geen heil meer 
in breed overleg circuit Naar wij vernemen zal het kollege van 
burgemeester en wethouders hedena- 
vond in de vergadering van de gemeen- 
teraad opening van zaken geven over 
het verloop en de voorlopige konkiu- 
sies.van het Breed Overleg over de 
circuitproblematiek. 

In een brief aan de raad konstateert 't 
kollege op bittere toon dat door het 
rijk geen enkele bijdrage geleverd 
wordt in het oplossen van de circuit- 
problemen. Van de ministeries, Eko- 
nomiese Zaken, CRM en Volkshuis- 
vesting en Miljeu, die vaak lijnrecht 
tegenover elkaar staan, komt niets 
dan ambtenarenpraat. Dat in schril 
kontrast tot de konstruktieve mede- 
werking van de provincie, die bereid 
is om een bijdrage te leveren aan het 
oplossen van de woningnood en de 
financiële problemen, als eenmaal 
opheffing van het circuit een vast 
en aanvaard gegeven is. De provincie 
neemt met andere woorden de zand- 
voortse problemen serieus. 
De rijksoverheid, zo zegt het kollege, 
legt ons een starre interpretatie van 
de wet op, maar doet vervolgens niets 
om ons de helpende hand te bieden. 
Met een deskundige uitleg van de wet- 
geving schiet het overleg niet veel op, 
er dienen bestuurlijke oplossingen 
te komen. In tegenstelling tot het ministerie van 
Volksgezondheid en Miljeu is het kol- 
lege van mening dat het TNO-kommen- 
taar op het CENAV-geluidshinderrap- 
port aanleiding geeft tot optimisme op 
wat langere termijn, een reden om 
vooruitlopend op de feitelijke resulta- 
ten nu weer nieuwbouw toe te staan. 
Als het om de opheffing van het cir- 
cuit gaat, voorziet het dagelijks be- 
stuur van de badplaats ellenlange be- 
zwaar- en beroepsprocedures, die slui- 
ting minimaal 3 jaar zullen blokkeren. 
Medewerking van het rijk om vooruit- 
lopend op een nieuw situatie -of dat 
nu opheffing van het circuit betreft 
of het terugdringen van de geluids- 
hinder- alvast woningbouw te kunnen 
plegen, kan wel vergeten worden. Al- 
dus het kollege. 

Mocht na overleg met de raad toch 
nog een nieuwe bijeenkomst van 
het Breed Overleg tot stand komen, 
dan is het kollege van plan eerst af- 
zonderlijk met het provinciaal bestuur 
om de tafel te gaan zitten. Een Smal 
Overleg vooraf. De ergernis over de 
opstelling van de ministeries is dus 
niet gering. Het Breed Overleg wordt 
pas zinvol, zo beweert men, als de 
ambtelijke rijksdeskundologen plaats 
maken voor lieden die bestuurlijke 
beslissingen kunnen nemen. B en w 
willen in zo'n overleg tevens naar mo- gelijkheden zoeken om ook bij het nog 
bestaan van geluidshinder tot meer 
woningbouw te komen. 

In het persbericht van de provincie over 
het Breed Overleg (zie de koerant van 
26 maart j.l.) is overigens met geen 
woord gerept over deze opstelling van 
de gemeente. 

De gemeenteraad zal zich nu eerst over 
de ontstane situatie moeten beraden. 

De raadsagenda voor de openbare bij- 
eenkomst van hedenavond 30 maart, 
aanvang 20.00 uur, vermeldt nog een 
aantal andere zaken. 
Aan de or^e komt o.a. een garantie 
geldlening tennisklup Zandvoort, ge- 
meentelijke bijdrage lepra-Lestrijding 
1981 (Kasulu-projekt), financiering 
Woonwagenschap, de delegatie van 
raadsbevoegdheden aan B en W en de 
organisatie van de politie. • Drank en stress eisen hun tol. Bi] 
kaféruzies vielen de afgelopen week 
gewonden en sneuvelden ramen en 
deuren. Een overspannen etaleurstal 
een auto. De politie doetz'n best, 
houdt aan en onderzoekt. 

• Bij de camping 'De Duinrand' ruim- 
de de Explosieven Opruimingsdienst 
een aantal granaterr-op. Een munitie- 
kist met- 20 granaten van diverse ma- 
kelij zal ook nog tot ontploffing ge- 
bracht worden. 

• De vorige week begonnen sloop van 
't Hulsmanhof werd zondag voortgezet 
door jeugdige vrijwilligers. De slopers- 
in-spe werden uit het pand gehaald. 

« Naast de gebruikelijke diefstallen 
van fietsen, auto's, geluidsapparatuur 
en portemonnees, gingen ook een 
dekbed, een waszak, een koffer met 
handdoeken en 30 eieren en een kren- 
tebrood onrechtmatig in andere han- 
den over. H. de PATER OVERLEDEN 't :;* ■4 
•<.--;v Afgelopen zondag is op 65-jarige leef- 
tijd de heer H. de Pater overleden. In 
protestants christelijke kringen van 
Zandvoort genoot de heer De Pater 
bekendheid als praeses van de geref. 
kerk en als gemeenteraadslid voor het 
cda in de tweede helft van de jaren '70. 
In januari 1980 steide hij zijn zetel 
beschikbaar in verband met gezond- 
heidsredenen. De overledene zal a.s. 
donderdag om 1 5.00 uur ter aarde 
worden besteld op de algemene be- 
graafplaats aan de Tollensstraat. Aan 
de begrafenis gaat een rouwdienst 
vooraf in de geref. kerk aan de Juliana- 
weg, welke om 14.00 uur begint. WIJ DANKEN U VOOR UW STEM 

wij hopen erop dat U bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen 

wederom Uw stem aan de VVD wilt geven 

VVD ZANDVOORT-BENTVELD EEN GOEDE BIlAAD. STEM W W afscheid ds. p. van hall 
in stampvolle julianakerk In de tot de laatste plaats bezette ge- 
reformeerde kerk aan de Julianaweg 
hield ds P. van Hall, die zes jaar gele- 
den een beroep naar Zandvoort aan- 
vaardde en deze standplaats thans gaat 
verwisselen voor Pernis, afgelopen 
zondag zijn afscheidspreek. 

Aanwezig waren vertegenwoordigers 
van de klassis Haarlem, van de ge- 
meenten Zevenhuizen en Pernis, van de 
Lokale Raad van Kerken, pastoor Kaan- 
dorp. Ds. en mevrouw Mataheru, vika- 
ris Haitjema, mevrouw Schram en 
voorgangers die Zandvoort verlaten had- 
den maar voor deze bijzondere gelegen- 
heid waren overgekomen, namelijk ds. 
Biezeveld en ds. de Waard en echtgeno- 
te. Ds. van Hall had zijn preek opge- 

mevr. Kraan-Meeth 

bouwd rond de tekst uit Johannes 1 
vers 14 'En het woord is vlees gewor- 
den en heeft onder ons gewoond'. 
Na afloop van de dienst werd de schei- 
dende predikant toegesproken door 
de praeses van de kerkeraad, de heer 
W. Ingwersen, die memoreerde dat de 
kerk de afgelopen jaren met tal van 
vraagstukken werd gekonfronteerd, 
waarmee ds. Van Hall zich samen met 
de kerkeraad heeft beziggehouden. 
'Om één te zijn hoeven we het niet 
eens te zijn' aldus de heer Ingwersen, 
die zich aan het slot van zijn toespraak 
richtte tot de vier zoons van het echt- 
paar Van Hall, die hij elk een persoon- 
lijk woord meegaf. Namens de klassis 
Haarlem werd het woord gevoerd door 
ds. E. Th. Thijs uit Bloemendaal, die 
de dank van de klassis vertolkte voor 
de inzet van ds. Van Hall bij de klassis- 
vergaderingen 'speciaal wanneer u vond nieuws 

kort & klein • De iepziekte onder het zandvoortse 
bomenbestand blijft nog steeds slacht- 
offers eisen. In de Kostverlorenstraat 
werden onlangs drie iepen verwijderd 
die in ernstige mate door het virus wa- 
ren aangetast. Waarschijnlijk zullen in 
de naaste toekomst nog meer eksem- 
plaren uit genoemde straat moeten 
verdwijnen. Niet alleen tengevolge van 
de iepziekte maar ook door de gevol- 
gen van gaslekken in de bodem en 
aanrijdingen, zo deeltjde direktie van 
de gemeentelijke dienst van publieke 
werken mee. 

In alle gevallen zullen de verwijderde 
bomen worden vervangen door de 
heraanplant van nieuw groen, zoals 
platanen. 

• In het kader van de Nationale Bo- 
menplantdag 1982 worden morgen, 
woensdag 31 maart, door de zand- 
voortse scholieren nieuwe bomen ge- 
plant aan de Jacob Catsstraat en Heij- 
mansstraat in het oude gedeelte van 
Zandvoort-noord. Aan het planten 
van de jonge bomen gaat een bijeen- 
komst in de kantine van het klupge- 
bouwvan Zandvoortmeeuw/en aan 
de Vondellaan, vooraf. Daar ontvan- 
gen de jeugdige deelnemers de nodige 
instrukties voor het karwei. 

• Het Nationaal 1 April Genootschap 
heeft de Prix de Joke 1982 tnegekend 
aan kluchtspeler en entertainer J os 
Brink. Voor zijn toneel- en tv-optreden 
ontvangt hij zaterdagavond in sociëteit 
Duysterghast uit handen van de voor- 
zitter van het genootschap, de ere-loe- 
res. In de kategorie 'humor in beeld' is 
er een loereseksemplaar voor de kari- 
katurist Wouter Lap. De winnaar van 
de 1 april-prijs voor 'humor in daad' zal 
bijwijze van verrassing op de genoot- 
schapsbijeenkomst in Duysterghast, die 
om 21.00 uur begint, bekend worden 
gemaakt. dat deze ontspoorden'. Tijdens de vaka- 
ture voor de predikantenplaats zal de 
gemeente steun krijgen van een konsu- 
lent en ds. Thijs maakte van deze gelegen- 
heid gebruik mede te delen dat hij zich- 
zelf als konsulent naar voren mag schui- 
ven. Voorzitter H. Visser van de Lokale 
Raad zei ds. Van Hall te hebben leren 
kennen als iemand die recht door zee 
gaat. Zijn opvatting dat niet speciaal 
een pastor voorzitter van de Lokale 
Raad hoeft te zijn was hem door de 
heer Visser kennelijk niet in dank afge- 
nomen. 'Ik heb het geweten' aldus laatst- 
genoemde, die de aanwezigen uit Pernis, 
waar de oekumeniese gedachte nog niet 
zo ver is, opwekte daar aandacht aan te 
besteden. 'Uw nieuwe predikant kan er 
een goede richting aan geven'. 
Ds. Van Hall ('we willen als kerk altijd 
het laatste woord hebben') richtte 
zich daarna tot de verschillende spre- 
kers en zei met veel plezier in de Lokale 
Raad te hebben gewerkt maar gaf grif 
toe dat hij wel eens kon foeteren. 'We 
geloven in hetzelfde uitgangspunt maar 
als ze aan de gereformeerde kerk kwa- 
men kwamen ze aan mij'. 
ZVM WEER ALLEEN OP KOP 

Het eerste elftal van Zandvoortmeeu- 
wen heeft afgelopen zondag op eigen 
terrein een klinkende 5-0 overwinning 
op I VV behaald. Met deze zege hebben 
de kustbewoners opnieuw alleen de lei- 
ding van de kompetitie —vorige week 
moest de kopplaats worden gedeeld 
met ZFC— genomen. 
Ondanks het overwicht van de thuis- 
klup kwam het eerste doelpunt pas in 
de 37e minuut van het duel tot stand. 
Steef Water opende de score met een 
fraaie treffer. Na rust werd de sterke 
tegenstand van de bezoekers definitief 
gebroken en volgden doelpunten van 
opnieuw Steef Water, Marcel SchoorI, 
Rob Buchel en wederom Steef Water, 
die daarmee de hattrick verrichtte. Zon- 
dag ontmoet Zandvoortmeeuwen in 
Castricum Vitesse'22. NICOLAASSCHOOL WINT 
VOETBALTOERNOOI 

Het vorige week op de terreinen van 
Zandvoortmeeuwen gespeelde voetbal- 
toernooi 1982 tussen de elftallen van 
de zandvoortse basisscholen is voor de 
eerste keer sinds het ontstaan van het 
toernooi gewonnen door de Nicolaas- 
school. In de op donderdag gespeelde 
finale klopte de ploeg van de Nicolaas- 
school het team van de Beatrixschool, 
dat op de tweede plaats eindigde. 
De derde t.e.m. de zevende plaats wer- 
den achtereenvolgens bezet door de 
Mariaschool, Hannie Schaftschool, 
Mr. van Heuven Goedhartschool, Oran- 
je Nassauschool en Dr. Albert Plesman- 
school. Naast de gebruikelijke prijzen 
voor de winnaars van het toernooi 
ontving iedere speler een medaille van 
Zandvoortmeeuwen ter gelegenheid 
van het 40-jarig jubileum van deze 
klup. waterstanden april 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


09.17 


17.17 


22.05 


06.05 


2 


10.38 


18.34 


23.29 


07.29 


3 


— .— 


07.29 


12.12 


20.14 


4 


00.57 


08.59 


13.36 


21.37 


5 


02.12 


10.13 


14.41 


22.41 


6 


03.08 


11.08 


15.29 


23.27 


7 


03.50 


11.48 


16.07 


00.07 


8 


04.28 


12.28 


16.44 


00.45 


9 


05.07 


13.07 


17.21 


01.21 


10 


05.39 


13.40 


17.56 


01.56 KERNGROEPLEDEN KLAGEN 
OVER RACEBAANLAWAAI 

Een drietal leden van de kerngroep van 
het Anti-circuit komité heeft zich met 
klachten over de lawaaioverlast van de 
racebaan op 9 en 24 maart j.l. tot het 
gemeentebestuur van Zandvoort en de 
provinciale autoriteiten gewend. 
Volgens de leden werden tijdens de 
trainingen op deze dagen lawaaipieken 
van 80 tot 90 decibel geregistreerd, 
geen pauzes tussen de oefeningen m 
acht genomen en geen gebruik ge 
maakt van knaldempers. Zelfs tot ver 
buiten Zandvoort was het lawaai van 
de sportwagens e.d. te horen, aldus de 
reklamanten. Op woensdag 24 maart 
was de training op de baan bovendien 
illegaal, omdat het verboden is om op 
die dag op het circuit oefenraces te 
houden. Naar het oordeel van de kern- 
groepleden is hiermee tevens de bewe- 
ring van de Cenav ontkracht dat gedu- 
rende het raceseizoen slechts sprake is 
van 15 uur geluidhinder. Zij dringen 
er bij het gemeentebestuur op aan de 
nodige maatregelen te nemen tegen de 
inbreuk op de kontraktuele verplich- 
tingen door de Cenav. Ook de provin- 
ciale overheid hebben de leden om een 
reaktie gevraagd. 
familieberichten Kostenloze Zwangerschapsbegeleiding 

DE KRUISVERENIGING ZANDVOORT 

start vanaf 31 maart 1982, iedere woensdagavond 
om 19.00 uur in het gezondheidscentrum Bea- 
trixplantsoen 1 te Zandvoort met 

ZWANGERSCHAPSBEGELEIDING 

Deze begeleiding houdt in : 
Het bespreekbaar maken van alle facetten en het 
aan vullen van kermis omtrent zwangerschap, ba- 
ring en het vader- en moederschap. 
Het geheel dient ter ondersteuning van spontaan 
gedrag voor - tijdens - en na de bevalling. 

Informatie bij : Atie Klijn, tel. 02507 - 1 2880 

Jannita Overpelt tel. 02507 - 132 16 Openbare Bibliotheek Zandvoort 
Prinsesseweg 34 
2042 NH Zandvoort 
tel. 14131 VERMIST 
Al enige tijd worden boeken en gram- 
mofoonplaten vermist. Zij zijn tiitge- 
leend maeir helaas nooit teruggebracht. 
Dat is een groot gemis want daardoor 
kunnen andere gebruikers van de biblio- 
theek die boeken en platen niet meer 
lenen. 

Dat vermist materiaal zien wij graag 
terug. 

Vandaar dat wij allen, die dat in hun 
bezit hebben, oproepen om dit zonder 
enige kosten in te leveren. 
Dat kan van 25 maart tot en met 3 april 
in de bibliotheek. Maar dit kan ook bij 
bibliotheekstand op de woensdagmarkt 
van 31 maart a.s. Prinsesseweg. 
"Wentel uwen weg op den Heere en vertrouw 
op Hem; Hij zal het maken ". 
(ps. 37 VS. 5) 

Door de dood is heengegaan naar zijn hemelse 
Vader, op Wie hij vast vertrouwde, mijn innig 
geliefde man, onze lieve vader en opa 

HENDRIK DE PATER 

op de leeftijd van 65 jaar. 

Zandvoort : C.W. de Pater-de Vries 
Bergen (n-h) : Rini de Pater 

Joppe, Rik, Bart 
Amsterdam : Henk de Pater 

MarijnJansen 
Zutphen : Wim de Pater 

Marleen de Pater-van der Meer 

Martijn, Geert, Lidwien 

2042 VA Zandvoort, 28 maart 1982 
Schoolstraat 1 1 

Geen bezoek aan huis. 
Geen bloemen - geen toespraken. 

De Dienst van Woord en Gebed zal D. V. worden 
gehouden donderdag 1 april a.s. om 14.00 uur in 
de Gereformeerde Kerk aan de Julianaweg te 
Zandvoort, waarna de begrafenis zal plaatshebben 
vanuit de kerk, op de Algemene Begraafplaats te 
Zandvoort omsteeks 15.00 uur. 
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de 
begrafenis in de ontvangstkamer van de begraaf- 
plaats. Ingegaan tot de vreugde van zijn Heer, onze 
vriend en oud fraktiegenoot 

H. DE PATER 

Moge God zijn vrouwen kinderen nabij zijn. 

CDA-gemeenteraadsfraktie Zandvoort. 

R.A. van As, P. Ingwersen, K.C. van der Mije, 

G. ter Veer. Na een zeer moedig gedragen ziekte is van ons 
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader en lieve opa 

PAULUS KIST 

echtgenoot van Elisabeth Hubert 

op de leeftijd van 72 jaar. 

E. Kist-H ubert 

H. Kist 

A.A. Kist-van Keulen 

Manon 

2042 GK Zandvoort, 27 maart 1982. 
Thorbeckestraat 3 flat 7 

De overledene verblijft in het mortuarium van de 
Mariastichting te Haarlem, alwaar geen bezoek. 

De crematieplechtigheid zal plaatshebben donder- 
dag 1 april om 13.00 uur in het crematorium 
„Velsen" te Driebuis, halte Westerveld. 

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid 
in de ontvangkamer. t Door toedoen van geweld, 
heb ik en velen, onze grote vriend en kameraad 

WfflSKY 

verloren. 
Hans Boon p.f. voor arie klaas in berlijn 
van ton uit zandvoort. ^W omroepers 194S - 1978 

30jav tandUchnMctr 
kunstiebitrapuatit, ttc. 
A-RmiAN 
Tckfeon 14365 JONGEMAN, 21 jaar zoekt 
kamer met toilet, douche 
en keuken voor één jaar. 
Dringend. tel. overdag 
18456. 

Bistro LE PIERROT vraagt 
betrouwbare werkster voor 
2 ocht. p. week. Uren in 
overleg. Inlichtingen na 1 8 
uur. tel. 17822. 82* jaargang no. 25 vrijdag 2 april 1982 
eanduoorrse hoera 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507)1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
misleiding en volksverlakkerij : 
harde woorden in gemeenteraad t kort & kfêiri; De kinderen van de Plesmanschool die 
jongstleden dinsdag kwamen kijken naar 
de gebruiken van de lokale politiek, 
kregen een goed geregisseerde raadsvoor- 
stelling voorgeschoteld. De oppositie 
trok van leer met opgepoetst geschut, 
de kollegepartijen klommen eensge- 
zind in het want en b en w gooide nu 
eens olie op het vuur dan weer op de 
golven. Een schorsing achter de koelies- 
sen maakte de show volledig. Toen het 
doek zakte waren in ieder geval alle 
spelers tevreden. 

De aanstaande raadsverkiezingen leken 
er niet onschuldig aan dat meer dan 
normaal het geval Is voor de publieke 
tribune gespeeld werd. Het uiterlijk 
vertoon was echter maar één kant van 
de zaak. Tussen de bedrijven door 
kwam de politieke inhoud wel dege- 
lijk aan bod. 

Klapstuk van de avond was de diskus- 
sie over het voornemen van b en w het 
Breed Overleg over het circuit niet 
langer voort te zetten tenzij de rijks- 
overheid de zandvoortse problemen 
serieus zou nemen, 
VVD-er Jongsma, blijkbaar gesteund 
door de verkiezingsuitslag van 24 maart 
('Zandvoort laat zich niet misleiden'), 
beschuldigde het kollege ervan de te- 
genstelling tussen woningbouw en cir- 
cuitiawaai op te kloppen. De suggestie 
van die zijde als zou pas na sluiting 
van de racebaan weer woningbouw in 
de badplaats mogelijk zijn, noemde 
hij een misleidende en verwerpelijke 
konstruktie. Zeker nu het bestuur van 
de gemeente naar zijn mening min of 
meer had toegegeven dat het met de 
geluidsoverlast wel meeviel. Een hand- 
vol woningen op de bouwlokatie Rein- 
wardstraat werd door het circuit ge-' 
blokkeerd. Dat was alles. Het was een 
schandaal dat de gemeente een falend 
beleid trachtte te maskeren door ande- 
re overheden de schuld te geven. 
Flieringa, afgevaardigde voor Inspraak 
Nu, had geen enkele behoefte aan 
verkiezingstoespraken van de VVD. 
P. Flieringa: gemeentebestuur valt niets 
te verwijten 

Wie de feiten op een rijtje zette, zo 
zei hij, kon alleen maar konkluderen 
dat het gemeentebestuur in deze niets 
te verwijten viel. Zandvoort werd een- 
voudigweg vermalen tussen de hogere 
overheden. Zonder rekening te houden 
met de konsekwenties was op provin- 
ciaal nivo het circuit uit het Streek- 
plan geschrapt met instemming overi- 

burgerlijke stand 23 maart - 29 maart 1982. 

ondertrouwd : Erik Andreas Marti- 
nus van Nes en Hermina Biel. 

gehuwd : Alfred Johan Bouten Ysa 
Annamarie Blaauboer. 

geboren : Nick zoon van R. van Dan- 
sen en B.M. Koudijs ; Mirte Dagmar, 
dochter van H. Groskamp en J.E.M. 
Sanberg ; Sebastiaan Johan zoon van 
R.F. Kaales en Cornelia Maria Spruit. 

overleden : Jeanette Gathérine Mar- 
guerite van de Water geb. Veen, oud 93 
jaar ; Albertha Hermina den Duijn, geb 
Huisma, oud 62 jaar ; Johannes Corne- 
lis Schrijvers, oud 40 jaar ; Hendrikus 
Marinus Rooij, oud 55 jaar ; Hendrik 
de Pater, oud 65 jaar. waterstanden 
wie manipuleert wie in het dorpsparlement gens van de Vvd in de Staten. De mi- 
nisteries, aldus de spreker, gedragen 
zich als een stel vechtende honden. 
B en w hebben in het overleg gewoon 
niets te vertellen. Flieringa, altijd 
goed voor een tirade tegen de hogere 
overheden, noemde het Breed Over- 
leg een schertsvertoning en wilde dat 
per motie laten aantekenen. 

'De anti-woningbouwpartij heeft weer 
gesproken' zei Toonen (PvdA) In de 
richting van Jongsma (Vvd) en hij 
herinnerde diens fraktie eraan dat de 
Wet op de Geluidshinder was inge- 
diend onder het bewind van Vvd- 
minister Ginjaar. Ronduit volksverlak- 
kerij noemde h ij het dat de Vvd het 
deed voorkomen alsof alleen de bouw- 
lokatie Reinwardstraat door het cir- 
cultlawaai geblokkeerd werd. In wer- 
kelijkheid betrof het wel 650 wonin- 
gen. Wat het Breed Overleg betrof was 
hij het roerend eens met het kollege". 
Het moest maar eens afgelopen zijn 
met het ambtelijk gekissebis. 

lees verder op pag. 2 april 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


09.17 


17.17 


22.05 


06.05 


2 


10.38 


18.34 


23.29 


07.29 


3 


— .— 


07.29 


12.12 


20.14 


4 


00.57 


08.59 


13.36 


21.37 


5 


02.12 


10.13 


14.41 


22.41 


6 


03.08 


11.08 


15.29 


23.27 


7 


03.50 


11.48 


16.07 


00.07 


8 


04.28 


12.28 


16.44 


00.45 


9 


05.07 


13.07 


17.21 


01.21 


10 


05.39 


13.40 


17.56 


01.56 


Doodtij 3 april Springl 


:ij 1 apr 


1 jonge aanplant in oud-noord 
op boomplantdag Vrijwillige Hulpverlening 
17373 

SOMS praat je met een 
vreemde wat gemakkelij- 
ker over dingen die Je 
dwars zitten. Het was afgelopen woensdag 31 maart 
voor de zesentwintigste maal dat de 
Nationale Boomplantdag werd gehou- 
den. In Zandvoort werd die zoals ge- 
bruikelijk georganiseerd door de dienst 
van publieke werken en uitgevoerd 
door leerlingen van een aantal basis- 
scholen. 

Tegen half elf was het een drukte van 
belang in de 'kapklus', het klupgebouw 
van Zandvoortmeeuwen aan de Van 
Lennepweg, waar de pupillen van de 
zesde klas van de Hannie Schaftschool, 
Mariaschool en Oranje Nassauschool 
bijeen waren om de nodige instrukties 
te ontvangen voor het planten van in 
totaal 76 platanen in enkele straten 

Lidy Schouten 

van oud-noord. In de kantine werd het 
nuttige met het aangename verenigd, 
want ieder kind ontving een flesje fris 
of een kop warme chokolademelk 
—natuurlijk was het weer eens koud— . 
om de stemming er in te houden. 
De heer Wertheim, direkteur van Pu- 
blieke Werken, richtte zich staande 
op een stoel tot de aanwezige kinder- 
schare. Hij hield hen voor dat zij juist 
als kinderen deze morgen bij elkaar 
gekomen waren om hun eigen boom 
te planten, zodat zij nauw betrokken 
zouden zijn bij het groen in Zandvoort 
dat het toch al zo moeilijk heeft. Hij sprak de hoop uit dat zij op oudere 
leeftijd zouden helpen vernielingen te- 
gen te gaan. 

Vroeger plantte men iepen, maar aan- 
gezien deze sterk te lijden hadden van 
de iepziekte, was men dit jaar overge- 
gaan tot het planten van platanen. 
Deze sterke boom kan wel 100 jaar oud 
worden, zodat hier volgens de heer 
Wertheim het oude gezegde gold : 
boompje groot, plantertje dood ! 
Met twee tegelijk mochten de kinde- 
ren nu naar buiten, één met een boom, 
de ander met een schop. Onder het toe- 
ziend oog van enkele vakmensen van 
Publieke Werken en na enige 'fliant- 
aardige' tips kregen de platanen een 
plaatsje aan de Jacob Catsstraat en de 
Heimanstraat. Deze buurt was speciaal 
uitgezocht omdat men de nogal kale 
omgeving een wat gezelliger aanzien 
wil gaven. 

Na afloop kregen de leerlingen een 
bejkenhouten linekal met de in- 
skriptie 'bomenplantdag 1982' en moch- 
ten de hoofden der scholen elk een 
vaantje in ontvangst nemen. En dat _ 
de bomen nu maar voorspoedig mogen 
groeien en bloeien. eanduoortee hoeranl' • Het kollege van b en w heeft enkele 
weken geleden aan het atchitektenburo 
Ir. A.F.A. Leesberg b.v. te Helmond 
opdracht gegeven een ontwerp te ma- 
ken voor da.bouw van een nieuw poli- 
tieburo op de huidige lokatie aan de 
Hogeweg. Inmiddels heeft het gemeen- 
tebestuur het ministerie van binnenland- 
se zaken verzocht het oorspronkelijk 
door dit department vastgestelde bouw- 
schema tussen '84 en '88 te willen 
vervroegen en op korte termijn toe- 
stemming voor de bouw te geven en 
daarvoor de nodige financiële midde- 
len beschikbaar te stellen. 

• De oekumeniese werkgroep 'Exodus' 
belegt op witte donderdag 8 april a.s. 
een bijeenkomst in het NPB-gebouw 
aan Brugstraat 15. Deze is in samen- 
werking met de werkgroep voorbereid 
door inleider Jan van Opbergen van de 
oekumeniese basisgroep 'Het kompas' 
uit Amsterdam. De bijeenkomst, die 
voor een ieder toegankelijk is, begint 
om 19.30 uur. 

• Vrijdagmiddag 26 maart j.1. zijn t.g.v. 
oe opening van de boekenweek in de 
openbare bibliotheek twee prijzen uit- 
gereikt aan inwoners van Zandvoort, 
t.w. mevrouw Porton en mevrouw r 
Sandbergen. 

Beide dames hebben meegedaan aan de 
boekenlegger/limmerik wedstrijd die 
de openbare bibliotheek enige weken 
geleden heeft uitgeschreven. De gebrui- 
kers van de bibliotheek hebben de in- 
zendingen van beide dames de meeste 
stemmen gegeven. Tijdens een korte 
feestelijke bijeenkomst is aan beide 
dames het speciaal voor de boeken- 
week geschreven gedicht van Willem 
van Toorn en het boekenweekgeschenk 
(van Maarten Toonder) uitgereikt. 
Tot slot hebben de winnaressen hun 
bekroonde boekenlegger/limmerik aan 
de gebruikers van de bibliotheek uitge- 
reikt. 

• Het regionale theatergezelschap To- 
neelgroep 8 oktober',met Alkmaar als 
vaste speelplaats, geeft op woensdag 14 
april a.s. in gebouw 'De Krocht' een 
voorstelling van ' Het kan vriezen , het 
kan dooien, vandaag regent het' van de 
Nrd. hollandse auteur Gert Fokkers. 
Het stuk behandelt het leven van een 
alleenstaande man, die vanuit zijn wo- 
ning aan een polderdijk de veranderin- 
gen in zijn naaste omgeving — de voort- 
schrijdende machanisatie van het plat- 
teland, het verdwijnen van de tradities 
en gewoontes van de dorpsgemeenschaf>- 
gadeslaat en er bij betrokken raakt. 

De regie is in handen van Antoine Uit- 
»dehaag en Rob Boonzaijer-flaes en Paul 
Prenen verzorgen de begeleidende mu- 
ziek. De opvoering in 'De Krocht' be- 
gint om 20.00 uur en de entree be- 
draagt f 4 - p.p. Stéüïï f 

oiiswërK INTERIMTIONAIi 

454000 ■■ wirn hildering bracht in de krocht 
'en ik dan...?' op de planken 
familieberichten familieberichten foto Jacob Koning 
Het Bestuur van het Christen Democratisch Appèl afd. Zandvoort geeft 
met leedwezen kennis van het overlijden van hun oud-raadslid, de heer 

H. de Pater 

Gedurende vele jaren heeft hij de partij en de gemeente Zandvoort zijn 
beste krachten gegeven en hebben wij mogen profiteren van zijn kennis 
en werklust. 

Zijn vriendschap en bewogenheid zullen wij allen missen. 

Namens het C.D.A.-bestuur 
afd. Zandvoort 

P.A.J. van der Smaal, voorzitter 
Y. Brune, secretaris Aan de wand prijkt het portret van de 
baardige Josef West, de stichter van 
'Nieuw Positief', een beweging die zich 
ten doei stelt de literatuur positiever te 
maken en er geen vieze woorden in toe 
te laten. 

Eén van zijn fanatieke volgelingen, me- 
vrouw Vos, is zo juist gekremeerd en 
haar man, Marius Vos, eveneens een 
trouw aanhanger en medewerker van 
de stichting, wil dat de zaken gewoon 
doorgaan. Nu is het vervelende dat hij 
de sleutels van de kluis bij zich heeft mevr. Kraan-Meeth 

gestoken nadat hij daarin eerst de kof- 
fie-filterzakjes en de boeken heeft op- 
geborgen. Door het eerste is de huis- 
houdster juffrouw Bats erg onthand, 
door het tweede de boekhouder Han 
Reuiing, die niet helemaal oirbare 
handelingen heeft gepleegd en voor 
de komst van de accountant het een 
en ander had willen herstellen. De 
onverwachte komst van zijn moeder, 
Nora Reuiing, leidt na tal van verwik- 
kelingen tot een goed einde. Zij geeft 
zich uit voor één van de topfiguren 
van 'Nieuw Positief' uit Zweden die 
deze dag zou arriveren. Zij geniet van- 
zelfsprekend het volste vertrouwen van 
Marius Vos, biedt aan sekretaressewerk 
voor hem te doen, en stelt zich beschik- 
baar om het onderhoud dat hij met de 
mogelijke prijswinnares van dit jaar, de 
schrijfster Lotje Nahuys, zou hebben, 
van hem over te nemen. Het is verbluf- 
fend hoe Nora Reuiing zich uit de 
meest kritieke omstandigheden weet 
te redden. Zo schuift ze de definitieve 
beoordeling van het boek 'Rembrandt' 
nog maar even op de lange baan, door 
op te merken dat het boek niet hele- 
maal aan de door 'Nieuw Positief' ge- 
stelde voorwaarden voldoet. Het is na- 
melijk heel dubieus waarom Rembrandt 
van Rijn zo lang met Hendrikje Stoffels 
achter de linnenkast vertoeft. Om aan 
de sleutels van de kluis te komen laat 
ze Marius Vos heel zorgzaam steeds 
van jasje verwisselen tot ze deze uit- 
eindelijk in haar bezit krijgt. Wanneer 
de huishoudster de garderobe van de 
overleden mevrouw Vos nakijkt blij- 
ken zich tussen de kleren stapeltjes 
bankbiljetten te bevinden en in haar 
tasje zitten tal van waardepapieren, 
kortom het idealisme van de overlede- 
ne voor de stichting 'Nieuw Positief' 
is bepaald niet onbaatzuchtig geweest. 
Een zware klap voor Marius Vos, maar 
uiteindelijk kan de kas, waaruit f 
30.000.- was ontvreemd, daarmee aar- 
dig worden aangevuld. Met dit kostelijk stuk 'En ik dan ? ' van 
Annie M.G. Schmidt kwam de Zand- 
voortse toneelvereniging 'Wim Hildering' 
in de regie van Alie Bol en Riek Kok afge- 
lopen vrijdag en zaterdag op de planken 
en het leverde twee sublieme rollen op. 
We beginnen met een groot kompliment 
aan Martin Langereis voor de wijze waar- 
op hjj Marius Vos gest alte g af. Het hele 
stuk door bleef hij de korrekte, aristo- 
kratiese beijveraar voor de doelstellin- 
gen van 'Nieuw Positief' en in zijn bij- 
kans professioneel optreden deed hij 
ons denken aan groten als Cees Laseur 
en Joan Remmelts. Letty Jansen deed 
niet voor hem onder en zette een ver- 
rukkelijke Nora Reuiing vol raffinement en in het derde bedrijf een ontwapende 
eerlijkheid op de planken. Han Reuiing, 
gespeeld door Wim Eveleens, beschikte 
over een uitstekende rol kennis maar 
werd door Annie M.G. Schmidt, moge- 
lijk door de regie, veroordeeld tot een 
onwaarschijnlijke onbeholpenheid. Ei- 
genlijk jammer voor een speler die, en 
dan hoeven we alleen maar te denken 
aan zijn rol als Pancras Duif in 'Scha- 
kels', zóveel in zijn mars heeft. Zowel 
Wilma Belder als Wil van Waardenberg 
maakten van hun rollen als resp. juf- 
frouw Bats en de schrijfster Lotje 
Nahuys iets aardigs. UITSLAGEN 

BC LOTUS-TOERNOOI 

Het jaarlijkse door de zandvoortse bad- 
mintonvereniging BC Lotus georgani- 
seerde open B en C v-dit keer voor het 
eerst uitgebreid met een CX- toernooi 
bracht het afgelopen weekeind maar 
liefst 160 deelnemers{sters) binnen de 
lijnen in de Pellikaanhal aan de A.J. 
van der Moolenstraat. Na de voorron- 
den en de finalewedstrijden konden 
zondagmiddag aan de winnaars van 
de drie kategorié'n de prijzen worden 
uitgereikt. 

Dat waren in het B-toernooi: 
herenenkel: Jord Stam ; damesenkel 
Gonneke Kloet ; gemengd dubbel : 
Lily Heemskerk en Rob Mes ; heren- 
dubbel Frans Steeman en Jacob de 
Vries ; dames-dubbel : Stefanie Vinkier 
en Bernadette Daniels.' 
In het C-toernooi waren het : 
herenenkel : Joost v.d. Zijden ; dames- 
enkel : Anita Rodenburg ; gemengd- 
dubbel : Elly Kerkhof en Henk Bos- 
schers ; heren-dubbel: Joost v.d. Zij- 
den en Leo Frugte; dames-dubbel: 
Christel v. Hoorn en Anita Rodenburg; 
In het CX-toernooi waren het : 
herenenkel : Peter Beeren; damesen- 
kel : L. de Vet ; gemengd dubbel : H. 
Rodenhuis en M. Beerlage ; heren-dub- 
bel : H. Noort en A. Zandbergen ; da- 
mes-dubbel : C. Barning en L. de Vet. vervolg pag. 1 misleiding en volksverlakkerij : 
harde woorden in gemeenteraad Cda-er Van As waagde zich niet aan het 
politiek gekrakeel maar wenste een za- 
kelijke bespreking van het kollegever- 
slag over de in het Overleg gevoerde dis- 
kussie. Hij herhaalde het Cda-standpunt: 
sluiting van het circuit mits er een al- 
ternatief gevonden werd ter vervanging 
van de ekonomiese waarde. In het 
Breed Overleg was de oplossing niet 
gevonden. Als mogelijkheid om nu tot 
woningbouw te komen zag hij een wij- 
ziging van de aanwijzing van Gruyters, 
de bekend bouwstop bij de huidige 
bebouwingsgrenzen van de gemeente. 
Een konklusie die ook het kollege 
getrokken had zij het in bedekte ter- 
men. De aanwezige goede verstaanders 
hadden er niet veel moeite mee te be- 
grijpen dat daarmee bebouwing van 
de Zuid weer aan de orde was. Fraktiegenoot Ter Veer vond de aan- 
pak nu wat al te zachtzinnig worden. 
Rechtstreeks vroeg hij de Vvd-afge- 
vaardigden wat er gedaan moest worden 
als de Cenav dit Brand-Prix-loze jaar 
zijn financiële verplichtingen aan de 
gemeente niet kon nakomen. Het ant- 
woord gaf hij zelf. Verwijzend naar de 
dubieuze debiteuren van het Woonwa- 
genkamp (een vorig agendapunt) en de 
daarbij ook door de Vvd voorgestelde 
keiharde aanpak, konkludeerde hij dat 
een faillissement van de Cenav wel eens 
voor de deur kon staan.... Destemeer 
reden razendsnel alternatieven voor 
het circuit klaar te krijgen. 
Loko-burgemeester van der Mi je bena- drukte vervolgens nog eens dat de ge- 
meente met de rug tegen de muur 
stond. Opzegging van het kontrakt met 
de Cenav en sluiting van het circuit 
duurt in verband met beroepsprocedu- 
res jaren. Ook als de op 1 september 
1982 benodigde vergunning voor het 
racen niet door de provincie afgege- 
ven wordt, zal dat het geval zijn. Er zit 
niets anders op dan naar bouwlokaties 
buiten de lawaaizone te zoeken. Nog- 
maals de Zuid. Alsof een wijziging van 
de aanwijzing van Gruyters geen jaren- 
lange aangelegenheid is. 

Wie misleidt nu wie ? vroeg wethouder 
Aukema aan Vvd-woordvoerder Jongs- 
ma. De Vvd moest het niet doen voor- 
komen alsof de wettelijke geluidsgrens 
van 55 decibel een haalbare zaak was. 
De Grand Prix gaf wel 95 tot 105 de- 
cibel. Geluidsdempers kunnen daarbij 
geen oplossing bieden. Het aanbrengen 
van geluidswerende voorzieningen werd 
geraamd op een bedrag tussen de 4 en 
12 miljoen. Kon de gemeente dat soms 
opbrengen ? Of anders de vervuiler, 
de Cenav ? De cijfers ontkennen, dat 
was misleiding. En verder had niet het 
kollege de wet opde geluidshinder uit- 
gevonden. 

Jongsma wilde in tweede instantie nog 
wel kwijt dat in de liberale visie de wet 
hiet soepelheid betracht diende te wor- 
den. Geheel in overeenstemming, zo 
meldde hij, met de intenties van eks- 
minister Ginjaar. Aandacht voor plaat- selijke problemen was diens parool. 
Daar tegenover stond het huidige beleid 
van d'66 staatssekretaris dat ontheffin- 
gen enzovoort onmogelijk maakte. 
Na een korte schorsing ging de raad in- 
klusief de Vvd er mee akkoord de kon- 
klusie van b en w tot raadkbesluit te 
verheffen. Geen Breed Overleg meer 
tenzij minimaal staatsekretarissen de 
ambtelijke impasse komen doorbreken, 
sleutelen aan de aanwijzing van Gruy- 
ters en voortgaand onderzoek naar al- 
ternatieven voor het circuit. nieuws 

kort & klein Tijdens de jaarvergadering van de Zand- 
voortse Reddingsbrigade afgelopen vrij- 
dag, die in verband met het zestig-jarig 
bestaan een feestelijk karakter droeg, 
werden de periodiek aftredende be- 
stuursleden J.F. Zwerver, vicevoorzit- 
ter R. Vos, penningmeester en C.J. de 
Roode, kommissaris, bij akklamatie 
herkozen. Nadat de jaarverslagen van 
penningmeester en sekretaris met een 
applaus waren gehonoreerd volgde de 
huldiging van de 35 leden die een 
kwart eeuw en de 10 die vijftig jaar 
lid zijn van de ZRB. Zij allen werden 
persoonlijk toegesproken doorere-_ 
voorzitter J.G. Bisenberger waarna 
voorzitter Aug. van der Mije hen de on- 
derscheidingstekens! opspelde. 
kerkdiensten HERVORIMDE KERK 
zondag 4 april a.s.: 
10.00 uur : ds. C. Mataheru 
10.00 uur : jeugdhuis. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 4 april a.s.: 

10.00 uur : ds. P. de Ruis - Haarlem. 

PROTESTANTENBOND 
zondag 4 april a.s.: 

10.30 uur : ds. W.F. Monné, vrijz. herv. 
IJsselstein. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 3 april a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgen er 
samenzang. 

zondag 4 april a.s.: 

08.45 uur : stille eucharistieviering 

10.45 uur : Palmzondag mmv. het jeugd- 
koor St. Agatha en de basis- 
scholen (rk) medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 3 en zondag 4 april a.s.: 

Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 

12382. 

GESLACHTSZIEKTEN 

voor algemene informatie bel 

023 - 320202 {dag en nacht) 
APOTHEEK 

Zandvoortse Apotheek. H.B.A. Mul- 
der, teL 13185. belangrijke adressen 14444 Politi* (allMn noodgwallan) 

12000 Brandmaldinflin 

13043 Politi* 

14841 GcmMDttMkratarit 

17947 Informatiaburo VW 

18063 Stichtinfl Wijkraad Nw. NoonI 

(023) 242212 AutomobitllMdriif 
Flintannan, Zandvoortialaan 
385, Bantvald 
Daihcttu daalanarvioa 

12323 Rinko autotachn'nk, wtrk- 
plaats an magsKiJn 

13360 Rinko varkoopcantnim, niau- 
wa an gabruikta Ranaultt. 

12135 Zandvoortte Koarant b.v. 
Achterweg 1 
Nederlandse Stichting voor 
Leprabestrijding 

p/a Koninklijk Instituut voor de Tropen 
Mauritskade 63, 1 092 AD Amsterdam 
Telefoon (020) 938973* schoolkonsert en reunie in 
jubilerende gertenbach mavo In de met slingers en lampionnen ver- 
sierde aula van de Wim Gertenbach 
Mavo gaf het Roemeens Ensemble on- 
der leiding van And rei Serban dins- 
dagochtend een konsert voor de on- 
der- en één voor de bovenbouw. 

Andrei Serban had het ditmaal meer 
in de show gezocht en hoewel we zo'n 
performance best kunnen waarderen 
vonden we het jammer dat het konsert 
zelf daardoor een beetje in het gedrang 
kwam. Maar het enthousiaste applaus 
aan het slot waarmee de onderbouw 
het ensemble zelfs tot twee toegiften 
wist te bewegen was een duidelijk ge- 
wijs dat de leerlingen genoten hadden 
en voor hen was het optreden uitein- 
delijk bestemd. 

mevr. Kraan-Mceth 

^ I 

Hoewel de versieringen in de aula een 
alleraardigste entoerage vormden voor 
Andrei Serban en zijn musici waren 
deze niet speciaal voor hen aangebracht, 
maar een overblijfsel van het grandioze 
feest dat zaterdag in de Wim Gerten- 
bach mavo werd gehouden rond het 
25-jarig bestaan. In verband met de 
bazar die georganiseerd was om een 
paar festiviteiten financieel mogelijk 
te maken was de aula omgetoverd in ■ 
een uitnodigend restaurant met gezel- 
lige zitjes, maar ook de lokalen hadden 
die zaterdag een heel andere funktie. 
Zo was lokaal 8 veranderd in een 
vlooienmarkt, kon men zich in lokaal 
2 uitleven door met ballen op de ge- 
zichten van al of niet geliefde leraren 
en leraressen te mikken en in lokaal 3 
kon men hen als baby bewonderen. In 
lokaal 9 werden films vertoond en in 
het domein van de heer Kluft was gele- 
genheid zich door hem te laten vereeu- 
wigen. In lokaal 5 werd gekiend, Sandria- 
na Giebelona, de wereldberoemde waar- 
zegster, zetelde in de dekanenkamer en 
in het restaurant draaide het rad van 
Vragen over het circuitlawaai van vorige 
week kwamen van D'66. Vreugdenhil 
wilde graag weten of het juist was dat 
de Cenav zich niet aan de kontraktuele 
verplichtingen had gehouden. Volgens 
Termes moest het rijden op motoren 
met dempers tot de toegestane losse 
trainingen gerekend worden. Het kon- 
trakt geeft echter niet aan hoe effek- 
tief cje geluidsdemping dient te zijn. 
Wel zijn er in tegenstelling tot de af- 
spraken te korte pauzes gehouden. De 
Cenav zal daarvan in kennis gesteld 
worden, maar sankties zijn niet moge- 
lijk. 

Er zal strenger opgetreden worden te- 
gen het crossen in de duinen. Behalve 
het binnenterrein van het circuit zijn 
nu ook uiterst kwetsbare gebieden als 
het Vijverpark en het Kostverlorenpark 
slachtoffer van de crossvandalen. Overi- 
gens was de wethouder van pw van me- 
ning dat een blijvende oplossing van het 
probleem alleen gevonden kon worden 
in een goede beheerssituatie van de be- 
treffende gebieden. 

Pvda-ster Wind wist een verontrusten- 
de subsidievoorwaarde terug te draaien. 
Het interparochiaal Maatschappelijk 
Werk in de gemeente was volgens de 
tekst van een raadsbesluit verplicht per 
kwartaal opgave te doen van kliënten 
met naam en adres plus bijbehorende 
problematiek. Dat vond de raad inder- 
daad wat al te dol. Het mag niet verder 
yaati dan opgaven van het aantal kliën- 
ten en voorkomende probleemgroepen. avontuur. Allemaal attrakties die met 
elkaar het geld hebben opgebracht dat 
nodig was voor de festiviteiten op 19 
mei en 2 juli a.s., resp. een strandloop 
voor de zandvoortse jeugd en een fiets- 
rally voor de leerlingen van de school. 
Ook het popkonsert op het schoolter- 
rein kan er van bekostigd worden, al- 
leen de toestemming van gemeentewe- 
ge laat nog op zich wachten. 
Los daarvan, maar eveneens een enorm 
sukses.was de reünie van oud-leerlin- 
gen, oud-leraren en oud-kommissiele- 
den. Niet minder dan 600 reünisten 
gaven aan de uitnodiging gehoor en 
vermaakten zich aan de bar, bij het 
koude buffet maar vooral met het op- 
halen van herinneringen, en dat velen 
er wel iets voor over hadden om weer 
eens oude klasgenoten te. ontmoeten 

blijkt uit het f eit dat ze uit het hele 

land waren gekomen. Maar ook uit 
zuid-Duitsland, Luxemburg en zelfs 
uit Oman in Saoudie Arabie, hoewel 
deze laatste reüniste toegaf het aan 
een familiebezoek te hebben gekop- 
peld. Allen gingen zij met de beste her- 
inneringen aan het vijfentwintig jarig 
bestaan van hun school naar huis, di- 
rekteur Nijboer zelfs met iets tastbaars. 
Omdat hij een kwart eeuw aan de Wim 
Gertenbach mavo was verbonden werd 
hij geridderd in de Orde van de Reünis- 
ten. De stemming onder de oud-Ger- 
tenbachers was zó geweldig dat het 
plan geopperd werd iede're vijf jaar een 
reünie te houden. Maar Trudie van 
Toornburg van het reünistenkomité 
ziet dat niet zitten. 'Ik heb minstens 
een half jaar nodig om van de voorbe- 
reidingen van deze reünie bij te komen! Openbare Bibliotheek Zandvoort 
Prinsesseweg 34 
2042 NH Zandvoort 
tel. 14131 

VERMIST 

Nogmaals roepen wij allen op om boeken en 
grammofoonplaten, die zij al lang in hun bezit 
hebben, in te leveren. Dit kan gratis —tot 
4 april a.s.— in de bibliotheek. 

Herman Harms 

SCHOENEN 

BINNENKORT 
op de Grote Krocht 

Dealer van Zandvoort en 

omstreken van: 

*Helioform damesschoenen 

*Piedro medisch verantwoorde 

kinderschoenen MIELE WASSALON 
fiiek * wassen 
^takenpakketten 
*chem. reinigen 

haltestraat 63B - tel. 1 44 17 

(Joke en Heleen) gUX) 

454000 voor plaatselijke 
financiële steun: 

AMNESTY 
INTERNATIONAL 

Werkgroep 
Zandvoort 
rek. 565710451 
ABN Zandvoort NIEUW BU UBERTY 

Piratenblouses 
en piratenbroeken 
in de mode kleuren 

LIBERTY MODE 

Louis Davidsstraat 15 (t.o. VW) tel. 16920 siliiqartse 
nil tóran Er wordt veel 
voor uw 
laan 
bijvoorbeeld preventie 

Onjuiste voeding en verkeerde eetgewoonten brengen risico's hiet zich 
mee voor de gezondheid, ook voor ons hart. Daarom zijn dagelijKs 1 5 
diëtisten voor de Nederlandse Hartstichting op pad, om verbetering te 
brengen In ons dagelijks voedsel. 

Ze adviseren de overheid, overleggen met de Industrie en helpen, zoals op 
de foto, beheerders van bedrijfsrestaurants en kantines met het samen- 
stellen van smakelijke, verantwoorde menu's. 

Ookvoordltbelangrijkewerkisde Nederlandse Hartstichting geheel van 
uw giften afhankelijk want de waarderingssubsidies van de overheid 
dekken nog niet een half procent van alle uitgaven. 
Daarom rekenen wij weer op U: 

Iaat uw hart spreken 
nederiandse haitsti<^ting { f ^) vrienden van de hartstichting 
Sophialaan 10, 2514 JR 's-G raven hage. Giro 300, Bank 70.70.70.600 Op de afdeling Algemene Zaken, bureau 
Interne Zaken ter secretarie kan worden 
geplaatst een jeugdig 
in de rang van schrijver. 

Salaris afhankelijk van de leeftijd. 

Min. f 1.013,-- tot max. f 2.158,- per maand. 

Vereist is het diploma mavo 4, meao of een 
minstens gelijkwaardige opleiding. 

Sollicitaties binnen 7 dagen na verschijnen 
van dit blad aan burgemeester en wethouders 
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA 
Zandvoort. V pas gevestigd 

B. Bouwman 
tandarts 

inschrijving van patiënten is mogelijk 

ook ziekenfonds 

telefoon 18989 

adres: Zeestraat 67 Idnderoperette 
lONG ZANDVOORT 

uitvoering 3 april a.s. 
aanvang 20.00 uur 

in gebouw "De Krocht" van de 
"BOZE HEKS" 

toneelstuk met zang en dans 

kaarten a f 5,50 verkrijgbaar 

zaterdagvond aan de zaal voor 

reparatie- dakbodsUdng - veriMKMringan 
on loodgleCoiswoift 

bel 02507 17353 
Openbare Bibliotheek Zandvoort 
'Prinsesseweg 34 
2042 NH Zandvoort 
tel. 14131 Aktiviteiten april 1982 

• Van 5 t/m 7 april verzorgt het C.N.V. Haariem een 
informatiestand voof schoolverlaters; 

• Filmvoorstellingen door de film-inn: 
vrijdagavond 2 april: Voltati Eugenio; 
vrijdagavond 16 april: Lolita: 

vrijdagavond 30 april: Het meisje met het rode haar. 
Aanvang: 21 .00 uur. 

• Maandagochtend 28 april: 

infofmatieochtend voof „beginnende" slechtzienden 
over leeshulpmiddelen. in samenwerking met de 
Nederlandse Blindenbibliotheek en de afdeling Bijzon- 
dere Dienstverlening. 
Aanvang: 10.00 uur. 

• Woensdagavond 28 april: 

lening door Herman Pieter de Boer; 
Aanvang: 20.00 uur. 

• Elke woensdagmiddag om 2 uur voorlezen voor 
kinderen tot 1 1 jaar. 

• Alle afctiviteiten zijn gratis toegankelijk. 

Mededelingen: 

De openbare bibliotheek is GESLOTEN van: 
8 t/m 13 april / 29 «Qiril fi/m 3 mei. 3a. £. SaiWo* & S^. 


WONINGINRICHTING sindt 1923 
Haltettraat 27-29 Tel. 12598 b.g.c- 13759 


LUXAFLEX Jaloezi®ên. 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 


Off. LuxaflexdMiar 

Wij maken gaarne vrijblijvand offarta. ©lub psaritimö 

(strandpaviljoen 9, hij de Rotonde) 

Ter kennismaking met de sprintemleuwe bar in ons strand- 
paviljoen houden wij op 
zaterdag 3 april a.s.' 
van 17.00 - 18.00 uior precies voor de inw^oners van 

Zandvoort een 

"happy hour" 

faJle drankjes halve prijs) 

U bent van harte welkom! ongevoerde katoenen 

KOLBERTS 
in geel, wit en marine 
MEUBELVERKOPING ffi.. . '^^ v,vv^ 'v^ ■'^^IWRRS 


I !|!!|il1l|f* --Jif VV- 


Grote partijen vorstelijke meubelen uit 

o.a. faillissementen, worden nü tegen 

belachelijk lage prijzen aangeboden. 

Keuze uit meer dan 1 60 modellen bankstellen 

in leder en stof, zowel modern als klassiek... 

Dagelijks geopend van 14.00 tot 17.00, 

zaterdag van 1 1 .00 tot 1 7.00 en de 
koopavonden van 1 9.00 tot 21 .00 uur. 

Zorg dat ü daar bij bent! 
Zijlweg 9 / Haarlem / Tel. 023-3261 82 RK. MEUBEL 

THOMAS TAPIJT 

trapbekleden kompleet v.a. 
f. 460. inkl. tapijt. 
Ik kom na telf. afspraak 
langs tel. 070-653132. Klein schildersbedrijf 
vraagt schilder-, wit en be- 
hangwerk. Prijsopgave vrij- 
blijvend. Tel. 023-311588 
of brieven onder nr. 240 
buro van dit blad. Autorijschool Phil Waaning 

rijksgediplomeerd 
aangesloten bij de V.Z.R. 

tel. 12071 
Brugstraat 20 - Zandvoort 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunttgebitrepaiatie, etc. 
A.RiniAN 
Tdefoon 1436S V. d. Werft 

mijn bakker 
aindi 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 

VERSTEEttE 

* tweewielerbedrijf . 
Haltestraat 18 -Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 
Else en Louise. 't Kinderwinkehje, Buureweg 1-3. Zandvoort. Open van 10.00-18.00 uur. 
Zondag 13.00-18.00 uur. Telefoon 02507-16580 
PEUGEOT 
TALBOT Autobedriif 
Versteegé B.li^ 

Pakveldstraat 21 Zandvoort. Interlanden Spreigroep Amsterdam 

zoekt met spoed 

een contact-persoon voor 

het verspreiden van,'weekblad 

event. folders in de gemeente 

Zandvoort. 

Heeft U interesse bel. dan eens met ons 

tel. 020- 13 8444. 

Hoge beloning. L 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

H8ltestraat65,tei. 12060 
Niéuw Nieuw Nieuw 
Videotheek Zandvoort 

Postbus 374, 

2040 AJ Zandvoort 

Bel voor prijsopgave 

en titellijst 

02507-18326 

tussen 16.00-18.00 uur, 

behalve zondags 

Wij bezorgen en halen de 

banden bij!>u thuis. AFNEEMBARE VOORZETRAMEN 

weer bestendig. Aluminium profiei. 

Leveribaar in de Ideuren: 

gemoffold - wit - zwart - bruin - groen 

en geanodiseerd aluminium 

SNELLE LEVERING. 

vakkundig geplaatst. 

profielen en modelvoorzetramen 

voorradig. 

Bij uw vakhandel 

schildersiial CJ. Paap 

Hofdijl(Straat 24 

Tei. 12206 
Initallaile bureau 

GROENEIHIN B.V. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 18484 * 82e jaargang no. 26 dinsdag 6 april 1982 
eanduoorrse hoer 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 151/ 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37,50 per post 
alternatieve circuit happening 
in augustus De zandvoortse middenstand blijkt 
heel wat vindingrijker dan de gemeen- 
telijke overheid als het erom gaat al- 
ternatieven voor het circuit te beden- 
ken. Het uit het ambtelijk denken ontspro- 
ten plan voor een bungalowpark vindt 
weinig genade in de ogen van het han- 
deldrijvend volksdeel. Er ligt dan ook 
een wereld van verschil tussen zo'n ge- 
luidsarm rekreatiegebeuren en het ge- 
bruikelijke circuitspektakel, een ver- 
schil dat'de winkeliers ook in hun por- 
temonnee denken aan te treffen. 
En natuurlijk mag ook de tijdelijke op- 
lossing van de circuitdirektie om als ver- 
vanging van de Grand Prix 1982 een 
surrogaat formule-1 race te houden, 
niet de prijs voor het meest originele 
idee ontvangen. 

De plaatselijke middenstanders zoeken 
het daarom in een heel andere richting. 
Zij hopen de wereldpers te halen met 
de organisatie van een reusachtige bra- 
derie op de betonnen piste waar ge- 
woonlijk de snelle. bolides hun rondjes 
draaien. 

Het idee werd voor het eerste gelan- 
ceerd op de vergadering van de federa- 
tie handelsvereniging Hanze. Minimaal 
1000, maar liefst 1500 kramen moe- 
ten op 1 augustus a s. voor een massa- 
le happening zorgen. 'Het moet een 
dolle boei worden, een festival', zegt 
de heer Oonk, samen met de heren 
Bonkerk en Moerenburg initiatiefne- 
mers tot het zomerse gebeuren. Na- 
tuurlijk staat of valt het sukses van de- 
ze grootste braderie ter wereld met de 
vloek of zegen van de weergoden. 'Dat 
hou je nu eenmaal in Nederland, rea- 
geert de optimistiese Oonk, 'als je het 
daar van af zou laten hangen, gebeurt 
er hier nooit meer iets'. 

.. als de droom van de organisatoren werkelijkheid wordt Een keur van artiesten moet zorgen 
voor een feestelijke omlijsting. Van de 
gewenste 75.000 bezoekers wordt een 
entreeprijs verwacht van f 5,00 per per- 
soon. Als de droom van de organisato- 
ren werkelijkheid wordt, zal een trein- 
tje de bezoekers vanuit het dorp naar de van de Cenav gehuurde baan ver- 
voeren. Van de gemeente verwacht 
men alle medewerking. 
De definitieve beslissing zal overigens 
pas op 1 5 mei vallen. Via het registra- 
tieburo voor de markthandel zijn rond 
de 3000 brieven verstuurd aan de ambu- lante kooplieden in den lande. Het is 
alles of niets, aldus Oonk, als er maar 
honderd aanmeldingen komen, valt 
het plan, mooi weer of niet, in het 
water. 1000 woningzoekenden in zandvoort: 
haarlemmermeer moet uitkomst bieden Sommige verenigingen zijn een lang le- 
ven beschoren. De sportvereniging OSS 
behoort daartoe. Vorige week hield de 
in 1904 opgerichte organisatie de 78e 
jaarvergadering in suksessie en die bij- 
eenkomsten worden sinds mensenheuge- 
nis benut om de kampioenen van de 
vereniging te huldigen. De generatie 
van de jaren '80 is aan de beurt om de 
athletiekaktiviteiten van OSS voort te 
zetten en in hotel Keur ontvingen 
kampioene Iris Kuijken (oudste meisjes), 
Huib Deinum (oudste jongens) en Sacha 
Schuurman (jongste meisjes) resp. uit 
handen van oud-burgemeester A. Na- 
wijn en de heer S. v.d. Bos jr. de tro- 
phëen voor hun prestaties. 

De rest van de vergadering werd besteed 
aan het afwerken van de huishoudelijke 
aangelegenheden zoals jaarverslagen van 
sekretaresse en penningmeester, benoe- 
ming bestuurs- en kommissieleden en 
de vaststelling van het programma voor 
het komende zomer- en winterseizoen 
1982. Daarvan kan nog worden gemeld 
dat athletiekbeoefenaars .^ich vanaf he- 
den bij de vereniging kunnen opgeven 
voor de gebruikelijke athletiektraining 
in de zomermaanden op de velden van 
het sportkompleks 'Duintjesveld'.in het 
binnenterrein van het circuit. Het ziet er niet naar uit dat voor de 
duizend zandvoortse woningzoeken- 
den op korte termijn redding voor- 
handen is. 

De aanwijzing van voormalig minister 
Gruyters, een bouwverbod buiten de 
huidige bebouwingsgrenzen, en de ge- 
luidshinderperikelen in verband met 
de racebaan maken het onmogelijk in 
Zandvoort voldoende plaats voor hen 
te vinden. 

Er is dus niet aan te ontkomen dat el- 
ders naar woonruimte gezocht wordt. 
Voor Zuid-Kennemerland zijn de ge- 
meenten Alkmaar en Haarlemmermeer 
als 'overloop' gemeenten aangewezen. 
Inmiddels zijn 25 Zandvoorters naar 
Alkmaar verhuisd. De afstand en de 
scheiding door het Noordzeekanaal 
blijken echter een grote psychologiese 
bari-ière. De zogenoemde NORON-loka- 
ties in de Haarlemmermeer lijken meer 
soelaas te bieden. 

Het ligt in de bedoeling tussen 1982 
en 1991 in Hoofddorp en Vijfhuizen 
8300 woningen te bouwen. Een kleine 
7000 woningen zouden in een latere 
fase tot stand moeten komen. 
50°/o van de in de eerste fase te bou- eanduoartee hcjeran^ wen woningen is bestemd voor woning- 
zoekenden van Zuid-Kennemerland. 
De verdeling over de verschillende ge- 
meenten is onderwerp van gesprek in 
het Gewest, maar naar schatting zullen 
tussen de 425 en 500 woningen Zand- 
voorters uit de nood kunnen halen. 

Ruim 60 zandvoortse woningzoeken- 
den hebben zich al als gegadigden aan- 
gemeld voor een NORON-woning. Het eerste grote kontingent woningen 
wordt gebouwd in een van de wijken 
van de gemeente Hoofddorp ■HBBBHHHBHBBHHBBBSBBBl 

eanduoortse Isoeranh loeres-winnaar weigert prijs De uitreiking van de Ere-loeressen 1982 
door het nationaal 1 april genootschap 
is deze keer niet zonder tumult verlopen. 

Journalist Martin van Amerongen, door 
de jury voorgedragen als maker van de 
beste 'practical joke' in 1981, weigerde 
de Prix de Joke, omdat hij niet in een 
adem genoemd wilde worden met me- 
deprijswinnaar Jos Brink. Van Ame- 
rongen werd gekozen omdat hij onder 
het pseudoniem Ir. H.A. Schuringa be- 
kende nederl anders bestookte met 
zeurderige klaagbrieven en vervolgens 
de al te serieuze antwoorden gebun- 
deld liet verschijnen. In de Volkskrant 
van 5 april j.l. noemde hij Jos Brink 
'een specialist in hemeltergende ongein, 
verslaafd aan seksuele dubbelzinnig- heden'. Samen met deze 'humorist' 
de geschiedenis in te gaan, is van Ame- 
rongen een gruwel. De Loeres blijft in 
de kast staan. Geen probleem, aldus 
voorzitter Hilbers van het Genoot- 
schap, er zijn de komende eeuwen 
nog I oeressen genoeg te vergeven. 
De bronzen loeres in de kategorie 
Humor in Beeld werd afgelopen za- 
terdag uitgereikt aan de bekende Pano- 
rama-karikaturist Wouter Lap. 
kort-^teliirn;; • Op 23 april a.s. zullen de leden van 
de zandvoortse reserve-gemeentepol itie 
afscheid nemen van waarnemend kom- 
mandant A. Herfst. Korpschef Menk- 
horst zal bij die gelegenheid aan hem 
het jaarteken-25 jaar uitreiken, dat hoort 
bij de door de koningin verleende vrij- 
willigersmedaille. In 1965 werd Herfst 
res. hoofdagent, in 1971 res. brigadier. 
10 Maart 1981 werd hij aangesteld als 
waarneniend kommandant van het 
korps. Naast zijn normale korpsver- 
plichtingen is Herfst jarenlang penning- 
meester geweest van de vereniging van 
reservisten. Op dezelfde avond wordt 
aan res. hoofdagent E. Hakhof het jaar- 
teken-20 jaar uitgereikt. 

• Het wild kamperen is begonnen. Een 
drietal tentbewoners op het duinterrein 
langs de Cort v.d. Lindenstraat werden 
door de politie verwezen naar een offi- 
r'-'le kamping. De eigenaars van een 
paar grote kampeerwagens op de Boule- 
vard Barnaart trof eenzelfde lot. 

• Een strandwandelaar uit de hoofd- 
stad werd afgelopen zondag op het 
zuidelijk strand gebeten door een 
anonieme hond. In de Mariastichting 

in Haarlem is zijn onderlip gerepareerd. 
Hondetanden zijn vermoedelijk ook 
de oorzaak van het voortijdig verschei- 
den van een geit, een jong geitje, 5 
kippen en een konijn op het binnen- 
terrein van het circuit. 

• Een 10-jarig zandvoortertje heeft 
zondag het verkeerde spefelterrein op- 
gezocht. Na een val van een muur van 
het slooppand Hulsmanhof moest hij 
behandeld worden aan een aantal 
kneuzingen. 

• Dinsdag jongstleden moest de red- 
dingsbrigade in aktie komen om een 
39-jarige duitse surfer, die ter hoogte 
van paviljoen Zuid in moeilijkheden 
was geraakt, uit de golven te redden. 

• De jaarlijkse paaseierzoekwedstrijd 
voor de leeftijdsgroepen van 0-6 jaar 
en 6 jaar en ouder is door de samen- 
werkende organisatoren vvv en de eksploi- 
tant van strandpaviljoen Johny,vastge- 
steld op zaterdag 30 april a.s. De eier- 
zoekwedstrijd begint om 10.00 uur bij 
Johny en vanaf 9.00 uur kan aanmelding 
geschieden bij mevrouw van Dam in het 
paviljoen. De deelnemersprijs bedraagt 

f 2.- per kind en voor de vinders van 
een ei zijn (geld) prijzen beschikbaar. 

9 De onlangs in Zandvoort en de 
buurtschap Bentveld gehouden kol- 
lekte t.b.v. het Nationaal Rheuma- 
fonds heeft een bedrag van f. 2.252,41 
opgeleverd. De plaatselijke afdeling 
van genoemd fonds brengt kollektan- 
ten en gevers dank voor hun medewer- 
king aan de totstandkoming van dit 
fraaie resultaat. waterstanden april 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


6 


03.08 


11.08 


15.29 


23.27 


7 


03.50 


11.48 


16.07 


00.07 


8 


04.28 


12.28 


16.44 


00.45 


9 


05.07 


13.07 


17.21 


01.21 


10 


05.39 


13.40 


17.56 


01.56 


11 


06.09 


14.11 


18.28 


02.27 


12 


06.46 


14.46 


18.56 


02.54 


13 


07.12 


15.12 


19.29 


03.29 laatste dagen van hulsmanhof foto Jacob Koning 
familieberichten Opnieuw verdwijnt een stukje karakteristiel< Zandvoort om plaats te maken voor nieuwbouw. Vorige 
week zijn slopers begonnen met de afbraak van het voormalige rusthuis van de hervormde kerk 'Hulsman- 
hof' aan de Nieuwstraat waar de woningbouwvereniging 'Eendracht Maakt Wlacht' een kompieks van 34 
woningwetwoningen laat bouwen. De eenheden op de begane grond zijn bestemd voor zelfstandig wonen- 
de bejaarden en de bovenétagas voor huisvesting van één- en tweepersoonshuishoudens. Direkt na afbraak 
en grondwerkzaamheden zal met de bouw van de huizen worden begonnen. Inmiddels is een begin ge- 
maakt met de bouw van een klein kontingent huurwoningen aan de noordzijde van het parkeerterrein 
aan de Swaluëstraat, eveneens voor rekening van de woningbouwvereniging EMM. zandvoortmeeuwen nog steeds op winst Met de 0-3 overwinning op Vitesse'22 
heeft het eerste elftal van Zandvoort- 
meeuwen zich aan de kop van de kom- 
petitie gehandhaafd. 

Hoewel de voetballers uit de badplaats 
zondagmiddag over de gehele linie zo- 
wel in takties als technies opzicht ver- 
uit superieur waren, lieten de gasthe- 
ren zich hierdoor geen ogenblik van 
de wijs brengen. In de eerste en twee- 
de helft gaven zij uitstekend partij in 
de krachtmeting met de kustbewo- 
ners. Die kwamen door de krachtige 
tegenstand van de Vitesse achterhoede 
voor hun doen pas laat op gang. Maar 
toen het na twintig minuten stug ver- 
dedigen door de Castricummers een- 
maal zo ver was volgde het ene doel- 
punt na het andere. Duncan Prat, in 
iedere wedstrijd wel goed voor een of 
meerdere doelpunten, opende de 
score met een fraaie kopbal, 0-1. Mar- 
cel SchoorI nam de tweede goal voor 
zijn rekening na uitstekend voorbe- 
reidend werk van Chris Jongbloed en 
Joh. van der Zeijs, 0-2. Duncan Pratt 
opnieuw in de voorste gelederen, 
bracht de derde treffer op zijn naam. 
Na rust heeft Vitesse'22 er werkelijk alles aan gedaan jom de 0-3 achter- 
stand op Zandvoortmeeuwen in te 
lopen. Maar het elftal beschikte niet 
over de schutter om de vaak goed op- 
gebouwde akties in de richting van 
het meeuwendoel af te ronden. Daar- 
door kreeg keeper Ed Steffers steeds 
voldoende ruimte en tijd om in te 
grijpen wanneer een Vitesse-speler te 
dicht in de buurt kwam. Het zat de 
thuisklup eergisteren ook niet mee. 
Geen greintje geluk, ook niet bij een 
droomkans voor open doel en de niet 
ongevaarlijke hoekschoppen in de 
slotfase van het duel. Zandvoortmeeu- 
wen kon tenslotte de volle winst inkas- 
seren en behield de leiding in de tot 
op heden zo voorspoedig verlopen 
kompetitie '81 -'82. Dat blijkt wel uit onderstaande rang- 
lijst : Zandvoortmeeuwen 


17 


25 


ZFC 


17 


24 


Zilvermeeuwen 


17 


20 


DTS 


17 


20 


ADO'20 


17 


19 


Vios-W 


17 


17 


Volenwijckers 


17 


15 


Volendam 


17 


13 


Vitesse'22 


17 


13 


Ripperda 


17 


13 


IVV 


17 


13 


ZVV 


17 


12 VASTRECHTKAART ZWEMBAD ALLEEN VOOR ZANDVOORTERS 
Speciaal voor ingezetenen stelt het 
zwembad 'De Duinpan' dit jaar een 
vastrechtkaart beschikbaar die geldig 
is tijdens de periode van de openstel- 
ling van de buitenakkommodatie, na- 
melijk van 20 mei tot en met 31 augus- 
tus 1982. 

Deze kaart is alleen verkrijgbaar in de 
voorverkoop-periode van 19 april tot 
en met 19 mei. Een persoonlijke vast- 
rechtkaart kost f. 45,50 en een gezins- 
vastrechtkaart {vader en moeder plus 
alle kinderen onderde 16 jaar) f 118.- 
met een bijbetaling van f 2.- per per- 
soon per bezoek. Deze mogelijkheid 
is speciaal gekreeërd voor die Zand- 
voorters die typies 'buitenbad zwemmers 
zijn en voor wie het ineens betalen van 
het volle bedrag van een persoonlijk of 
gezinsabonnement bezwaarlijk zou kun- 
nen zijn. Door deze regeling hoopt men 
niet alleen een gedeelte van de zand- 
voortse bevolking van dienst te zijn. 
maar ook het bezoek aan het buitenbad 
te stimuleren. 

Dit gebeurt trouwens ook op Paaszater- 
dag 10 april, zij het uiteraard niet in het 
bad zelf maar in de omgeving. Gezien 
het sukses van verleden jaar organiseert 
'De Duinpan' namelijk weer een eier- 
zoekwedstrijd waarvoor de kinderen 's morgens vóór 12 uur een gekleurd of 

versierd ei mogen inleveren die het 
zwembad heeft verstopt Het belooft 
weer een aardige attraktie te worden 
want niet alleen kan er die dag gezwom- 
men worden tegen gereduceerd tarief 
(f 1,30) maar er worden ook nog een 
paar leuke tekenfilms in de 'zwembios' 
vertoond. elïai nationalehartweek 

Van 5 t/m 1 3 april wordt gecollecteerd voorde 
Nederlandse Hartstichting. Dat is hard nodig, 
want de strijd tegen hart- en vaatziekten vergt 
jaarlijks ruim ƒ 1 6.000.000 ,-. Daarvan komt nog 
geen half procent uit v\/aarderingssubsidies van 
de overheid. Het overgrote deel- ruim negenen- 
negentig procent- wordt door de Nederlandse 
bevolking, door U dus, bijeen gebracht Laat de 
collectant daarom niet vergeefs bij u aanklop- 
pen; 

Laat uw hart spreken 

nederlandse hartstichting 

vrienden van de hartstichting 

Sophialaan 10, 2514 JR 'ft-Gravenhage, Giro 300, Bank 70.70.70.600 Heden is van ons heengegaan op de gezegende 
leeftijd van 92 jaar onze schoonzuster, tante 
en oud-tante 

LEENTJE VAN DER WOLDE 

Dat zij ruste in vrede is de wens van ons allen. 

Uit aller naam: 
D.J.C, van der Eist 

Haarlem, 4 april 1982. 
Correspondentie-adres : 
D.J.C. van der Eist 
Brederodestraat 26A 
2042 BE Zandvoort 

Gelegenheid tot afscheid nemen in één der rouw- 
kamers van het Uitvaartcentrum Onderling Hulp- 
betoon, Poststraat 7 te Zandvoort van 16.00 uur 
tot 16.30 uur en van 19.00 uur tot 19.30 uur. 

De crematie zai plaats hebben donderdag 8 april 
om 13.00 uur in het crematorium 'Velsen' te 
Driehuis-Westerveld. 
gemeente 
zandvoort De Burgemeester van Zandvoort maakt 
bekend, dat de wegsleeptarieven met zo'n 
10 o/o zijn verhoogd en dat het opslagterrein 
achter de voormalige Karel Doormanschool 
niet meer als plaats van bewaring voor de 
weg te slepen voertuigen zal worden 
gebruikt.' Het opslagterrein van de remise van 
de dienst van publieke werken, gelegen aan 
de Kam. Onnesstraat, dat als plaats voor 
bewaring in bijzondere gevallen was 
aangewezen, komt hiervoor in de plaats. 

Mijn besluit d.d. 30 maart 1982 tot wijziging, 
in dat opzicht van het betreffende besluit 
d.d. 7 mei 1980, aangepast bij besluit van 
15 april 1981, ligt ter inzage op de gemeente- 
secretarie, afd. algemene zaken, Swaluëstraat 
2 en op het politiebureau aan de Hogeweg 
37. 

Zandvoort, 31 maart 1982. 
De burgemeester voornoemd, 
K.C. van der Mije Pzn. I.b. 
gemeente 
zandvoort Burgemeester en wethouders van Zandvoort 
maken bekend, dat zij hebben besloten aan 
de heer E.H.J. Teesseling, Dr. CA. Gerke- 
straat 47 rood te Zandvoort, vergunning te 
verlenen voor het vervoer van personen met 
een (derde) taxi, zulks met onmiddellijke 
inwerkingtreding. 

Een afschrift van deze vergunning ligt ter 
lezing ter secretarie gedurende de termijn, 
dat tegen déze beschikking beroep kan 
worden ingesteld. 

Beroep kan op gi-ond van het bepaalde in 
artikel 55, eerste lid van de Wet Autovervoer 
Personen binnen 30 dagen na de datum van 
deze bekendmaking worden ingesteld door 
belanghebbenden, de commissie vervoer- 
vergunningenen door de Rijksinspecteur 
van het Verkeer in Noord-Holland bij het 
college van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland. 

Zandvoort, 31 maart 1982. 
Burgemeester en wethouders voornoemd. 
De secretaris. De burgemeester, 
A.H. Merts. K.C. van der Mije Pzn. I.b. 
omroepers VERLOREN 

Wie heeft mijn sleutelbos 
gevonden? Verloren in de 
omg. Haarlemmerstraat/ 
Emmaweg. Terug te bez. 
Emmaweg 20, tel. 15834. FLINKE, betrouwbare, zelf- 
standige hulp in de huish. 
gevr. 2 ochtenden p.w. liefst 
dinsdag en vrijdag, f. 10.- 
p.u. Lijsterstraat 12, tel. 
13866, bellen na 16.00 uur. Klein schildersbedrijf 
vraagt schilder-, wit en be 
hangwerk. Prijsopgave vrij 
blijvend. Tel. 023-311588 
of brieven onder nr. 240 
buro van dit blad. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunttgebitrepaiatie, etc. 
A-RmiAN 
Tdefoon 1436S AANGEB. DAFbestelwac 
Bouwjaar '73. Prijs f. 250 
Tel. 18991 of 15374. 82e jaargang no. 27 
■F vrijdag 9 april 1982 

nduoorbe 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achtenweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
massaal protest van inwoners 
tegen onroerend goed belasting Als op 31 maart 1982 de termijn om 
bezwaren in te dienen verstreken is, 
zit de afdeling financiën van de ge- 
meente Zandvoort met de handen in 
liet haar. De onroerend goed belasting 
1981 heeft dan 1000 schriftelijke pro- 
testen van zandvoortse burgers opge- 
leverd. 

Voor de afhandeling daarvan is op zijn 
minsteen ekstra ambtenaar nodig. Mis- 
schien is het een goed idee om deze 
,man of vrouw na gedane werkzaamhe- 
den in te zetten als voorlichtingsambte- 
naar. Want er is natuurlijk iets goed 
mis, als zo massaal bezwaar wordt aan- 
getekend tegen een gemeentelijk be- 
lastingbeleid dat met algemene stem- 
men door de gemeenteraad is vastge- 
steld. 

Voor de Koerant een goede reden eens 
met de wethouder van financiën te gaan 
praten. Wat is er aan de hand ? Volgens 
de heer Aukema wordt er niet zozeer 
geprotesteerd tegen de hoogte van de 
aanslag —dat scheelt in de meeste ge- 
vallen slechts een paar tientjes— als 
wel tegen de geraamde waarde van het 
onroerend goed. Tekenend voor de 
verbazing die veel mensen iievangen 
heeft, zijn de brieven waarin men de 
gemeente met enig sarkasme verzoekt 
het pand tegen de geraamde prijs over 
te nemen, veelal een bedrag waarvoor 
men het in deze tijd aan de straatste- 
nen niet kwijt kan. 

Aukema kan zich de verwarring wel 
voorstellen, maar konstateert tegelijker- 
tijd dat de mensen de gemeentelijke 
folder slecht gelezen hebben. Een fol- 
der, zo konkluderen wij, die blijkbaar 
niet uitblinkt in helderheid, want niet 
alleen fiskale leken, maar ook de ver- 
zamelde makelaars zien door de bomen 
het bos niet meer. Al zou een kwaad-' 
willende bij deze laatste kategorie nog 
kunnen denken aan een doelbewuste 
aktie om de chaos ten top te drijven, 
een indruk die nog versterkt wordt 
door de aanwezigheid van voorbedruk- 
te bezwaarschriften. 

Hoe komt nu de raming van de waarde 
van een hGis tot stand ? In 1974 is de 
onroerend goed belasting (o.g.b.) toe- 
gevoegd aan het arsenaal gemeentelijke 
belastingen. Een viertal andere belas- 
tingen, waaronder de personele, ver- 
viel daarmee. 

Om de belastbare waarde van een pand 
vast te stellen zijn twee methodes mo- 
gelijk. Eén op basis van het oppervlak 
en één op basis van de waarde in het 
ekonomies verkeer, de prijs die het op- 
brengt op de vrije markt. 85°/o van de 
nederlandse gemeenten, waaronder ook 
Zandvoort, hanteert de laatste metho- 
de. Aan de hand van gegevens van het 
Centraal Buro van de Statistiek, van de 
Bond van Makelaars en van eigen on- 
derzoek naar verkochte huizen in de 
gemeente, kunnen zo de marktschom- 
melingen gevolgd worden. Maar alleen 
op enige afstand. Om niet al te zeer 
afhankelijk te zijn van de waan van 
alledag, wordt de waardestijging of 
-daling over drie jaar berekend. Voor 
de huidige aanslag betreft het de jaren 
'77, '78 en '79. In feite betaalt de bur- 
ger riu de rekening voor de geweldige 
prijsstijging in 1977 namelijk 40%. 
'De lichte stijging in 1978 en de scherpe 
daling die in de tweede helft van 1979 
inzette, heffen-elkaar nagenoeg op. 
We geven een voorbeeld ter illustratie; 
meer dan duizend zandvoorters verbolgen over aanslag onroerend goed 
belasting door gemeente Voor een huis dat bij de vorige gemeen- 
telijke taksatie f. 210.000,- waard bleek 
te zijn betaalde men aan belasting 
f 2,85 per f. 3.000.- dat is f 199,50. 
Tussen 1 januari 1977 en 1 januari 
1980 is dat huis (gemiddeld) 40% in 
waarde gestegen. Nu m.a.w. f 294.000.- 
waard. Omdat de voltallige gemeente- 
raad van mening was dat de belasting- 
verhoging voor een gemiddelde prijs- 
stijging niet meer dan 5% mocht zijn, 
is het bedrag per eenheid verlaagd tot 
f 2,1 5 per f 3.000.-, dat is in dit geval 
f210,70. Ten opzichte van een waar- 
de stijging van 84.000 betaalt deze ei- 
genaar dus f. 11,- belasting ekstra. 

Niet onredelijk lijkt het. Maar het ge- 
voel bedrogen te worden is niet onver- 
klaarbaar. Want de huizenmarkt is im- 
mers volledig ingestort. Over de jaren 
'80, '81 en '82 verwacht men algemeen 
een totale vermindering van de markt- 
waarde van 30%. Het huis dat aange- 
slagen wordt over f 294.000.- is op dit 
moment nog geen f. 206.000.- waard. 
Vandaar de bezwaren. Bezwaren die 
overigens net als bij vorige gemeente- 
lijke taksaties zo goed als zeker in gro- 
te getale door de rechter afgewezen 
zullen worden. Afgezien van een ge- 
bruikelijk aantal foutieve berekenin- 
gen, was de uitspraak van de rechter 
onomwonden: de gemeente handelt 
korrekt en rechtmatig. 

Financieel brein Aukema vermoedt dat 
veel zandvoortse ingezetenen proteste- 
ren met een schuin oog naar de aanslag voor de vermogensbelasting. Ten on- 
rechte, zo zegt hij, want over de jaren 
waarop de waardestijging is gebaseerd, 
is die belasting allang geihd. En pas- 
sant verwijst hij nog naar het regio- 
nale onderzoek, gepubliceerd door 
het Haarlems Dagblad, waaruit blijkt 
dat de onroerend goed belasting in 
Zandvoort tot de laagste in de regio 
behoort. 

In april zal de afdeling financiën een 
analyse maken van de binnengeko- men bezwaarschriften. In mei volgt er 
een brief aan de indieners waarin als- 
nog nadere uitleg gegeven zaP worden. 

Beter iaat dan nooit. Een heldere uit- 
eenzetting zonder ambtelijk jargon 
via de plaatselijke bladen zou wellich'' 
veel onheil voorkomen hebben. Eén 
indruk blijft nu over : met het gemeen- 
telijk voorlichtingsbeleid is het nog 
steeds droevig gesteld. BB JUBILEREND ZVM ORGANISEERT MAMMOET-KLAVERJASTOERNOOI Ter afsluiting van de aktiviteiten 
rondom de viering van het 40-jarig 
bestaan van de afdeling voetbal van 
de Zandvoortse Sport Vereniging 
Zandvoortmeeuwen organiseert deze 
vereniging een groot klaverjastoernooi, 
waarvan alle baten ten goede zullen 
komen aan de Nederlandse Hartstich- 
ting. 

Het toernooi wordt gehouden op za- 
terdag 17 april a.s. in het Gemeen- 
schapshuis te Zandvoort, aanvang 
20.00 uur. Tot uiterlijk 1 5 april a.s. 
kunnen koppels zich opgeven bij de 
heren J. Jongbloed, Frans Zwaanstraat 
40 in Zandvoort, telefoon 13408 of 
P. Kramer, Lorentzstraat 76, Zand- 
voort, telefoon 13312. 

Het inschrijfgeld ad f 7,50 per koppel 
dient tegelijk met de inschrijving te worden voldaan. Inschrijving is verder 
nog mogelijk aan de zaal tot een half 
uur vóór de aanvang van het toernooi. 
Er kunnen echter slechts 150 koppels 
worden geplaatst, zodaf tijdige aanmel- 
ding wordt geadviseerd. 
Naast de winnaarsprijzen, zal na iedere 
ronde de hoogste score worden beloono. oürgenijkëp^mr 30 maart - 5 april 1982 

ondertrouwd : Erik Andreas Marti- 
nus van Nes en Hermina Biel ; Jan Kei 
zeren Elisabeth Maria Catharina Bos ; 
Albert Bol en Kathleen Mar/ de Boo. 

geboren : Bob, zoon van Gaspar Lo- 
renz Bernardus Al en Henderika Jo- 
hanna Oeien. 

overleden : Hendrik Keur, oud 74 
jaar ; Dirkje de Ronde geb. van der 
Zouwen, oud 81 jaar ; Paulus Kist 
oud 72 jaar ; Trijntje van Vliet, geb. 
Paap, oud 85 jaar ; Lukas List, oud 
64 jaar. feefiiSsililif • Ook dit jaar komt de politie-infor- 
matiebus op bezoek in de gemeente 
Zandvoort. Op de weekmarkt aan de 
Prinsesseweg kunt u woensdag 14 april 
van 10.00 tot 16.00 uur kennis maken 
mat het veelomvattende werk van de 
politie. In de informatiebus worden 
door middel van foto's en teksten een 
aantal onderwerpen behandeld : de 
wijkagent, hulpverlening, mobiele een- 
heden, recherche, selektie en opleiding, 
alkohol en verkeer. Ook de zandvoort- 
se brandweer is deze voorlichtingsdag 
present met enig rijdend materieel 
waarondereen hoogwerker. 

Niets belet u een praatje te maken met 
het aanwezige personeel. 

• In het kader van de viering van het 
25-jarig bestaan van de Wim Gerten- 
bach - mavo aan de Zandvoortselaan 
wordt onder de titel '25 jaar circus 
'^^rtenbach' een speciaal ter gelegen- 

'd van het jubileum geschreven revu 
opgevoerd in gebouw 'De Krocht' op 
woensdag 21, donderdag 22 en vrij- 
dag 23 april a.s. Tekst, muziek en uit- 
voering worden geheel verzorgd door 
leerlingen en oud-leerlingen van de 
school. De entree voor ouders en be- 
langstellenden bedraag f 3,50 p.p. en 
de kaarten zijn vanaf heden bij de 
school verkrijgbaar. 

• Van 26 april tot 2 mei a.s. wordt in 
Zandvoort en de buurtschap Bentveld 
de leprakollekte 1982 gehouden. De 
opbrengst van de gelden is bestemd 
voor het door Zandvoort geadopteer- 
de Kasulu lepraprojekt in Tanzania, 
waaraan de gemeenteraad vorig jaar 

f. 4.400,- schonk. Kollektanten kun- 
nenzich melden bij de dames C. Rijk- 
bost (A.J. van der Moolenstraat 48. 
tel. 16015), J. Lukassen (Keesom- 
straat 517, tel. 15585) en A. Amende 
(Oosterstraat 5, tel. 16774). DINSDAG GEEN KOERANT 

In verband met 2e paasdag op maandag 12 april a.s. verschijnt de Zandvoortse 
Koerant volgende week alleen op vrijdag 16 april. 
Erwordt veel 
voor uw li 

bijvoorbeeld onderzoek 

Ook voordit belangrijke werk is de Nederlandse Hartstichting geheel van 
uw giften afhankelijk want de waarderingssubsidies van de overheid 
dekken nog niet een half procent van alle uitgaven. 
Daarom rekenen wij weer op U: 

Laat uw hart spreken 

^ . 

nederlandse hartstichting {jj vrienden van de hartstichting 
Sophialaan 10, 2514 JR 's-Gravenhage, Giro 300, Bank 70.70.70.600 
i^)p»iieit uit zaï^^ 
kerkdiensten 
medische dienst oott K*-! Zandvoort 
Mede door het impo- 
sante huis van de oude 
dokter Gerke kan de 
Groote Krocht anno 
1916 eenzekere 
allure niet ontzegd 
worden. Daarnaast 
Alph. Sprengers 
Schoenenmagazijn, 
vervolgens Wijnbergh 
& Co. en de legenda- 
rische lunchroom 
HenriJ. Carels, het 
latere café restau- 
rant Rinkel. ong zandvoort in de krocht 
et de 'boze heks' Afgelopen zaterdag bracht de operette- 
vereniging 'Jong Zandvoort' onder 
leiding van regisseur Goedhart en —niet 
te vergeten— de onmisbare assistentie 
van de vaste krachten van de vereniging 
de operette 'De Boze Heks' in gebouvv 
'De Krocht' ten tonele. 

Om te beginnen een w^elgemeend kom- 
pliment aan het adres van de mede- 
werksters van 'Jong Zandvoort' die ie- 
der jaar weer kans zien om een nieu- 
we lichting jongens en meisjes aan te 
trekken en bijeen te houden voor de 
opvoering van een operette of kinder- 
musical. Michiel Drommel 

Is het eerste al geen eenvoudige opgave, 
het bijeenhouden van de groep jeugdige 
akteurs en aktrices stelt de leiding 
soms voor nog grotere problemen. Zo 
liet tien dagen voor de datum van de 
uitvoering één van de hoofdrolspelers 
onverwacht verstek gaan en moest in 
allerijl naar een plaatsvervanger worden 
uitgekeken. John van der Klauw toon- 
de zich bereid de rol over te nemen en 
zaterdagavond liet hij in 'De Krocht' 
zien dat 'Jong Zandvoort' niet tever- 
geefs een beroep op hem had gedaan. 
John maakte wat van de rol die hij in 
niet veel meer dan een week had moe- 
ten instuderen. Een prestatie waarvoor 
hij best op deze plaats even naar voren 
mag worden gehaald. 
In 'De boze heks' draait het allemaal 
om de boerenzoon Peter en drie ko- 
ningskinderen die zich in de macht 
van een tovervrouwtje bevinden. Na 
veel avonturen weet Peter het drietal 
te bevrijden en de heks voorgoed haar 
tovermacht te ontnemen. Verder ko- 
men in het stuk allemaal figuren voor 
die bij een sprookje als 'De boze heks' 
horen, zoals kabouters, lakeien, enz. 
enz. 

Aan het begin van de voorstelling was 
het nogal onrustig in de zaal van 'De 
Krocht' waardoor de opvoering nogal 
traag en moeizaam op gang kwam. La^ 
ter, in het tweede bedrijf, ging het aan- 
merkelijk beter en kwamen de jeugdige 
vertolkers(sters) tot vaak goede spel- 
prestaties. Helaas werd hieraan afbreuk 
gedaan door het onvoldoende volume 
en de onduidelijke uitspraak waardoor 
sommige passages voor de toehoorders 
verloren gingen. Om even bij de titel 
van de operette te blijven : het moet 
toch geen heksentoer zijn om nienn 
verbetering te brengen. Ondanks deze 
onvolkomenheden kan van een leuke 
en vooral bezienswaardige voorstelling 
—kleding en toneelattributen waren uitstekend verzorgd— worden gesproken. 
Zonder de andere spelers tekort te doen 
werd de voorstelling gedragen door Mina 
Ojevaar, Marike Loos, Karin Valzado, 
Saskia Bol, Claudia Heierman en Ellen 
Paap. De zesjarige Wendy Molenkamp 
zorgde deze avond voor een paar hoog- 
tepunten, evenals de ontwapende Chan- 
tal Bruynzeel in haar rol van goede fee. 
Aan de opvoering werkten voor en ach- 
ter de schermen verder nog mee pianis- 
te Greet Vastenhouw, die de kinderen 
op moeilijke ogenblikken uitstekend 
wist op te vangen, dekorbouwers Wim 
Sluijs en Arie Ottho, Gamma de Boer 
voor het instuderen van de dansen en 
souffleuse mevrouw Keesman. 
Zoals eerder gezegd is het geen eenvou- 
dige opgave een vereniging als 'Jong 
Zandvoort' steeds opnieuw leven in te 
blazen en daarom werd met spijt ken- nis genomen van de mededeling van 
voorzitter Van der Mije, dat hij zijn 
funktie aan een ander wil overdragen. 
Dat moet niet gebeuren, vonden zijn 
medewerksters en zij hopen dat hij 
alsnog op zijn besluit zal terugkomen. 
Tot slot : de opvoering van 'De boze 
heks' is nauwelijks achter de rug of 
'Jong Zandvoort' maakt zich al weer 
op voor de opvoering van een operette 
in het voorjaar van 1983. De repetities 
beginnen in de tweede helft van augus-- 
tus en nieuwe leden in de leeftijd van 
6 - 15 jaar zijn van harte welkom. Er 
wordt op de maandagavonden gerepe- 
teerd in het Gemeenschapshuis aan de 
Louis Davidsstraat. Daar kan vanaf half 
augustus het jonge volkje van Zand- 
voort zijn eerste schreden zetten op 
weg naar de toneelplanken. GEDRAG WOOIMWAGEIMBEWOIMERS LIGT BAAD ZWAAR 
OP DE MAAG Niet de f. 115.000.- die de gemeente 
erop moest bijleggen was het grootste 
probleem toen het Wóonwagenschap 
onlangs in de raad aan de orde kwam. 

Dat was onontkoombaar. Alle 
frakties waren het er over eens dat de 
grootste ergenis bestond in het wange- 
drag van de plaatselijke woonwagen- 
bewoners, die weigerden het stageld 
van f. 52.- p.m. te voldoen. De socia- 
list van der Moolen vroeg zich af of het 
niet cnogelijk was het geld in te hou- 
den van de uitkeringen die het meren- 
deel van de bewoners van het Keesom- 
plein geniet. Flieringa (inspraak nu) 
sloot zich daar graag bij aan. De tijd 
van klemente behandeling was nu voor- 
bij. Hugenholtz (vvd) sprak van dis- 
kriminatie ten opzichte van de men- 
sen in Zandvoort die wel keurig hun 
huur voldoen. Ter Veer (cda) was met 
name geërgerd door het feit dat de 
schadepost zo hoog had kunnen op- 
lopen zonder dat de raad er iets van 
gehoord had. Wethouder Termes, voor 
Zandvoort afgevaardigd in het Woon- 
wagenschap, herhaalde nog eens hoe- 
zeer de zandvoortse gemeenschap zich 
had ingespannen voor de betrokkenen, 
die {ondank is des werelds loon) dwars 
bleven liggen. Hij sprak de hoop uit 
dat een nieuwe generatie zich beter 
zou kunnen aanpassen aan de 'normale' 
samenleving. Ook wethouder Aukema 
richtte zijn verwachtingen op de kin- 
deren van de woonwagenkampbewo- 
ners, waarbij hij nog wel aantekende 
dat in een samenleving als de onze al- 
tijd niet aangepaste groepen zullen be- staan. Niet aangepast dan aan hetgeen 
wij keurig vinden. Voor mevrouw Hu- 
genholtz was dit allemaal onzinnig voor- 
uitgangsgeloof, de woonwagenbewoners 
waren een aparte kategorie, hun wan- 
gedrag was duidelijk aangeboren. Soe- 
laas bood alleen de sterke arm van ons 
binnenkort gereorganiseerd politie-, 
korps. 

Uitgezocht zal worden of het idee van 
Van der Moolen om over te gaan op in- 
houdingen op genoten uitkeringen nu 
wel of niet mogelijk is. Want, zoals 
Flieringa het uitdrukte, ook alternatieve 
figuren moeten de gelegenheid hebben 
om te eksisteren, maar niet tot genoem- 
de prijs. waterstanden april H.W. 
9 05.07 
05.39 
06.09 10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 06.46 
07.12 
07.34 
08.11 
09.11 
10.30 
11.54 
00.28 
01.35 
02.29 
03.13 
03.56 
04.37 L.W. 

13.07 

13.40 

14.11 

14.46 

15.12 

15.33 

16.11 

17.11 

18.31 

19.55 

08.28 

09.35 

10.30 

11.12 

11.54 

12.36 H.W. 
17.21 
17.56 
18.28 
18.56 
19.29 
20.04 
20.54 
21.57 
23.11 

13.07 
14.05 
14.53 
15.34 
16.12 
16.52 L.W. 
01.21 
01.56 
02.27 
02.54 
03.29 
04.05 
04.56 
05.57 
07.10 
08.28 
21.07 
22.06 
22.55 
23.35 
00.12 
00.51 HERVORMDE KERK 

goede vrijdag 9 april : 

19.00 uur : Ds. C. Mataheru 

zaterdag 10 april a.s./nw. unicum: 

10.45 uur : Ds. C. Mataheru 

zondag 11 april a.s.: 

10.00 uur : Ds C. Mataheru mmv. herv. 

kerkkoor. 
10.00 uur : jeugdkapel / bezoek aan de 

kerkdienst. 
GEREFORMEERDE KERK 
goede vrijdag 9 april: 
19.30 uur : mmv. mevr. M. Brune, prof. 

Dr. G.N. Lammens en de 

hr.H. Blokland, 
zondag 11 april a.s.: 
10.00 uur : prof .dr. G.N. Lammens 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

goede vrijdag 9 april: 

20.00 uur : plechtige liturgie van de 

goede vrijdag, 
paaszaterdag 10 april a.s.: 
20.00 uur : plechtige viering van de 

Paasnachtliturgie metSt. 

Caeciliakoor. 
Ie paasdag 11 april a.s.: 
10.45 uur : plechtige hoogmis 
2e paasdag 12 april a.s.: 
10.45 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang. eanduoortee hDeranl» DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

vrijdag 9 en zaterdag 10 april : 

zuster T.v.d. Spek, v. Lennepweg 42 hs. 

tel. 18741. 

zondag 1 1 en maandag 12 april a.s.: 

zuster N. de Jong, Bronsteeweg 22, 

Heemstede, tel. 023 - 282197. 

APOTHEEK 

Zeestraat Apotheek. N.v.Berkel, 

Zeestraat 71, tel. 13073 

GESLACHTSZIEKTEN 
voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht) belangrijke adressen 14444 Politk) (allMn noodgwallm) 

12000 Brandnwiiiingan 

13043 Politii 

14841 GcmMfitMakrattric 

17947 Informattoburo VW 

18063 Stiehtins Wijkraad Nw. Noord 

(023) 242212 AutomobtollMdriif 
Flintarman, ZandvoortaslMn- 
36S,BMit««ld 
Daihatsu daataraarviea 

12323 Rinko autotachniak, wark- 
plaats an magazijn. 

13360 Rinko varkoopcantium, niau- 
wa en gslmiilcta Ranaults. 

12135 Zandvoortta Koarant b.v. 
Achterwon 1 loeres voor komediant 
Springtij 10 en 26 april 
Doodtij 3 en 18 april Weigerde VN-journalist Martin van Ame- 
rongen oog in oog te staan met de ko- 
mediant Jas Brink om samen met hem 
een loeresbeeldje in ontvangst te ne- 
men, de 'specialist in hemeltergende 
ongein en verslaafd aan seksuele dub- 
belzinnigheden ' zoals Van Amerongen 
hem onlangs in een dagblad kwalificeer- 
de had er geen enkele moeite mee voor 
zijn grappen en grollen in theater en op 
tv te worden beloond. Monter en wel 
betrad hij zaterdagavond in sociëteit 
Duysterghast het podium voor de uit- 
reiking van een beeldje door sekretaris Edo van Tetterode (links op de foto 
van Jacob Koning) van het Nationaal 
1 April Genootschap. 
Tenslotte dient nog te worden gemeld 
dat er een loeresbeeldje met oorkonde 
naar Soestdijk ging als waardering 
voor de brede glimlach van de gemaal 
van prinses Juliana. De jury was van 
mening dat die gulle lach het predikaat 
humor verdiende. En wie zal het oor- 
deel van deze prix de joke professionals 
in twijfel durven trekken ? Kom laiigs.Stapiii.Viriiag hondeid-uit. Over de politie valt heel wat te vertellen. 
Daarom komt de politie-informatiebus 
binnenkort bij u in de buurt. Zo kom je nog 
eens wat aan de weet. 

Bijvoorbeeld waarom alcohol en 
verkeer niet samengaan. Of wat een wijk- agent doet en een rechercheur. 

En hoe de opleiding van de politieman in 

elkaar zit. 

Er komt heel wat kijken bij het werk 
van de politie. Stap es in die bus. 
En vraag honderd-uit. 
De bus komt in: 

Zandvoort, Prinsesseweg (marktterrein) op woensdag 14 april, 10.00 - 16.00 uur. V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 12129 huldiging, cirkus en carrousselrijden 
in manege aan de keesomstraat 
cestbon Kerkstraat 2a 

tel. 14597. Zandvoort Vorig weekeind was de manége Ruiter- 
sport Centrum Zandvoort, aan de 
Keesomstraat — voorheen manége Rob 
van de Berg en sinds november vorig 
jaar eigendom van Filip en Loes Dros— 
het middelpunt van een feestelijke 
happening rond de prijsuitreiking aan 
de winnaars en winnaressen van de 
in de afgelopen wintermaanden door 
de Ruitervereniging Bentveld georga- 
niseerde dressuurkompetitle voor se- 
nior- en junior ruiters en amazones. De bijeenkomst in de tot de nok toe 
met paardenliefhebbers gevulde manége 
begon met de huldiging van de heer 
A.M. de Gooijer, die een halve eeuw 
als rijinstrukteur, o.m. in Zandvoort, 
zijn sporen ruimschoots verdiend heeft. 
Hij en zijn echtgenote, vergezeld door 
het echtpaar T. van Mourik van de Rui- 
tervereniging Bentveld, werden de ma- 
nége binnengereden in een koets met 
tweespan van de taxicentrale Jansen. 
Na een uitbundige huldiging van de ju- 
bilaris door het publiek volgde in de 
tot een echte cirkuspiste omgetoverde 
manégebak het optreden van de be- 
kende clown en jongleur Didi. Na Didi, 
die bij zijn voorstelling werd geassi- 
steerd door zijn dochter Joyce, was 
het de beurt aan Sylvi en Thijs Taconis 
met hun cirkuspony's. Zij lieten de toe- 
schouwers genieten van een paar staal- 
tjes onvervalste cirkusdressuur. 
Dit optreden werd —in de inmiddels 
weer in de oorspronkelijke staat terug- gebracht manégeruimte— gevolgd door 
een demonstratie carrousselrijden door 
een dozijn jeugdige ruiters en amazo- 
nes o.l.v. manegeeigenaar Filip Dros. Hij 
toonde wat er in korte tijd, er was 
slechts drie maal geoefend, op dit ge- 
bied van de ruitersport valt te bereiken 
door de jongens en meisjes. Na dit on- 
derdeel van het programma werden 
door de heer De Gooijer de prijzen uit- 
gereikt aan de winnaars en winnares- 
sen van de dressuurkompetitle, tw.. 
Ellen ten Haeve (manégepaarden), Corry 
Havenaar (pensionpaarden), Citte Re- 
geer (pony's). Kin van Bezu (jeugd t.e. 
m. 12 jaar) en Peggy Suurendonk (jeugd 
vanaf 13 t.em. 17 pensionpaarden). 
Met een carrousseldemonstratie door 
volwassen ruiters en amazones, een 
Pas de Deux door Filip Dros en kam- 
pioene Kim van Bezu, resp. pp paard 
en pony, eindigde zaterdagavond het 
gevarieerde en tot in de puntjes ver- 
zorgde feestprogramma in de manége 
in nw. noord. Voor hen die de feeste- 
lijke sfeer nog even vast wilden houden 
trad tot in de kleine uurtjes het duo 
John Mulder (elektronies orgel en 
drums) op. TEKEN EN KUNST 

SCHILDERS MATERIAAL 
CREA TIEF"|^J^ BUUREWEG 7 ZIJSTR.: KERKSTRAAT 
tel. 17367 GEOPEND! 

herman harms 
schoenen 

verder dealer van zandvoort en 

omstreken van helioform en piedro 

medies verantwoorde 

kinderschoenen. 

grote krocht 20B - tel. 17206 de Gouwe 

natuurvoeding 

wenst u plezierige paasdagen toe 

éénmalige aanbieding: 

uit mijn grote assortiment van wijnen, 
mag u bij aankoop van f 10.- een fles 
wijn voor f 2,00 goedkoper kiezen. 

haltestraat 28 - tel. 16948 
eanduoortee haeran^ NASSAUSCHOOL MAAKTE KENNIS MET OUDE VOLKSMUZIEK Dankzij de groep 'Windkracht 8' van 
de Stichting 'De dansende beer', een 
stichting die volksmuziek op de lage- 
re school propageert, hebben de vier 
de, vijfde en zesde klassers van de 
Oranje Nassauschool vorige week op 
een middag kennis kunnen maken 
met de omstandigheden waaronder 
in 1860 geronselde soldaten aan boord 
van een munitieschip leefden, hoe ze, 
eenmaal gedrost, in hun levensonder- 
houd voorzagen als straatmuzikant, 
hoe ze kennismaakten met het neger- 
meisjes Sally en hun uiteindelijke te- 
rugkeer naar Holland met het neder- 
landse schip 'Zuiderkruis' en hun 
feestelijke aankomst in Amsterdam. 
Jos Koning, Bert Aalbers en Peer van 
der Burgh, leden van bovengenoemde 
stichting en musicologen aan de Rijks- 
universiteit van Amsterdam, hebben de 
gave dit allemaal tot leven te brengen 
door het boeiend te vertellen, te om- 
lijsten met toepasselijke muziek, vaak 
op oude instrumenten, terwijl ze met 
hun alleraardigste liedjes de jeugd al 
gauw wisten te bewegen tot meezin- 
gen. Maar het bleef niet bij zingen 
alleen. De' meeslepende klanken van de 
twee violen en de banjo die Jos, Bert 
en Peer ten gehore brachten en die 
vaak dienen als begeleiding van square 
dancing misten ook nu hun uitwerking 
niet. Nadat een groepje van zes de 
spits had afgebeten raakten ook de an- 
dere kinderen aangestoken en op het laatstfwaren er alleen nog maar lege 
stoelen in de aula waaromheen groepjes 
uitbundig dansende leerlingen. Het liep 
uit op een ware happening en een groter 
kompliment voor het optreden van 
'Windkracht 8' is moeilijk denkbaar. 
Er zijn nog enkele uren vrij 

op de twee modernste tennisbanen 

uit de regio. 

Bel voor i nform atie: 

'DE DUINPAN' 
Vondellaan 57 - tel. 12170 gemeente 
zandvoort DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN In verband met een renovatie van het 

VUILLAADSTATION TE ZANDVOORT 

zal dit station in de periode van 
19 april tot 1 juni a.s. gesloten zijn. 

Ondernemers die gewend zijn om afval zelf 
naar het vulllaadstation in Zandvoort te 
laten brengen, kunnen zich in de periode van 
19 april - 1 Juni vervoegen bij het gewestelijk 
overlaadstation aan de Oudeweg in de Waar- 
derpolder te Haarlem. 

Het ophalen van huis- en grofvuil door de ge- 
meentereiniging zal normaal doorgang 
vinden. 

De directeur, 
ing. N. Wertheim. nationale 
hartweek 

Van 5 t/m 1 3 april wordt 
gecollecteerd voor de 
Nederlandse Hartstich- 
ting. Dat is hard nodig, 
want de strijd tegen hart- 
en vaatziekten vergt jaar- 
lijks ruim / 1 6.000.000,-. 
Daarvan komt nog geen 
half procent uit waarde- 
ringssubsidies van de 
overheid. Het overgrote 
deel - ruim negenen- 
negentig procent- wordt 
door de Nederlandse 
bevolking, door U dus, 
bijeengebracht Laat de 
collectant daarom niet 
vergeefs bij U aan- 
kloppen; nederlandse 
hartstichting vrienden van de hartstichting 

SophIalaanIO, 

251 4 JR 's-Gravenhage, 

Giro 300, Bank 70.70.70.600 

NIEUW Vastrechtkaart {20 mei tim 31 aug.) 

alleen in de voorverkoop 

van 1 9 april t/m 1 9 mei 

persoonlijk vastreclitkaart f 45,50 

gezinsvastrechtkaart f 1 1 8.~ 

bij betaling f 2.- p.p./p.bezoek 

na 1 8.00 uur zonder bijbetaling 

Rekent u zelf eens uit 
wat UW voordeel is!! 

TOT ZIENS in uw zwembad 
'DE DUINPAN' 
Vondellaan 57 -tel. 12170 
Zeestraat 49-51 2042 LA Zandvoort Tel. 02507-12023 

feest, vergadering of partij 
HOTEL KEUR 

ontvangt u hartelijk en gastvrij 
SNACKBAR 
VONDELLAAN 1b ZANDVOORT 
TEL.02507-16227 

lyiiJiotfièek 

' ;;;-:I, ■'204Ö AU^ 

" ' ;tiJsserill5:0p!:i3;Qp',u^ BINNEN- en BUITENWERK 

DUBBELGLAS - VOORZETRAMEN 

verkoop van VERF 
GLAS 
BEHANG Bij UW vakhandel 

schildershal CJ. Paap 

Hofdijkstraat 24 

Tel. 12206 

WONINGiNRiCHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte. 
Pakveldstraat 21 Zandvöoft.} Haal warmte en kleur In uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper. Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 
woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar: 

1 . de flatwoning voor aleenstaanden 
Lorentzstraat 563 

bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer, 
douche, blokverwarming, lift, berging. 
Huurprijs f. 454,35 per maand. 

B & W verlenen voor deze woning slechts 
woonvergunning aan alleenstaanden. 

2. de flatwoning 
Lorentzstraat 31 1 

3. de flatwoning 
Lorentzstraat 335 

4. de flatwoning 
Lorentzstraat 479 

Deze woningen bestaan uit: woonkamer, 3 

slaapkamers, douche, blokverwarming, lift, 

berging. 

Huurprijs f. 549,80 per maand. 

B & W verlenen voor deze woningen slechts 
woonvergunning aan: 

a. gezinnen 

b. 2-persoonshuishoudens 

De toewijzing van deze woningen geschiedt 
in volgorde van het lidmaatschapsnummer 
van de vereniging. Belangstellende leden 
dienen uiterlijk op dinsdag 13 april 1982 vóór 
7 uur des avonds, schriftelijk te reageren. Wan- 
neer men belangstelling heeft voor meerde- 
re woningen, kan men dat kenbaar maken 
in één brief; het is niet nodig voor iedere 
woning een aparte brief te schrijven. Bij de 
inschrijving dient u uw lidmaatschapsnum- 
mer en de geboortedatum te vermelden. 
Tevens dient u de woningen in volgorde van 
voorkeur aan te geven. 
Reacties kunt u deponeren in de briiven- 
bus van het kantoor op het adres: Thomson- 
straat 1 . Het bestuur verstrekt een bereid- 
verklaring. De beoordeling voor het verkrij- 
gen van een woonvergunning berust bij het 
college van Burgemeesteren Wethouders 
van de gemeente Zandvoort. 
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal 
eerst op donderdagmiddag 15 april 1982 om 
2 uur in het gevelkastje aan het kantoor 
worden gepubliceerd. 

RUILRUBRIEK APRIL 1982 

1 . Aangeboden: 4 kamerflatwoning Keesom- 

straat. Huur f 441 ,60 per maand. 
Gevraagd: kleinere (flat) woning (max. Ie 
verdieping) of boven (duplex)woning. 

2. Aangeboden: 4 kamerflatwoning Fleming- 

straat (nabij winkelcentrum) 
Huur f 548,90 per maand. 
Gevraagd : eengezinswoning 

3. Aangeboden: 4-kamerflatwoning Celsius- 

straat Huur f 406,20 per maand. 
Gevraagd: eengezinswoning 

Woningruil geschiedt alleen volgens de richt- 
lijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat 
bij toewijzing van een verenigingswoning ie- 
mands lidmaatschapsnummer vervalt en men 
een nieuw nummer krijgt, dat volgt op het, op 
't moment van verhuizing, hoogst uitgereik- 
te lidmaatschapsnummer. VERSTEEGE 

* tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 ^ Bent u al bij het ^ 

ï KINDERWINKELTJE » 
geweest ? 
Nee? 

Onze voorjaarscollectie is 
ECHT de moeite waard om 
eens te komen kijken. 
Tot gauw 
Els en Louise ■J omroepers Autorijschool 
PH IL WAAN ING 
rijksgediplomeerd 

Aangesloten bij de V.Z.R. 

Brugstraat 20 - tel. 12071 

Te koop rolstoel - merk 
ortopedia, z.g.a.n. inklap- 
baar. Inl. tel 14755, CJ. 
Paap. 

WONINGRUIL 
limburg / zandvoort 
of omgeving 
Voor nadere inlichtingen bel- 
len naar 04498 - 51311. 

WEGGELOPEN twee jonge 
poesjes, een zwart-wlt en 
een bruin met vlooienband- 
jes. 

Terug te bezorgen tegen be- 
loning Wilhelminaweg 54, 
tel. 18027. BILDERDIJKSTRAAT, kl. 
woonhuis, woonkamer, slaap- 
kerm, bergkamer, keuken, 
douche, f. 85.000.- CENSE 
makelaar o.g., tel. 12614. Klein schildersbedrijf 
vraagt schilder-, wit en be- 
hangwerk. Prijsopgave vrij- 
blijvend. Tel. 023-311588 
of brieven onder nr. 240 
buro van dit blad. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RTTMAN 
Telefoon 14365 82e jaargang no. 28 vrijdag 16 april 1982 
eanduoorhsE hoeranh 

• • nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 

redaktie en administratie: postbus 151/ 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksempiaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post LAATSTE NIEUWS provincie in principe aickoord met 
woninqbouw in zandvoort-zuid Het provinciaal bestuur heeft minister 
van Dam van Volkshuisvesting en Ruim- 
telijke Ordening laten weten dat het 
zich schaart achter het verzoek van de 
gepieente Zandvoort om Zandvoort- 
zuid niet langer voor woningbouw te 
blokkeren. 

Volgens de langzamerhand beruchte 
aanwijzing van voormalig minister Gruy- 
ters, die bepaalt dat de kustgemeente 
geen huizen meer mag zetten buiten de 
huidige bebouwingsgrenzen, zijn de zui- 
derduinen taboe. Dat voorschrift is dan 
ook vastgelegd in de streekplannen 
voor Zuid-Kennemerland en het Ams- 
terdam-Noordzeekanaal gebied. 

Al ten tijde van de ministeriële aanwij- 
zing waren Gedeputeerde Staten het 
oneens met de bewindsman. In het 
toenmalige overleg tussen Zandvoort 
en de provincie waren immers verwach- 
tingen gewekt over woningbouw in 
Zuid. Positieve verwachtingen, want 
ook eerder, in 1967, hadden de Staten- 
bestuurders openlijk vastgesteld dat er 
niet aan te ontkomen viel dat Zuid in 
de loop van de tijd voor bebouwing in 
aanmerking zou komen. 
De noordhollandse bestuurders vinden 
het eenvoudigweg een kwestie van be- 
hoorlijk bestuur om dan ook nu de ge- 
meente niet in de steek te laten. 

In zijn brief aan de minister gaat het 
dagelijks bestuur van de provincie nog- 
maals in op de nijpende woningmarkt- 
situatie in de badplaats. In de onlangs 
verschenen provinciale Beleidsnota 
Woningbouw wordt voor Zandvoort in 
de periode 1980 - 1990 een woningbe- 
hoefte geraamd van ruim duizend wonin- 
gen. In 1982 en 1983 kunnen er daarvan 
hoogstens 215 gebouwd worden. Dan 
is de koek op. Alternatieven zijn op kor- 
te termijn niet in zicht. In de NORON- 
lokatie {tussen Haarlem en Hoofddorp) 
komen wel huizen voor zandvoortse 
burgers beschikbaar, maar, aldus de 
provincie, dat zal aanzienlijk langer op 
zich laten wachten dan aanvankelijk ge- 
pland. Bouw in Zandvoort-Noord is in 
verband met de geluidshinder van het 
circuit voorlopig geen haalbare kaart. 

Het is trouwens nog maar zeer de vraag 
of eventuele bouwplannen voor Zuid 
wél op korte termijn enige verlichting 
kunnen geven. Het is niet onwaarschijn- 
lijk dat eerst jarenlange bezwaarschrift- 
procedures doorlopen moeten worden. 
Tot de Kroon aan toe. belangrijke adressen 14444 Politit WlMfl noodSMalIm) 

12000 BrandmaMinflan 

13043 Politi* 

14841 Oam— n ti w krttaria 

17047 Infomiatteburo WV 

18063 Stichtino WijkraMi Nw. Noord 

(023) 242212 Automobialbadriif 

FlinttfnuNif ZsnovooftiMMn- 
386. BantvaM 
Daihatw daalananrica 

12323 Rinko autotachnJak, wark- 
plaats an magaiijn. 

13360 Rinko varkoopeantnim, niau- 
wa an gabniikta Ranaulta. 

12135 ZandvoortN Koarant b.v. 
Achtanwaü 1 
-*?^. .-J.-if' 


Pj!* «**J,ii»<»"' 

, - -■ft ^itt » ^ i-l-^ 


• *«i- *if 
MO**' 


Gedeputeerde Staten mogen verder wel 
positief staan tegenover de gedachte om 
de zuiderduinen uit de aanwijzing van 
Gruyters te halen, dat betekent nog aller- 
minst dat zij, mocht de minister het ver- 
zoek al inwilligen, zonder slag of stoot 
met elk bouwplan akkoord zullen gaan. 

Het provinciaal bestuur is zich terdege 
bewust van de betekenis van het duin- 
miljeu, de landschappelijke waarde en FORMULIEREN VOOR 
HUURSUBSIDIE '82 - '83 
GOED LEZEN 

Het gemeentebestuur van Zandvoort 
maakt huurders die in de periode van 
1 juli 1981 tot 1 juli van dit jaar huur- 
subsidie ontvangen er op attent dat 
het ministerie van volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening in de loop van 
deze en komende maand de aanvraag- 
formulieren zal toezenden voor de 
periode juli '82 - '83. De gemeente verzoekt bewoners van 
huurhuizen die in aanmerking komen 
voor huursubsidie de aanvraagformu- 
lieren voor '82 - '83 niet eerder in te 
leveren nadat alle gegevens bekend 
zijn die voor het invullen van het 
huu rsubsidief ormu I Ier noodzakel ijk 
zijn. In de regel zal dit in de maand 
juni zijn, het tijdstip waarop door de 
verhuurder de nieuwe huur per 1 ju- 
li bekend zal worden gemaakt. 
De vorm van de aanvraagformulieren 
voor individuele huursubsidie is dit 
jaar sterk veranderd door het minis- 
terie. De gemeente adviseert de 
huurders dan ook het formulier 
goed te lezen alvorens het in te vul- 
len. Heeft men vragen over de rege- 
ling of over het invullen van het 
formulier dan kan men zich wenden 
tot het gemeentelijk buro volkshuis- 
vesting en ruimtelijke ordening, tel: 
14841 en vragen naar toestel 120/121. 
Nieuwe aanvraagformulieren zijn te- 
vens verkrijgbaar bij genoemd buro 
en voor de huurders van woningen van 
de woningbouwvereniging 'Eendracht 
maakt Macht' bij het kantoor van de 
vereniging aan de Thomsonstraat in 
Zandvoort nieuwnoord. *••» de kwetsbaarheid van het gebied. De 
hoofdfunktie ervan is natuurterrein. 
Een fors gedeelte van het betreffende 
duinterrein wordt gerekend tot het 
waterwingebied. De provinciale veror- 
dening op de bescherming van bodem 
en grondwater maakt woningbouw in 
het aangewezen gebied weliswaar niet 
onmogelijk, maar zeker zullen er dan 
strenge eisen gesteld worden. Uitbrei- 
dingen in dit gebied, zo zegt het pro- 
vinciebestuur, zijn aan vele beperkin- 
gen onderhevig en zullen daarom slechts 
met grote voorzichtigheid mogen geschie- 
den. burgerlijke Stand 6 april - 13 april 1982 

ondertrouwd : Adriaan Cornelis Te- 
rol en Monique Corneiia van der Zwart; 
Gijsbert Marinus Komiossy en Wilhel- 
mina Louise Albertina Boonacker ; Ro- 
bertus Krippendorf en Jannie Elisabeth 
Brouwer. 

gehuwd : Klaas Jacobs en Martha 
Koks; Johan Peter Water en Barbare 
Kübler. 

geboren : Feikje dochter van W. Bol 
en A.S. Wijnalda ; Mathilde Laura doch- 
ter van J.J. Alders en G.C. Teitsma ; 
Petra Stefanie dochtervan P.L.R. Jan- 
sen en A.'Zwemmer. 

overleden : Leentje van derWolde, 
oud 92 jaar ; Gijsbert Ides, oud 86 jaar; 
Maria Louisa Ditmeijer geb. Faber, oud 
71 jaar ; Anna Maria van der Meij, oud 
92 jaar. STEMBURO'S IN ZANDVOORT 
VOOR MINDERVALIDEN 

Voor de komende gemeenteraadsver- 
kiezingen op woensdag 2 juni a.s. zijn 
in de gemeente twee stemburo's spe- 
ciaal ingericht voor minder validen 
Deze stemburo's zijn gevestigd in de 
Hannie Schaftschool aan de Cornelis 
Slegerstraat (stemdistrikt 5) en het - 
Huis in het Kostverloren aan de Burg. 
Nawijnlaan (stemdistrikt 11). Staat op 
de oproepkaart het nummer van een 
van de hier genoemde stemdistrikten, 
dan kan op deze plaatsen worden ge- 
stemd. 

Is dat niet het geval - staat op de op- 
roepkaart het nummer van een ander 
stemdistrikt - dan moet een zogenaam- 
de kiezerslegitimatiekaart worden aan- 
gevraagd bij de afd. burgerzaken van 
de gemeentesekretarie. Schoolstraat 6. 
Een kiezerslegitimatiekaart kan uiter- 
lijk woensdag 19 mei a.s. schriftelijk 
worden aangevraagd en uiterlijk vrij-, 
dag 28 mei a.s persoonlijk bij deze af- 
deling afgehaald. 
waterstanden april H.W. L.W. H.W. L.W. VHS-videorecorders 
vanaf f 1.995,-- 
Betamax videorecorders 
vanaf f 1.898,- 
Alle merken in huis. Grootste sorte- 
ring uit de omgeving. 
Financiering mogelijk. 
Kom nou eerst eens bij ons kijken 
voor u naar Haarlem holt. 
Afleveren en installeren en uitleggen 
is gratis. 

RADIO PEETERS 
haltestraat 56 
tel. 13618 16 


09.11 


17.11 


21.57 


05.57 


17 


10.30 


18.31 


23.11 


07.10 


18 


11.54 


19.55 


— .— 


08.28 


19 


00.28 


08.28 


13.07 


21.07 


20 


01.35 


09.35 


14.05 


22.06 


21 


02.29 


10.30 


14.53 


22.55 


22 


03.13 


11.12 


15.34 


23.35 


23 


03.56 


11.54 


16.12 


00.12 


24 


04.37 


12.36 


16.52 


00.51 


25 


05.12 


13.12 


17.31 


01.30 


26 


05.46 


13.46 


18.13 


02.13 


27 


06.30 


14.29 


18.56 


02.56 


28 


07.15 


15.16 


19.45 


03.46 


29 


08.04 


16.06 


20.45 


04.45 


30 


09.11 


17.11 


21.56 


05.56 


Spr" 


ngtij 10 en 26 april 


Doodtij 3 en 


18 april bal rolt voortvarend dit seizoen 
Het gaat goed met het zandvoortse voet- 
bal. Vier zaterdagvoetbalelftallen pro- 
moveerden dezer dagen. Het zaterdag- 
team van Zandvoortmeeuwen naar de 
eerste klasse van de HVB en het tweede 
elftal van Zandvoort'75 naarde KNVB. 
Eerder promoveerden de E-junioren en het derde elftal van Z'75 na het behalen de komende weken om gaan spannen van de kampioenstitel in hun resp. afde- 
lingen. Het eerste elftal van Zandvoort- 
meeuwen heeft al verscheidene weken 
de leiding van de kompetitie en ook 
het eerste elftal van TZB bezet een guns- 
tige plaats op de ranglijst. Het zal er in of beide kandidaten hun riante positie 
weten te behouden (ZVM) en te verbe- 
teren (TZB) met een kampioenschap 
als beloning. ' ' " ■■''.'■■■' ■.■■-',' ■ . o _ 

^ii^etett uit zandvoort 
Niet hotel Driehuizen 
dat in de loop der jai- 
ren vaak genoeg on- 
der de aandacht werd 
gebracht, maar de bok- 
kenwagen er voor is de 
reden van deze 'Groe- 
ten uit Zandvoort.. VEEL VROUWEN BLEVEN WEG 
BIJ MEDIES ONDERZOEK 

Aan het eind vorige en begin deze 
maand in Zandvoort gehouden baar- 
moederhalsl<ankeronderzoek heeft min- 
der dan een derde van de opgeroepen 
vrouwen deelgenomen: 247 van de 827. 
Van de 580 vrouwen die niet zijn ver- 
schenen zonden 251 zonder opgaaf van 
redenen bericht van verhindering en 
lieten 329 in het geheel niets van zich 
horen. De vrouwen die in het geheel 
niet hebben gereageerd worden drin- 
gend verzocht de oproepkaart, met ver- 
melding van reden van verhindering, 
terug te zenden naar het gemeentehuis 
of af te geven bij de afdeling burgerza- 
ken van de gemeentesekretarie aan 
Schoolstraat 6. Dit in verband met het 
toekennen van subsidie door de pro- 
vincie t.b.v. genoemd onderzoek. Men 
kan ook telefonies reageren onder 
nummer 14841. 
kerkdiensten nieuws 

o 

kort & klein prijs lions zandvoort voor 
S.O.S. kinderdorpen • Bij het stuntrijden door een auto- 
bus op het circuit op maandag tweede 
paasdag werden drie toeschouwers op 
de tribune door rondvliegende onder- 
delen van de bus getroffen en moesten 
zich met hoofdletsel in ziekenhuizen 
in de omgeving van Zandvoort onder 
mediese behandeling stellen. De 36-ja- 
rige beigiese stuntman kwam er ook 
niet heelhuids van af en liep verwon- 
dingen aan zijn neus en rechterwijsvin- 
ger op. Hij kon ter plaatse worden ge- 
holpen. 

• Het bleef afgelopen maandag niet 
bij dit incident op de racebaan. Een 27- 
jarige inwoner van Zandvoort werd door 
een circuitbewaker het ziekenhuis inge-" 
slagen. De bewaker was van mening dat 
de plaatsgenoot, die vanaf de puinstort- 
plaats naar de paasraces keek, zich te 
dicht bij het circuit bevond. Om zijn 
ongenoegen kenbaar te maken sloeg 
hij de zandvoorter enkele malen met 
een ijzeren staaf tegen het hoofd. Na in 
een ziekenhuis te zijn behandeld heeft de 
inwoner bij de politie aangifte van mis- 
handeling gedaan. 

• Met een wippertoestel hebben leden 
van het station Zandvoort van de KNZH- 
RM verleden week enige tijd stand by 
gestaan om zo nodig assistentie te kunnen 
verlenen aan de opvarenden van een duits 
jacht dat voor de kust van Zandvoort in 
moeilijkheden verkeerde. Het schip 
werd tenslotte door de KNZHRM-red- 
dingboot van IJmuiden naar de haven 
gesleept. 

• 'Wat is feminisme' is het thema van 
een praatavond die op woensdag 21 
april a.s. wordt georganiseerd door het 
vrouwenkafe in het buurthuis 't Stekkie 
aan de Fahrenheitstraat. lederevrouw 
of meisje met eigen ideeën, opvattingen 
en mogelijk vooroordelen tegen deze 
beweging is van harte welkom om sa- 
men met de vaste medewerksters van het 
vrouwenkafe van gedachten te wisse- 
len. De bijeenkomst begint om 20.30 
uur. Voor nadere informatie over deze 
thema-avond bellen naar 14 744. 

e Een brandje in de avonduren van 
tweede paasdag in kafe-restaurant 'De 
Kousenpael' aan de Haltestraat kon 
door de snel ter plaatse zijnde brand- 
weer in enkele ogenblikken worden ge- 
doofd. Het vuur was ontstaan bij het 
aanmaken van de open haard waarbij 
een fles spiritus werd gebruikt. Te veel 
van dit brandbare spul joeg de vlam in 
de schoorsteen. De publieke belangstel- 
ling voor het bluswerk was bijzonder ~~ 
groot. De enige verwarmende attraktie 
tijdens de koude paasdagen. Op maandag 26 april zal in Hotel Bouv 
wes de zesde door de Lions Club Zand- 
voort beschikbaar gestelde 'Prix d'Huma- 
nlté' worden uitgereikt aan SOS-KIn- 
derdorpen. 

Het speciaal voor deze gelegenheid ge- 
maakte beeldje van de beeldhouwster 
Bep Sturm-van den Berg wordt door 
de sekretaris van de Stichting Neder- 
landse Vrienden der SOS-Kinderdor- 
pen, mevrouw Dr. Ir. M.M.Y. Meijer- 
Praxmarer in ontvangst genomen. 

De SOS-Kinderdorpen-beweging is een 
privé 'social welfare 'organisatie en 
politiek geheel onafhankelijk. De as- 
sociatie in ieder land is verantwoorde- 
lijk voor het SOS-werk in eigen land. 
Taak is het bevorderen van het bouwen 
van dorpen, alsmede het verkrijgen van 
de noodzakelijke fondsen. 
Het benodigde geld voor het bouwen en 
eksploiteren van SOS-kinderdorpen 
komt voornamelijk van bijdragen van 
leden en van donateurs. Zo'n 3 a 4 
miljoen mensen in meer dan 100 lan- 
den maken het werk van de organisa- 
tie mogelijk middels hun bijdrage. De 
regelmatige bijdragen van leden zijn de 
basisbron van inkomsten voor de SOS- zaken ih zandvoort De gedaantewisseling die de vestiging van 
de Nederlandse Middenstands Bank aan 
de Passage heeft ondergaan, mag wel 
bijzonder geslaagd heten. Door uitbrei- 
ding via het naastgelegen winkelpand 
is een ruimte ontstaan die het mogelijk 
maakt aangenaam toeven met nuttige 
bankzaken te verenigen. 
Men heeft van de gelegenheid gebruikt 
gemaakt om enkele nieuwe ideeën toe 
te passen om de dienstverlening soepel 
te doen verlopen. De kasruimte is aan- 
zienlijk vergroot en er is een tweede in- 
gang gekreeërd om de toeristenstroom 
makkelijker te verwerken. De gebruike- 
lijke ingang is bedoeld om de vaste kliën- 
tele in alle rustte kunnen ontvangen. 
Beneden is de kluisruimte uitgebreid 
om aan de toenemende vraag naar safe- 
loketten tegemoet te komen. 
Bij de officiële heropening afgelopen 
woensdag door zandvoorts eerste burger 
de heer Machielsen, bood direkteur R. 
Engel namens de Middenstandsbank 
een cheque aan bestemd voor het lokale 
verenigingsleven. De burgervader die de- 
ze geste bijzonder waardeerde, liet zijn 
keus vallen op een drietal verenigingen: 
het Genootschap Oud Zandvoort, de 
Bomschuiten bouwklup en Folklore- 
vereniging De Wurf. Geheel in stijl, 
want ook de muren van de moderne 
bankvestiging werden gesierd door 
mooie prenten van Zandvoort uit een 
ver verleden. kinderdorpen. Privé-begunstigers, maat- 
schappijen en organisaties sponsoren een 
kind of een volledig SOS-gezin. 
Verder ontvangen de dorpen legaten en 
in bepaalde landen wordt een deel van de 
kosten betaald door de wettelijke ver- 
antwoordelijkheden. De ontvangen gel- 
den worden geadministreerd door de 
SOS Associates in de verschillende lan- 
den. 

ledere associatie tracht de kosten tot 
een minimum te beperken. Het juiste 
gebruik van de fondsen wordt verze- 
kerd door interne toezicht-organen 
en door onafhankelijke professionele 
accountants. spreekuur 

voor gehandikapten Met ingang van heden wordt er in het 
Informatiecentrum aan de Koningstraat 
14 te Haarlem een spreekuur gehouden 
speciaal t.b.v. lichamelijk gehandikap- 
ten en hun vrienden/familie uit de re- 
gio Zuid-Kennemerland, w.o. Zand- 
voort. In dit informatiepunt voor li- 
chamelijk gehandikapten kan iedereen 
terecht met allerlei vragen. Er is advies 
en informatie te krijgen over : 
ontspanning en ontwikkeling voor licha- 
melijk gehandikapten ; zorg en revalida- 
tie; wonen ; belangenorganisaties; ge- . • 
spreksgroepen; uitkeringen en voorzie- 
ningen, deelname aan het arbeidspro- 
ces en vervoer, verkeer en toegankelijk- 
heid. 

Het informatiepunt heeft medewerk{st) 
ers, die met de gestelde vragen kunnen 
helpen. Men kan hen bellen of langs- 
komen. Het gebouw is toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers (men houdt de deur voor u open) en voor het gebouw is een 
parkeerplaats voor invaliden. 
Het informatiepunt is ook telefonies te 
bereiken, tel. 31 95 74. De openingstij- den zijn : maandag 13.30- 15.30 uur, 
dinsdag 1 0.-OO - 1 2.00 uur; woensdag 
13.30 - 15.30 uur en donderdag 10.00 
- 12.00 uur. 

Het informatiepunt is een initiatief 
van de Kommissie Lichamelijk Gehan- 
dikapten Zuid — Kennemerland. In de- 
ze KLGZK werken organisaties, groe- 
pen en personen samen aan de bevor- 
dering van het welzijn van lichamelijk 
en zintuiglijk gehandikapten in de re- 
gio Zuid-Kennemerland. 
zejfsde 
'vakantie- 
kollektie' 

is er al... wi mens fashion 

grote houtstraat 124/ haarlem 

ook koopavonden geopend sport — spel o Morgen,zaterdag 17 april, organiseren 
zandvoortse leden van R.T.C.OLYMPIA 
een toertocht over een afstand van 80 
km. De start vindt plaats bij Strandpavil- 
joen no.8 'Trefpunt'. De deelnamekos- 
ten bedragen f. 1,50 indien men in het 
bezit is van een Fietstoerkaart en 
f.3,50 indien dit niet het geval is. Er 
wordt gereden in een rustig toertempo 
achter voorrijders en er wordt minimaal 
één rust ingelast. Ruwweg gaat de rou- 
te als volgt: Zandvoort - Haarlemmer- 
meer- Klupgebouw R.T.C.OLYMPIA 
- via opnieuw de Haarlemmermeer 
naar de bollenvelden - Langevelder- 
slag - het duinpad - terugkeer in Zand- 
voort bij strandpaviljoen no.8 'Tref- 
punt' om ongeveer half één. 
Nadere inlichtingen kan men krijgen 
bij D.Castien, Keesomstraat91, tel. 
17547 HERVORMDE KERK 
zondag 18 april a.s.: 
10.00 uur : Vicaris Th.J. Haitjema, ge- 
meensch. herv./ger. dienst 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 18 april a.s.: 

10.00 uur : Viscaris Th. J. Haitjema, ge- 
meensch. herv./ger. dienst 
in de hervormde kerk 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 17 april a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 18 april a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering met St. 

Caeciliakoor. 
medische dienst Rond de prijsuitreiking in hotel Bou- 
wes is een feestelijk programma opge- 
bouwd met medewerking van Martine 
Bijl, Henk van de Moolen en een gran- 
dioze modeshow met collecties van de 
couturiers Frans Molenaar, Frank Go- 
vers en Max Heymans. De toegangsprijs 
voor deze avond bedraagt f 50.- per per- 
soon en de netto opb rengst 
zal ten goede komen van de Stichting 
'Lions helpen kinderen'. 
Kaarten voor het bijwonen van de Prix 
d'Humanité zijn verkrijgbaar bij : vvv- 
zandvoort. Schoolplein 1 tel 17947 en 
hotel bouwes. Badhuisplein 7, tel. 15041 1 DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 17 en zondag 18 april a.s.: 

zuster E. verhoef -tel. 01719- 12407 

APOTHEEK 

Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder 

tel. 13185 

GESLACHTSZIEKTEN 
voor algemene informatie bel 
023 - 320202 {dag en nacht) veel bonte 

voorjaars- 

kleuren mens fashion 

grote houtstraat 124 /haarlem 

ook koopavonden geopend nieuws 

kort & klein • Vorige week hield de politie in de 
duinen ter hoogte van 'de muur' twee 
uit Haarlem afkomstige knapen in de 
leeftijd van 12-13 jaar aan die bezig 
waren met katapults op passerende trei- 
nen te mikken. Na op het buro te zijn 
gewezen op de mogelijke gevolgen van 
hun 'spel' werden beide lieverdjes door 
hun ouders opgehaald. 

• De zandvoortse Muziekkapel, die in 
de voor- en na oorlogse jaren grote akti- 
viteiten ontplooide en deelnam aan tal 
van konkoersen in en buiten Zandvoort, 
gaat de komende zomer het 65-jarig 
jubileum vieren. De kapel die zich de 
laatste jaren buiten de repetities nog 
maar zelden liet horen, treft momenteel 
de nodige voorbereidingen voor het 
eeuwfeest dat op zondag 6 juni a.s. in 
het verenigingsgebouw 'De Krocht' zal 
plaats vinden. Op die dag treden op uit- 
nodiging van de jubilerende kapel een 
dozijn en wellicht meerdere blaaskorp- 
sen op die zullen deelnemen aan een 
blaaskonkoers waarvoor diverse prij- 
zen beschikbaar zijn gesteld. 
Ondertussen is de vereniging bezig met 
het aantrekken van nieuwe leden die 
hun partijtje in de kapel willen meebla- 
zen. De repetities vinden iedere maan- 
dagavond tussen 7 en 10 uur plaats in 
het Gemeenschapshuis. Op dit adres 
kan men zich ook opgeven als werkend 
lid van de kapel. (strandpaviljoen 9, hij de Rotonde) 

Vanaf donderdag 15 april zijn wij tevens geopend als 

STRANDRESTAURANT 

Als hoofdgerechten voeren wij: Toumedos, Entrecóte, 
Wiener Schnitzel, Hollandse biefstuk, Varkenshaas, Halve kip. 
Gebakken tong en Gebakken schol. 

De keuken is dagelijks geopend van 18.00 tot 22.00 uur, 
behalve dinsdags. 

Voor reserveringen : telefoon 18888. SNACKBAR JACQUELINE 
ARNOUD 
VERSTEE6E 

* tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 Miele Wassalon 
WASUNIEK • wassen 

• iakenpakketten 

• chem. reinigen 

Haitestraat 63B - 2042 LL Zandvoort 
tel. 14417 

(Joke en Heleen) 

Openingstijden: ma - dl - do - vrij 08.30 - 17.30 uur 
woensdag 08.30 - 13.00 en zaterdag 09.00 - 13.00 uur 

NU aanbieding 

zomerjacks vanaf 

f 59,00 

(En heeft u onze koffie 

al geproefd?) 

'tKINDERWINKELTJE 
Buureweg 1 - 3 
Open 10.00- 18.00 uur 
Zondag 13.00-18.00uur 
Tel. 16580 
VONDELLAAN 1b ZANDVOORT 
TEL. 02507 -16227 Nieüvir Nieuw Nieuw 
Videotheek Zandvoort 

■''/' .r; 'Postbus 374;' •■•'•.■' 

2040 AJ. Zandvoort 

Bel voor prijsopgave. 

entiteilijst 

02507-18326 

tussen 16.00-18.00 uur, 

behalve zondags 

Wij bezorgen en halen de 

banden bij u thuis. TE HUUR 

ZANDVOORT NOORD 

120 m2 kantoorruimte op Ie verdieping 

bevattende 3 a 4 kantoorruimte + archief, 

keuken, toilet en c.v.-gas 

Nader inlichtingen CENSE makelaars o.g. 

telefoon 1 261 4 

itf («Jje^ DE NOOD NEEMT TOE. 

PO10I 

5398 Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 85, tel. 1 2060 ten name van de "Nederlandse Stichting Hulp Polen", 
Den Haag. 3a. £. "^aiUdux & 2^. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloeziaön, 
HORREN ttn 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerta. 
omroepers Jong stel zoekt 

WOONRUIMTE 
per 1 juni, 2 a 3 grote kam. 
met keuken, douche, toilet. 
Tel. 18760 na 18.00 uur. 

Klein schildersbedrijf 
vraagt schilder-, wit en be- 
hangwerk. Prijsopgave vrij- 
blijvend. Tel. 023-311588 
of brieven onder nr. 240 
buro van dit blad. Insiallaiie bureau 

OROENEIIEIN B.¥. gemeente 
zandvoort UITNODIGING Voor de BIJEENKOMST inzake de ontwerp- 
nota EMANCIPATIEBELEID te houden op 
donderdag 22 april a.s. in het Raadhuis, 
ingang Haltestraat (kommissiekamer). 

Deze bijeenkomst is bedoeld om IEDEREEN 
in de gelegenheid te stellen mee te praten 
over het gemeentelijk emancipatiebeleid voor 
de komende jaren. 

Belangstellenden kunnen de ontv\/erpnota 
opvragen bij: Gemeentesekretarie Zandvoort, 
afd. Onderwijs ca.' Raadhuisplein 4, tel. 14841 
tst. 139. 

De ontwerpnota ligt tevens tèr inzage in het 
Raadhuis, de Openbare Bibliotheek en Wijk- 
centrum 't Stekkie. De Sekretaris 
A.H. Merts De Burgemeester 
H. Machielsen 
Autorijschool 
PH IL WAAN ING 
rijksgediplomeerd 

Aangesloten bij de V.Z.R. 

Brugstraat 20 - tel. 12071 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. HITMAN 
Telefoon 1436S KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL.02507 18484 * gemeente 
zandvoort 

GEMEENTE WATERBEDRIJF 

SPOELEN BUIZENNET 

Wegens het spoelen van het buizennet zal in 
de navolgende nachturen de waterdruk zeer 
gering zijn. 

Het spoelen voor BENTVELD vindt plaats in 
de periode: 

maandag 26 april a.s. 23.30 uur - 5.00 uur 
dinsdag 27 april v.m. 

Het spoelen van ZANDVOORT vindt plaats 

in de periode: 

maandag 19 april t/m vrijdag 23 april a.s. 

van 23.30 uur - 5.00 uur en 

maandag 10 mei t/m vrijdag 14 mei a.s. 

van 23.30 uur - 5.00 uur. 

Men gelieve in deze perioden 's-nachts zo 
weinig mogelijk water te tappen of anders 
wat water in voorraad te nemen. V 
gemeente 
zandvoort DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN In verband met een renovatie van het 

VUILLAADSTATION TE ZANDVOORT 

zal dit station in de periode van 
19 april tot 1 juni a.s. gesloten zijn. 

Ondernemers die gewend zijn om afval zelf 
naar het vuillaadstation in Zandvoort te 
laten brengen, kunnen zich in de periode van 
19 april - 1 juni vervoegen bij het gewestelijk 
overlaadstation aan de Oudeweg in de Waar- 
derpolder te Haarlem. 

Het ophalen van huis- en grofvuil door de ge- 
meentereiniging zal normaal doorgang 
vinden. 
De directeur, . 
ing. N. Wertheim. v= 
gemeente 
zandvoort De Burgemeester van Zandvoort brengt inge- 
volge artikel 22, lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, 
dat de gemeenteraad bij besluit van 30 maart 
1982 op grond van artikel 21 van voormelde 
wet heeft verklaard, dat voor het gebied 
Stationsplein e.o. een bestemmingsplan wordt 
voorbereid. 

Bedoeld besluit ligt met bijbehorende teke- 
ning, waarop met rode omlijning het gebied 
is aangegeven ter gemeentesecretarie voor een 
ieder ter inzage (bureau volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening). 

Zandvoort, 6 april 1982. 

De Burgemeester voornoemd, 

K:C. van der Mije Pzn. I.b. V HERMAN HARMS SCHOENEN 

Grote Krocht 20b - telefoon 1 72 06 

V. dl. Werf! mijn b«kker 
cinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 
Handelsdrukwerk 

DRUKKER IJ 

Van Petegem bv 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort ongevoerde katoenen 

KOLBERTS 
in geel, wit en marine 


Autobedriif 
Veisteege B.V. 

Pakveldstraat 21 Zandvoort. BINNEN- en BUITENWERK 
DUBBELGLAS - VOORZETRAMEN 
verkoop van VERF 
GLAS 
BEHANG Bij UW vakhandel 

schildershal C.J. Paap 

Hofdijkstraat 24 

Tel. 12206 

Heropening NMB kantoor Passage SS 

m Zandvoort. De NMB heeft het kantoor Passage 33 in Zand- 
voort een forse opknapbeurt gegeven. Dat heeft 
voor u belangrijke voordelen. U kunt er rustig en 
ongestoord met onze mensen onder vier ogen 
praten. Het verschil zult u direct merken. Ook 
wanneer u voor de eerste keer binnenstapt. Wat kan de NMB voor 
u doen? 

Al is het uiterlijk van het 
kantoor veranderd, u vindt 
er nog steeds dezelfde ver- 
trouwde gezichten van de 
mensen die er voor u werk- ten. Mensen die werkelijk 
met u meedenken. Over tal 
van belangrijke zaken. 

Om maar wat te noe- 
men: door u te wijzen op 
aantrekkelijke spaarvormen 
(rente 5 V4 - 10 V4%), door met persoonlijke inzet te bemid- 
delen in effecten, door de 
ideale hypotheek voor u uit 
te zoeken, door de nacht- 
kluis en de safe-loketten niet 
te vergeten als u ze nodig 
mocht hebben, door u het 
verschil uit te leggen tussen 
bedrijfskredieten en leasing. 
De NMB kan u op vele ma- 
nieren van dienst zijn. En geld... ach, dat hoort er nu 
eenmaal óók bij. 

Ons adres is: Passage 33, 
2040 AA Zandvoort, tel. 
14545. Kasuren: 9.00-16.00 
uur, vrijdagavond: 18.30- 
19.30 uur. 

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK De NMB denkt met u mee. 82« jaargang no. 29 
dinsdag 20 april 1982 eanduaorrse hü 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschiint dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
zandvoort heeft nog geen plan 
voor werkeloze jongeren Verveling en agressie, vandalisme en 
jeugdkriminaliteit: menig zogenaamd 
'jongerenprobleem' wordt öp dit mo- 
ment als argument gebruikt om duide- 
lijk te maken dat de werkeloze jeugd 
nu maar eens de handen uit de mou- 
wen moet steken. Ledigheid is immers 
des duivels oorkussen. 

De 'paying majority', het betalend deel 
van de bevolking beziet zijn werkeloze 
medeburger met argusogen. 
De overweging dat er simpelweg niet 
genoeg betaald werk voorhanden is, de 
voorspelde groei van de langdurige wer- 
keloosheid, het mag niet langer baten. 
Gewerkt moet er worden. 

Precies op tijd aansluitend bij het volks- 
gevoel verscheen onlangs het gemeen- 
schapstakenplan van ministervan der 
Louw. Het plan is bedoeld voor werke- 
loze jongeren van 16 tot 23 jaar die 
niet aan de slag kunnen komen en nu 
een uitkering ontvangen. Hen zal vrien- 
delijk maar zeer dringend verzocht wor- 
den een aantal taken voor de gemeen- 
schap te verrichten die anders blijven 
liggen, tijdelijke klussen als aanvulling 
op de betaalde arbeid van anderen. De 
minister denkt met name aan vrijwilli- 
gerswerk, boodschappendiensten, tafel- 
tje-dek-je, stencilwerk voor aktiegroe- 
pen, het opzetten van peuterspeelzalen 
en crèches, hulp in buurthuizen, het 
knotten van wilgen, het schoonhouden 
van parkjes enzovoort. Een veredeld 
heitje voor een karweitje. 

Omdat de behoefte van de plaatselijke 
gemeenschappen niet door de minister 
vastgesteld kan worden is die taak weg- 
gelegd voor de gemeenten. Als de jeug- 
dige werkeloze zelf niets nuttigs weet 
te kiezen uit het pakket werkzaamhe- 
den, zal de sociale dienst hem of haar 
een gericht aanbod doen. Weigering 
heeft officieel geen gevolgen voor de 
halsstarrigen, maar vrijblijvend is het 
plan geenszins. De boze blik.van vader- 
tje staat is mooi verpakt : 'afhankelijk 
van de individuele omstandigheden zal 
een zekere aandrang uitgeoefend kun- 
nen worden om werkeloze jongeren 
tot eigen initiatief te bewegen'. Deelna- 
me aan de klusjes mag overigens niet 
langer dan een jaar duren. Daarna 
Wacht opnieuw een werkeloos bestaan. 
De gemeenten kunnen zelf beslissen of 
zij al dan niet mee zullen werken aan 
het gemeenschapstakenplan. Dat kan 
dan nog heel wat problemen opleveren 
Want het rijk wenst voor de uitvoering 
van het plan geen stuiver uit de schat- 
kist te halen. De gemeenten draaien 
voor de kosten op. Tot 15 mei kan op 
het plan gereageerd worden, in de zo- 
mer verschijnt een definitieve versie. 

Van der Louw zegt nadrukkelijk niet 
bezig te zijn met een werkgelegenheids- 
plan. In tal van interviews benadrukt 
hij de opvoedende waarde van de jeug- 
dige arbeid. Als resultaat van zijn plan 
ziet hij het verkrijgen van werkervaring 
en arbeidsdisipline. Een houvast voor 
een jeugd zonder perspektief. Met an- 
dere woorden: arbeid adelt. De situatie 
op de arbeidsmarkt lijkt echter ook in 
de toekomst niet erg rooskleurig. Het 
twijfelachtige resultaat van het klusjes- 
plan van de CRM-bewindsman is dan 
een opvoeding tot modelwerkeloze. 

Het zou interessant zijn te vernemen 
wat de zandvoortse overheid er van 
denkt. Vooralsnog heeft men geen 
aanstalten gemaakt zich serieus met ■ '^". ' V ? ' '. ' .t-.tf.^ 

>'. V-— --- - V * \y.^ 
iiliiilliiil • De afgelopen weken is, zoals al 
eerder gemeld, verscheidene keren 
eksplosief materiaal uit de tweede 
wereldoorlog gevonden op en bij 
caravankamp 'De Duinrand'. De des- 
kundige Opruimingsdienst gaat het nu 
grootscheeps aanpakken. Op het cara- 
vanterrein zijn een aantal veiligheids- 
maatregelen getroffen, nu er een uit- 
gebreide speuraktie met groot mate- 
rieel voor de deur staat. Er zal een 
speciale graafmachine ingezet wor- 
den. 

• De eerste duinbrandjes zijn al weer 
gesignaleerd. De kleine brandjes, bij 
de Vijverhut en het Kennemerdieren- 
tehuis, konden snel geblust worden. 
Oppassen met vuur is een elk zomer- 
seizoen terugkerend motto. 

• Bij de definitieve vaststelling van 
de kandidatenlijst van lokale politieke 
groepering 'inspraak nu' is deze aange- 
vuld met een derde vrouwelijke kandi- 
daat, t.w. mevrouw W.M. Moerenburg- 
Baten (de echtgenote van de voorzitter 
van de Handelsvereniging/Hanze). Zij 
staat na lijstaanvoerder P. Flieringa en 
de kandidaten A.N.J. Gielen, J.G. An- 
derson en Christine Oudshoorn op de 
vijfde plaats. Na haar volgen F.J. Pot- 
Bos, F. Paap en J. Kuijpers-Wentink. de opvoedende waarde van jeugdige arbeid . . het gemeenschapstakenplan bezig te 
houden. De chef van de afdeling sociale 
zaken de heer Groenhout weet nog niet 
om hoeveel zandvoortse jongeren het 
gaat. En ook het gewestelijk arbeids- 
buro kan daar geen uitsluitsel over ge- 
ven. Het plan zelf is in de gemeente 
nog niet op tafel geweest. Maatschap- 
pelijk nuttige zaken zijn er natuurlijk 
te over. Te denken valt dan met name 
aan het natuur- en landschapsbehoud. 
Miljeu-liefhebbende werkeloze jongeren 
kunnen hun hart ophalen bij het herstel 
en onderhoud van kwetsbare gebieden 
als het Kostverlorenpark, Het Vijver- 
park en het binnenterrein van het cir- 
cuit. Eén idee uit de vele die met enige 
fantasie te bedenken zijn. Een aardig 
gezelschaps spel voor de politieke par- 
tijen zo vlak vóór de gemeenteraads- 
verkiezingen. zandvoortmeeuwen vergroot voorsprong 
op rivalen door zege op zw 
waterstanden april 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


20 


01.35 


09.35 


14.05 


22.06 


21 


02.29 


10.30 


14.53 


22.55 


22 


03.13 


11.12 


15.34 


23.35 


23 


03.56 


11.54 


16.12 


00.12 


24 


04.37 


12.36 


16.52 


00.51 


25 


05.12 


13.12 


17.31 


01.30 


26 


05.46 


13.46 


18.13 


02.13 


27 


06.30 


14.29 


18.56 


02.56 


28 


07.15 


15.16 


19.45 


03.46 


29 


08.04 


16.06 


20.45 


04.45 


30 


09.11 


17.11 


21.56 


05.56 


Spri 


ngtij 1 en 26 apri 


Doodtij 3 en 


18 april 


eanduoartse hoeranh Het eerste elftal van Zandvoortmeeu- 
wen heeft door een 0-1 overwinning 
op het zaanse ZW zijn positie aan de 
kop van de kompetitie opnieuw ver- 
sterkt en gaat nu met twee punten 
voorsprong op naaste rivaal ZFC, dat 
afgelopen zondag niet verder kwam 
dan een gelijk spel, aan de leiding. 

De ontmoeting met ZVV, die op het 
terrein van laatstgenoemd elftal plaats 
vond, bleek geen eenvoudige opgave 
voor de kustbewoners. De zaanse klup, 
die genoegen moet nemen met de laag- 
ste plaats in de kompetitie en gevaar 
loopt te degraderen, zette eergisteren 
alles op alles om tegen Zandvoortmeeu- 
wen een puntje in de wacht te slepen. 
Direkt na de aftrap gingen de Zaankan- 
ters in de aanval en zagen kans de eers- 
te hoekschop in het duel te noteren. 
Het leverde hen geen doelpunt op, maar 
voor de defensie van Zandvoortmeeuwen 
was het een duidelijk signaal dat men op 
zijn tellen moest passen tegenover een 
gemotiveerd spelende tegenstander. 
Het duurde niet lang of oök de voor- 
hoede ZVM begon er werk van te ma- 
ken en weldra stonden twee aanvallen- 
de ploegen tegenover elkaar die om ie- 
dere meter grond van het middenterrein 
vochten. Een duel, dat tenslotte beslist 
werd in het voordeel van de zowel in- 
technies..als takties sterkere aanvalslinie 
van Zandvoortmeeuwen. Steef Water 
en Duncan Pratt drongen diep in de ver- 
dediging van de thuisklup door maar 
faalden bij de afwerking van hun scho- 
ten. Het duo bleef echter aandringen en in de 37e minuut van de wedstrijd le- 
verde Water het leer op maat voor het 
hoofd van Pratt die zonder aarzelen in- 
kopte, 0-1. 

Een fraai doelpunt waarmee tevens de 
eerste drie kwartier van de ontmoeting 
in Zaandam werd afgesloten. 
Bij het begin van de tweede helft leek 
het er even op dat Zandvoortmeeuwen 
snel naar een tweede treffer zou kun- 
nen doorstoten —John van de Zeijs was 
heel dicht bij een doelpunt— maar dat 
pakte toch anders uit. ZVV nam het 
initiatief over en wierp zich met man 
en macht in de strijd om de koploper 
van de kompetitie een lesje te leren. 
De verdediging van de meeuwen toon- 
de deze middag wat ze waard was met 
spelers als Richard Kerkman en doel- 
man Ed Steffers. Wat de gastheren ook 
ondernamen —en dat was vaak niet ge sport — spel Ploegleider en renner van Versteege's 
wielerteam Bon Bakker, heett tijdens 
het jongste paasweekeind in twee 
achtereenvolgende ritten beslag weten 
te leggen op een eerste plaats. Zondag 
won hij in Spaarndam na zijn ontsnap- 
ping uit het peleton het klupkampioen- 
schap van HSV en maandag ging hij in 
de ronde van Breezand als eerste van 
een kopgroep van vijftien renners over 
de eindstreep. Vierde in het kampioen- 
schap van Spaarndam werd na een 
sterk gereden rit Kees Lagendijk. De ring— de achterhoede van Zandvoort- 
meeuwen hield stand. Een bijzonder 
gevaarlijk moment onstond toen de 
ZVV-er Rans op enkele meter afstand 
van hetZVM-doel een kopbal lanceer- 
de. Steffers plukte het leer op het 
laatste moment uit de lucht. 
Ondanks de druk die ZVV op de de- 
fensie van Zandvoortmeeuwen uitoefen- 
de zag de voorhoede kans een paar 
bliksemsnelle tegenakties op touw te 
zetten. Hoewel die geen tastbaar resul- 
taat opleverden gaven ze de spelers van 
de achterhoede de nodige ruimte om 
op adem te komen. De ploeg uit de bad- 
plaats bleef overeind en gaf de 1-0 
zege niet prijs. 

Komende zondag ontvangt het eerste 
elftal Volendam op het terrein aan de 
Vondellaan. paaswedstrijden begonnen voor Ron 
al veelbelovend, toen hij zaterdag als 
tweede eindigde in een interklup-kom- 
petitie. Ook andere renners van de wie- 
lerploeg van Versteege wisten zich goed 
te klasseren. Bij de veteranen werd Ot- 
to vierde en finishte juniorrijder Peter 
Stewenhagen ate tweede in de koers. 
Ook een andere jeugdige ploegmaat 
boekte sukses. Zo Wds er een tweede 
plaats voor Robert Westerman. 
jke rechten en gelijke kansen 
zandvooitse vrouwen Aanstaande donderdag 22 april kunnen 
belangstellenden de tanden zetten in 
het gemeentelijk emancipatiebeleid. De 
ontwerpnota over dat onderwerp staat 
dan in het raadhuis ter diskussie (aan- 
vang 20.00 uur ). 

De nota heeft nogal op zich laten wach- 
ten. Begin 1980 gaf de plaatselijke frak- 
tie van de PvdA een aanzet met de 
'handreikingen voor een emancipatie- 
fc>eleid'. Daarna werd de Werkgroep Ak- 
tivering Emancipatiebeleid, samenge- 
steld uit vrouwelijke leden van diverse 
politieke partijen en enige ongebonden 
vrouwen, de stuwende kracht. Het is 
zelfs zeer de vraag of zonder het sti- 
mulerend optreden van deze werkgroep 
de nota nu wel op tafel zou liggen. Ver- 
traging;trad onder meer op door de wis- 
selende personeelsbezetting op de afde- 
ling Welzijn van de gemeente. 

Emancipatie, zo zegt de nota, is een 
proces waarin mensen zich bevrijden 
van beperkingen die voortvloeien uit 
de manier waarop onze samenleving 
is georganiseerd, beperkingen ook in 
de eigen persoonlijkheid. Bewustwor- 
ding van de eigen situatie en leren die 
situatie te hanteren en te veranderen, 
zijn de belangrijkste kenmerken van dat 
proces. 

De nadruk ligt in de nota op de eman- 
cipatie van de vrouw, maar de strekking 
ervan, zo wordt nadrukkelijk vermeld, 
is breder. Zowel mannen als vrouwen 
dienen gelijke rechten en een gelijk- 
waardige positie te krijgen. 

Geen baanbrekende gedachten natuur- 
lijk. Emancipatiebeleid mag dan offi- 
cieel langzamerhand gemeengoed zijn, 
in de praktijk is het nog steeds onder- 
werp van veel {met name mannelijke) 
spotternij. Als deze spot een bedreigd 
gevoel moet verhullen.lijkt daar na le- 
zing van deze nota weinig reden voor. 
Het voorlopige beleidsstuk heeft voor- 
namelijk het karakter van een ruimhar- 
tige intentieverklaring, zonder dat erg 
duidelijk wordt of en hoe er iets van 
het loffelijk streven terecht zal komen. 
Dat neemt niet weg dat het van belang 
is dat het emancipatiestreven eindelijk 
eens op dorpsnivo is vastgelegd, al was 
het alleen maar als prikkel tot verder 
denken. 

Een aantal beleidsterreinen krijgt spe- 
ciale aandacht in de nota. In de eerste 
plaats onderwijs en vorming. Ten aan- 
zien van de vorming van volwassenen 
wordt een betere afstemming van de 
diverse kursussen bepleit. Bij het on- 
derwijs aan de jeugd wil men af van het 
praktijkonderscheid tussen jongens en 
meisjes als het gaat om vakkenpaketten 
en beroepskeuzes. Meer nadruk dus op 
de individuele talenten en voorkeuren. 
De behoefte aan een kinderdagverblijf 
is de gemeente niet gebleken, maar parti- 
kuliere initiatieven zullen welwillend be- 
zien worden. Het personeelsbeleid van 
de plaatselijke overheid zal, als de sug- 
gesties overgenomen worden, verande- 
ren. Bij gelijke kwaliteiten zal de voor- 
keur uitgaan naar vrouwelijke sollici- 
tanten tot een redelijk evenwicht in de 
personeelssamenstelling bereikt is. Op 
dit moment zijn er op een totaal van 
289 werknemers 56 vrouwen, waarvan 
slechts 4 in een leidinggevende positie. 
Stimulering van deeltijdarbeid behoort 
tot het pakket voornemens van de op- 
stellers van de nota. Ook de achterstand 
van vrouwelijke deelname aan het poli- 
tieke en bestuurlijke leven is een doorn 
in het oog. Bij officiële benoemingen en 
afvaardigingen en kommissies zal, even- 
als bij het personeelsbeleid het geval 
was, sprake zijn van 'positieve diskrimi- 
natie', een tijdelijke voorkeur voor vrou- 
wen. Bij het hoofdstuk politie worden 
de aanbevelingen van de werkgroep aan- 
gifte seksuele misdrijven gevolgd. Uit- 
gangspunt daarbij is dat het belang van 
het slachtoffer te allen tijde voorop 
moet staan. 
GEVOIMDEIM VOORWERPEN 

Afgelopen dagen werden bij de politie 
weer een groot aantal gevonden voor- 
werpen en twee huisdieren in bewaring 
gegeven, t.w.- 

bankbiljet van 10 gulden, 2 bankbiljet- 
ten van 25 gulden, mes, wollen muts, 
rode blikken sigarendoos met inhoud, 
witte bouvier en basset, 2 bankbiljetten 
van 100 gulden, sjaal, sleutelbos, kinder- 
ringetje, grijze leren ceintuur en een met 
bont gevoerde suede jas. 
De voorwerpen kunnen vanaf heden 
door de eigenaars worden afgehaald bij 
het buro aan de Hogeweg, Voor het 
verkrijgen van nadere inlichtingen kan 
nr. 13043 worden gebeld. 
Kijkdagen gevonden fietsen: iedere 2e 
en 4e woensdag van de maand tussen 
14.00 en 15.00 uur. 

VROUWENPLATFORM 
De samensteliers van het gemeentelijk 
schrijven willen bij de uitvoering van 
het geschetste beleid gesteund worden 
door een zogenaamd vrouwenplatform, 
dat door een breed skala van instellin- 
gen en groeperingen gedragen zou moe- 
ten worden. Een onafhankelijke advies- 
orgaan waarvan de werkgroep aktivè- 
ring emancipatiebeleid de aanzet kan 
zijn. Koördinatie van voorlichting en 
informatie is een van de toebedachte 
taken. Naast het welzijnsberaad, de 
kulturele raad i.o. en de sportraad nu 
ook een vrouwenraad. Want van advies 
wil de gemeente graag gediend worden. Na de in het begin genoemde diskussie- 
bijeenkomst zal woensdag 28 april de 
kommissie specifiek welzijn de ont- 
werpnota bespreken. Op 7 juni buigt 
de raadskommissie financiën zich over 
het voorstel, terwijl de definitieve vast- 
stelling door de raad op 29 juni ge- 
pland is. 

De ontwerpnota is te verkrijgen bij de 
afdeling Onderwijs van de gemeente, 
Raadhuisplein 4, tel. 14841, tst. 139 
en ligt ter inzage in het raadhuis, de 
bibliotheek en in het wijkgebouw 't 
Stekkie. Geel < 
Geef lucht. omroepers KUNSTSCHILDERES met 
akademiese opleiding geeft 
schilder en tekenles. Tel. 
13090- Zandvoort, 

Gevraagd voor direkt 

vrouwelijke kamerhulp 
Hotel FABER - Poststr. 9, 
tel. 13588. 

Klein schildersbedrijf 
vraagt schilder-, wit en be- 
hangwerk. Prijsopgave vrij- 
blijvend. Tel. 023-311588 
of brieven onder nr. 240 
buro van dit blad. 1948 1978 30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitrepaiatie, etc. 
A-RmiAN 
Tdefoon 1436S Steun het Astma Ibnds. 
Postgiro 55055. Leusden. programma feestviering 30 april is nu rond 

Het plaatselijk Komité viering Natio- 
nale Feestdagen heeft het programma 
voor de komende viering van Koningin- 
nedag in Zandvoort thans definitief sa- 
mengesteld. Het ziet er als volgt uit : 

09.00 uur : Aubade door de Zandvoort- 
se Muziekkapel vanaf de waterto- 
ren. 

09.30 uur : Optreden Drumfanfare St. 
Cecilia uit Heemskerk voor het 
Huis in het Kostverloren. 

09.30 uur : Kleutervoorstelling door het 
gezelschap 'The Jolly Jokers' in 
het Huis in de Duinen. 

09.30 - 16.30 uur -.Bedrijfsvoetbaltoer- 
nooi op het sportveldenkompleks 
aan de Vondellaan en andere vel- 
den van de Zandvooctse Sportver- 
eniging Zandvoortmeeuwen. 

09.55 uur : Vlaghijsen op het Raadhuis- 
plein door leden van de plaatse- 
lijke padvindersgroepen. 

10.00 uur : Officiële opening door bur- 
gemeester Machielsen. Het volks- 
lied wordt gespeeld door de Show- 
band Alkmaar. 

10.10 uur : Opening van de rommel- 
markt in de feesttent, hoek Bre- 
de rodestraat/Hogeweg. 

10.00 uur : Aubade voor Nieuw Uni- 
cum. Drumfanfare St. Cecilia. 

10.30 uur : Ringsteken op de fiets op 
de Grote Krocht. Deelnemers 
kunnen zich aanmelden bij reis- 
bureau Kerkman, Grote Krocht 
20, v.a. 10.15 uur. 

10.30 uur : Aubade voor de Bodaan- 
stichting door drumfanfare St. 
Cecilia. 

12.00 - 14.00 uur : Kinderspelen in de 
Feesttent. Ter plaatse aanmelden. 
jfijgltinir^-'tS^ «V ^*- '.„•^.-■-^ _: *****^ .***",'»** "^«^ *' * " 

14.00 - 16.00 uur : Kinderdisco in de 
Feesttent. 

14.30 uur : Programma voor bejaarden 
in Huis in de Duinen. 

14.1 5 uur : Optreden drumfanfare Alk- 
maar op de Grote Krocht mmv. 
Majorettenpeleton de Splendits. 

15.00 uur : Ringsteken op de Grote 
Krocht. Met paard en wagen. 
Prijsuitreiking na afloop in de 
feesttent door de burgemeester. 

19.00 uur : Zandvoort-Estafette. Start 
en Finish Grote Krocht. Prijsuit- 
reiking door Burgemeester. 19.30 uur : Drumfanfare Alkmaar en 
Showband Damiate uit Haarlem. 

20.00 uur : Discoavond in de feesttent 
voor de jeugd van Zandvoort, m. 
m.v. de popgroep Cylinders uit 
Amsterdam en Discotheek. 
Entree f. 2,50. 

20.30 uur : Direkt na de traditionele 

estafette een grote muzikale show 
op de Grote Krocht door drum- 
fanfare Alkmaar en majorette- 
groep de Splendits en de show- 
band Damiate met majorettes uit 
Haarlem. ^.^ * jr^ .*^-™>^ Het korrespondentie-adres van het Ko- 
mité Viering Nationale Feestdagen is 
met ingang van heden gevestigd op 
Schoolstraat 6, tel. 14841. 
82e jaargang no. 30 vrijdag 23 april 1982 
eanduoor 
nieuwsblad voor zandvoort, t3entveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaictie en administrat' jstbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60,221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
bewoners woonwagenkamp wille 
dat raad beschuldiging inslikt De publikatie in de Zandvoortse Koe- 
rant van 12 maart en 9 april heeft de 
bewoners van het woonwagencentrum 
aan het Keesomplein furieus gemaakt. 
De koerant deed in haar kolommen ver- 
slag van de mening van raads- en kom- 
missieleden over het gedrag van de 
woonwagen bewoners. De miserabele 
financiële situatie van het Woonwagen- 
schap Kennemerland gaf de zandvoort- 
se politici de gelegenheid hun gal te 
spugen over de in hun ogen a-sociale 
bewoners. 

In hun brief aan de leden van de ge- 
meenteraad spreken de bewoners van 
kwalijke en onjuiste beschuldigingen 
aan hun adres. Zij verlangen dat deze 
beschuldigingen in het openbaar in- 
getrokken Worden en dat het gemeen- 
tebestuur de raadsleden die over de 
schreef zijn gegaan op de vingers tikt. 
Wij hadden de indruk, zo schrijven de 
verontwaardigde bewoners, opgeno- 
men te zijn in de zandvoortse gemeen- 
schap en zoals ieder ander op normale 
wijze om te gaan met onze medebur- 
gers. Het centrum aan het Keesom- 
plein is een open gemeenschap, waar 
iedereen van harte welkom is en waar 
voorkomende problemen normaal be- 
sproken kunnen worden. 

De uitlatingen van sommige raadsleden 
ervaren zij als hoogst grievend en diskri- 
minerend. De aanklacht van wanbeta- 
ling —zij zouden hun stageld niet vol- 
doen— geldt precies twee bewoners. 
Alle woonwagenbewoners worden ech- 
ter over één kam geschoren. 

De giftige opmerkingen van de betreffen- 
de raadsleden over de bewoners (onaan- 


nieuws 

kort & klein • De uitslag van de onlangs gehou- 
den statenverkiezingen heeft voor 
een shock-effect gezorgd bij de klei- 
ne linkse partijen in Zandvoort. De 
plaatselijke CPN-afdeling zal voor 
het eerst sinds mensenheugenis niet 
zelfstandig aan de raadsverkiezingen 
deelnemen. Zij heeft besloten eens- 
gezind met PSP, PPR en lokale ak- 
tiegroepen een front te vormen te- 
gen de rechtse overmacht. Wie de 
lijst van dit 'Progressief Zandvoort' 
gaat aanvoeren is nog niet bekend. 

• Maandag 26 april a.s. vindt in het 
verenigingsgebouw De Krocht aan de 
Grote Krocht een live uitzending plaats 
van het door de TROS-radio verzorgde 
streekprogramma 'Toerja Toernee'. Het 
programma met korte vraaggesprekken 
met ingezetenen wordt muzikaal om 
lijst door het optreden van de Michael 
Mill Company en de zanger Lee Towers. 
De direkte uitzending begintom 17.00 
uur en is kosteloos toegankelijk op ver- 
toon van een toegangsbewijs dat bij de 
plaatselijke vvv kan worden afgehaald. 

• De Stichting EVA Zandvoort organi- 
seert a.s. maandagavond een themabij- 
eenkomst over zwangerschap en beval- 
len in het wijkcentrum 't Stekkie aan 
de Fahrenheitstraat. Aanvang 20.00 
uur en de entree bedraagt f 2.-. 

raad waagde zich met beschuldiging aan het adres 
van woonwagenbewoners op glad ijs 

gepast, aangeboren wangedrag en derge- 
lijke) geven inderdaad aanleiding ge- 
noeg om de ingekomen brief bij de 
raadsvergadering van 27 april nu eens 
niet voor kennisgeving aan te nemen, 
maar om er een pittige diskussie aan 
te wijden. Want er is geen enkele reden 
om raadsleden te verschonen van de 
plicht twijfelachtige uitspraken publie- 
kelijk te staven danwei in te slikken. 
14 april - 19 april a.s. 

ondertrouwd : Ronald Allebes en 
Alida Johanna Pronk. 

gehuwd ; Hendricus Kinneging en 

IVlieke.van Wijk. 
geboren: 

Charlotte Sarah, dochter van O. van 
Tetterode en M. Kamper. 

overleden: Agnes Geertruida Francis- 
ca Vermeijs, geb. Roelofs, oud 86 jaar. 
Philip Grootkerk, oud 79 jaar ; Louis 
Foppen, oud 75 jaar ; Cornelis Schota- 
nus, oud 73 jaar. belahgrijlcé adressen 14444 Politie (alleen noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeentesekretarie 

17947 Informatieburo vvv 

18083 Stichting wijkraad nw. nrd. 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 
123'?3 Rinko autotechniek, werkplaats 

..n magazijn 
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renaults 
12135 Zandvoortse Koerant b.v. 

Achterweg 1. mmsf^x/mmms^^miM^^ VOLGENDE WEEK KOERANT 
ALLEEN OP DONDERDAG 

In verband met de viering van Koningin- 
nedag op vrijdag 30 april a.s. verschijnt 
de Zandvoortse Koerant volgende week 
alleen op donderdag 29 april a.s. Het 
dinsdag- en vrijdagnummer komen dus 
te vervallen. waterstanden april H.W. L.W. H.W. L.W. 
22 


03.13 


11.12 


15.34 


23.35 


23 


03.56 


11.54 


16.12 


00.12 


24 


04.37 


12.36 


16.52 


00.51 


25 


05.12 


13.12 


17.31 


01.30 


26 


05.46 


13.46 


18.13 


02.13 


27 


06.30 


14.29 


18.56 


02.56 


28 


07.15 


15.16 


19.45 


03.46 


29 


08.04 


16.06 


20.45 


04.45 


30 


09.11 


17.11 


21.56 


05.56 Springtij 10 en 26 april VHS-videorecorders 
vanaf f 1.995,- 
Betamax videorecorders 
vanaf f 1.898,- 
Alle merken in huis. Grootste sorte- 
ring uit de omgeving. 
Financiering mogelijk. 
Kom nou eerst eens bij ons kijken 
voor u naar Haarlem holt. 
Afleveren en installeren en uitleggen 
is gratis. 

RADIO PEETERS 
haltestraat 56 
tel. 13618 toonen stelt vragen over stunt op circuit foto Jacob Koning Het ziet er naar uit dat de stunt op het 
circuit tijdens de nationale autoraces 
op tweede paasdag nog een politiek 
staartje krijgt. 

Bij deze stunt —het rijden dwars door 
een autobus door een belgiese auto- 
renner— werden door rondvliegende 
onderdelen van de bus zowel de stunt- 
man als drie toeschouwers gewond en 
moesten zich ter plaatse of in zieken- 
huizen in de omgeving onder mediese 
behandeling stellen. Naar aanleiding 
van dit gebeuren heeft de fraktievoor- 
zitter van de pvda in de gemeenteraad, 
Gert Toonen, begin deze week een 
aantal schriftelijke vragen gesteld aan 
het kollege van b en w. 

Zo wil Toonen weten of voor dit eve- 
nement vooraf aan het gemeentebe- 
stuur goedkeuring is gevraagd door 
de Cenav, zoals dit nadrukkelijk staat 
vermeld in de kontraktuele overeen- 
komst tussen de gemeente en de cir- 
cuiteksploitant. Volgens het kontrakt 
is voor andere evenementen dan auto- 
en motorwedstrijden toestemming 
nodig van het kollege, aldus vragen- 
steller. 

Wanneer die goedkeuring metterdaad 
door de Cenav is gevraagd en door b 
en w verleend moet deze dan niet in 
strijd worden geacht met de voorschrif- 
ten tb.v, de veiligheid van de gebrui- 
kers en bezoekers van de racebaan, 
vraagt Toonen zich af. Indien geen toe- 
stemming is gevraagd en ook niet ge- rrn^r. 

.*d 
*'*^7*''**"* 


■f "««MqiAAï )H. ■* 1i*"i; + ^kêü-. 
geven wil de fraktievoorzitter weten 
of het gemeentebestuur de Cenav op 
een of andere wijze op de hoogte heeft 
gebracht van het feit dat de stunt in 
strijd was met het kontrakt en derhal- 
ve geen doorgang mocht vinden. 
Verder vraagt Toonen waarom b en w geen maatregelen hebben genomen om 
een .eind aan de stunt te maken en of 
zij de Cenav achteraf hebben gewezen 
op de overtreding van de bepalingen 
in het kontrakt. 

Tenslotte vraagt Toonen aan het kolle- 
ge welke stappen het denkt te nemen 'teneinde Q'ergelijke vormen van on- 
eigenlijk gebruik van het circuit in de 
toekomst tegen te gaan.' 25 jaar cirkus gertenbach 
een wervelende show kerkdiensten foto Jacob Koning Het entoesiasme, waarmee leerlingen 
en oud-leerlingen van de Wim Gerten- 
bach Mavo afgelopen woensdag hun 
jubileumshow presenteerden, was zo 
aanstekelijk dat het hooggeëerde pu- 
bliek geen moment de kans kreeg in 
slaperigheid weg te zinken. Een heuse 
revue werd er op de planken gebracht, 
met grote aandacht voor variatie en 
entoerage. 

Binnen een raamvertelling, gebaseerd 
op de roemruchte geschiedenis van de 
school, kwam een immens aantal ko- 
miese acts, dans- en zangnummers en 
toneelstukjes aan bod. Dat alles zowel 
letterlijk als figuurlijk rijkelijk aange- 
kleed. De bonte koliage was niet alleen 
een lust voor het oog, maar ook voor 
het oor, want de muzikale begeleiding 
was met zorg gekozen, zij het dat de 
overgangen van echte cirkusmuziek 
naarde meer ingetogen omlijsting 
door het huiskombo soms erg abrupt 
waren. 

Een enkel zwak moment en een paar 
kleine misgrepen, die onafwendbaar 
met een eerste voorstelling gepaard 
gaan, werden niet alleen door de ar- 
tiesten onder de oud-leerlingen voor- 
treffelijk opgevangen, maar zeker even 
verdienstelijk door het improvisatieta- 
lent van de jeugdige showtnakers. 
Een effektief dekor benadrukte door 
zijn eenvoud het kleurige theaterop- 
treden. De kombinatie met de vaak 
adembenemende lichteffekten was een 
vondst die nauwelijks meer iets met 
amateurs van doen leek te hebben. 

Het is ondoenlijk een beschrijving te 
geven van de talloze en gevarieerde 
acts, zoals het ook onmogelijk is en 
eigenlijk oneerlijk zou zijn om bijzon- 
dere individuele prestaties —en die wa- 
ren ruim voor handen— naar voren te 
halen. De grote verdienste is tenslotte 
juist gelegen in het teamwerk, de een- 
drachtige samenwerking om de voor- 
stelling te doen slagen. Een gedachte 
die ook op de bühne tot uitdrukking 
gebracht werd in een werkelijk magi- 
strale bal letshow vlak na de pauze. 
Wij zien met genoegen uit naar de 
volgende jubileumshow van het cir- 
kus Gertenbach. nieuws 

-i^ort & kleiri e De jaarlijkse uitvoering van het Toon- 
kunst Oratorium Koor Zandvoort is 
vastgesteld op donderdag 29 april a.s. 
in het gebouw van de hervormde kerk 
aan het Kerkplein. Aan het programma 
van werken van J.S. Bach (kantate 33), 
G.P. Telemann (psalm 111) en W.A. 
Mozart (Credo Messe) zal solistiese me- 
dewerking worden verleend door de 
sopraan Marianne Koopman, de alt Els 
van Moorsel, de tenor Marius Kemler 
en de bas, bariton Arthur Schildmeijer. 
Koor en solisten zullen worden bege- 
leid door het ensemble 'Musica Bohe- 
mica' en aan het orgel door Lourens 
Stuifbergen. Het geheel staat o.l.v. koor- 
dirigent Frans Bleekemolen. De entree 
bedraag f 1 1.- p.p. en voor houders van 
een Cultureel Paspoort f 7,50. De plaats- 
bewijzen zijn vanaf heden verkrijgbaar 
bij het vvv-kantoor aan het Schoolplein 
en op de avond van de uitvoering aan 
de ingang van het kerkgebouw. Het kon- 
sert begint om 20.1 5 uur. 

« Vanaf heden t.e.m. 15 mei a.s. eks- 
poseert de in Spaarndam woonachtige 
Jan van Geem zijn lino's in de openba- 
re bibliotheek aan de Prinsesseweg. De 
tentoonstelling is, behalve op de don- 
derdagen, dagelijks en in de avonduren 
te bezichtigen tijdens de openingsuren 
van de o.b. 
haastige spoed 
is zelden goed Er gaat toch maar niets boven een slag- 
vaardig beleid, moet het kollege van 
b en w gedacht hebben toen het 
eind maart hals over kop de beslissing 
nam de autoscooterbaan te verplaatsen 
van de hoek Zeestraat-Stationsstraat 
naar het parkeerterrein aan de noord- 
zijde van de Passage. 

Het koene besluitJiwerd een paar dagen 
later al op de korrel genomen in de 
raadsvergadering van 30 maart. Bij 
monde van Jongsma wierp de vvd-frak- 
tie zich op als voorvechster van de in- 
spraak. Waarom waren de belangheb- 
benden, met name de ondernemers 
in de omgeving van de nieuwgeko- 
zen plek, niet gekend in het besluit? 

Met een toon van voldoening over de 
eigen voortvarendheid kwam van 
b en w tekst en uitleg. Geheel on- 
verwacht was de definitieve provinciale 
toestemming binnengekomen voor wo- 
ningbouw op de hoek van de Zee- 
-, straat. Alles was rond, de aannemer 
kon direkt beginnen. Wel heel ver- 
velend natuurlijk dat er pas een af- 
spraak gemaakt was met de eksploi- 
tant van de botsautootjes. Hem was 
vergunning verleend voor de uitoefe- 
ning van zijn bedrijf tot na de zomer- 
maanden. In overleg met de eigenaar 
van de botsende attraktie, kon geluk- 
kig al gauw een nieuwe standplaats 
gevonden worden. 

Dat mocht niet te ver van de oude 
standplaats af zijn, nabij het centrum, 
in de looproete van de toeristiese me- 
demens. Het schuinaflopende terrein 
van het voormalige Monopole, tegen- 
over het N.S. station, zou eerst egalisa- 
tie behoeven voor het gebruikt kon 
worden en kwam dus om redenen van 
tijd en geld niet in aanmerking. Het 
spiedend ambtelijk oog viel toen op 
het vermelde parkeerterrein. De omringende ondernemers vrezen 
nu overlast voor hun klientele door 
baldadige en botsrijpe jeugd, terwijl 
ook het verlies aan parkeerruimte 
niet in dank wordt afgenomen. Bezwa- 
ren, die zij graag van te voren aan b en 
w hadden vvillen melden, als daar gele- 
genheid voor geboden was. 

Het staaltje beoogd efficiënt bestuur 
dreigt op dit moment in zijn tegen- 
deel om te slaan. Er zijn schriftelijke 
bezwaren ingebracht die volgens de 
wet administratieve rechtspraak over- 
heidsbeslissingen afgehandeld dienen 
te worden. Op 29 april aanstaande 
om 1 5.30 uur vangt deze AROB-pro- 
cedure aan met een hoorzitting ten 
raadhuize. Daar kunnen de op schrift 
gestelde protesten tegen de verplaat- 
sing van de autoscooterbaan monde- 
ling worden toegelicht. 
Zo krijgt het haastige muisje nog een 
lang staartje. vrolijke^ 
voorjaars- 
bewegingen HERVORMDE KERK 
zondag 25 april a.s.: 
10.00 uur : ds. C. Mataheru 
10.00 uur . jeugdkapel 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 25 april a.s.: 
10.00 uur : Kand. R.C.T. Ootjerste 
Zaandam. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 24 april a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang 
zondag 25 april a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering met Caeci- 

liakoor. NATIONALE FIETSDAG '82 
OOK IN ZANDVOORT 

Zandvoort is één van de startpunten 
van de door de ANWB in samenwerking 
met o.a. de plaatselijke vvv georgani- 
seerde landelijke fietsdag 1982 op za- 
terdag 8 mei a.s. 
medische diensti DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 24 en zondag 25 april as.. 

Zuster R. Leurdijk, J. Steenlaan 28, 

Heemstede, 023-286637. 

APOTHEEK 

Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder 

tel. 13185 

GESLACHTSZIEKTEN 
voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht) veel bonte 

voorjaars- 

kleuren 
men'sfashion 

grote houtstraat 1 24 / haarlem 

ook koopavonden geopend eanduoortee hoeran^ Op genoemde datum kunnen zandvoort- 
se fietsenthousiasten tussen 09.00 uur 
en 13.00 uur vertrekken bij strandpa- 
viljoen 8 ('t Trefpunt') voor een tocht 
van circa 30 tot 40 km langs een aantal 
fraaie plekjes in de naaste omgeving 
van de badplaats. De tocht wordt gere- 
den aan de hand van een roetebesch rij- 
ving, die vanaf heden kan worden afge- 
haald bij het vvv-kantoor tegen beta- 
ling van een bedrag van f 3.-. Wanneer 
de roetekaart bij de diverse kontrole- 
posten is afgestempeld ontvangen de 
deelnemers(sters) bij aankomst op het 
vertrekpunt een herinneringsspel met 
jaarhanger. Voorwaarde is wel dat men 
voor 15.00 uur bij de startplaats arri- 
veert. 

Daar ieder wedstrijdelement bij de 
fietstocht ontbreekt kan in een rustig 
tempo worden gereden en zo nu en 
dan eens worden afgestapt om van de 
omgeving te genieten en tevens een 
rebus op te lossen, waarmee fraaie prij- 
zen kunnen worden gewonnen; o.a. 
een nieuwe dames of heren tweewieler 
en vijf bungalow- en weekeindarrange- 
menten. De rebus moet direkt na aan- 
komst worden ingeleverd en de uitslag 
zal in de avonduren van 8 mei via het 
TROS-radioprogramma worden bekend 
gemaakt. Het individuele fietsplezier 
heeft ook een maatschappelijk doel. 
Een deel van het inschrijfgeld zal wor- 
den gebruikt om rekreatiemogelijkhe- 
den te scheppen voor lichamelijk gehan- 
di kapten. feestweek start op 30 april men 's fashion 

grote houtstraat 124/ haarlem 

ook koopavonden geopend De op vrijdag 30 april a.s. door het ko- 
mité Viering Nationale Feestdagen ge- 
organiseerde festiviteiten ter gelegen- 
heid van koninginnedag vallen samen 
met de start van de feestweek van de 
stichting Zandvoort Festival, welke 
zich in hoofdzaak zal afspelen in een 
grote feesttent op het braakliggende 
terrein op de hoek Brederodestraat / 
Hogeweg. 

De vorig jaar tussen 30 april/9 mei op 
initiatief van een aantal zandvoortse 
middenstanders voor de eerste keer ge- 
houden feestweek ter gelegenheid van 
de opening van het zomerseizoen bleek 
zo'n publiek sukses, dat festivalvoorzit- 
ter Oonk en zijn medewerkers beslo- 
ten er een traditie van te maken. Afge- 
lopen winter werd met de voorberei- 
ding van het programma voor de feest- 
week '82 begonnen en dat leverde de 
volgende evenementen op. Een kinder- 
matinee met medewerking van 'Les 
Diabol iques' en een avondvoorstelling 
voor volwassenen met de Egelander 
Tirolerkapel en zang van Corry Konings 
op zaterdag 1 mei. Een dag later, zon- 
dag 2 mei, vindt op de Grote Krocht 
een drumband- en majorettenshow 
met tal van korpsen plaats en een 
Stuyvesant drive-inn licht- en video- 
show in de feesttent. Op maandag 3 mei is de feesttent het 
toneel van een groots opgezette West- 
friese bruiloft met folkloristiese dan- 
sen. Woensdag 5 mei (op 4 mei is er 
geen programma in verband met de her- 
denking van de gevallenen in de Twee- 
de Wereldoorlog) is er in de middag- 
uren een kinderdisko en voor de oude- 
re jeugd treden 's avonds de Guys & 
Dolls op, met de groep Yucka in het 
voorprogramma. Donderdag 6 mei 
komt de entertainer Willem Ruis naar 
Zandvoort voor een optreden, waarbij 
prijzen met totaalwaarde van f. 15.000,- 
te winnen zijn. Vrijdag 7 mei is er een 
jazzavond met de orkestformatie van 
Ruud Jansen. Zaterdag 8 mei treedt 
in de tent Early Bird op in een country 
& Western programma. Op zondag 9 
mei wordt de feestweek besloten met 
een koffiekonsert aan het eind van de 
morgenuren en een Beierse avond 
waar de Edelweis kapel zal spelen. 
De voorverkoop van kaarten voor de 
diverse evenementen vindt vanaf heden 
plaats bij reisburo Kerkman, Grote 
Krocht 20 en tel. 12560 of 13203. De 
matineets beginnen om 14.00 uur, de 
avondprogramma's om 20.00 uur en 
het koffiekonsert om 12.00 uur. agenda 

gemeenteraad voor de openbare bijeenkomst op dins- 
dag 27 april a.s. in het gemeentehuis, 
aanvang 20.00 uur. 

1. Notulen van de vergadering van 30 
maart 1982. 

2. Ingekomen stukken: 

a. Motie van de gemeenteraad van 
Bergen (NH) dd. 2 maart 1982, 
waarbij de wenselijkheid wordt 
uitgesproken om in alle seizoen- 
badplaatsen aan alle winkels-, 
markt- en straathandel en/of an- 
dere vormen van verkoop aan 
partikulieren ontheffing te verle- 
nen van de verboden van de Win- 
kelsluitingswet '76 voor het tijdvak 
van 15 mei tot 15 september, de 
week voorafgaande aan Pasen, Ie 
en 2e Pinksterdag en op de zater- 
dag, voorafgaande aan Pinksteren, 
voorzover vallend voor 15 mei. 
(Ofschoon deze aangelegenheid in 
Zandvoort nog niet aktueel is, om- 
dat de geldigheidsduur van de 
zandvoortse winkelsluitingsveror- 
dening waarin een en ander is ge- 
regeld pas op 24 april 1984 af- 
loopt, stellen burgemeester en 
wethouders voor adhesie aan de 
motie te betuigen. 

b. brief dd. 8 maart 1982 van mr. M. 
B. Cohen houdende een klacht 
over de handelwijze van het kolle- 
ge van burgemeester en wethou- 
ders terzake van een bijstandsuit- 
kering. 

c. brief dd. 9 april 1982 van de heer 
J.F. de Jong namens de bewoners 
van het woonwagencentrum aan 
het Keesomplein, waarbij verzocht 
wordt de in de raadsvergadering 
van 30 maart 1982 geuite beschut- hier 

staat 
uw 

brief L.S.-, 

In uw editie dd 20-4-'82, las ik de Gros- 
se-lijst van 'Inspraak Nu'. 
Zonder enige inspraak en of voorkennis 
las ik mijn naam tussen de asp-gemeen- 
teraadsleden: een koe is een beest op 
vier poten, echter niet elk beest op vier 
poten is een koe. 

Als Horeca-ondernemer met een eigen 
(gezonde) mening en visie, behoef ik 
geen doktersassistentie om mijn ge- 
dachte(n) en ideeën op de juiste plaats 
te krijgen. 

Als rechtgeaard VVD-er spreek ik dan 
ook mijn verwondering uit over het 
voorkomen van mijn naam op een lijst 
van Inspraak Nu. 
Met hartelijk dank voor plaatsing. 

Hoogachtend, 

Freddy J.F. Paap 
horeca-ondernemer 
en WD-lid. 

naschrift redaktie 

De bij het drukken van de koerant be- 
schadigde voorletter E was er de oor- 
zaak van dat een gezonde horeka-onder- 
nemer, welke de medicijnman niet van 
node heeft, op de kandidatenlijst van 
de lokale politieke groepering inspraak 
nu terecht kwam. Niet de samenstellers 
van deze kandidatenlijst zijn hiervoor 
verantwoordelijk, zoals de briefschrij- 
ver veronderstelt, maar de radaktie van 
de koerant. Geen initiaal F dus voor de 
naam Paap. De briefschrijver kan gerust 
zijn. Hoewel; een horekaman met vier 
poten ? digingen aan hun adres, in te trek- 
ken. 

3. Begrotingswijzigingen. 

4. Onderwijsaangelegenheden 

5. Transakties onroerend goed: 

a. vervanging overeenkomst met NS 
inzake terreinhuur vuillaadstation. 

6. Bestemmingsplannen e.d.: 
voorbereidingsbesluiten : Kostverlo- 
renpark; Kostverlorenstraat 131 ; 
Curiestraat 2c en 2f; Dr. CA. Ger- 
kestraat 34 zw.; dr. de Visserstraat 
2 (voormalige Klimopschool). 

7. Nieuwe verordening welstandskom- 
missie. 

8. Verdaging beslissing Arob-bezwaar- 
schrift Katholieke .Stichting Instel- 
ling voor Maatschappelijk en Wel- 
zijnswerk in Zuid-Kennemerland 
tegen intrekking subsidie. 

9. Advies van de kommissie voor de 
beroepschriften over bezwaarschrift 
Stichting Voorzieningsfonds voor 
Kunstenaars tegen intrekking subsi- 
die. 

10. Verbetering Dorpsplein. 

1 1 . Renovatie Dr. Albert Plesmanschool 

12. Sluiten vast geldlening. 

13. Rondvraag. 

'cestbon Kerkstraat 2a, Zandvoort 
tel. 14597 Dierenbescherming 

Onze baas is zoek en kan ons niet meer 

verzorgen. 

Vvij zijn 1wee katten, een kater en een poes van 

ongeveer 5 jaar oud. 

Wij zijn gezond, mooi, iief, gecastr. en gest 

Wie helpt ons, liefisttesamen aan een liefderijk 

tetiuis? 

inl.: tel. Zandvoort - 14302 - 14561 sport — spel Met techniese begeleiding van de Auto- 
sportvereniging 'Sandevoerde'organiseert 
de ouderkommissie van de chr. mavo 
'Jaap Kiewiet' op vrijdag 23 april 
een familie autotoerrit met puz- 
zelelementen. Er zal vanaf 19.30 uur 
worden gestart bij de school aan de 
Sophiaweg, waar de rit ook zal eindi- 
gen. De opbrengst van de familietoer 
-waarvan de deelname is vastgesteld op 
f 10.- per auto- is geheel bestemd voor 
de aanschaf van sportattributen voor 
het nieuwe sportterrein van de mavo 
en de Beatrixschool. Voor de winnaars 
van de toertocht zijn tal van fraaie prij- 
zen beschikbaar, w.o. een wissel- een 
een individuele beker. Inschrijving kan 
geschieden bij navolgende personen : 
mevr. N. Stobbelaar-Brand, tel. 17314; 
mevr. E.C. Balk-van Staveren, tel. 14948; 
de heer Abeelen tel. 12158 en de heer 
Y.B rune tel. 15535. de Gouwe natuurvoeding 

5 mei KRUIDENDAG 

Start 14.00 uur (liefst met fiets). 

Wilde kruidentocht door het duingebied. 

Leren herkennen van voorjaardkruiden die 

gebruikt kunnen worden in de dagelijkse 

keuken, 
± 16.00 uur: een ervaren lerares leert u 
smakelijke gerechten met wilde kruiden 

bereiden. 

± 18.30 uur: een feestelijke vegetarische 

maaltijd, bereidt door de hulp kok v.h. 

restaurant „de Oase" in Amsterdam. 

Prijs f 35,- 

Inschrijving: minimaal 2 dagen van te voren, 
startadres: 

„DE GOUWE" natuurvoeding 
Haltestraat 28 - tel. 16948 
B.V. PLAY-IN 
zoekt voor haar speelautomatenhal te Zandvoort een kassier &r. Zijn taak zal bestaan uit het wisselen van geld en het 
toezicht houden in de hal. 

Leeftijd 25 jaar en ouder. 

Bel voor een afspraak 02507 - 1 30 30. C5r[ 
VERSTEE6E 

* tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 OMLIJSTINGEN 

voor uw 

platen - borduurwerk - schilderijen 

bij 

creatief BUUREWEG 7 Zijstraat KERKSTRAAT 
Tel. 02507 - 17367 


DIENST VAN 
PUBLIEKE WERKEN ophalen huisvuil 

Op Koninginedag (30 april) en op 
Bevrijdingsdag (5 mei) zal GEEN hulsvuil 
worden opgehaald. De direkteur, 
ing. N. Wertheim. 
V WIST U., dat het Nederlandse Rode Kruis, afdeUng Zandvoort, 

• graag uw oude kranten ophaajt? 

• ook lectuur inzamelt voor verspreiding onder zieken, 
bejaarden en gehandicapten? 

• goed gedragen kleding komt afhalen ten behoeve van 
diverse acties, zoals momenteel voor Polen? 

• dat de kleding dus niet verkocht wordt?! 

• dat ook vodden welkom zijn? 

• dat alle medewerkers/sters die goederen bij u thuis 
ophalen voorzien zijn van een legitimatiebewijs en dat 
wij u vriendelijk vragen dit bewijs ook te laten tonen? 

• dat een telefoontje aan het secretariaat (tel. 14624) vol- 
doende is en dat u dan tevoren bericht krijgt wanneer 
de kranten/goederen worden opgehaald? 

• dat het Rode Kruis afd. Zandvoort ook nog collectanten 
nodig heeft voor de jaarlijkse huis aan huiscollecte van 
24 mei t/m 5 juni a.s.? ' 

• dat ook dringend behoefte bestaat aan uitbreiding van 
het aantal vrijwilligers/sters, liefst reeds in het bezit 
van een geldig E.H.B.O.-diploma? 

• dat het Rode Kruis steunen, uw lidmaatschap zeer op 
prijs zal worden gesteld? 

• dat u voor alle informatie terecht kunt bij het secreta- 
riaat. Trompstraat 19 flat 6 te Zandvoort, tel. 14624? Drukwerk voor iedereen! 

DRUKKER IJ 

Van Petegem b.v 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort 
Openbare Bibliotheek Zandvoort 
Prinsesseweg 34 
2042 NH Zandvoort 
tel. 1 41 31 INFORMATIE-OCHTEND over "Leeshulpmiddelen voor 

slechtzienden en mogelijkheden 

voor blinden" 

Op maandagochtend 26 april a.s. wordt van 

10 tot 12 uureen ochtend over dit thema 

in de bibliotheek gehouden. 

Deze ochtend is georganiseerd in samen- 
werking met de Nederlandse Blindenbiblio- 
theek, d.e afdeling Bijzondere Dienstverle- 
ning van de Provinciale Bibliotheek Centra- 
la Noord Holland en het Centrum voor Vrij- 
willige Hulpverlening afdeling Zandvoort. 
U kunt uitgebreid geïnformeerd worden 
over allerlei leeshulpmiddelen. 
(o.a. de televisieloep), 
indien u grote problemen heeft met het ver- 
voer naar de openbare bibliotheek dan kunt 
u kontakt opnemen met het Centrum voor 
Vrijwillige Hulpverlening, (tel. 17373 tijdens 
werkdagen van 1 1-12 uur). 

De toegang is gratis. ■ ■ ■ 'r- • ■ ■; v^^« f ^ Postbüs'374*;5f iJé'ïl^'^^éi 

;;Bel'viQor;jpriisppga\/e|^^ 

-; ,:,/:^:D25p7^18326|-ff?^^^^ 

. :'■' -'tussén};tó'ÖO^Ö,ÖO.:uür. ;.^iïW 

'.' ' ,.beha|\/è':zonciags;-;;.^-:y:^^^^^^ 
, :Wij bezorgen «nhali?n de ',;; 

■,..■,:'• " .bahdên:bij'u'thiiiis/'>;,^>:''S:7 
^ B ia inspanning even 

tijd voor plezierige 

ontspanning... 


amsterdam/nieuwendijk37/tel. 020-240434 
r^ zandvoort / kerkstraat 11 / tel. 02507 - 1 35 80 BINNEN- en BUITENWERK 

DUBBELGLAS - VOORZETRAMEN 

verkoop van VERF 
GLAS 
BEHANG Bij UW vakhandel 

schlldershal C.J. Paap 

Hofdijkstraat 24 

Tel. 12206 
voor 

reparatie- dakbedekking - veriMHiwingen 
en loodgietersweik 

bel 02507 17353 5a. £. SaOtf^ux & Z^. 

WONINGINRICHTING sind$ 1923 
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte. 

PEUGEOT 
TALBOT Antobedrijf 
Versteege B.1J1 

Pakveldstraat 21 Zandvoort.. BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. Haltestraat 65, tel. 1 2060 H. KROON (Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap lifisdallaiie buveau 

NEHEIN B.¥. herman harms 
schoenen 

dealer van zandvoort en 
omstreken van helioform en piedro 
medisch verantwoorde 
kinderschoenen. 

grote krocht 20B - tel. 17206 LIB£RTi 
MODE 

LIBERTY heeft voor u de 

piratenmode, knickerbockers, spijkerbroeken, 

ribbroeken en nog veel meer, 

tegen zeer sympathieke prijzen. 

Jol ziens in de iJiuis Davidsstraat 15^ 
t.o.vw-tei. 16920 

1 of 8 mei 

neem deel aan de introductie-aan- 
bieding met het cruiseschip 
„VACIONER" 
voor een 8 daagse cruise 
Malaga, Gibraltar, Algarve, Seviila, 
Tanger, Malaga plus 5 dagen vakantie in het 

hotel Bei Playa aan de Costa del Sol 

voor f 1 .1 95,- / persoon 

cruise v.p. - hotel h.p. 

informeert u nader bij : l-ieisbureau KERKMAN 

Grote Krocht 20 
tel. 12560/ 13203 
Ziindvoort 

Jongeman, 21 jaar 
zoekt KAMER of 
WONING 
Tel. 16013 Klein schildersbedrijf 
vraagt schilder-, wit en be- 
hangwerk. Prijsopgave vrij- 
blijvend. Tel. 023-311588 
of brieven onder nr. 240 
buro van dit blad. 

Autorijschool 
PH IL WAAN ING 
rijksgediplomeerd 

Aangesloten bij de V.Z.R. 

Brugstraat 20 -tel. 12071 

1948 - 1978 

30 jaar ttndtechnicicer 
kunstgebitrepamtie, etc. 
A.RTIMAN 
Telefoon 14365 NU aanbieding 

zomerjacks vanaf 

f 59,00 

(En heeft u onze koffie 

al geproefd?) 

't KINDERWINKELTJE 
B uu re weg 1 - 3 
Open 10.00- 18.00 uur 
Zondag 13.00-18.00uur 
Tel. 16580 V. i. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 12129 
KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 18484 •K- Een mens kan een week zo Her eten, een dag zonder drinken, maar kan geen minuut zonder 
lucht. ..Voor de meeste mensen is ademen de gewoonste zaak van de wereld. Dat geldt niet 
voor mensen met astma, bronchitis en longemfyseem. En dat zijn er meer dan men over het 
algemeen denkt. 

OCCrrOySfll» Het is juist nu van groot belang, dat de astma-bestrijding onvermindeid 
wordt voortgezet en dat de patiënt zo goed mogelijk wordt geholpen. Wetenschappeli|k 
onderzoek, voorlichting fn direkte hulpverlening moeten doorgaan. En dat kost geld, veel geld. 
Voor dit jaar is ruim 8 miljoen nodig. Steun ons werk tijdens de nationale astma-kollekto in do 
week van 19 tot 25 april. Vele tienduizenden kollektanten gaan dan weer op pad. 
Geef spontaan, geef royaal. Gireert u liever? Astma Fonds, postgiro 55055, bankgiro 707070 120. 

Steun het Astma fbnds. Postgiro 55055. Leusdon. 82e jaargang no. 31 

ir donderdag 29 april 1982 
eanduoortee to 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / aciiterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4,50 per half jaar, f 37.50 per post b en w rond met eigenaar 
over aankoop groot kijkduin Het gemeentebestuur heeft opnieuw 
een goede stap in de richting van huis- 
vesting voor Zandvoortse jongeren ge- 
zet. Met de eigenaar van het voorma- 
lige kindertehuis Groot Kijkduin is 
overeenstemming bereikt over de aan- 
koop van het pand. 

Zoals bekend werd het aanvankelijk 
door de gemeente uitgebrachte bod 
van f. 175.000.- van de hand gewezen. 
Na de nieuwe onderhandelingen kwam 
uiteindelijk een bedrag van f. 335.000.- 
uit de bus. Het heeft heel wat voeten 
in de aarde gehad voor het gemeentebe- 
stuur die financiële sprong kon wagen. 
De goede wil was en is nog steeds in 
ruime mate aanwezig, maar het huis- 
houdboekje van de door woningnood 
geteisterde badplaats geeft geen floris- 
sant beeld te zien. 

Door een ingrijpende en kostbare ver- 
bouwing tot 17 zogenaamd HAT-een- 
heden is het mogelijk een beroep te 
doen op rijksfinanciering. Minister van 
Dam heeft immers voor het totstand- 
komen van dit soort een- en tweeper- 
soonshuishoudens een apart potje. De 
wooneenheden mogen dan niet meer 
kosten dan 84.000. Aankoop en ver- 
bouwing inkluis is er een kleine ander- 
half miljoen nodig voor het projekt. 

Volgens verantwoordelijk wethouder 
Jan Termes kan de gemeenteraad in de 
meivergadering hierover, een kollege- 
voorstel tegemoet zien. Tenzij natuur- 
lijk, maar dat lijkt niet erg waarschijn- 
lijk, in de voorafgaande kommissiebij- 
eenkomsten grote bezwaren rijzen. Na 
het raadsbesluit is het wachten op de 
toestemming van Gedeputeerde Staten 
en de definitieve toezegging van het 
rijk dat de staatsportemonnee getrok- 
ken zal worden. Als alles mee zit en ie- 
dereen zijn best doet, hoopt Termes in 
het najaar met de verbouwing te kunnen 
beginnen. Begin 1983 zijn dan weer een 
aantal zandvoortse woningzoekenden 
onder de pannen. 

Om een indruk te geven van de verbou- 
wingsplannen: alle tussenwanden wor- 
den gesloopt en nieuwe deuropeningen 
gehakt. Er komt centrale verwarming, 
een nieuwe riolering, gasleiding en elek- 
triese installatie. De dakbedekking van 
het platte dak en de goten worden ver- 
nieuwd. Zowel voor de bergingen in het 
sousterrein als voor de wooneenheden 
zelf zijn andere scheidingsmuren nood- 
zakelijk. Er dienen keukenblokken en 
badcellen geplaatst. En dan zijn er nog 
talloze kleinere aanpassingen en repara- 
ties te verrichten. De dienst Publieke 
Werken heeft in haar plannen weinig 
aan het toeval overgelaten. 

Ondanks de voortvarende aanpak van 
het huidige gemeentebestuur, ziet de 
situatie ervoor de woningzoekenden 
weinig rooskleurig uit. In de vergade- 
ring van de stuurgroep een- en twee- 
persoonshuishoudens kwamen vorige 
week de eksakte cijfers op tafel. Een 
rapport van de dienst huisvesting geeft 
aan dat er op dit moment 356 alleen- 
staande woningzoekenden geregistreerd 
staan. In de kategorie tweepersoonshuis- 
houdens zijn dat er 366. Het gaat hierbij en het is allemaal zo mooi 
en het is allemaal zo mooi 
en het is allemaal zo mooi 


'.é 1 . '.. 'iijf'iM Het statige 19e eeuwse hotel Zeerust (rechts op de oude ansicht) later bekend 
als kindertehuis Groot Kijkduin, staat op de nominatie om door de gemeente te 
worden aangekocht voor jongerenhuisvesting. niet, zoals vaak gedacht wordt, om 18 
of 19 jarigen. De woningbehoefte onder 
de zandvoorters kent een piek bij 23- 
jarige leeftijd. Een van de mogelijkheden 
om de ergste nood te lenigen is de split- 
sing van grotere woningen in wooneen- 
heden voor een èn twee personen. Hoe- wel de woningbouwvereniging EMM in 
eerste instantie negatief reageerde op de 
uitnodiging van de gemeente om de mo- 
gelijkheden tot splitsing te bekijken, zal 
er nu toch serieus over gepraat gaan wor- 
den. Beter ten halve gekeerd dan ten 
hele gedwaald. ik moet peetere niet vergeten 

ik moet peeters niet 

vergeten 

ik moet peeters 

niet vergeten over smaak valt niet te twisten De slaapverwekkende raadsvergadering 
van dinsdag 27 april ging tot genoegen 
van de publieke tribune niet geheel 
zonder incident voorbij. Net toen de 
oogleden de strijd tegen de neergang 
dreigden op te geven nam de voorzitter 
van de lokale vvd-fraktie het woord 
om zijn ongenoegen te uiten over de 
nieuwe verordening voor de welstands- 
kommissie. B en w hadden gemeend, 
in het kader van het streven naar open- 
baarheid van bestuur de vergaderingen 
van ue kommissie voor geïnteresseer- 
den open te stellen, agenda's te publice- 
ren en zelfs een publiek spreekrecht 
van twee minuten per persoon in te 
voeren. 

Attema kon de zin van deze openbaar- 
heid niet vatten. Niemand schoot er 
naar zijn mening iets mee op om in het 
openbaar te gaan redetwisten over de 
schoonheid van projekten op Ingedien- 
de bouwontwerpen Officiële bezwa- 
ren waren niet mogelijk. Nutteloos ge- 
zeur van buren over een dakkapel hier 
of daar zou de kommissie ten deel val- 
len. Samenvattend: over smaak viel niet 
te twisten. 

Wethouder Termes kon nog zo'n mooi 
pleidooi houden voor openheid en 
openbaarheid en ook Voorzitter Ma- 
chielsen mocht zich opwinden wat hij 
V/ilde ('Gaat het niemand wat aan, me- 
neer Attema? De vormgeving in ons 
dorp gaat elke gemeentenaar aan! '), 
Attema hield voet bij stuk. Op dat mo- 
ment wilde fraktiegenote Rita de Jong 
een stemverklaring afleggen. Zij kon 
zich niet vinden in de argumentatie van 
haar liberale voorman. Haars inziens 
was het nuttig in een vroeg stadidm te 

Rita oe Jong: andere mening 
dan haar f raktievoorzitter 

weten of er bezwaren bestonden tegen 
de vormgeving van bouw of aanbouw. 
Het kollegestandpunt over de open- 
baarheid onderschreef zij volledig. Niet 
alleen tot haar eigen verrassing bleek 
de hele vvd-fraktie het plotseling roe- 
rend met haar eens. Minus Attema, die 
zich, op verzoek van een geïrriteerde 
burgemeester, moest haasten te verkla- 
ren dat hij slechts een persoonlijke me- 
ning verkondigd had. Zachtjes gezegd 
geen smaakvolle vertoning. 

Inspraak Nu afgevaardigde Flieringa 
wenste het niet zachtjes te zeggen. maar uit te roepen. Hier wordt de 
politiek met voeten getreden, tierde 
hij. Attema spreekt als fraktievoorzit- 
ter en blijkt dan weer eens uit eigen 
navel te prutten. 

Flieringa eiste optreden van de raads- 
voorzitter tegen deze verloedering van 
het politieke bedrijf. Bij de daarop vol- 
gende schreeuwpartij tussen de geachte 
afgevaardigden kwam eens te meer 
aan het licht dat over smaak wel dege- 
lijk te twisten valt. burgerlijke stahcl 20 april -26 april 1982 

gehuwd: Johannes Petrus Looman 
en Johanna Cornelia Molenaar ; Jan 
Keizer en Elisabeth Maria Catharina 
Bos; Andreas Hoekema en Johanna 
Geesje Eveline Koel ; Peter Bouke 
Sieswerda en Tjarve Eefje Poel ma. 

geboren : Ferdinand zoon van B.A. 
Abdelkader en A.M. Molenaar ; Corne- 
lis zoon van C. Brands en G.J. van Keu- 
len ; Hans Klaas Evertzoon van H. 
Janssen en E. Groot ; Michael Robert 
Franklin zoon van R. Kiburg en I.P. 
Meijer. 

overleden..: Maria Paap geb. Keur, 
oud 85 jaar ; Lodewijk Gerardus Ci- 
troen, oud 67 jaar. lAMSIiilimHi De schulden van de Bouweshotels aan 
het gemeentelijk gas en waterbedrijf 
zijn opgelopen tot rond de f. 250.000. 
De klementie die de gemeente de afge- 
lopen maanden heeft betoond, is nu zo 
goed als voorbij. 

Als niet binnen enkele dagen een rege- 
ling getroffen wordt voor de afbeta- 
ling van de schulden zal de allang 
dreigende afsluiting van gas en water 
niet uit kunnen blijven. Te meer geldt 
dit nu 5teeds meer 'eenvoudige' burgers 
van de badplaats bij niet meer voldoen 
van de rekening afgesloten worden. 
Het geduld is op. 

Nadat dit bekend was geworden vroe- 
gen wij burgemeester Machielsen om 
een bevestiging. 'Hoogst voorbarig' 
noemde hij de berichten. Is het wijd 
en zijd verspreidde nieuws dus opge- 
klopt? 'Zo zou U het kunnen noemen'. want hij heeft zoveel 
M/ant hij heeft zoveel 
want hij heeft zoveel herdenking 
4e mei Met de gebruiivelijke stille tocht naar 
het monument in het vijverpark en een 
bijeenkomst in de hervormde kerk aan 
het Kerkplein, zullen op maandag 4 mei 
a.s. de gevallenen in de tweede wereld- 
oorlog worden herdacht. 

De samenkomst in genoemd kerkge- 
bouw begint om 19.00 uur en de stille 
tocht vanuit dit gebouw om 19.30 uur. 
In de kerk zal het woord worden ge- 
voerd door burgemeester H. Machiel- 
sen en leest mevrouw S. van den Berg- 
Dorreboom verzetspoëzie voor. Vokale 
en instrumentale medewerking wordt 
verleend door het ouderenkoor 'Voor 
Anker' o.l.v. mevrouw R. van Pruissen, 
Mej. M. Huffermann (piano) en de heer 
G. van Swieten de Blom (orgel). 
De voettocht na afloop van de samen- 
komst zal in volkomen stilzwijgen wor- 
den afgelegd. Vlaggen, vaandels en 
spandoeken mogen niet worden mee- 
gevoerd. Na 20.00 uur zal bij het mo- 
nument door de deelnemers(sters) aan 
de tocht twee minuten stilte in acht 
worden genomen als saluut aan de 
slachtoffers van de strijd tegen de be- 
zetter. Van 19.45 tpt 30 sekonden 
voor 20.00 uur zullen in de gemeente 
de kerkklokken luiden om deze stilte 
aan te kondigen. Het organiserend Ko- 
mité Nationale Herdenking doet een 
dringend beroep op het publiek de 
twee minuten stilte ter herdenking van 
de gevallenen te willen navolgen. 
Eksploitanten van horekabedrijven 
worden verzocht van 19.30 tot 20.30 
uur de buitenverlichting —zoals neon 
en lichtbakken— van hun zaken te 
doven en geen andere muziek ten ge- 
hore te brengen dan de officiële neder- 
landse radioprogramma's. haltestraat 56 
haltestraat 56 
haltestraat 56 straks fietsen naar kraantje lek 
over eeuwenoud visserspad 
Voor uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen, 
welke wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve Moeder en 
Oma 

ENGELTJE SCHAAP 

zeggen wij U op deze wijze hartelijk dank. 

Zij zijn voor ons een grote troost geweest en zullen steeds een dankbare 
herinnering blijven. 

Namens de famiUe 
G. Oonk-Kerkman 
A. Kerkman-Zegel 

Zand voort, april 1982 
Grote Krocht 20. QS kerkdiensten medische diensti De Kennemerraad, regionaal orgaan van 
de zes Kennemergemeentes, is van me- 
ning dat het Visserspad aan de zuidkant 
van de spoorlijn Haarlem— Zandvoort 
zo gauw mogelijk als fietspad afgemaakt 
moet worden. Een motie van pvda-er 
Buurman waarin dat streven verwoord 
werd, verwierf vorige week de algemene 
instemming van de regionale raadsleden. 

Het eerste gedeelte van het fietspad is al 
geruime tijd gereed. Vanaf de Sophia- 
weg loopt een met name in de weekein- 
den veel gebruikt klinkerpad met een 
grote boog naar de Bunkert aan de 
zandvoortselaan. De aftakking richting 
Kraantje Lek is al sinds de aanleg aan- 
gegeven, maar de luttele meters be- 
strating eindigen no^ steeds moedeloos 
in het zand van Staatsbosbeheer. 

De Visserspadmotie was bedoeld als 
ondersteuning van de initiatieven van 
het gewestelijk bestuur en kwam aan 
de orde bij de behandeling van het regio- 
naal fietspadenplan Kennemerland. De 
aanleg van een netwerk van fietspaden 
door de regio wordt bemoeilijkt door 
een aantal eigenaars of beheerders van 
natuurgebieden zoals Staatsbosbeheer, 
de amsterdamse waterleidingduinen en ï||ï^gf|këf|d|^^ 14444 Politie {alleen noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeentesekretarie 

17947 Informatieburo vvv 

18083 Stichting wijkraad nw. nrd. 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 
123'Z3 Rinko autotechniek, werkplaats 

-n magazijn 
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renaults 
12135 Zandvoortse Koerant b.v. 

Achterweg 1. vroliike 
voorjaars- 
bewegingen de vereniging tot behoud van natuur- 
monumenten. Zij vrezen dat de open- 
stelling voor fietsers de kwetsbaarheid 
van de aan hun zorgen toevertrouwde 
gebieden zal vergroten. Het gewest 
hoopt niettemin dat het plan na uit- 
voerig overleg gerealiseerd kan wor- 
den. Voor fietslustigen van en naar Zand- 
voort is niet alleen het Visserspad van be- 
lang, maar ook de geplande verbinding 
tussen de badplaats en IJmuiden en de 
fietsroete tussen het zuiderstrand en de 
Oase in Vogelenzang. «Conda'- medewer- 
king van de eerder genoemde eigenaars 
blijft dit alles echter een wielerdroom. HERVORMDE KERK 

zondag 2 mei a.s.: 

10.00 uur : Ds. C. Mataheru 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 2 mei a.s.: 

10.00 uur : Drs. E. Pijlman te Amster- 
dam. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 1 mei a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 2 mei a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering metSt. 

Caeciliakoor. DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 1 en zondag 2 mei a.s.: 

zuster T. v.d. Spek, v. Lennepweg 42 hs. 

tel. 18741. 

GESLACHTSZIEKTEN 
voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht) veelbonte voorjaar^ 
kleurerr'- zand voortrr leeuwen heeft kampioenschap 
onder hand bereik men's fashion 

grote houtstraat 124/haarlem 

pok koopavonden geopend Door de 2-0 overwinning van afgelo- 
pen zondag op Volendam heeft het 
eerste elftal van Zandvoortmeeuwen 
het kampioenschap binnen handbereik. 

Wanneer de klup komende zondag in 
de wedstrijd tegen VIOS de volle winst 
weet te behalen en naaste rivaal ZFC 
een puntje laat liggen is het kampioen- 
schap al een feit. Indien dit niet het 
geval is zal de nog te spelen thuiswed- 
strijd tegen laatstgenoemd elftal uit- 
maken wie de vlag mag hijsen: ZFC of 
Zandvoortmeeuwen. 
Het kunnen dus nog een paar spannen- 
de weken worden voor voetbalminnend 
Zandvoort. 

Terug naar de wedstrijd van afgelopen 
zondag. 

Volendam is een tegenstander die zich 
niet direkt in een hoek laat dmkken of 
zich bij voorbaat al gewonnen geeft. 
Kortom: niet met zich laat spotten. 
Dat bleek j.l. zondag weer eens toen 
Zandvoortmeeuwen op sommige ogen- 
blikken alle registers moest opentrek- 
ken om de voetballers uit het befaam- 
de palingoord de baas te blijven. Dat 
de gasten, die vooral in de eerste helft 
van de ontmoeting stevige druk op 
het ZVM-doel uitoefenden, geen door- 
braak wisten te forceren was vooral te 
danken aan de verdediging met keeper 
Ed Steffers opnieuw in de glansrol van 
'rots in de branding'. 
De voorhoede van de thuisklup greep 
iedere kans aan om Volendam het ini- 
tiatief te ontfutselen en dat leverde op 
de valreep van de eerste speelperiode 
een doelpunt van de voet van Rob Bu- 
chel op. Steef Water was de aangever 
die het leer precies voor de schoenen 
van Buchel deponeerde. 
Ook het tweede doelpunt kwam laat 
tot stand, want de Volendammers ble- 
ven het de kustbewoners lastig maken. 
Voor dat de tweede en laatste treffer 
tot stand kwam zagen de gastheren op 
het veld aan de Vondellaan een paar 
fraaie kansen om te scoren aan hun 
neus voorbij gaan. Zo schoot de voor 
open doel staande John v.d. Zeijs —hij 
werd later vervangen door Frans Makau- 
het leer te' zacht in de richting van het 
net waardoor de verdediging de bal 
nog tijdig kon wegwerken en zag Steef Water een schot hoog over de doellat 
van Volendam gaan. In de 34e minuut 
van de laatste helft deed hij het beter 
en bracht de tweede goal op zijn naam. 
Tot aan het slotsignaal van de arbiter 
bleef Volendam aandringen, maar 
Steffers wist van geen wijken. 

Op naar overmorgen, zondag 2 mei 
dus. De dag waarop Zandvoortmeeu- 
wen wellicht het kampioenschap kan oogsten. Wanneer dit het geval is vindt, 
na een rijtoer van de ploeg, een offi- 
ciële ontvangst door het gemeentebe- 
stuur plaats in de raadszaal van het ge- 
meentehuis. Vervolgens wordt aan de 
spelers en hun begeleiders in de kan- 
tine van de klup een diner aangeboden, 
om 20.00 uur gevolgd door een instuif 
voor alle ZVM-supporters in het ge- 
bouw aan de Vondellaan. mens fashion 

grote houtstraat 1 24 / haarlem 

ook koopavonden geopend '^1(1 waterstanden (laatste) jm body fashion show 
te zien op video mei 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


10.31 


18.31 


23.18 


07.18 


2 


11.54 


19.54 


— . _ 


08.39 


3 


00.39 


08.39 


13.05 


21.05 


4 


01.43 


09.43 


14.10 


22.10 


5 


02.36 


10.36 


15.03 


23.03 


6 


03.20 


11.20 


15.47 


23.47 


7 


04.02 


12.02 


16.26 


00 26 


8 


04.40 


12.40 


17.00 


01.00 


9 


05.13 


13.13 


17.32 


01.32 Dat er behoefte aan bestond wist nie- 
mand beter dan Jo Laminé. Nadat hij 
in 1976 samen met Monique Greeven 
een kapsalon in de Kerkstraat-galerij 
had geopend werden zij namelijk regel- 
matig benaderd door kliënten die in- 
formeerden hoe een speciaalzaak voor 
lingerie/foundation in Zandvoort van 
de grond zou kunnen komen. Toen een 
jaar of vier geleden een aantrekkelijk 
parterre-pand in de galerij leeg kwam 
besloten zij zelf maar de stap te wagen • 
en sindsdien is JM Body Fashion in de 
badplaats een begrip. De letters JM 
staan voor Jo en Monique, en terwijl 
laatstgenoemde met haar assistenten 
de kapsalon runt is Jo Laminé beneden 
te vinden, waar hij wordt bijgestaan 
door de dames Tine Dijkstra en Carla 
Vooistra. 

Op 31 maart jl. hield JM Body Fashion 
een modeshow in de Haarlemse stads- 
schouwburg, waaraan tevens werd deel- 
genomen door Cortina Mode en De 
Brossois Schoenhandel en de uitsteken- 
de samenwerking met deze beide zaken 
heeft volgens Jo Laminé in belangrijke 
mate bijgedragen tot het sukses van de 
show. Niet minder belangrijk was het 
aandeel van het duitse modehuis Fürs- 
tenberg dat zich presenteerde met o.a. 
een fraaie cashmere set, bestaande uit 
een loshangend manteltje over een funk- 
tioneel badpak (naar verkiezing af te 
wissefen met een bikini tot C-cup) en een bijpassende omslagdoek, een z.g. 
parero. Van hetzelfde modehuis zagen 
we een paar charmante nachtjapon met 
bijpassende duster terwijl ook Bleyle 
met iets heel bijzonders op de proppen 
kwam, namelijk een beeldig ivoorkleu- 
rig nachtgewaad met spaghetti-band- 
jes. Ook wat badkleding betreft laat 
Bleyle zich niet onbetuigd, gezien een 
wit gedessineerd badpak (f. 155,-) 
waarover een katoenen rokje in hetzelf- 
de dessin. Het Braziliaanse modehuis 
Giacomo presenteert dit seizoen uni- 
sex badkleding, terwijl Master uit 
Italië nog verder gaat en zich uitsluitend 
bezig houdt met slips en badslips voor 
heren. Van eerstgenoemde telden we 
dertien verschillende modellen en kleu- 
ren en ze zijn verkrijgbaar vanaf f. 16,75. 
Dertien is bij JM Body Dashion beslist 
geen ongeluksgetal want ook in de B.H. 's 
en bijpassende tanga-slips zijn er dertien 
verschillende merken, waaronder wer- 
kelijk een droom: 'Arpège' van Bolero, 
vervaardigd van wit satijn en Calais-kant. 
De komende week zal de op video op- 
genomen modeshow in de etalage van 
JM Body Fashion te zien zijn en daar- 
na haakt Jo Laminé definitief af met 
het geven van shows. Dat deze veel geld 
kosten is bekend maar m,omenteel is 
het financieel niet meer op te brengen. 
Het evenement in de stadsschouwburg 
in Haarlem mag dan een sukses zijn ge- 
worden, 't gedwongen in rijen zitten in 10 05.40 13.40 18.04 02.04 
Doodtij 2 mei Springtij 10 mei eanduQortee hoeranl» plaats van geanimeerd aan tafeltjes zo- 
als vroeger bij Bouwes werd als een na- 
deel gevoeld. Maar ook een show bij 
Bouwes is niet meer haalbaar nu daar 
slechts tweehonderd belangstellenden 
een plaatsje kunnen krijgen tegen drie 
honderddertig vroeger. Wanneer men 
bedenkt dat er na aftrek van de kon- 
sumpties slechts f 7,50 per toegangsbe- 
wijs overblijft en dat daarvan ook de 
mannequins betaald moeten worden zal 
iedereen kunnen begrijpen dat Jo en 
Monique modeshows niet meer zien 
zitten. Daarbij komt nog dat ook zij 
steeds te maken krijgen met de proble- 
men die zich voordoen wanneer men in 
Zandvoort iets probeert te organiseren. 
Desondanks geen kwaad woord over 
zijn huidige woonplaats uit de mond 
van de in Limburg geboren coiffeur. 
Zijn uitspraak 'Liever hier een kranten- 
wijk dan in Limburg een topzaak' laat 
aan duidelijkheid niets te wensen over. nieuws 

kort & kloifi • Op de dag 'van de arbeid' 1 mei a.s. 
start de partij van de arbeid zandvoort 
inaar verkiezingsal<tiviteiten. Van 's ocii- 
tends 10.00 uur tot 17.00 uur vindt er 
een manifestatie plaats op het Raad- 
iiuisplein. In de middag zullen daar een 
roek-groep en een reggae-groep optre- 
den. Om 10.30 uur wordt het verkie- 
zingsprogram van de socialisten gepre- 
senteerd en vanaf die tijd kan eenie- 
der kennismaken met de pvda-kandi- 
daatraadsleden. 

• De brand in een woonhuis aan de 
Van Ostadestraat vorige week donder- 
dag, waarbij twee woonkamers volledig 
in de as werden gelegd, is vermoede- 
lijk veroorzaakt door de hitte van een 
brandende gloeilamp tegen de houten 
betimmering van de slaapkamer. Bij de 
brand wist de 28-jarige bewoner van 
het perceel ternauwernood het vege 
lijf te radden door een sprong door 
een ruit. Daarbij liep hij een aantal 
snijwonden aan zijn rechterarm op 
waarvoor hij inmiddels in een zieken- 
huis in de omgeving is behandeld. 

• Op verzoek van het personeel van 
een in Zandvoort gevestigd bankfili- 
aal hield de politie eind vorige week 
een 23-jarige inwoner van de hoofd- 
stad aan, die trachtte door middel 
van een valse handtekening een aan- 
tal cheques te verzilveren. De man 
bleek deze in Amsterdam te hebben 
ontvreemd en werd aan de hoofdstede- 
lijke politie overgedragen. 

• Ook een poging van een plm. 30-ja- 
rige vrouw om een bankinstelling in de 
gemeente voor een bedrag van f 300.- 
op te lichten mislukte. Toen de vrouw 
ontdekte dat het personeel haar bij de 
aanbieding van een cheque niet ver- 
trouwde maakte zij zich uit de voeten 
vóór de inmiddels gewaarschuwde po- 
litie haar kon arresteren. 

• De direktie van het PTT-kantoor 
aan de Louis Davidsstraat deelt mee 
dat het kantoor op Koninginnedag, 
morgen 30 april, voor het publiek is 
gesloten. Op woensdag 5 mei, bevrij- 
dingsdag, zijn de loketten aan de Louis 
Davidsstraat wel geopend voor alle 
postverkeer. eanduoortee hoeran^ VERKEERSOMLEIDING- 
LV.M. WONINGBOUW In verband mét-de bouw van woningen 
op de hoek van Zeestraat- Burgemeester 
Engelbertstraat (oude standplaats auto- 
scooter) zijn met ingang van maan- 
dag 26 april j.l. de volgende ver- 
keersmaatregelen genomen. 

1. eenrichtingverkeer In westelijke rich- 
ting op het gedeelte van de Zeestraat 
gelegen tussen de Stationsstraat en de 
Burgemeester Engelbertstraat. 

2. stopverbod voor beide zijden van de 
Zeestraat, gelegen tussen de Stations 
straat en de burgemeester Engelbert- 
straat. 

3. voorrangskruising met verplichte 
stop (bord 101 voor het verkeer rij- 
dend over de Zeestraat; 

4. stopverbod voor beide zijden van de 
Stationsstraat, beginnend nabij perceel 
18. 

Het verkeer komende vanuit noorde- 
lijke richting over de burgemeester van 
Alphenstraat wordt voor de richting 
'centrum' omgeleid via de Hogeweg- 
Oranjestraat. 

Het verkeer komende vanuit zuidelijke 
richting over de burgemeester Engel- 
bertstraat wordt voor de richting 'cen- 
trum' omgeleid via de Prinsenhofstraat. hier 

staat 
uw 

brief 
Zandvoort, 26 april 1982. 

Geachte redaktie, 

De PSP in Zandvoort heeft nog maar 
een paar officiële leden. Bij verkiezingen 
blijken er toch altijd minimaal 100 
PSP-stemmers te zijn. Het partijbestuur 
stimuleert op dit moment zoveel mo- 
gelijk om met eigen lijsten uit te komen, 
maar daar dit in Zandvoort momenteel 
zinloos zou zijn, heb ik besloten om 
mezelf op de lijst van Progressief Zand- 
voort te plaatsen om hiermee deze rich- 
ting binnen de poltiek in Zandvoort 
vertegenv/oordigd te laten zijn. Ik hoop 
hiermee'verklaard te hebben waarom 
de PSP in Zandvoort niet mèt een eigen 
Hjst uitkomt en opgegaan is in de Pro- 
gressieve Partij Zandvoort. 

Met vriendelijke groeten, 
en met dank voor plaatsing 

Wim Kluijskens 

nr. 5 lijst 6 

(Progressieve Partij Zandvoort) gemeente 
zandvoort bekendmaking 

De Burgemeester van Zandvoort maakt 
ingevolge het bepaalde in artikel 3, lid 2, 
van de Wet agrarisch grondverkeer, het 
volgende bekend. 

Met ingang van 6 mei 1982 ligt gedurende 
30 dagen ter secretarie te Zandvoort op 
bureau volkshuisvestingen ruimtelijke 
ordening ter inzage: 

1. het ontwerp-raadsbesluit, dat gebieden 
vaststelt en omschrijft, waarin uitsluitend 
of nagenoeg uitsluitend onroerende 
goederen zijn gelegen die: 

a. duurzaam worden gebruikt voor 
andere dan landbouwkundige doel- 
einden, 

b. niet als natuurterrein moeten worden 
aangemerkt; 

2. de bij dit besluit behorende kadastrale 
kaart, waaropde gronden, als bedoeld in 
artikel 3 van de Wet agrarisch grond- 
verkeer zijn aangegeven. 

Eventuele bezwaren tegen dit ontwerp- 
besluit kunnen tijdens de periode van 6 mei 
1982 tot en met 25 juni 1982 worden 
ingediend bij de gemeenteraad. 

Zandvoort, 21 april 1982. 
H. Machielsen. V vlotte lichtgewicht 
kostuums in diverse 

kleuren 

f. 279-- 


uw kind is pas echt 

feestelijk met kleertjes 

van het 

kinderwinkeltje 

buureweg 

(zijstraat kerkstraat) 1 

^ J 
VERSTEE6E 

* tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 KRUISVERENIGING 
ZANDVOORT 

De Kruisvereniging Zandvoort nodigt de le- 
den uit tot het bijwonen van de Algemene 
Ledenvergadering vi^elke gehouden zal wor- 
den op dindag, 11 mei a.s. in het Gezondheids- 
centrum, Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort. Aan- 
vang 20.00 uur. 

Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergade- 
ring dd. 22/6/1981 

3. Jaarverslag 1981 - secretaris 

4. Jaarverslag 1981 - penningmeester 

5. Begroting] 983 

ü. Bestuursverkiezing: aftredend en herkies- 
baar is de heer F. Bakker, secretaris 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

Het staat de leden vrij, om andere personen 
als kandidaatbestuurslid voor te dragen en 
wel schriftelijk uiterlijk 5 dagen vóór de ver- 
gadering bij de secretaris de heer F. Bakker, 
Voltastraat 22 te Zandvoort, vergezeld van 
een door de betreffende kandidaat getekende 
verklaring -waarin vermeld- dat hij/zij een 
eventuele benoeming aanvaai-dt. 

lU'L bc'stuiu" Uw lïuid vraagfc aandaclit. 
De bij de ANBOS aangesloten 

schoonheidsspecialiste 

geeft die aandacht en adviseert 

u bij de verzorging van uw huid. 

Deze specialiste is herkenbaar aan het ANBOS-embleem. 
Ook in uw plaats kunt u terecht. 

Algemene Nederlandse 
Bond van 
Schoonhejdsinstiiuien Pien Bakker 

Fr. Zwaanstraat 68 
Ria Suiker 
Fahrenheitstraat 80 
Laviaa v. Tetterode 
Brederodestraat 77 
Cobi Verkade 
Sophiaweg 25 tBi. 13621 

tel. 12372 

tel. 14618 

tel. 13698 verzekeringskantoor 

A.M. FOLKERS 

Gasthuissstraat 4 
tel. 1 32 83 

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij 
meerdere maatschappijen. 

Diverse reisverzekeringen, eventueel met 
Internationale Automobilistenhulp van 
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U 
worden meegegeven, als ook Fiets- en 
Bromfietsverzekèring met bijbehorend- 
plaatje. Miele Wassalon 
WASUNIEK 

• wassen 

• takenpakketten 

• chem. reinigen 

Haltestraat 63B - 2042 LL Zandvoort 
tel. 14417 

Uoke en Heleen) 
Openingstijden: ma - di - do - vrij 08.30 - 17.30 uur 
woensdag 08.30 - 13.00 en zaterdag 09.00- 13.00 uur 
restaurants 
Duivonvoor^ri Httfédejaargiopmd 

TELEFOON 

02507- 12824 

Reserveer tijdig uw tafel 
HALTCSTKAAT 49 ZANDVOOftT HERMAN HARMS SCHOENEN 
Grote Krocht 20b - telefoon 1 72 06 V. i. Werft 

mijn bakker 
iind8 1746 
Gaathuispiein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 "N Handelsdrukwerk 

DRUKKER IJ 

Van Petegem bv 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort Bowling 

Centre 

ZUndVOOTt . . . . OPERT WEER ZIJN DEUREN Vanaf Zaterdag 1 Mei kunt U vieer in Zandvoort terecht 
voor Bowlen - Kegelen - een biljardje maken onder het 
genot van een drankje en een hapje. 

Onze geheel gerenoveerde Bar en Bowling is dagelijks 
geopend vanaf 14.00 uur. 

Kom spoedig kennismaken met Uw Zandvoortse Bowling. Bowling 

Centre 

Burg. van Fenemaplein 28-29, ZcindvOOrt 
telefoon 14369 
omroepers KUNSTSCHILDERES met 
akademiese opleiding geeft 
schilder en tekenles. Tel. 
13090- Zandvoort, Diemen - zuid — Zandvoort 
Aangeb.: hoekwoning, 3 si. 
kamers met cv, dubbele be- 
glazing, ligbad. Huur f 681,- 
p.mnd. exclu. stookkosten 
(overname n.o.t.k.) 
Gevr.: kleinere woning/flat 
m. 2 si. kam. (lagere huur) 
in Zandvoort of direkte 
omgeving. 
Tel. 020 -993773. 

Te huur aangeboden : ge- 
meubileerde KAMER met 
gebruik van keuken, douche 
en toilet, f. 600.- p.m. 
Tel. 15178. 

Klein schildersbedrijf 
vraagt schilder-, wit en be- 
hangwerk. Prijsopgave vrij- 
blijvend. Tel. 023-311588 
of brieven onder nr. 240 
buro van dit blad. 
Autobedri f 
Versteege B.V 

Pakveldstraat 21 Zandvoort. Autorijschool 
PHIL WAANING 
rijksgediplomeerd 

Aangesloten bij de V.Z.R. 

Brugstraat 20- tel. 12071 

1948 ~ 1978 

30 jaar tandtcchnicker 
kunstgebitreparatie, etc. 

Telefoon 14365 
I- 

q: 

o 

i 

z 
< 

N < 
< Vanaf heden verRopen wij ook broodjes 
tartaar en saté van echte varkenshaas 

broodje tartaar f. 2,50 
saté f. 5,75 

broodje tartaar speciaal 

(met ei en ravigotesaus) 

f. 3,50 LU 
O 

z 

§ CM 
(O 

I 

ë 

in 

CM 

o 

LU 

Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 1 2060 3a. £. *=BalUdux & 2^. 

WONINGINRICHTING tindi 1923 
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloazidön, 
HORREN on 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte. festival 
1982 30 APRIL 
koninginnedag-aktlvltelten in feesttent 
vanaf 10.00 t/m 17.00 uur 
kinderspelen - disco - rommelmarkt etc. - 20.00 uur dan- 
sen met de groep De Cylinders uit Amsterdam + disco 
entree f 2.50 

1 MEI 

grandioos kinderprogramma mmv 'Les Diabohques' 

aanvang 1 4 00 uur - entree f 2,50 

1 MEI 
avondprogramma mmv Egelander-Tirolerkopel De 'Jozef 

Maler Muzikanten' en Corry Konings - aanvang 2000 uur 
entree f 7,50 

2 MEI 

drumband- en majorettenfestival - aanvang 1 300 uur 
op de grote kroctit 

3 MEI 

grote westfriese bruiloft -I- dansen - aanvang 2000 uur 

entree f 1 7 50 incl maaltijden 

5 MEI 
kinderdisco - aanvang 1 4 00 uur - entree f 2,50 

5 MEI 

guys & dolls voorprogramma de groep yucka - 
aanvang 20 00 uur - entree f 1 00 

6 MEI 

Willem ruis show/ - met maar liefst f 15.000.- aan prijzen 

aanvang 20 00 uur - entree f12,50 

7 MEI 

jazzavond mmv ruud jansen duo + een bekende 
jazzformatie - aanvang 20.00 uur - entree f 7,50 

8 MEI 

country & westernavond mmv early bird, bekend van radio 
en tv - aanvang 20 00 uur - entree f 7,50 

9 MEI 

koffieconcert mmv trio tiellenique - aanvang 1 2 00 uur 
entree f 5,00 incl kopje koffie 

9 MEI 
beierse avond mmv edelweis kapel 

aanvang 20 00 uur - entree f 7,50 voorverkoop van kaarten: 

REISBURO KERKMAN 

grote krocht 20, telefoon 12560 - 13203 Installatf Ie bureau 

anaENEiiEiN b.y. KAMERLING Or4NESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 18484 * 82e jaargang no. 32 dinsdag 4 mei 1982 
eanduoorbe hoer 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemptaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 
abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

VIERING KONINGINNEDAG niet alle zegen komt van boven foto Jacob Koning Een gesmeerde organisatie, entoesiaste 
medewerkers en een oerdegelijk tradi- 
tioneel programma. Het Komité viering 
Nationale Feestdagen had weinig aan 
het toeval overgelaten op Koninginne- 
dag. Nationale rampen uitgezonderd 
kon er nauwelijks iets mis gaan. Behal- 
ve één ding: het weer! 

Het was alsof de elementen zich bele- 
cigd voelden dat uitgerekend zij, als 
het meest trouwe symbool van het ko- 
ninkrijk der nederlanden, niet in het 
programma waren opgenomen. Alleen 
daarom al verdient het misschien aan- 
beveling voor de komende jaren een 
wind-, water- en ijsshow te organiseren. 
De smeekbeden van de organisatoren 
voor een, desnoods waterig, oranjezon- 
netje mochten niet baten. Alleen het 
oranjebitter deed als feestelijk element 
zijn naam echt eer aan. 

De kleuters van de zandvoortse scholen 
moesten het van andere versnaperingen 
hebben. Onze kleinste medeburgers 
zaten in de ochtenduren van de 30e 
april in ieder geval hoog en droog in 
het Huis in de Duinen waar de Jolly 
Jokers, de klowns Bertie en Fransie, 
hen een plezierig uurtje bezorgden. De 
sneltekenkunstjes en goochelwonde- 
ren die zij over de kinderen uitstrooi- 
den, oogsten luide bijval. 

De officiële opening door burgervader 
Machieisen en het hijsen van de drie- 
kleur en het lokale geel-blauw vond 
ook nog plaats zonder noemenswaar- 
dig hemelnat. De gelijktijdig optreden- 
de showband AIcmaria Victrix leek niet 
erg onder de indruk van de plechtige 
bezweringsformules die deze dag, pre- 
cies als in alle andere gemeentes in den 
lande, door 'de burgemeester over de 
schaarse aanwezige bevolking werd uit- 
gesproken. 'De verbondenheid van ons 
volk met elkaar en het vorstenhuis' kon 
tenslotte de klamme kou en het kippe- 
vel niet weren van de blote armen, 
schouders en benen van de jeugdige 
majorettes. 

Toen kort daarop de regen als grijze 
vitrage uit de lucht kwam vallen, zag 
het er somber uit voor de geplande festi- 
viteiten. In de feesttent op de hoek van 
de Brederodestraat en de Hogeweg was 
het droog en warm. Menigeen was op 
dezelfde gedachte gekomen en het was 
dan ook een drukte van belang op deze 
overdekte rommelmarkt. 45 bezette 
kramen en in alle hoeken en gaten nog 
kinderen met koopwaar op kleedjes op 
de grond. Voetje voor voetje schuifel- 
de de menigte, als op een drukke zater- 
dagmiddag in de Kalverstraat, door de 
ruimte, speurend naar een koopje. 

De niet-overdekte festiviteiten konden 
natuurlijk niet op een dergelijke belang- 
stelling rekenen. Gezien de omstandighe- 
den mocht het ringsteken op de Grote 
Krocht met paard en wagen (het ring- 
steken per fiets ging bij gebrek aan deel- 
nemers niet door) nog een sukses heten. 
Schuilend onder luifels beleefde toch 
nog een behoorlijk aantal mensen veel 
plezier aan de twaalf prachtige aange- 
spannen koetsjes en rijtuigen en de in 
originele klederdracht gestoken ring- 
stekers. Maar koud en nat bleef het. 
Ook de Zandvoort-Estafette (waarvan 
u de uitslag nog te goed houdt) had te 
lijoen onder de barre weersomstandig- 
heden. In de avonduren zochten drie a 
vierhonderd merendeels zandvoortse 
jongeren beschutting en vermaak in de 
voor dat doel tot disco^aal omgetover- 
de feesttent. Het heffen van een entree- 
prijs van f. 2,50 lijkt dus geen al te gro- 
te problemen op te leveren. 

Koninginnedag 1982. Letterlijk in het 
water gevallen, maar toch zo goed en 
zo kwaad als het ging overeind gehou- 
den door de organisatoren, die al im- 
proviserend te werk gingen. 

De eerste dag van de meimaand bood 
dezelfde waterige aanblik. De tradi- 
tionele 1 -meiviering van de plaatselijke 
socialisten vond om 2 uur 's middags 
ai een droevig einde in de koude regen 
en stormachtige wind. De muziekgroe- pen keerden onverrichterzake huis- 
waarts. Als opening van de verkiezings- 
manifestaties een slecht voorteken. 

De groots opgezette braderie in nieuw- 
noord verging het niet veel beter. Nog 
niet de helft van de kramen werd bezet. 
De organisatoren bleken overigens niet 
zo vriendelijk de kinderen met hun rom- 
melwaar, die druipend in de regen zaten, 
op de overgeschoten kramen toe te laten. 
Boze ouders waren het gevolg. De onder- 
nemingslust van de jeugd bleek het na 
korte tijd te begeven onder zoveel ramp- 
spoed. Publiek was er nauwelijks. Het was een klein pleistertje op de 
weekeindwonde dat op 2 mei het drum- 
band- en majorettefestival beter weer 
trof. Zonder de natte zegen van boven 
viel de lage temperatuur nog wel te ver- 
dragen. De muzikanten en majorettes 
konden zich bovendien warm lopen in 
de ter beschikking gestelde feesttent, 
alvorens hun klank- en bewegingsspel 
aan jury en toeschouwers te vertonen. 
De uitslag van het konkoers treft u aan 
in de vrijdageditie. zondag kan beslissing vallen 

over kampioenschap in duel zvm - zfc Door het 0-0 gelijke spel van het eerste 
elftal van Zandvoortmeeuwen tegen 
VIOS en de eveneens dubbel-blanke 
stand waarmee voornaamste rivaal 
ZFC eergisteren zijn wedstrijd beëin- 
digde is de spanning tot het kookpunt 
gestegen. 

Komende zondag ontmoeten beide kam- 
pioenskandidaten elkaar op het terrein 
aan de Vondellaan. Zandvoortmeeuwen, 
met tot nog toe de beste papieren voor de 
titel in de tweede klasse en promotie naar 
de eerste, heeft nog maar een punt nodig 
om het kampioenschap in de wacht te 
slepen. Maar het sterke ZFC kan de ti- 
tel nog altijd onder de neus van de kust- 
bewoners weghalen. A.s. zondag kan in 
Zandvoort de beslissing vallen wie het 
ere-podium mag betreden. Indien dit 
Zandvoortmeeuwen ten deel valt staat 
de spelers van het eerste elftal een rij- 
toer door het dorp, een officiële ont- 
vangst door het gemeentebestuur op het 
raadhuis, en een diner in het kluphuis 
aan de Vondellaan te wachten. 
In de wedstrijd tegen VIOS, welke eer- 
gisteren in de lokatie van laatstgenoemd 
elftal Warmerhuizen werd gespeeld, had de beslissing al kunnen vallen indien de 
voetballers uit de badplaats het duel in 
hun voordeel hadden afgesloten en 
ZFC zo vriendelijk was geweest in zijn 
wedstrijd de vlag te strijken. 
Dat is niet gebeurd. 

De aanvalslinie van Zandvoortmeeuwen 
zag afgelopen zondag geen kans de 
defensie van de thuisklup te breken. De 
klup had zich zowel in de aanval als de 
verdediging uitstekend op de ontmoe- 
ting met de kampioenskandidaat voor- 
bereid en beschikte over voldoende uit- 
houdingsvermogen om Duncan Pratt, 
Steef Water, Rob Buchel en Robert 
Koning, die in de tweede helft John van 
der Zeijs verving, van het lijf te houden. 
Zij werden in hun pogingen het doel 
van VIOS te bereiken niet alleen ge- 
dwarsboomd door de defensie, ook het 
lot was hen eergisteren niet gunstig ge- 
zind. De schoten van deze geduchte 
aanvallers gingen rakelings over de 
doellat of centimeters naast de palen. 
Zoals gezegd gaf VIOS goed partij, 
maar was toch niet in staat het de 
achterhoede en de goaly van Zand- 
voortmeeuwen erg lastig te maken . 
In de eerste helft van de ontmoeting had de thuisklup de krachtige wind, 
afkomstig van een Noordzeedepres- 
sie, vrijwel pal in de rug. De ploeg 
van Warmerhuizen wist dit voordeel 
echter niet uit te buiten. Na rust zag 
Zandvoortmeeuwen evenmin kans van 
de wind te profiteren. Het elftal kreeg 
soms wel vleugels maar een geslaagde 
landing in het doel van VIOS bleef uit. 
Meer dan een 0-0 gelijk spel zat er dan 
ook niet in. i 


waterstanden 


mei 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


10.31 


18.31 


23.18 


07.18 


2 


11.54 


19.54 


— . — 


08.39 


3 


00.39 


08.39 


13.05 


21.05 


4 


01.43 


09.43 


14.10 


22.10 


5 


02.36 


10.33 


15.03 


23.03 


6 


03.20 


11.20 


15.47 


23.47 


7 


04.02 


12.02 


16.26 


00 26 


8 


D4.40 


12.40 


17.00 


01.00 


9 


D5.13 


13.13 


17.32 


01.32 


10 


05.40 


13.40 


18.04 


02.04 


D.oodl 


ij 2 meiSpringtij 10 mei k'©r:tÉiitiiiïB • Op dinsdag 1 1 mei a.s. belegt de 
Vereniging Federatieve Vrouwenraad 
Zandvoort de algemene ledenvergade- 
ring 1982 in gebouw Tolweg 10. Voor 
de pauze vindt de behandeling van de 
huishoudelijke agenda plaats, na de 
pauze zal de amerkaanse dokumentaire 
"Wanneer elke sekonde telt', worden 
vertoond. Deze film werd nog niet eer- 
der in ons land gedraaid en beleeft in 
gebouw Tolweg zijn premiere. De jaar- 
vergadering van de vereniging begint 
om 14.00 uur en leden en belangstel- 
lenden worden verozcht tijdig aanwe- 
zig te zijn. 

• Nadat het gemeentebestuur had vast- 
gesteld dat veel ingezetenen het als een 
gemis beschouwen dat zij buiten kan- 
toortijden geen klachten konden indie- 
nen over aantasting van het miljeu in 
Zandvoort door racelawaai, vervuiling 
e.d. heeft het in augustus 1981 een te- 
lefoonlijn voor het indienen van miljeu- 
klachten gereserveerd. 

Deze klachtenlijn is dag en nacht bereik- 
baar onder het telefoonnummer 18544 
en is gestationeerd op het buro miljeu-, 
parkeer- en belastingkontrole, Hogeweg 
78. 

Indien niemand op het buro aanwezig 
is, kunnen eventuele klachten worden 
ingesproken op een band van een aange- 
sloten telefoonbeantwoorder. ONDERSCHEIDING VOOR 
REDDER AB BOS 

De jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid 
van de verjaardag van het staatshoofd 
leverde in Zandvoort een koninklijke 
onderscheiding op voor motordrijver 
Ab Bos van de in de gemeente gestatio- 
neerde reddingboot van de KNZHRM. 
Donderdagavond, daags voor de officiële 
viering van koninginnedag, ontving Bos 
in het botenhuis van de organisatie aan 
de Thorbeckestraat de ere-medalje in 
zilver, verbonden aan de orde van Oran- 
je Nassau uit handen van burgemeester 
Machieisen. De eerste burger van de ge- 
meente, die de talrijke verdiensten van 
Ab Bos als lid van de bemanning van de 
reddingsboot memoreerde, noemde hem 
Qe 'Dorus Rijkers' van Zandvoort, Bos, 
die 30 onafgebroken jaren in dienst 
is van het reddingsstation Zandvoort 
en deelnam aan negen reddingsakties 
en tal van oefentochten, kreeg de on- 
derscheiding in aanwezigheid van zijn 
kollega-redders, de plaatselijke KNZH- 
RM-kommissie en oud-burgemeester en 
tevens ere-opstapper A. Nawijn..De echt- 
genote van Ab Bos mocht bloemen in 
ontvangst nemen. Na afloop van het 
officiële gedeelte bleef het gezelschap 
nog geruime tijd in ongedwongen sfeer 
bijeen. giro 
454000 

voor plaatselijke 
financiële steun: 

Werkgroep Zandvoort 
giro 420225 
voor informatie: 
14056- 16457-17234 
ATIS soft ijs ETEN bij bakkerij R. v.d. Werff 
Tolweg 6 - woensdagmiddag van 2 tot 5 uur volksvermaak botst met belangen 

en omwonenden 
foto Jacob Koning Op de hoorzitting van 29 april j.l.'over 
de ingediende bezwaren tegen de ver- 
plaatsing van de autoscooterbaan van 
hoek Zeestraat/Stationsstraat naar het 
burg. van l^enemaplein, kwamen de pro- 
testen van omwonenden en middenstan- 
ders nog eens nadrukkelijk naar voren. 

Wat de bewoners van de flats in de om- 
geving betreft, de standing van hun wo- 
ningen ging door de aanwezigheid van 
het volksvermaak aanmerkelijk achter- 
uit, zo betoogden zij, en dat beteken- 
de een forse waardedaling. Bovendien 
waren zij niet bestand tegen het lawaai 
dat door de attraktie en de jeugdige 
botsautokoereurs veroorzaakt werd. 
De flatbewoners waren allesbehalve te 
spreken over het overhaaste besluit van 
b en w om, zonder overleg, de scooter- 
baan over te brengen naar het parkeer- 
terrein aan de noordzijde van de Passa- 
ge. Ook de middenstanders uit de di- 
rekte omgeving gaven acte de présence 
op de hoorzitting. Zij wezen behalve op 
de geluidsoverlast nog eens op het na- 
deel dat hen berokkend werd door het 
wegvallen van parkeergelegenheid. Hun 
broodwinning leed schade door de nieu- 
we standplaats van de scooterbaan. 
Burgemeester Machielsen kon de pro- 
testerende ingezetenen niet tegemoet 
komen. Het kollege van b en w gaat 
zich, zoals dat heet, beraden over deze 
zaak. Wel maakte hij duidelijk dat de 
kermiswagentjes het na tien uur 's a- 
vonds zonder muzikale omlijsting 
moesten doen. Hoe de beslissing van het 
gemeentebestuur ook uitvalt, zo zei hij, 
bij een belangenafweging kan niet al- 
tijd iedereen tevreden worden gesteld. 
Voor vasthoudende klagers staat echter 
beroep bij de Raad van State open. Te- 
gen de tijd dat daar een besluit valt, is 
het zomerseizoen wel woorbij. Isplllll^péj,- De jaarlijkse door de sportvereniging 
OSS georganiseerde athletiektraining 
gedurende de seizoenmaanden in de 
open lucht start maandagavond 10 mei 
op het binnen het circuit gelegen sport- 
kompleks 'Duintjesveld'. De junioren 
beginnen om half zeven en de ouderen 
om kwart voor acht met het athletiek- 
programma dat bestaat uit loop-, werp- 
en springnummers. Aanmelden voor de 
training onder deskundige leiding kan 
nog geschieden bij de adressen B rede- 
rodestraat 122 of Tolweg 4. 

;A 'j.-: /■ omroepers TE KOOP Schelpflat (hoek- 
flat) met gr. tuin op het 
zuid-w., voll. gerenoveerd 
nieuwe keuken, nieuwe bad- 
kamer). Kompleet 'grenen' 
inrichting. Alleen voor re- 
kreatiebewoning. Inl. 020- 
454142. 

STEM LIIMKS 

stem Progressieve Partij 

Zandvoort 

Lijst 6 

Frank Schiltmeijer - Jo Dal- 
man - Dick Gerritse - Jaap 
Mol - Wim Kluijskens. 

Klein schildersbedrijf 
vraagt schilder-, wit en be- 
hangwerk. Prijsopgave vrij- 
blijvend. Tel. 023-311588 
of brieven onder nr. 240 
buro van dit blad. 

Advies voor Hordo. 
De Progressieve Partij Zand- 
voort adviseert U een grote 
windmolen op Uw dak te 
plaatsen. 
Inlichtingen : Lijst 6. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebiueparatie, etc. 
A.RnMAN 
Telefoon 14365 programma 
feestweek De op vrijdag 30 april j.l. door het ko- 
mité Viering Nationale Feestdagen ge- 
organiseerde festiviteiten ter gelegen- 
heid van koninginnedag vallen samen 
met de start van de feestweek van de 
stichting Zandvoort Festival, welke 
zich in hoofdzaak zal afspelen in een 
grote feesttent op het braakliggende 
terrein op de hoek Brederodestraat / 
Hoge weg. Woensdag 5 mei is er in de middag- 
uren een kinderdisko en voor de oude- 
re jeugd treden 's avonds de Guys & 
Dolls op, met de groep Yucka in het 
voorprogramma. Donderdag 6 mei 
komt de entertainer Willem Ruis naar 
Zandvoort voor een optreden, waarbij 
prijzen met totaalwaarde van f. 15.000,- 
te winnen zijn. Vrijdag 7 mei is er een 
jazzavond met de orkestformatie van 
Ruud Jansen. Zaterdag 8 mei treedt 
in de tent Early B'rd op in een country 
& Western programma. Op zondag 9 
mei wordt de feestweek besloten met 
een koffiekonsert aan het eind van de 
morgenuren en een Beierse avond 
waar de Edelweis kapel zal spelen. 
De voorverkoop van kaarten voor de 
diverse evenementen vindt vanaf heden 
plaats bij reisburo Kerkman, Grote 
Krocht 20 en tel. 12560 of 13203. De 
matinee's beginnen om 14.00 uur, de 
avondprogramma's om 20.00 uur en 
het koffiekonsert om 12.00 uur. eanduoortee hocranh Uw lïuid vraagt aandaclit. 
De bij de ANBOS aangesloten 
schoonheidsspecialiste 
geeft die aandacht en adviseert 
u bij de verzorging van uw huid. 
Deze specialiste is herkenbaar aan het ANBOS-embleem. 
Ook in uw plaats kunt u terecht 

Algemene Nederlandse 
Bond van 
Schoonheidstnstitulen Pien Bakker 

Fr. Zwaanstraat 68 
Ria Suiker 
Fahrenheitstraat 80 
Lavina v. Tetterode 
Brederodestraat 77 
Cobi Verkade 
Sophiaweg 25 tel. 13621 

tel. 12372 

te». 14618 

tel. 13698 

Tuincentrum "HET SPAAR NE" 

heeft nog tijd voor uw tuin 

f 10.- per uur 

verder alles leverbaar. 

Tevens ook hek- + straatwerk. 

Donkere Spaarne 32- Haarlem 

Telefoon 023 -32 54 64 
Geef lucht Steun het Astma Fbnds. 
Postgiro 55055. .... 82e jaargang no. 33 vrijdag 7 mei 1982 
eanduüürrse hoer 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie; postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achtenweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 

abonnementen f 25.- per jaar, 1 1 4.50 per tiaif jaar, f 37.50 per post 
"mensen moeten weten dat 
op je terug kunnen vallen" foto Jacob Koning Geboren en getogen zandvoortse is ze. 
Veertig jaar en moeder van twee kinde- 
ren. We praten met Anl<ie Joustra-Brok- 
meier, vierde op de raadskandidatenlijst 
van de zandvoortse vvd. Een plaats die 
zonder enige twijfel een raadslidmaat- 
schap betekent voor de komende vier 
jaar. Geen onbekende in Zandvoort en alles- 
behalve groen in de kleinschalige poli- 
tiek. 17 jaar lang al is ze aktief als libe- 
rale, o.a. als sekretaris en voorzitter 
van de wd-afoeling en tot voor kort 
als sekretaris van de statencentrale, de 
provinciale kieskring Haarlem-Velsen. 
Haar inzicht in het reilen en zeilen van 
het politieke bedrijf blijft dus niet be- 
perkt tot de dorpsgrenzen. Ankie Jou- 
stra, echtgenote van de voormalige 
wd-fraktievoorzitter Pieter Joustra, is 
part-time werkzaam als remedial tea- 
cher, zij biedt ekstra hulp aan kinde- 
ren die daarzonder het lager onderwijs 
niet zouden kunnen volgen. Het be- 
treft onder meer kinderen van het 
woonwagencentrum en van het Planting- 
huis. 

INFORMATIE DOORSPELEN 

Het ligt dan ook voor de hand dat haar • 
betrokkenheid bij het onderwijs een 
verlengstuk krijgt in haar aktiviteiten 
als raadslid. Maat wat ze met name uit 
haar werkterrein heeft opgepikt, is de 
ervaring dat het van groot belang is 
het vertrouwen van mensen te winnen. 
'Je mag het niet af laten weten, zo zegt 
ze, als mensen een beroep op je doen. 
Wie goede informatie heeft, kan meer 
voor elkaar krijgen. Die kennis mag je _. 
niet voor jezelf houden. Of je nu socia- 
list, christendemokraat of liberaal bent, 

doet er niet toe. Als er iets aan de hand 
is, moet je er naar toe, je gezicht laten 
zien. Niet om in de krant te komen, maar 
omdat mensen moeten weten dat ze op 
je terug kunnen vallen. Want de zand- 
voortse burgers weten vaak niet waar ze 
naar toe moeten met hun problemen 
en waar ze de nodige informatie kun- 
nen krijgen. Het is een groot gebrek 
in deze gemeente dat er geen adres, 
geen centraal punt is voor die infor- 
matie'. 

LAAT JE NIET IN EEN KOKJE 
ZETTEN. 

Nadenkend over haar taken in de ge- 
meenteraad, zegt ze niet zoveel te voe- 
len voor de 'zachte' sektor. Een uitzon- 
dering maakt ze voor emancipatieza- 
ken. Ze is dan ook lid van de werk- 
groep aktivering emancipatiebeleid, 
een groep van politiek verschillend ge- 
oriënteerde vrouwen, die de basis heeft 
gelegd voor de gemeentelijke emancipa- 
tie nota. 'Uit het overleg is een aan- 
vaardbaar stuk opgenomen. Wat er in 
staat is ook uitvoerbaar. Utopieën heb- 
ben geen zin. 'Ze heeft bewust gekozen 
voor de werkgroep. De aandacht die in 
de vvd aan dit thema wordt geschon- 
ken is vaak toegespitst op de groepering 
'vrouwen in de vvd'. 'Ik ben nu een- 
maal een eigenwijs mens, zegt ze, ik 
ben een tegenstandster van zo'n aparte 
groep in een politieke partij. Alle goede 
bedoelingen ten spijt, is het een vorm 
van zelfdiskriminatie. Emancipatie be- 
tekent dat je je niet in een bepaald hok- 
je laat stoppen.' 
Ankie Joustra - Brokmeier: 'Kennis mag je niet voor jezelf houden' MINDER NOTA'S, MINDER GEPRAAT 

Een onderwerp waar je in deze tijd nau- 
welijks onderuit kunt, zijn de bezuini- 
gingen. In welke richting denkt ze die 
te zoeken? Eén ding moet haar van het 
hart: de enorme papierwinkel die door 
het gemeentelijk apparaat over je uitge- 
stort wordt is tot haar grote ergenis een 
onnodige verspilling van tijd, geld en man- 
kracht. 'De gemeente moet slagvaardig 
optreden, minder nota's, minder ge- 
praat'. Een doelmatiger organisatie, zelfs 
als daar een reorganisatie van het ambte- 
lijk apparaat voor nodig is. 'Dat is natuur- 
lijk een boude uitspraak, zegt het toe- 
komstige raadslid, want dat zou een aan- 
tasting van de werkgelegenheid kunnen 
betekenen en eigenlijk willen we daar 
niet aankomen'. In vvd kringen wordt 
ook gesproken over bezuinigingen op de ■ 
Dienst Publieke Werken. Er zou, zo 
denkt men, een hoop werk door het 
partikuliere bedrijfsleven gedaan kun- 
nen worden, goed voor de bedrijven en 
de werkgelegenheid en veel efficiënter. 

IN DEN HAAG AAN DE BEL 
TREKKEN: 

Wat de financiële perikelen van de bad- 
plaats betreft, heeft Ankie Joustra nog 
wel iets op haar lever. De sinds jaar en 
dag negatieve rekreatiebegroting is haar 
een doorn in het oog. 'Toeristen bren- _ 
gen ook ekstra deviezen binnen. Als er 
in Scheveningen geld gepompt kan wor- 
den, kan dat ook in Zandvoort. In de 
zomer draaien nu 16.000 inwoners op 
voor 100.000 mensen. Dat klopt niet. 
Daar moeten we iets aan doen. Tot ver- 
velens toe in Den Haag aan de bel trek- 
ken voor meer subsidies. De werkgele- 
genheid die het toerisme geeft is een 
ekstra argument.' 

HET KENMERK VAN DE VVD 

Het verzoek van de Koerant eens aan 
te geven wat nu de vvd in algemene zin 
onderscheidt van de andere politieke groeperingen, wordt door de liberale 
kandidate zonder veel ophef beant- 
woord. 'Plaatselijk zijn de verschillen 
zoveel kleiner dan landelijk. Het gaat 
bovendien om kleinschalige onderwer- 
pen. Minder betutteling, minder vast- 
leggen, meer aandacht voor het parti- 
kulier initiatief, kenmerkt de vvd. De 
burokratie moet teruggedrongen wor- den'. En terugkomend op haar start- 
punt: 'de vrijheid van onderwijs is een 
groot goed in het liberale denken. Ou- 
ders moeten de mogelijkheid hebben 
een school te kiezen die past bij hun 
denkpatroon. Naast het openbaar on- 
derwijs, zijn daarom andere vormen 
noodzakelijk.' 

lees verder op pag. 2 wijkgebouw in nieuw noord 
nog steeds onzelcer Vrijwel zeker zal de nieuwbouw van 
wijkcentrum 't Stekkie in de raadsver- 
gadering van 25 mei aan de orde ko- 
men. Maar gezien de diskussie in de 
kommissie financiën afgelopen maan- 
dag is het nog lang niet zeker dat het 
voorstel er heelhuids doorheen komt. 

De politieke bewakers van de plaatse- 
lijke schatkist hadden weinig moeite 
met de bouw zelf, maar des te meer 
met de hoge elk jaar terugkerende eks- 
ploitatielasten.f 160.000.- is ook niet 
niets. De totale bouwkosten van 
' f 857.000.- vinden dekking in het 
fonds reserve stadsuitleg. Voor de 
overige lasten moet ruimte in de be- 
groting gevonden worden. 

Voorzitter Aukema benadrukte nog 
eens dat het af zal hangen van de po-' 
litieke wil of men bereid is oplossin- 
gen te bedenken. 

Mevrouw Hugenholtz (vvd) wilde zich 
er nog niet op vastleggen, zij wacht 
nader beraad met haar fraktie af. De 
socialist van der Moolen sloot zich van 
harte aan bij het voorstel. Deze wijk 
heeft er recht op, meende hij. Het geld 
moet toch te vinden zijn in een begro- ting van ruim 25 miljoen. En ook Nel 
Vreugdenhil (d'66), die zoals alle an- 
deren aanhikte tegen de hoge lasten, 
ging akkoord. Het cda, bij monde van 
Peter Ingwersen, wenste echter uitstel 
van de beslissing. Op 1 juni is er weer 
overleg met CRM over een eventuele 
geïntegreerde bouw. Het toevoegen 
van een aktiviteitencentrum voor li- 
chamelijk gehandikapten zou aanzien- 
lijke subsidies opleveren. Ingwersen 
vreesde dat als de raad een negatieve 
beslissing nam het CRM-overleg geen 
uitkomst meer kon bieden. Zo'n nega- 
tieve beslissing hoorde tot de mogelijk- 
heden, zo meldde hij, want naast de 
onduidelijkheid van het vvd-standpunt 
was ook zijn eigen fraktie verdeeld. 
Aukema wilde van uitstel niets weten. 
Histories gezien, zo hield hij de aanwe- 
zigen voor, moet deze raad de beslissing 
nemen. Hij voelde er niets voor 't Stek- 
kie tot onderwerp bij de verkiezingen 
te maken. Planologies beschouwd, ging 
hij verder, hoort een dergelijk centrum 
in die wijk thuis. En wat de eksploitatie 
betreft: geïntegreerde bouw drukt wel 
de bouwkosten maar niet de eksploita- 
tiekosten. Die blijven hetzelfde, ledere de koerant 
en de raads- 
verkiezingen 

De verkiezingen naderen met rasse schre- 
den. Op 2 juni treden 8 politieke groepe- 
ringen in het krijtperk. Hoe de kiezers- 
gunst zal uitvallen in Zandvoort, nie- 
mand weet het. Er zijn trends aanwe- 
zig, maar ook verschuivingen mogelijk. 
En verrassingen zijn nooit uitgesloten. 
De Zandvoortse Koerant houdt U op 
de hoogte. In een serie portretten van 
gemeenteraadskandidaten, waarvan u 
vandaag het eerste aantreft, willen we 
u een indruk geven van het politiek den- 
ken en leven in ons dorp. 
Niet de lijsttrekkers hebben we daar 
voor uitgekozen. Die komen g.snoeg 
aan bod. Nieuwsgierig zijn we juist 
naar de (mogelijke) nieuwkomers in de 
raad. Wethouders en f raktievoorzitters 
voeren vaak het hoogste woord. Maar 
in elke fraktie zitten ook andere men- 
sen, met eigen ideeën, eigen invalshoe- 
ken, met speciale interesses. Nieuwe 
gezichten, een nieuw geluid ? Of blijft 
toch alles weer bij het oude? De Koe- 
rant op zoek, niet naar partijprogram- 
ma's (al komen die ter sprake) maar 
naar persoonlijke opvattingen. waterstanden 


mei 
H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


7 


04.02 


12.02 


16.26 


00.26 


8 


04.40 


12.40 


17.00 


01.00 


9 


05.13 


13.13 


17.32 


01.32 


10 


05.40 


13.40 


18.04 


02.04 


11 


06.08 


14.08 


18.32 


02.32 


12 


06.42 


14.42 


19.04 


03.04 


13 


07.12 


15.12 


19.39 


03.39 


14 


07.47 


15.47 


20.22 


04.22 


15 


08.38 


16.38 


21.17 


05.17 


16 


09.49 


17.49 


22.29 


06.29 Springtij 10 mei Doodtij 18 mei De nieuwe Sony-collectie is uit. 
De nieuwe SLC 6 Betamax video 

f 1998.- 

Nieuwe wereldontvanger reeds 

van f 239.- 

vijf kortegolfbanden 

Scharp Video meeneemprijs 

f 1998.- 

U ziet we hebben u wat te 

bieden. 

Speciaal voor moederdag: 

LP Timi Yuro f 9,95 

LP Andrew Sisters f 9,95 

LPVickyCarr f 5,90 

LP Peter Kreuder f 9,95 

LP Dubliners f 9,95 

LP Willy Alberti f 9,95 

LP Ben Cramer f 9.95 

LP Richard Clayderman f 10,95 

LP Ray Charles f 8,90 

LP Rein van den Broek f 2,95 

zolang de voorraad strekt. 

Alleen nog t/m a.s. zaterdag 

3 verzamelplaten van f 24,90 

voor f 6,- per stuk 

(Nederlands, Internationaal en 

Klassiek) 

Dus u kunt ons niet overslaan 
met uw winkelen 

PEETERS 
Haltestraat 56 politieke partij zal voor zichzelf moe- 
ten uitmaken, wat het haar waard is. 
Het vinden van een oplossing binnen de 
begroting betekent dat er harde keuzes 
gemaakt dienen te worden. bowling centre maakt plannen 
voor denksport-ruimte Met alle mogelijke middelen hebben de 
heren H. Schuitenmaker en L. Zijdemans 
geprobeerd het bowlingcentrum aan het 
Burg. van Fenemaplein de juiste sfeer 
mee te geven. Zij zijn de nieuwe eks- 
ploitanten van het centrum, dat lange 
tijd gesloten is geweest. De banen zelf 
zijn zo grondig opgekiwpt dat ze zo 
goed als nieuw lijken. Het vernieuwde 
interieur, de bar en de groenstoffering 
(van Renée Giele) geven de rust die naast het drukke sportieve gebeuren 

noodzakelijk is. Voor de zandvoortse 
gemeenschap is het van belang dat de 
ruimte naast de bowling^die in het 
seizoen speelautomaten zal herbergen, 
begin oktober volgens de plannen van 
de direktie ter beschikking zal staan 
voor denksporters. Dammen, schaken, 
bridgen, backgammon, go, enzovoort 
kan dan in een uiterst aangename am- 
biance plaatsvinden. Het is absoluut niet nodig vindende nieuwe pachters, 
dat Zandvoort in de winter zo 'n uitge- 
storven indruk maakt. Het openhou- 
den van de deuren tijdens de winter- 
maanden is een goed initiatief dat na- 
volging verdient. In het seizoen is de 
bowling geopend van 14.00 uur tot 
01.00 uur 's nachts. vervolg pagina 1 "mensen moeten weten dat 
op je terug kunnen vallen" AFSPIEGELINGSKOLLEGE 

Wat voor voorkeur heeft de lokale vvd 
als het om een toekomstige kollegesa- 
menstelling gaat? De provinciale trend 
volgend ziet de vvd het meeste heil in 
een afspiegelingskollege. Afhankelijk 
van de verkiezingsuitslag, ligt samen- 
werking van de grote partijen voor de 
hand. Een programma zou beknopt 
dienen te zijn. Het moet mogelijk zijn 
in grote lijnen plannen voor vier jaar 
te maken, zonder, zoals nu het geval 
is, alles tot in details te regelen. 'De 
plaatselijke verschillen tussen bijvoor- 
beeld vvd en pvda zijn niet zo groot 
dat dat niet kan. Natuurlijk, over za- 
ken als het circuit en de toeristenbelas- 
ting kun je genuanceerd denken maar 
voor het overgrote deel bestaat er een- 
zelfde denken^als het om het gemeente- 
lijk belang gaat.' Over de invulling van 
de wethouders zetels wenst ze zich 
niet uit te laten. 'De lijstaanvoerder is 
wethouderskandidaat. Op welke plek 
zal in de onderhandelingen wel blijken'. 

PROGNOSE 

Omdat het koffiedik kijken binnenkort 
toch wel tot nationale sport verheven 
zal worden, vragen we haar om een 
voorspelling van de verkiezingsuitslag. 
De vvd heeft 7 zetels als doel gesteld, 
al blijft de hoop op 8 bestaan. Cda: 2 a iieri^yirhaaï 
I apart yöor 
lönieri982i. 

; mén'sfa^^ 
grbte,hoütstraat"l 24 / Haarlem 
ook koopavonden geopend- 3 zetels, pvda 3, d'66 1, de progressie- 
ven na hun bundeling: 1 met een vraag- 
teken. Inspraak Nu is onzeker, maar 
een rekensom doet ons op 1 a 2 uitko- 
men. 'De plaatselijke groeperingen 
trekken bij alle partijen stemmen weg, 
zo zegt Ankie Joustra-Brokmeier, de 
pvda en de vvd leveren een gelijk aan- 
tal in, het cda wat minder.' 
Over de opname van voormalige vvd- sport — spel Zoals in het dinsdag gepubliceerde over- 
zicht van de gebeurtenissen op Konin- 
ginnedag werd meegedeeld volgen in 
deze (aditie de uitslagen van de Zand- 
voort estafette 82 en van enkele an- 
dere evenementen. 
Winnaar van dit jaarlijks op 30 april 
georganiseerde evenement werd het 
team van Tegengif. De ploeg liep de 
afstand van 4 x 1600 mtr. in 18 min. 
31.81 sek. Tweede werd Medina Carpers 
(19 min. 48.75 sek.) en derde de Aca- 
demyforAsian Fighting Arts (19 min. 
53.02 sek.). Bij de heren junioren in 
de leeftijd van 14 - 17 jaar, afstand 4 
X 800 mtr., ging het team van de Zee- 
schuimers als eerste over de eindstreep 
in de tijd van 8 min. 47 sek. Tweede 
werd hier Medina Carpets II (8 min. 49 
sek.) en derde de Wim Gertenbach- 
mavo (8 min. 52 sek.). Op genoemde 
afstand legde het eerste damesteam 
van de Wim Gertenbach mavo beslag 
op de eerste plaats in de tijd van 10 min. 
43 sek. De dames van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade deden er precies 3 sek. 
langer over. In de kategorie 1 1-13 ja- 
rigen over 4 x 400 mtr. passeerde het 
jongensteam van de Zeeschuimers als 
eerste de finish in de tijd van 5 min. 18 
sek., de ploeg van de Chr. Jaap Kiewiet 
mavo kwam 3 sek. later als tweede bin- 
nen. De meisjes van de Wim Gerten- 
bach mavo 2 deden er 5 min. 29 sek. 
over, gevolgd door het eerste team van 
hun school op een afstand van 13 sek. 
Direkt na afloop van de estafette wer- fraktiegenoten in de kandidatenlijst 
van inspraak nu maakt ze zich niet be- 
zorgd. 'De houding van de partij is er 
een zender rancunes. Dat is nu juist 
liberalisme, dat je vrij bent zoiets te 
doen, als je denkt elders beter te funk- 
tioneren. den aan de winnende ploegen de prij- 
zen uitgereikt. Bij het afgelopen zondagmiddag gehou- 
dendrumband- en majorettekonkours 
ging de persprijs 1982 naar het majoret- 
tekorps Excelsior uit Hoofddorp. De 
tweede prijs was voorde Kilkenny's 
uit den Haag en de derde prijs uitge- 
loofd door de Koerant werd met ple- 
zier in ontvangst genomen door de 
Czarinas uit Zaandam. Het Zandvoortmeeuwen Koninginne- 
dagvoetbaltoernooi is gewonnen door 
het Meeuwennest. Bij de rekreanten 
was het Bouwbedrijf Keur dat met de 
eer ging strijken. De sportiviteitsbeker 
ging naar het team van l'lsis. guo 
454000 

voor plaatselijke 
financiële steun: 

Werkgroep Zandvoort 
giro 420225 
voor informatie: 
14056 - 16457 - 17234 nieuws 

kort & klein • Minister Zeevalking van verkeer en 
waterstaat wil de maksimumsnelheid 
binnen de bebouwde kom verlagen tot 
30 km p.u., maaj^veel automobilisten 
in Zandvoort hebben aT moeite om 
zich te houden aan de huidige limiet 
van 50 km. Dit bleek vorige week weer 
eens tijdens een door de verkeerspolitie 
gehouden snelheidskontrole met radar- 
apparatuur. Er werden snelheden tot 
boven de 90 km op de kontrolepost 
waargenomen. 66 Koereu rs werden 
aangehouden en geverbaliseerd. 

• Na een korte achtervolging in de 
duinen nabij de Westerduinweg werden 
door de politie een Engelsman en een 
Ier aangehouden, die even tevoren een 
inbraak hadden gepleegd in een kon- 
sumptiegelegenheid aan de Zandvoort- 
selaan. Zij bekenden geluidsapparatuur, 
bestaande uit Sony pick-up, Sharp Cas- 
settedeck, Akai tuner- versterker en 
twee geluidboxen van het merk Sharp, 
te hebben gestolen. Deze spullen wer- 
den achter niet op de door de arrestan- 
tEn aangewezen plaat — langs het fiets- 
pad in de buurt van de Westerduin weg- 
teruggevonden en de politie vermoedt 
dat zij door toevallige passanten zijn 
meegenomen. Vinders van de apparatuur 
worden verzocht zich in verbinding met 
de zandvoortse recherche te stellen. 

tel. 02507 - 13043. 

• Is de gestolen geluidapparatuur uit 
een bedrijf aan de Zandvoortselaan 
(nog) spoorloos, de politie wist wèl de 
hand te leggen op geluidboxen, die 
waren ontvreemd uit een in de Diaconie- 
huisstraat geparkeerd staande auto. Uit 
een verhoor van de daders, een 17- en 
18-jarige plaatsgenoot, bleek dat zij 

al eerder geluidapparatuur uit een 
auto hadden gestolen. Ook deze elek- 
tronika kon worden achterhaald. 

• Op de kandidatenlijst van de plaat- 
selijke groepering 'Gemeentebelangen' 
staat de vroegere lijsttrekker van Alge- 
meen Zandvoortse Belang', de heer 
J.J. Pas, op de derde en tevens laatste 
plaats. Het trio dat een gooi doet naar 
één of meerdere zetels in het dorps- 
parlement bestaat verder uit lijstaan- 
voerder J.J Koning (o.a. voorzitter 
van de afd. Zandvoort van de Hout- 
en Bouwbond van het FNV) met pp 
de tweede plaats de heer M.B.V. Jan- 
sen (direkteur van een bijkantoor van 
een bankinstelling). zelfs de 

'vakantie- 

köllektie' 

tseral... wi men s fashion 

grote houtstraat 124/haarlem 

ook koopavonden geopend burgerlijke stSVTH 27 april - 3 mei 1982 

ondertrouwd : Rudolf Dirk Luttik 
en Frederika Hendrika van Duijn; Peter 
Paul Klokkers en Hiltje Grietje Plut- 
schouw. 

geboren : Ferdinand zoon van B.A. 
Abdelkader en A.M. Molenaar ; Paulien 
Renée dochter van P.B. Wijkmans en 
M. Vos. 

overleden : Leendert Koning, oud 
74 jaar ; Helena Christina Paap geb. de 
Vried, oud 80 jaar ; Jacob Koning, oud 
66 jaar ; Jacobus Bernardus Maria Wit- 
te, oud 32 jaar. 
VIERDE MEI 
HERD ACH T 

De herdenking van de gevallenen uit de 
tweede wereldoorlog op 4 mei, is in alle 
rust verlopen. De bijeenkomst in de 
Hervormde kerk was niet druk bezocht, 
maar kwantiteit speelt bij een ogenblik 
van bezinning in feite geen rol. Orgel- 
spel van G. van Zwieten de Blom en 
zang gingen vooraf aan het herdenkings- 
woord van burgemeester Machielsen. Hij 
riep de aanwezigen op waakzaam te zijn 
ten aanzien van de verworven vrijheid. 
Na de liederen van het ouderenkoor 
'Voor Anker' en de voordracht van toe- 
passelijke poëzie door mevrouw S. van 
der Berg-Dorreboom vertrok een klei- 
ne stoet mensen naar het verzetsmonu- 
ment in het vijverpark. In stilte. 
kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 9 mei a.s.: 

10.00 uur: Ds. B. de Ruig uit Haarlem. 

gemeensch. geref./herv. 

dienst. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 9 mei a.s.: 

10.00 uur : Ds. P. de ruig uit Haarlem 

gemeensch. herv./geref. 

dienst. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 9 mei a.s.: 

10.30 uur : dienst in de Brugstraat. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 8 mei a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 9 mei a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering metSt. 

Ceaciliakoor. 
medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 8 en zondag 9 mei a.s.: 

zuster T.H.de Roode,Noorder- 

str.30, tel. 16358 

GESLACHTSZIEKTEN 

voor algemene informatie bel 

023 - 320202 (dag en nacht) 

APOTHEEK 

Zeestraat Apotheek,N van Berkel, 

Zeestraat 71, tel. 13073 Loteiüi 
Reddings- 
brigade XS«9> 

7630' 

S«M 

VSXt' 

123- 
43T0. 
.«15 • 
40». 
935£- 
1999* 
4217- 
6261- 
8726 • 
4119 .s 
1916- le piQs SoQiUmk^jnjiur.^ ftvf^ 

sheoKUtn 

Se^s Oiid«fwaterfllmeuM«a 

aaacdiodtti door fa. Baktfb* ' 

3e prUa UoKradio. aangebo(}<n 

door RadiorPeetèn 

4e prUs Ooutmetstel voor vior 

penenen 

Se pttis.B«^)|Niwi 

6e prijs hemihoriase 

Tie pryt dameshorloge 

8e prijs hnishoodweefsebul • 

9e prij» Rt^ldt ' 

10e pnJs buitenlantaam 

11« pi^s koetbox 

12e pius reddingsboti 

13e inüs speelgoedbeett 

14e prua reddingskloa 

iSe prijs spel De prijzen zijn vanaf heden af te halen 
bij mevrouw M.van Duvn-Alberd a. Tol- 
lensstr.25, Zandvoort (tBl,02607-162&3 ) 
timen 18.00uuren 19.30 uur. Opmbwra BiNtotfiMk Zandvoort 
PrintnMwag 34 
2042 NH Zandvoort 
tel. 14131 
AKTIVITEITEN MEI1982 _ 

donderdagavond 27 mei: 

muziekavond i.s.m. muziekcentrum Zuid- 
Kennemerland. 
aanvang: 20.15 uur 
toegang gratis 

vanaf 17 mei: 

informatiestand over de gemeenteraads- 
verkiezingen. 

EXPOSITIES: 

van 3 t/m 29 mei: 

aardewerk van mevrouw Bouliuijs-Claassen 

(vitrine's). 
tot 1 5 mei: 

lino's van Jan van Geem 
van 1 8 t/m 22 mei 

fototentoonstelling 60 jaar Zandvoortse 

Reddingsbrigade 

FILM-INN: 
vrijdagavond 14 mei: 

La Femme aux bottes rouge 
vrijdagavond 28 mei: 

La dernier métro 

aanvang 21 .00 uur - toegang gratis 

JEUGDAFDELING 
van 3 t/m 30 mei: 

leesprogramma rondom speurderveriialen 
met ais thema: "Opsporing verzocfit" 
elke woensdagmiddag: 

voorlezen voor kinderen tot 1 1 jaar om 2 uur SM» 1 

f Tf^f^ ZANDVOORTMEEUWEN 

KAMPIOEN ? 

a.s. zondag bij winst of gelijkspel wordt 

ZANDVOORTMEEUWEN KAMPIOEN 
van de 2e klasse 
Zij rekenen op uw aanwezigheid en steun. De 
kinderen hebben deze middag gratis toegang en 
zullen worderi voorzien van toeters, petjes, etc. 
Ook krijgt leder kind een lot waarop in de rust 
prachtige prijzen worden verloot. omroepers Goedkopere energie 
Progressieve Partij Zandvoort 
wil windmolens! 
Lijst 6 

TE KOOP Schelpflat (hoek- 
flat) met gr. tuin op het 
zuld-w., voil. gerenoveerd 
nieuwe keuken, nieuwe bad- 
kamer). Kompleet 'grenen' 
Inrichting. Alleen voor re- 
kreatiebewoning. Inl. 020- 
454142. 

De V.V.D. afd. Zandvoort- 
Bentveld 

maakt zich nu en In de toe- 
komst sterk voor het behoud 
van het Circuit. 
Een goede Raad, stem V.V.D. 
p.s. De V.V.D. heeft bij de 
verkiezingen lijst 1. 

Autorijschool 
PH IL WAAN ING 
rijksgediplomeerd 

Aangesloten bij de V.Z.R. 

Brugstraat 20 - tel. 12071 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A-RTIMAN 
Telefoon 14365 V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 
EfTim 

woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar: 

1 . de eengezinswoning 
KEESOMSTRAAT 24 

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, zolder, schuur. 
Huurprijs f 269,50 per maand. 

B & W verlenen voor deze woning slechts 
woonvergunning aan: 

a. jonge gezinnen met tenminste 1 kind; 

b. onvolledige gezinnen met tenminste 2 
kinderen. 

2. de flatwoning 
KEESOIVISTRAAT 247 

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, berging, lift blokverwarming. 
Huurprijs f 547,30 per maand. 

de flatwoning 
LORENTZSTRAAT120 

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, berging, lift, blokverwarming. 
Huurprijs f 597,85 per maand. 

B & W verlenen voor deze woning slechts 
woonvergunning aan: 

a. gezinnen 

b. 2-persoonshuishoudens. 

De toewijzing van deze woningen geschiedt 
in volgorde van het lidmaatschapnummer van 
de vereniging. Belangstellende leden dienen 
uiterlijk op dinsdag 1 1 mei 1982 vóór 7 uur 
des avonds, schriftelijk te reageren. Wanneer 
men belangstelling heeft voor meerdere wo- 
ningen, kan men dat kenbaar maken in één 
brief; het is niet nodig voor iedere woning een 
aparte brief te'schrijven. Bij de inschrijving 
dient u het lidmaatschapsnummer en de ge- 
boortedatum te vermelden. Tevens dient u 
de woningen in volgorde van voorkeur aan 
te geven. 

Reacties kunt u deponeren in de brievenbus 
van het kantoor op het adres: Thomsonstraat 
1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. 
De beoordeling voor het verkrijgen van een 
woonvergunning berust bij het college van 
Burgemeester en Wethouder van de gemeen- 
te Zandvoort. 

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal 
eerst op donderdagmiddag 13 mei 1982 om 
2 uur in het gevelkastje aan het kantoor wor- 
den gepubliceerd 

RUILRUBRIEK 
MEI 1982 

1. Aangeboden: 4 kamer-flatwoning 
KEESOMSTRAAT 

Huurprijs f 547,30 p.m. 
Gevraagd: eengezinswoning 

2. Aangeboden: 4-kamerflatwoning 
LORENTZSTRAAT 

Huurprijs f 597,85 p.m. 
(huursubsidie mogelijke) 
Gevraagd: kleinere woning (niet in noord). 

Woningruil geschiedt alleen volgens de richt- 
ijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a. 
dat bij toewijzing van een verenigingswoning 
iemands lidmaatschapsnummer vervalt en 
men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op 
het, op 't moment van verhuizing, hoogst uit- 
gereikte lidmaatschapsnummer. Herman Harms 

SCHOENEN 

MOEDERDAG - 
PANTOFFELDAG 

Grote Krocht 20B - Zandvoort 

[Tuincentrum "HET SPAARNE" 
heeft nog tijd voor uw tuin 
f 10.- per uur 
verder alles leverbaar. 
Tevens ook hek- + straatwerk. 
Donkere Spaarne 32- Haarlem 
Telefoon 023 -32 54 64 j 
carven 

Parfum de Toilette 

spray 45 ml 
Variations of Ma Griffe 

vi ^iLJ- ^N UJiy * Schitterende 
Géschenkdoos van 
Dior 

met zeep 

eau de toilette spray 

bodylotion en 

badschuim 

voor slechts Prachitig IVIoederdag 
geschenk, 

Navulbare verstuiver, 
Parfum de Toilette in 
de geuren 
Opera en Intrépide 
60 ml 

Nieuw in Zandvoort >£^ 
Marcel Frank, 

verstuivers exclusief 
bij ons. Geef iets blijvends, 

Verwen Uw liefste met 
een echt Majorica 
parelsnoer. En natuurlijk blijven wij uw leverancier 

voor alle exclusieve topmerken zoals: t a IV^VAJ ]M 

K^INlMURENT /^ / . " A R > s 
\^ ^ C/"^^^^^^ CH AN E L 

^Pfi^Cyy^^^ii^ kJ VanCleef &ArpeIs gemeente 
zandvoort VACATURES RESERVE-GEMEENTEPOLITIE 
ZANDVOORT MA/ 

Bij het korps Reserve-Gemeentepolitie Zandvoort zijn enkele 
vacatures te vervullen. 

gegadigden m/v 

moeten in Zandvoort wonen, tussen 21 en 40 jaar oud zijn en 
minimale lengte van 1.70 m. hebben (vr. 1.65 m.). 
Voorts dienen zij van onbesproken gedrag te zijn en een medische 
keuring te ondergaan. 

Reservisten dienen opleiding te volgen die van september tot mei 
wekelijks op een avond per week wordt gegeven. In de zomer- 
maanden moet af en toe een weekend praktische dienst worden 
gedaan. 

Belangstellenden die aan bovenstaande eisen voldoen kunnen hun 
sollicitatie, gericht tot de burgemeester van Zandvoort, inzenden 
aan de Hoofdinspecteur-Korpschef van Politie, Hogeweg 37, 
2042 GD Zandvoort. 

Zij die reeds eerder gesolliciteerd hebben, behoeven niet opnieuw 
te reflecteren. 

Nadere inlichtingen zijn telefonisch na 19.00 uur te verkrijgen bij: 
G.W. Schaap, commandant Reserve-politie, telefoon 02507 - 15140. V Kopra-Gezins-Toertocht <lf Doe mee 

met deze 

fantastische 

fietstocht in onze omgeving. 

Lekker vrij fietsen in uw eigen 

tempo. Keuze uit tochten van 

verschillende afstanden. 

Inschrijfgeld f 2.50. 

Kom vandaag nog uw startkaart, 

met alle andere informatie halen. 

Voor iedere deelnemer een fraaie herinnering: 

MARMEREN STANDAARD JE MET FIETSER 22 samenwerkende fietsenzaken ® Peter Versteega 

Haltestraat 18 
Zandvoort - Teli4499 I 2 vliegen in één klap | 

Gezellig leuke kinder- 

kleertjes uitzoeken en 

in onze koffiehoek 

„De Roze Palmboom" 

genieten van een 

kopje koffie. 

kinderwinkeltje 
. buureweg . 

V (zijstraat kerkstraat) y BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheon Jac. Kopar, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Varbindingsweu 38 Blo«mendaal 
Telafoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 
gemeente 
zandvoort bekendiïiaking 

De burgemeester van Zandvoort brengt 
ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, 
dat de gemeenteraad bij besluiten van 27 
oktober 1981 op grond van artikel 21 van 
deze wet heeft verklaard, dat voor: 

1 . Dr. de Visserstraat 2 

2. Curiestraat 2C en 2F 

3. Kostverlorenstraat 131 

4. Kostverlorenpark 

5. Dr. CA. Gerkestraat 34 zwart 

bestemmingsplannen worden voorbereid. 

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende 
tekeningen, waarop rfiet rode omlijning de 
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter 
gemeervtesecretarie (bureau .volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening) ter inzage. 

Zandvoort, 29 april 1982. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen. 
gemeente 
zandvoort bekendmaking De burgemeester van Zandvoort maakt 
bekend, dat met ingang van 10 mei 1982 
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, 
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening, voor een ieder de volgende bouw- 
plannen ter inzage liggen: 

1. Uitbreiding woning Dr. CA. Gerkestraat 
34 zw. 

2. Uitbreidirtg van de opslagloods Curie- 
straat 2C en 2F. 

3. Het oprichten van 26 woningen op het ' ' 
perceel Dr. de Visserstraat è. 

Gedurende de termijn van de terinzagelegging 
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester 
en wethouders-bezwaren tegen deze bouw- 
plannen indienen. 

. Zandvoort, 29 april 1982. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen. V 
Autobedrijf 
Versteege B.V 

Pakveldstraat 21 Zandvoort. Het Nederlandse Rode Kruis 
Afdeling Zandvoort 

Algemene ledenvergadering 

agenda: 

1. opening 

2. notulen 

3. ingekomen stukken 

4. jaarverslag secretaris 

5. jaarverslag penningmeester 

6. jaarverslag welfare 

7. jaarverslag colonne 

8. rondvraag 

9. sluiting 

De vergadering wordt gehouden in de 'Klim- 
op', Dr. de Visserstraat 2, alhier, op woensdag 
12 mei 1982, aanvang 20.00 uur. KRUISWERK VOOR ZWANGEREN 

Op dinsdag 18 mei begint de zandvoortse 
Kruisvereniging in het Gezondheidscentrum 
Beatrixplantsoen 1 - Zandvoort, aanvang 
20.00 uur, metzwangerschaps 'gymnastiek' 
voor echtparen. 

Inhoud van de cursus: 

• bespreekbaar maken van zwangerschap 
baring en ouderschap. 

• overdragen van kennis 

• adviseren met oefeningen 

• aanleren van ontspannen en bezig zijn met 
de ademhaling om een natuurlijk gedrag 
te ondersteunen. 

De cursus is kosteloos. 

De zwangerschap moet 5 mnd. gevorderd 

zijn. 

Inlichtingen en opgeven bij Atie Klijn tel. 
12880 en Jannita Overpelttel. 13216. OMLIJSTINGEN 

voor uw 

platen - borduurwerk - schilderijen 

bij 

creatief BUUREWEG 7 Zijstraat KERKSTRAAT 
Tal. 02507 - 17367 3a. £. SaOtdo* & %n. 

WONINGINRICHTING sindt 1923 
Haltèttraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759 LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealar 

Wij maken gaarne vrijj>lijyend offerta. 82e jaargang no. 34 dinsdag 11 mei 1982 
eanduaorrse hoe 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 151/ 2040 AD zandvoort / achtera/eg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
feestroes bij zandvoortmeeuwen 
na behalen van kampioenschap Na de overwinning van 'hun' meeuwen 
op rivaal ZFC stroomde de zandvoort- 
se jeugd afgelopen zondag massaal het 
vela op. Juichend en hossend werd het 
kampioenschap gevierd op de plek die 
daar het meest voor in aanmerking 
kwam: in 'de kuil' waar dit seizoen 
menige zweetdruppel gevallen is in de 
race naar de titel. 

Terwijl de supporters rondedansjes 
maakten op het overwerkte gras, ont- 
vingen de spelers bloemen en geluk- 
wensen. Op een wagen volgeladen met 
zingende mensen vertrok de kampioens- 
ploeg vervolgens voor een rijtoer door 
het dorp met als einddoel het raadhuis. 
In de zaal waar gewoonlijk het dorps- 
parlement ernstig het besturen beoefent^, 
gingen de feestelijkheden verder. De 
meeuwenfans ploften in de pluche wet- 
houderszetels, burgemeester, wethou- 
ders en raadsleden waren de vrolijke 
toeschouwers. 

Sportwethouder Termes typeerde het 
triomferende team. Jullie hebben, zo 
zei hij, niet zozeer op techniek als wel 
op karakter gewonnen. De wethouder 
begreep heel goed dat bij de overgang 
naar de eerste klasse KNVB een ver- 
nieuwde akkommodatie een hartewens 
van de klup was. Er wordt aan plannen 
in die richting gewerkt, meldde hij. 
Voorzitter Nijboer viel hem van ganser 
harte bij. De suksesvolle trainer André 
bedankte alle spelers, bestuurders, me- 
dewerkers en supporters voor hun inzet 
en werd daarna op de schouders geno- 
men. 

Het kampioenschap is zwaar bevochten. 
Het beslissende duel van Zandvoort- 
meeuwen tegen ZFC liet dat nog eens 
duidelijk zien. Tot kort voor het einde 
was de spanning om te snijden. Niet 
voor niets verzuchtte een van de ruim 
duizend aanwezige toeschouwers na 
afloop: 'wat een rotstreek om ons zo 
lang in onzekerheid te laten' Een half 
uur voor het eindsignaal immers gaf 
het skorebord nog 0-1 in het voordeel 
van de Zaandammers aan. 

De eerste helft gaf een gelijkopgaande 
strijd te zien. Het lag voor de hand dat 
ZFC, dat moest winnen om kansen op 
de titel te behouden, de aanval zocht. 
Met name op de linkervleugel lukte 
dat ook uitstekend en doelman Ed 
Steffers had handenvol werk om de 
Zaandammers het skoren te beletten. 
Naarmate de eerste helft vorderde, 
groeiden de meeuwen in hun spel. Het 
leverde een aantal gevaarlijke situaties 
op voor het zaanse doel. Schoten van 
Duncan Pratt gingen net naast of wer- 
den gestopt. Een doelpunt van dezelf- 
de speler werd afgekeurd. Bij de thee- 
pauze was de stand nog steeds dubbel 
blank. waterstanden mei 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


7 


04.02 


12.02 


16.26 


00.26 


8 


04.40 


12.40 


17.00 


01.00 


9 


05.13 


13.13 


17.32 


01.32 


10 


05.40 


13.40 


18.04 


02.04 


11 


06.08 


14.08 


18.32 


02.32 


12 


06.42 


14.42 


1S.04 


03.04 


13 


07.12 


15.12 


19.39 


03.39 


14 


07.47 


15.47 


20.22 


04.22 


15 


08.38 


16.38 


21.17 


05.17 


16 


09.49 


17.49 


22.29 


06.29 


Springtij 10 


mei Doodtij 1 8 1 


nei Direkt na het behalen van het kampioenschap poseerden de kersverse 

eersteklassers voor de lens van de fotograaf In het begin van de tweede helft trok 
ZFC weer onvervaard ten aanval. De 
cruk op het zandvoortse doel leidde 
al snel tot het eerste doelpunt, 0-1 
door de Klonia. Er ging dan ook een 
zucht van verlichting door de rijen toe- 
schouwers die de groene mat omzoom- 
den, toen na 20 minuten Duncan Pratt 
de verdiende tegentreffer liet aanteke- 
nen. John van der Zeijs maakte kort voor het laatste fluitsignaal aan alle on- 
zekerheid een einde door uit een vrije 
trap van Rob Buchel de winnende goal 
te skoren. 2-1 voor Zandvoortmeeu- 
wen. 

Na twee opeenvolgende kampioenschap 
pen ziet voetbalminnend Zandvoort 
vol verwachting uit naar de hattrick. 
Willem ruis de bezoekersmagneet 
van zandvoortse feestweek Het door een groep zandvoortse mid- 
denstanders in de grote tent op het 
terrein hoek Hogeweg/Brederodestraat 
voor de tweede keer georganiseerde 
feestweek, waaraan tal van artisten en 
orkesten uit de amusementswereld 
deelnamen, zit er weer op. 

Trokken de Guys and Dolls niet de 
publieke belangstelling die de organi- 
satoren van hun optreden hadden ver- 
wacht en viel ook het bezoek aan Corrie 
Koning tegen, donderdagavond was de 
tent tot aan de nok toe met ingezetenen 
gevuld om de bekende tv-entertainer en 
sinds kort ook filmakteur Willem Ruis 
in levende lijve te aanschouwen en aan 

Lidy Schouten 

het werk te zien als quiz-master. 
Maar de komst van het publiek gold 
zeker niet alleen de showman, ook de 
door de plaatselijke neringdoenden 
beschikbaar gestelde prijzen bleken een 
niet geringe trekpleister. Zij konden in 
de wacht worden gesleept door deel- 
name aan een groot aantal spelletjes 
waarvan de verliezers met een 'Willem 
Ruis afvalemmer' als aandenken het 
strijdperk moesten verlaten en de win- 
naars en winnaressen overgingen naar 
een volgende ronde. Een grappige en tegelijkertijd voor deelnemers en toe- 
schouwers zenuwslopende affaire, waar- 
bij de slappe lach en de spanning om de 
voorrang streden. 

Na selektie van de kandidaten, voor- 
ronde, halve finale en finale, waarbij 
de dames en heren een groot aantal 
prijzen wisten te bemachtigen, bleef 
favoriete Corry die haar voornaam- 
ste rivalen Inge, Martha en Ineke inmid- 
dels achter zich had gelaten, als kandi- date voor de eindstrijd over. Zij won 
ook het laatste onderdeel van de afval - 
race en ontving voor de prestatie een 
groot aantal geschenken. 
Wat de publieke belangstelling betreft 
was het optreden van Willem Ruis don- 
derdagavond ongetwijfeld het hoogte- 
punt van de feestweek, die op 30 april 
j.l. begon en eergisteren werd afgesloten. 
In het kader van het 25-iarig bestaan 
van de Wim Gertenbach mavo aan de 
Zandvoortselaan organiseert de jubile- 
rende onderwijsinstelling op woensdag 

19 mei a.s. een strandloop voor de 
zandvoortse jongeren in de leeftijd van 
10 t.e.m. 20 jaar. Er zijn drie loopaf- 
standen: 4 km voor de kategorie 10 te. 
m. 12 jaar, 6 km. voor die van 13 t.e.m. 
15 jaar en 8 km voor die van 15 t.e.m. 

20 jaar. Er wordt om 1 5.00 uur ge- 
start op het sportveld van de school 
aan de Zandvoortselaan. De roete naar 
het strand wordt afgelegd via de Haar- 
lemmerstraat, Grote Krocht, Kerk- 
straat en rotonde. Deelname aan het 
evenement is kosteloos en na afloop 
ontvangen alle, lopers en loopsters een herinneringsvaantje. Zandvoortse jon- 
geren in de leeftijd van 10 t.em. 20 
jaar kunnen zich vanaf heden bij de 
school voor de strandloop opgeven. In het weekeind van 22/23 mei a.s. 
vindt in Dronten de sportuitwisseling 
tussen de zandvoortse sporters en die 
van de ontvangende gemeente plaats. 
Aan de ontmoeting zal door ruim 400 
kustbewoners worden deelgenomen. 
Meer dan de helft van de zandvoortse 
deelnemers(sters) bestaat uit voet- en 
handballers, resp. 120 en 108 spelers en 
speelsters. De eerste speeldag op zater- 
dag 22 mei zal in de Meerpaal worden 
afgesloten met een feestavond voor de 
ploegen en hun begeleiders. ^i!iiÜM • Afgelopen week werd zo'n 25 maal 
aangifte gedaan van diefstal. De heb- 
zucht kent grote variatie. Van leren 
broeken en klompen tot vlaggen en 
koplampen. Ook voorwerpen op wie- 
len zijn erg populair. 

e Op een landje op het binnenterrein 
van het circuit moesten vier kippen en 
een haan het ontgelden. Onthoofd en 
halfgebraden werden ze in een schuur- 
tje aangetroffen. Een misselijke streek. 
De recherche vraagt om inlichtingen, 
tel. 13043. 

• Op zaterdag 15 mei a.s. zal van 1.1.00 
tot 15.00 uur door de gemeentepolitie 
van Zandvoort een kijkdag voor het pu- 
bliek worden gehouden om een gestolen 
of een vermiste fiets terug te krijgen. 

De kijkdag wordt gehouden in de v.m. 
garage Raayen aan de Burg. van Alphen- 
straat. Na deze dag zal de voorraad ge- 
vonden fietsen worden afgevoerd. 

• Donderdag 13 mei a.s. belegt de af- 
deling Zandvoort van het cda een open- 
bare ledenvergadering in de Calvijnzaal 
van de geref. kerk aan de Julianaweg. 
Tijdens de bijeenkomst kan men nader 
kennis maken met de kandidaten voor 
de a.s. gemeenteraadsverkiezingen en 
zal de staatssekretaris van ekonomiese 
zaken, de heer P. van Zeil, een inleiding 
houden. De bijeenkomst begint om 
20.00 uur. 

• In verband met de komende verkie- 
zingen voor een nieuwe geme-^nteraad 
organiseert de Stichting EVA Zand- 
voort op woensdag 19 mei a.s. een the- 
ma-avond over 'Wat heeft politiek dicht 
bij huis met de vrouw te maken? '. Er 

is gelegenheid.tot diskussie. De bijeen- 
komst vindt plaats in het Gemeenschaps- 
huis en begint om 20.00 uur. 

• Zaterdag 15 mei a.s. begint het strand 
detachement van de gemeentepolitie 
met de patrouilleaktiviteiten en het 
verlenen van hand en spandiensten aan 
de strandbezoekers gedurende de zomer- 
maanden. KOPRA GEZINSFIETSDAG OP 
ZATERDAG 15 MEI 1982. 

Als in het voorjaar de temperatuur weer 
stijgt en de natuur weer kleurt, wil ieder- 
een —groot en klein, jong en oud— daar 
zoveel mogelijk van genieten. 
Een uitstekende gelegenheid hiervoor is 
meedoen aan de Kopra Gezinsfietsdag op 
15 mei a.s. 

Kopra is een samenwerkingsverband van 
22 fietsspecialisten. Geen prestatietocht 
en geen race-wedstrijd, maar gewoon op 
uw eigen fiets en met uw kinderen 
een gezellige fietstocht maken, waarbij 
iedereen die de tocht uitrijdt een prach- 
tige herinneringsprijs ontvangt. 
De afstanden zijn naar keuze 25 km en 
40 km: u kunt het zelf bepalen. 
De inschrijfkosten bedragen f 2,50 per 
deelnemer. Uw startkaart ligt al gereed 
in de Kopra zaak bij u in de buurt. eanduoortee NcKsrar^ werkgroep is gedrag van 
emm beu 
familieberichten In een open brief aan de gemeenteraad 
onder de titel 'De druppel die de EMM- 
er doet overlopen' beklaagd de Werk- 
groep Jongerenhuisvesting Zandvoort 
zich over wat zij noemt stelsel- 
matige wi/eigering van het Lestuur van 
de woningbouwvereniging 'Eendracht 
Maakt Macht' medewerking te verle- 
nen aan een onderzoek naar de moge- 
lijkheden om de grote woonflats van 
de vereniging te splitsen in één of twee 
kamerwoningen voor alleenstaanden 
en samenwonen door twee personen. 

Vorig en begin dit jaar is hier door de 
gemeentelijke stuurgroep één- en twee- 
persoonshuishoudens, waarin de werk- 
groep zitting heeft, op aangedrongen 
maar totnogtoe heeft EMM afwijzend 
gereageerd op een dergelijk onderzoek. 
De gemeente Zandvoort is wel bereid 
aan een onderzoek medewerking te 
verlenen, maar is afhankelijk van de in- 
stemming van de woningbouwvereni- 
ging dit uit te voeren. 

De haistarrige houding van het EMM- 
bffistuur inzake het haalbaarheidsonder- 
zoek is niet de enige kwestie waaraan 
de werkgroep jongerenhuisvesting zich 
mateloos ergert — ook de methode die 
de woningbouwverenigings sinds jaar 
en dag gebruikt bij de toewijzing van 
de woningen aan de leden is voor de 
groep onverteerbaar. Deze methode, 
waarbij toewijzing geschiedt door mid- 
del van een rangnummer, dateert al 
van vèr voor de tweede wereldoorlog 
en is naar de mening van jongerenhuis- 
vesting hard aan vernieuwing en aan- 
passing aan de tegenwoordige situatie 
bij de woningverdeiing toe. 
De werkgroep heeft er groot bezwaar 
tegen dat bij de toewijzing van wonin- 
gen alleen het rangnummer telt en 
geen rekening wordt gehouden met de 
maatschappelijke en mediese omstandig- 
heden van de kandidaat huurder. Deze 
eenzijdige manier van woningtoewijzing 
leidt tot schrijnende situaties, meent 
jongerenhuisvesting. Hierin kan volgens 
de werkgroep verbetering worden ge- 
bracht door middel van invoering van 
het regionaal puntensysteem, waarbij 
wel rekening wordt gehouden met me- 
diese, sociale en andere omstandigheden 
van de huurder. 

Binnenkort zal dit puntensysteem aan 
de zandvoortse gemeenteraad ter goed- 
keuring worden voorgelegd. Indien de 
raad er mee akkoord gaat is het nog 
maar de vraag of het nieuwe systeem 
door de woningbouwvereniging wordt 
overgenomen, aldus de werkgroep in 
de open brief. Tot op heden ziet het er 
naar uit dat het EMM-bestuur koste 
wat het kost aan de oude methode van 
toewijzing wil vasthouden. Als een 
drenkeling aan een strohalm. 
Reden waarom jongerenhuisvesting er 
in het adres aan de gemeenteraad op 
aandringt 'het puntensysteem dwingend 
De gemeenteraad moet het puntensysteem desnoods dwingend aan EMM 
opleggen, vindt werkgroep aan de woningbouwvereniging op te leg- 
gen ' indien deze niet van zins blijkt het 
puntensysteem in te voeren. 

Tegenover een medewerker van het HD 
verklaarde de direktie van EMM vorige 
week 'dat de woningbouwvereniging er 
wel oren naar heeft om de huidige me- 
thode aan te passen aan het nieuwe sy- 
steem'. Het bestuur zoekt naar een 
kombinatie van het rangnummer met 
het puntensysteem, aldus de direktie. 
De rangnummermethode is tenslotte al 
zestig jaar oud en laat zich niet in een 
handomdraai vervangen door een nieuwe 
regeling. En wat het splitsen van de gro- 
te woonjflats tot kleinere wooneenheden 
betreft, is de direktie van oordeel dat de woningbouwvereniging zich momen- 
teel al voldoende inspant voor de tot- 
standkoming van woningen voor een- 
en tweepersoonshuishoudens. Dit jaar 
zullen om en nabij de zestig woningen 
voor deze kategorie gereed komen. 

De dorpspolitici moeten hun beloften 
nu maar eens waar maken en de knoop 
doorhakken, vindt de werkgroep jonge- 
renhuisvesting Zandvoort. De gemeen- 
teraadsverkiezingen naderen met rasse 
schreden, voegt de groep er aan toe. 
Een schot voor de boeg ? 
omroepers Mevr. Joustra ! 

De progressieve behalen 

zeker 1 zetel. 

Dus zonder vraagteken. 

Te koop aangeboden 
BARBECUE KING / gas- 
kippengril / 4 spitten 
Nieuwprijs pim. f 12.000,- 
NU f 2.500, -. 
Geschikt voor horeca, poe- 
lier, braderie, 
telefoon 1 78 54. ZANDVOORTMEEUWErJ 
Ie klasse 
GEFELICITEERD 
Progressieve Partij Zandvoort 
zal op 2 juni hetzelfde resul- 
taat behalen. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 

A.RrmAN 

Telefoon 14365 Enige- en algemene kennisgeving 

Bedroefd moet ik kennisgeven, dat na een welbe- 
steedjeven, op woensdag 5 mei 1982 van mij is 
heengegaan mijn innig geliefde man 

JOHANNES CORNELIS JUNG 

Ere-voorzitter van de Zandvoortse afdeling 
van het Nederlandse Rode Kruis 

in de ouderdom van 85 jaar. 

E. Jung-Plas 
Zandvoort, 10 mei 1982 
"Huis in het Kostverloren" 
Burg. Nawijnlaan 1, kamer 107. 

De crematie heeft in stilte plaatsgehad. De afdeling Zandvoort van het Nederlandse Rode 
Kruis geeft met groot leedwezen kennis van het 
overlijden van haar Ere-Voorzitter de heer 

JOHANNES CORNELIS JUNG 

in de leeftijd van 85 jaar. 

Op verzoek van de overledene heeft de crematie in 
alle stilte plaats gevonden. 

H.B.A. Mulder, Voorzitter 
G.P.Th. Horning, secretaris Voor de vele blijken van medeleven die wij moch- 
ten ontvangen na het plotseling overlijden van 
mijn-lieve man, onze zorgzame vader, grootvader 
en onze lieve zoon, broer, zwager en oom 

ARIE WEBER 

betuigen wij hiermede onze hartelijke dank. 

uit aller naam: 
M.H.J. Weber-Kooij 

Apeldoorn, mei 1982 
Zutphensestraat 1 ■ ♦•«<» »«•♦■»♦♦■< LEEK 4^6 MINIMARKT 

1932-1982 1942-1982 

50-jarig 40-jarlg 

zakenjubileum huwelijksfeest 

Herman en Martha 
Leek-Bakker 

Op zaterdag 15 mei 1982 vieren onze ouders 

hun 40-jarig huwelijksfeest en pa tevens zijn 

50-jar!g zakenjubileum. 

Uit dankbaarheid houden wij 's middags om 

3 uur eén Eucharistieviering in de St. Agatha 

kerk. Grote Krocht 43/ te Zandvoort. 

Wij zullen het zeer op prijs stellen om onze 

cliënten, vrienden en bekenden op hün receptie 

van 17.00 tot 18.30 uur in „Hotel Keur", 

Zeestraat 49-51 Zandvoort te mogen ontyangen. 

2041 PG Zandvoort, 23 april 1982 
Helmersstraat 28. 

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. 
♦ >«• »♦♦■»♦< gemeente 
zandvoort bekendmaking 

Burgemeester en wethouders van Zandvoort 
delen mede, dat Ingaande 15 mei 1982 
gedurende twee maanden voor een ieder ter 
inzage ligt op het bureau volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening een voorontwerp- 
bestemmingsplan voor de "Natuur- en 
Recreatiegebieden". 

Het voorontwerp betreft het strand, een 
gedeelte van de Noordzee, de duingebieden 
toebehorende aan de gemeente Zandvoort 
(nabij de Keesomstraat) en de gemeente 
Amsterdam (Zandvoortselaan) en het golf- 
terrein aan de Kennemerweg. 
Gedurende de termijn van tervisielegging 
kan eeri ieder schriftelijk op- of aanmerkingen 
op het voorontwerp Indienen. 

Zandvoort, 29 april 1982. 

Burgemeester en wethouders 

voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester, 

A.H. Merts. H. Machielsen. V 82e jaargang no. 35 vrijdag 14 mei 1982 
eanduoorbe hoeranr 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post "bij grote teruggang van bevolking 
is het gedaan met zandvoort" Hij Ican zich er behoorlijk nijdig over 
maken, de 26-jarige Michiel van den 
Busken. De gemeenteraadspolitici zijn 
naar zijn smaak wat al te vaak uit op 
persoonlijke suksesjes in plaats van 
zich echt met het beleid bezig te hou- 
den. Als lid van d'66 en derde op de 
kandidatenlijst van die partij, heeft hij 
zo zijn eigen mening over het funktio- 
neren van het lokaal bestuur. 

Sinds zijn 19e aktief in de europese bewe- 
ging voor een verenigd europa en werk- 
zaam als korrespondent voor het dagblad 
Trouw, heeft hij ruimschoots de gele- 
genheid om verder te kijken dan zijn 
zandvoortse neus lang is. En wat hij in 
de vaderlandse gemeentes gezien heeft 
bevalt hem niet best Beslissingen worden 
voorgekookt door de kolleges van burge- 
meester en wethouders. De raadsleden 
mogen mopperen en een beetje sleute- 
len, maar vaak zitten ze er toch voor 
spek en bonen bij. Ook in Zandvoort. 

'Neem nu de bezuinidingen, zegt Mi- 
chiel, b en w komen met een plan dat 
precies uitkomt op het te bezuinigingen 
bedrag. De raad kan alleen maar ja 
of nee zeggen. Politieke keuzes worden 
zo uit de weg gegaan. Laat elke dienst 
eerst maar eens aangeven hoe ze den- 
ken lOo/o te bezuinigen. Als er zo'n 
overzicht ligt kunnen de afgevaardig- 
den van de zandvoortse burgerij ten- 
minste hun prioriteiten kenbaar ma- 
ken. Kan er echt gekozen worden.' 

DUIDELIJKHEID IS 
ONONTBEERLIJK 

Grip krijgen op het beleid, is de wens 
van van den Busken. Openheid van 
bestuur, daar legt de d'66er de nadruk 
op, is daarvoor een voorwaarde. En 
duidelijkheid. Zo is het ingewikkelde 
subsidiestelsel hem een doorn in het 
oog. 'Er zijn bij het rijk bijvoorbeeld 
wel 500 verschillende subsidiepotjes, 
dat is toch hopeloos. Weet je dat er 
in sommige gemeentes een aparte 
ambtenaar wordt aangetrokken om 
dat uit te pluizen ? Dat blijkt lonend 
te zijn.' Duidelijkheid is ook voor de 
burger onontbeerlijk. Een gemeente- 
lijk voorlichter wordt node gemist 
'Door het ontbreken van goede voor- 
lichting is de circuitdiskussie op zo'n 
laag bij de gronds nivo gekomen. Zijn 
groepen uit de bevolking hard tegen- 
over elkaar komen te staan.' Een voor- 
lichter kan ook best op andere posten 
ingezet worden. 'Er moet eens wat 
speelser en kreatiever gedacht worden, 
niet steeds in ambtelijke hokjes.' VOOR JONGE MENSEN BOUWEN 

Punt nummer 1 in Zandvoort, daarover 
wil hij geen misverstand laten bestaan, 
is woningbouw in de sociale sektor. De 
terugloop van het bevolkingsaantal 
moet afgeremd worden. 'Bij grote te- 
rugloop is het over pakweg 1 jaar ge- 
daan met Zandvoort, worden wij sa- 
mengevoegd met Bloemendaal of zo. 
Het beleid van Termes is de afgelopen 
jaren heel goed geweest. Kijk naar de 
aankoop wan de Schelp, Groot Kijk- 
duin, dat is toch -f-antasties. We moeten 
inspringen waar het maar mogelijk is. 
Voor jonge mensen bouwen is het 
beste jongerenbeleid wat je maar kunt 
bedenken.' Voor elk plekje dienen 
bouwplannen klaar te liggen, zodat 
er geprofiteerd kan worden van elk 
meevailertje. 
denkt u misschien heb ik 

wat aan mijn oren, 

met een geluidsinstallatie 

van PEETERS 

kunt u het beter horen. 

haltestraat 56 michiel van den ixisken: wanneer we geen 

is dat jammer voor mij maar ik zal er niet 
worden. drie zetels lialen, dan 
minder aktief om BESTEMMINGSPLAN NATUUR- 
EN REKREATIEGEBIEDEN LIGT 
TER VISIE IN GEMEENTEHUIS 

Overeenkomstig de door de raad d.d. 
30 januari 1973 vastgestelde inspraak- 
procedure zal ingaande 15 mei 1982 
gedurende twee maanden een vooront- 
werp-bestemmingsplan 'Natuur- en re- 
kreatiegebieden' ter visie worden gelegd. 
Het plan beoogt de bestemming van 
het strand, de duingebieden van de ge- 
meenten Zandvoort (Keesomstraat ) en 
Amsterdam (Zandvoortselaan), alsmede 
het golfterrein (Kennemerweg) plano- 
logies te regelen. 

Tijdens de informele tervisielegging 
kunnen op- of aanmerkingen worden 
ingediend. 

Al naar gelang de reakties hiertoe aanlei- 
ding geven zal een informatie-zitting 
worden gehouden. Het voorontwerp is 
desgewenst tegen betaling verkrijgbaar 
op het buro volkshuisvesting en ruimte- 
lijke ordening. Il burgerlijke Stand 4 mei - 10 mei 1982. 

geboren: Michael RobertFranklin, 
zv. R. Kiburg en I.P. Meijer ; Arnold, 
zv. P. Jongejan en A. Smith ; Jan Kerim 
Sancar,-zv. M.C.Y. Folkers. 

overleden : Anna Maria Andrea Der- 
signi, geb. Aders, oud 75 jaar ; Gerardus 
Weijer, oud 57 jaar. ; Johannes Corne- 
lis Jung, oud 85 jaar ; niêiivvi 

kort&kleitt • Voor de binnenkort te houden 
Anjerkollekte van het Prins Bernhard- 
fonds (financiële steun aan kulturele 
projekten op provinciaal en plaatse- 
lijk nivo) hebben zich tot op heden 
nog te weinig kandidaten gemeld om 
op alle plaatsen in de gemeente te 
kunnen kollekteren. Vandaar dat het 
komité langs deze weg een dringend 
beroep op ads. kandidaten doet zich 
alsnog voor de inzameiingsaktie op 

te geven. 

Aanmelding : Raadhuisplein 4 , tel. 

14841. 

• Het winterseizoen '81 -'82 is nauwe- 
lijks achter de rug of de toneelvereni- 
ging 'Op Hoop van Zegen' bereidt zich 
voor op het programma '82-'83. In stu- 
die is genomenide komedie 'Odysseus 
in Ipendal' van de auteur Dimitri Fren- 
kel Frank, dat OHvZ op 15 en 16 
oktober a.s. op de planken van vereni- 
gingsgebouw 'De Krocht' wil brengen. 
Wie belangstelling heeft voor een kar- 
riëre in het amateurtoneel van de bad- 
plaats kan zich opgeven bij het sekre- 
tariaat tel. 15200. 

• Zeezeiler Kees Visser heeft het zwaar 
te verduren. Zijn jacht 'de Vrijheid II' 
is na een zware storm door een portu- 
gees marinaschip naar Horta op de 
Azoren gesleept. In de haven is het 
jacht gezonken en weer opgetakeld. 
De schade is niette overzien en Kees 
zit financieel aan de grond. Om met 
de boot en al IJmuiden weer binnen 
te kunnen varen is geld nodig. Wie 
hem daarbij wil helpen kan bij Amro- 
bank-Zandvoort een bijdrage storten 
op rekening 43.98.60.822 tn.v. Mevr. 
B. Visser-Verheij, giro 8238 tn.v. 
Amro-Haarlem. SIJORENDE BETUTTELING 

De vergrijzing is geen zandvoorts pro- 
bleem, maareen nationaal probleem. 
Tegenhouden kun je dat niet, vindt 
de d'66-er. Wat je wel kunt doen is 
je beleid ook op ouderen richten.' Dat 
is een deel van de bevolking dat ook 
mee moet praten en denken. Ekstra 
aandacht is daar voor nodig omdat ze 
dat juist niet gewend zijn.' De betutte- 
ling in bejaardenhuizen, er geen kleine 
huisdieren mogen houden, het zijn za- 
ken die Michiel erg storen. 

lees verder op pag. 2 invloed van kabinetskrisis op 
raadsverkiezingen 
waterstanden mei H.W. L.W. H.W. L.W. 14 07.47 


15.47 


20.22 


04.22 


15 08.38 


16.38 


21.17 


05.17 


16 09.49 


17.49 


22.29 


06.29 


17 11.05 


19.05 


23.44 


07.44 


18 - . - 


07.44 


12.21 


20.21 


19 00.53 


08.53 


13.24 


21.24 


20 01.50 


09.50 


14.18 


22.18 


21 02.37 


10.37 


15.03 


23.03 


Doodtij 18 mei Springtij 25 me 
bent u dat nat zat, 


1 


PEETERS handdoeken doen | 
wel wat 
haltestraat 56 

De zandvoortse lijstaanvoerders van 
cda, pvoa en d'66, de drie partijen die 
op landelijk nivo de samenwerking 
hebben verbroken, hopen niet dat de 
lokale verkiezingen zullen lijden 
onder de kabinetsbreuk. 

Christendemokraat van As; het zou 
geen goede zaak zijn als nu opnieuw 
net als bij de statenverkiezingen een 
koppeling met de landelijke politiek 
plaatsvindt. Maar te verwachten is 
het wel. Voor vvd en pvda telt dat lan- 
delijk effekt trouwens wat zwaarder dan 
voor het cda, dat blijkt uit de meeste 
verkiezingsuitslagen, ledereen vraagt 
zich overigens af waar het nu met d'66 
naar toe gaat'. 

De cda-er benadrukt nog eens dat de 
financiële problemen die tot de krisis 
hebben geleid, door zullen werken naar 
de gemeentes. 'Het zal heel duidelijk 
gemaakt moeten worden aan de men- 
sen dat het geld op is. Dat telt ook als 
de diskussie bijvoorbeeld over 'tStek- 
kie gaat.' Van As vermoedt overigens 
dat de emotionele sfeer die nu ontstaat 
naar aanleiding van de breuk de op- 
komst zal bevorderen. Ook Gert Toonen (Pvda) zegt het on- 
juist te vinden als de plaatselijke ver- 
kiezingen overschaduwd worden door 
de landelijke krisissfeer. Maar het is 
zeker niet uitgesloten dat dat toch ge- 
beurd. Wat de pvda betreft 'het valt 
moeilijk te voorspellen wat er nu gaat 
gebeuren. Het is heel goed mogelijk dat 
de pvda nu het vertrouwen terugwint 
bij veel mensen. Zelf vind ik het uit- 
stekend dat de pvda het niet langer 
gepikt heeft. Maar misschien vinden 
de kiezers wel dat we het nog langer 
vol hadden moeten houden.' weet u dat u kilometers 

kunt lopen met veters 

van PEETERS 

haltestraat 56 1 KOOP nederlands 

KOOP Philips 

maar dan wel bij mij 

WIM PEETERS 

haltestraat 56 Jan Termes (d'66) verwacht niet dat de 
krisis lokaal een cïrote rol zal spelen. 
'De termijn tot de verkiezingen is te- 
kort om tot duidelijke konklusies te 
kunnen komen.' Hij hoopt niet dat de 
mensen hun politieke belangstelling 
verliezen, een hoge opkomst is nodig 
'Pvda en d'66 hebben deze krisis niet 
zelf gewild, zo zegt hij, maar ik kan 
me wel voorstellen dat voor de pvda, 
gezien haar achtergrond, de grens 
was bereikt'. eanduoortee hoeran}* VOLGENDE WEEK KOERA NT ALLEEN OP WOENSDAG 

In verband met hemelvaartsdag op donderdag 20 mei, komen de koerant 
van dinsdag 18 mei en vrijdag 21 mei te vervallen en verschijnen wij alleen 
op woensdag 19 mei a.s. 
gemeente 
zandvoort Burgemeester en wethouders der gemeente 
Zandvoort delen mede dat van heden af ter 
gemeentesecretarie, afd. onderwijs ca. 
(Raadhuisplein 4), formulieren verkrijg- 
baar zijn voor het aanvragen van een ge- 
meentelijke studiebijdrage. Deze bijdrage, 
welke van geringe omvang is, kan naast of in 
plaats van een eventueel door het rijk of 
de provincie toegekende studiebijdrage 
worden verleend ten behoeve van kinderen, 
die een der na te noemen scholen voor voort- 
gezet onderwijs bezoeken: 

- lager, middelbaar of hoger beroepsonder- 
wijs 

- m.a.v.o., h.a.v.o. of v.w.o. 

- universiteit of hogeschool. 

In aanmerking voor een bijdrage als voren- 
bedoeld komen inwoners der gemeente 
Zandvoort, wier gezinsinkomen minder be- 
draagt dan f. 34.000,- per jaar. 
Van dit laatste zal slechts in uitzonderings- 
gevallen kunnen worden afgeweken. 

Ten behoeve van kinderen, die geen onder- 
wijs volgen aan een school als vorenbedoeld, 
doch die voor een voortgezette dagopleiding 
zijn aangewezen opeen partrculier instituut, 
bestaat in enkele gevallen - indien het gezins- 
inkomen daartoe aanleiding geeft - de moge- 
lijkheid om van deze regeling gebruik te 
maken. 

Inlichtingen hieromtrent kunt u verkrijgen 
bij de chef van de afd. onderwijs ca., 
Raadhuisplein 4, tel 02507-14841, toestel 
141. 

Zandvoort, 12 mei 1982. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
De Secretaris, De Burgemeester, 

A.H.Merts. H. Machielsen. CDA VOOR UW WELZIJN, 

OOK IN DE GEMEENTERAAD CDA LIJST 2 

RIchard van As 
Peter Ingwersen 
Jaap Brugman 
Dick Bos christen 

democratisch 

appèl Emni 

woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht Voor leden komen beschikbaar: 1 de flatwoning 
LORENTZSTRAAT 407 

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, berging, lift, blokverwarming. 
Huurprijs f 594,80 per maand. 

B & W verlenen voor deze woning slechts 
woonvergunning aan: 

a. gezinnen 

b. 2-persoonshuishoudens 2. de garage 

KEESOMSTRAAT101a 

Voor deze garage hebben de huurders van de 
woningen Keesomstraat 397 t/m 519 voor- 
rang bij toewijzing. Bij het tekenen van de 
huurovereenkomst dient de nieuwe huurder 
de op zijn/haar naam gestelde kentekenbe- 
wijzen deel I, II en lil alsmede het rijbewijs 
te tonen. 

De toewijzing van deze woning/ garage ge- 
schiedt in volgorde van het lidmaatschap- 
nummer van de vereniging. Belangstellende 
leden dienen uiterlijk dinsdag 18 mei 1982 
vóór 7 uur des avonds, shchftelijk te reage- 
ren. Bij de inschrijving dient u het lidmaat- 
schapnummer en de geboortedatum te ver- 
melden. Reacties kunt u deponeren in de 
brievenbus van het kantoor op het adres 
Thomsonstraat 1, niet in de klachtenbussen. 
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. 
De beoordeling voor het verkrijgen van een 
woonvergunning berust bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van de ge- 
meente Zandvoort. De uitslag van de voorlo- 
pige toewijzing zal eerst op donderdagmid- 
dag 20 mei 1982 om 2 uur in het gevelkastje 
aan het kantoor worden gepubliceerd. BEKENDMAKING ENORME STUNTVERKOOP VAN 
EEN GROTE PARTIJ BANKSTEL- 
LEN o.a. LEDER EN STOF... LET OP! De meubelen die te koop worden 
aangeboden zijn allen van uitstekende kwaliteit. ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN! BANKSTELLEN 

IN ZWARE RIB 

v.a.f950.- 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, teL 12060 ZIJLWEG 9, HAARLEM, 
TEL. 023 -3261 82 OPENINGSTIJDEN: ma. t/m vrij. 14.00-17.00 uur 
Do. koopavond 19.00-21.00u./za. 11.00-17.00 u. f 2 vliegen in één klap | 

Gezellig leuke kinder- 

kleertjes uitzoeken en 

in onze koffiehoek 

„De Roze Pa/mboom" 

genieten van een 

kopje koffie. 

kinderwinkeltje 
. buureweg . 

\ (zijstraat kerkstraat) J 
Tuincentrum "HET SPAARNE" 

heeft nog tijd voor uw tuin 

f 10.- per uur 

verder alles leverbaar. 

Tevens ook hek- + straatwerk. 

Donkere Spaarne 32 -Haarlem 
Telefoon 023 -32 54 
HERMAN HARMS SCHOENEN 

Grot e Krocht 20b - telefoon 1 72 06 

V. d. Werff mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 Handelsdrukwerk 

DRUKKER IJ 

Van Petegem bv 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort vlotte lichtgewicht 
kostuums in diverse 

kleuren 

f. 279.- 

Autobedri f 
Versteege B.V. 

Pakveldstraat 21 Zandvoort. LIJST 
DE V.V.D. IS VOOR HET 
BEVORDEREN VAN HET 
TOERISME, EN STEUNT 
DE VVV, WELKE ONMIS- 
BAAR IS VOOR ZAND- 
VOORT. 

EEN GOEDE RAAD, STEM V.V.D. 

De V.V.D. houdt politiek café op dinsdag 
18 mei in Club Maritime op het strand bij 
de Rotonde, 's avonds vanaf 8 uur. Toe- 
gang vrij. 
Kt» iurgang no. 36 woensdag 19 mei 1982 
eanduoarrse h 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administraf jstbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / aciitervi/eg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave; zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
"het geluid van miljeu- en huisvestingsgroepen 
breng ik in de raad" 'In een partij die steeds j^ompromissen 
sluit, kan ik niet werken/zegt Frank 
Schiltmeijer. De 31-jarige lijsttrekker 
van de Progressieve Partij Zandvoort, 
in het dagelijks leven leraar aan een 
amsterdamse mavo, ziet er meer heil 
in een echt links geluid in de raad te 
laten klinken. 

Eén ding staat mij voor ogen, betoogt 
hij, ik wil op een duidelijke manier min- 
derheidsgroepen vertegenwoordigen. 
Brieven of rapporten van miljeu-of 
huisvestingsgroepen, die niet genoeg 
aandacht krijgen in de raad, voor ken- 
nisgeving worden aangenomen, ga ik 
desnoods letter voor letter voorlezen. 
Want als er iemand in de raad zit, is 
de pers ineens wél aanwezig, krijgt 
het wél publiciteit.' 

De progressieve partij, een kombinatie 
van ppr, psp en cpn is onlangs zonder 
problemen tot stand gekomen. Men 
bleek het snel eens over de belangrijk- 
ste punten. 'Het verschil met andere 
partijen die zich progressief noemen, 
aldus Schiltmeijer, is onze onafhanke- 
lijkheid. We zijn niet gebonden aan 
landelijke programma's, hoeven niet 
zo vlug kompromissen te sluiten en 
kunnen meer het aksent leggen op de 
idealen. Of de toegangsprijs van het 
zwembad nu een gulden meer of min- 
der is, daar houden we ons niet 
zo mee bezig. We hebben ook geen 
enkele behoefte om echt mee te gaan 
besturen. We gaan de zaken gewoon 
krities benaderen.' 

REFERENDUM OVER HET CIRCUIT 

Een opvallend punt op de wensenlijst 
van de kombinatie is het houden van 
een referendum als het belangen betreft 
die de hele gemeente aangaan, zoals het 
circuit. 'Het circuit, zo zegt de de pro- 
gressieve nummer 1, is een heet hang- 
ijzer. Die affaire loopt eigenlijk door 
alle partijen heen. Ik zou het krankzin- 
nig vinden als het circuit vereenzelvigd 
wordt met de vvd, een partij die ook 
nog heel andere ideeën heeft, waar de 
mensen helemaal niet zo gelukkig mee 
zijn. Het is verstandiger buiten de par- 
tijen om een oordeel te vragen aan de 
mensen in het dorp. Als in zo'n referen- 
dum een meerderheid vóór is, moetje 
je er bij neerleggen. Trouwens er is nog 
zoveel bouwterrein voor de komende 
jaren en het circuit houdt zich vrij re- 
delijk aan de voorwaarden. Waarom zul 
je het dan nu sluiten. Ik geloof niet dat 
je dwars tegen zo'n meerderheid in 
moet rammen.' 

De vraag ligt er of progressieve ideeën 
niet vaak vooruit lopen op de mening 
van de meerderheid en zich dus slecht 
lenen voor een referendum. 'De pro- 
gressieve partij bepleit in feite een van 
de hoogste vormen van demokratie, de 
best mogelijke variant. Een referen- 
dum is heel goed plaatselijk in te voe- 
ren. Hou maar eens een referendum 
over de gasta'rieven, moet je eens zien 
wat er gebeurt. Dan krijg je heel duide- 
lijke antwoorden.' 

JUIST IN KRISIS VASTHOUDEN 

Wat vindt hij van bezuinigingen? 'Ik 
ben net zo iemand als alle andere 
16.000 inwoners, die ook niet precies 
begrijpen waarom je ineens moet be- 
zuinigen. Ja, omdat alles duurder 
wordt, dat merk je natuurlijk in je 
Schiltmeijer: wij maken een goede kans op twee zetels . foto: berhard steenman portemonnee. Ik ben geen financieel 
specialist, maar ik denk dat er best 
wel een aantal gemeentelijke taken 
afgestoten kunnen worden, als je de 
zaken goed doorlicht. Wel weet ik heel 
zeker dat er een aantal dingen behou- 
den moeten blijven. Dat is mijn groot- 
ste angst, dat door de bezuinigingen al 
die leuke dingen van de samenleving 
eruit gaan, kuituur, verzorging. Op het 
dieptepunt heb je die het eerst nodig 
en dan gaan ze juist daar in snijden. 
Kijk maar naar de ziekenzorg. 
Een stekkie, een jeugdhuis is erg belang- 
rijk in Zandvoort. In een tijd dat we 
naar een krisis toegaan, krijgen die juist 
hun funktie. Dat moet behouden blij- 
ven. Waarom kan er wel krediet gege- 
ven worden aan Hordo, een regeling 
getroffen? Dat is toch absurd? 

lees verder op pag. 2 De nieuwe Sony-collectie is uit. 
De nieuwe SLC 6 Betamax video 

f1998.- 

Nieuwe wereldontvanger reeds 

van f 239.- 

vijf kortegolfbanden 

Scharp Video meeneemprijs 
f1998,- 
U ziet we hebben u wat te 
bieden. nieuwbouw 't stekkie wankel 
door nee van cda LAATSTE liïEOWS^ Alsof de affaire met de geldschieters van 
het ministerie van ekonomiese zaken 
in november '81 geheel uit het geheu- 
gen verdwenen is, heeft de Cenav deze 
week, dat is twee weken voor de ver- 
kiezingen, opnieuw aangeklopt bij de 
gemeente. In een brief aan het kollege 
van b en w vraag de Cenav de steun van 
de gemeenteraad op 25 mei. De raad 
zou dan akkoord moeten gaan met een 
eenmalige financiële injektie van CRM 
en Ekonomiese Zaken, die bedoeld is 
om het doorgaan van een Grand Prix 
begin juli te waarborgen. De mogelijk- 
heid om een uitspraak te doen over 
het al dan niet sluiten van het circuit 
zou daarbij niet in gevaar komen. Al- 
dus de Cenav. 

Burgemeester en wethouders bevestigen 
de ontvangst van een brief maar weige- 
ren tot nog toe elke informatie. En ook 
de heer Buwalda, circuitvoorlichter, 
hult zich in stilzwijgen: 'Het betreft 
hier zaken die niet aan openbaarheid 
toe zijn.' 

Alsof het normaal is dat in deze politiek 
spannende tijd geheimzinnige manoeu- 
vres met de mantel der circuitliefde be- 
dekt blijven. Vrijwillige Hulpverlening Op de verkiezingsbijeenkomst van het 
CDA jongstleden donderdag in de Cal- 
vijnzaal, heeft de lijsttrekker Richard 
van As op vragen uit de vergadering te 
kennen gegeven dat de CDA-fraktie niet 
bereid is de huidige plannen voor nieuw- 
bouw van 't Stekkie te steunen. Dus u leunt ons niet overs 


laan 
met uw winkelen 
PEETERS 


Haltestraat 56 
— 


~~ 
^""^ 


^ 
■^ 


l 


waterstanden 


mei 


H 


w. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


19 


00.53 


08.53 


13.24 


21.24 


20 


01.50 


09.50 


14.18 


22.18 


21 


02.37 


10.37 


15.03 


23.03 


22 


03.17 


11.18 


15.44 


23.43 


23 


04 03 


12.03 


16.25 


.00.25 


24 


04.47 


12.46 


17.10 


01.11 


25 


05.26 


13.24 


17.55 


01.56 


26 


06.10 


14.09 


18.46 


02,46 


27 


07.05 


15.05 


19.39 


03.39 


Springti 


j 25 mei 
£€& 17373 

MENSEN helpen MENSEN Op de kommissievergadering financiën 
was reeds gebleken dat het CDA grote 
moeite had met de financiering van de 
geraamde eksploitatiel asten van het 
wijkcentrum, f 100.000.- meer dan op 
dit moment besteed wordt. 
Pvda-voorzitter Pim Kuyken vroeg zich 
op de verkiezingsbijeenkomst af hoe in 
dit verband de zinsnede uit het CDA- 
program gelezen moest worden, waar- 
in vermeld staat dat 'er niet in mag 
worden berust dat vooral jongeren de 
dupe zijn van de slechte financieel-eko- 
nomiese situatie.' 

Van As betoogde dat het CDA al eerder 
duidelijk had aangegeven een warm 
voorstander te zijn van geïntegreerde 
bouw d.w.z. een samengaan van wijk- 
centrum met een aktiviteitencentrum 
voor lichamelijk gehandikapten. De 
christ endem okraten wilden daarom uit- 
stel van de beslissing tot op 10 juni het 
gesprek tussen Nieuw Unicum en het 
ministerie van CRM had plaatsgevon- 
den. Bovendien wensten zij^een finan- 
cieel overzicht van de aktiviteiten in de 
sociaal-kulturele sektor o.a. van Ge- 
meenschapshuis en Kuüureel Centrum 
om te zien of de ekstra 100.000 daar te 
vinden is. 

Omdat er al jaren gepraat wordt wil ver- 
antwoordelijk wethouder Aukema ech- 
ter nu de knoop doorhakken. In de kom- 
missie financiën deelde hij mee dat in 
de bouwplannen de mogelijkheid voor 
een aktiviteitencentrum open blijft. 
Geïntegreerde bouw zou een aanzien- 
lijke besparing op de bouwkosten ge- 
ven. De eksploitatïelasten zouden er 
daarentegen niet door verminderen, al- 
dus Aukema. 
.;^:^;3.Jneké;VVirid-Y;d.':S>tpl•mK;^^^ PvdA vervolg van pag. 1 55 het geluid van miljeu- 
en huisvestingsgroepen 
breng ik in de raad" 'beachwear' 

een verhaal 

apart voor 

zomer 1 982.. familieberichten familieberichten MEER OVERLATEN AAN 
MENSEN ZELF 

De vergrijzing van ons dorp vindt Franl< 
een heel trieste zaak. 'Neem alleen 
maar de middenstand. Een vergrijzende 
bevolking koopt minder. Je zult je dorp 
op een of andere manier jong moet hou- 
den, anders gaan er steeds meer zaken 
dicht, blijven alleen ae supermarkten 
over. Er moet dus gebouwd worden, 
daar is iedereen het over eens. Maar 
dan moet je niet voor zo'n smak geld 
Groot Kijkduin gaan verbouwen. Wo- 
ningen hoeven helemaal niet zo kant 
en klaar te zijn. Je zou met een heel 
ander oog moeten verbouwen, dat 
scheelt honderdduizenden guldens. 
Meer overlaten aan de zelfwerkzaam- 
heid, van mensen. Dit is geen pleidooi 
voor armoedige kamertjes. Kijk eens 
naarde kraakpanden. Dat wordt vaak 
schitterend opgeknapt. Die mensen 
zijn daar best tevreden mee. 

ZANDVOORT GEEN STEEN KLOMP 

Naar de mening van Frank Schiltmeijer 
moet de gemeente beter gaan letten 
op de leegstand. Huizen waar een oude 
tafel en stoel in staan om kraken tegen 
te gaan, flats waar alleen met pasen en 
In de zomer een paar duitsers in trekken. 
'Laten ze zich daar maar eens op stor- 
ten. Gewoon vorderen.' 
Hij zet wel een paar vraagtekens bij het 
volledig volbouwen van het dorp. 'Er 
blijft geen groenstrook meer over, het 
wordt e'e'n grote steenklomp. 2e mogen 
op zijn minst wel wat grote bomen 
neerzetten, wat oudere bomen. Er staan 
hier nu van die palen met een paaltje er- 
naast, waar je af en toe een scheut uit 
ziet komen.' 

PROGRESSIEVE EENHEID 

Schiltmeijer hoopt dat er eindelijk een 
progressieve samenwerking van de 
grond komt in Zandvoort. Met pvda en 
eventueel D'66. Ook in andere gemeen- 
tes blijkt dat tenslotte mogelijk. 'De 
belangen van links zijn overeenkomstig 
al zijn er een hoop detail verschillen, al 
verschilt de werkwijze. Daar moet ruim- te in gevonden kunnen worden. Die 
voortdurende splitsing moet niet meer 
nodig zijn.' 

PROGNOSE 

Op de vraag welke kollegesamenstelling 
zijn voorkeur heeft, moet de progressie- 
ve woordvoerder even lachen: 'Wij zul- 
len er zelf toch niet gauw instappen, maar 
een kombinatie zonder vvd en cda zou 
wel ideaal zijn. 'De ppz maakt volgens 
Frank een goede kans op 2 zetels in de 
nieuwe raad. 'En ach, de rest maakt me 
niet uit, maar als je dat leuk vindt: de 
pvda krijgt 3 zetels, tenzij de landelijke 
situatie een spaak in het wiel steekt, 
d'66 komt niet verder dan 1, de Vv'd 6, 
het cda 3 en inspraak nu 1. Dan blijft 
er nog eentje over, dat zal of vvd of in- 
spraak nu worden'. Wl mens fashion 

grote houtstraat 1 24 / haarlem 

ook koopavonden geopend Bloemen verwelken. 
Schepen vergaan. 
Maar onze liefde voor jou 
Blijft eeuwig bestaan. 

Je dochter: Kitty en Ossy Ostander 
Kleindochter : Caron en Frank Quinn 

Cobourg, Ontario, Canada. 

Ter herinnering aan mijn lieve moeder 

MARGJE LOUWEN - ZENTVELD 

geb. 1 mei 1905 - overl. 18 mei 1979 VOOR SPORT: 
9 om de zandvoortse lijst S nieuws 

kort & klom 
S.EIlyv. As Jeugd van 
Zandvoort 
verdient 
haair eigen 
STEKKIE! 

Ook daarom: K PvdA • Er vonden vorige week 16 aanrijdingen 
plaats. De onderlinge konfrontatie van 

■ de auto's bracht nogal wat schade met 
zich mee, maar geen persoonlijk letsel 
voor de bestuurders. Dat was wel het 
geval bij een drietal aanrijdingen tus- 
sen auto's en fietsen. Dokters en om- 
liggende ziekenhuizen hadden het druk 
met de zwakkere weggebruikers. 

• Zondag 16 mei vloog op de Boule- 
vard Barnaard een kampeer-auto in 
brand. Een daarin opgesloten hond 
liet het leven, van de camper bleef 
niets over. Ook twee auto's naast de 
camper branden geheel uit door het 
overslaande vuur. De rookwolken wa- 
ren tot in de verre omgeving te zien. 

• Zaterdag j.l. bracht een stille on- 
bekende f 100.- naar het politieburo. 
Het geld was bedoeld ter vervanging 
van de vier kippen, die zoals wij vorige 
week meldden, in halfgebraden toe- 
stand op het binnenterrein van het 
circuit waren aangetroffen. 

• In verband met de komende gemeen- 
teraadsverkiezingen belegt de afdeling 
Zandvoort van de pvda op vrijdag 21 
mei a.s. een forumdiskussieavond met 
alle in de raad vertegenwoordigde poli- 
tieke partijen in het Gemeenschaps- 
huis aan de Louis Davidsstraat. Aan- 
vang 20.00 uur. Maandag organiseert 
deze partij in het wijkgebouw 't Stek- 
kie aan de Fahrenheitstraat in nw. noord 
een openbare diskussiebijeenkomst 
waar men met de politieke kopstukken 
van Zandvoort van gedachten kan wis- 
selen over de meest uiteenlopende ak- 
tuele vraagstukken en problemen. Ook 
deze meeting begint om 20.00 uur. 

• A.s. zaterdag vindt de eerste van de 
vier voor het zomerseizoen '82 geplan- 
de vliegerwedstrijden van Fly Away 
plaats op het BP-parkeerterrein in 
Zandvoort-zuid. Om pim. 14.00 uur 
gaan de eerste vliegers de lucht in voor 
de strijd om de 'Zilveren Vlieg' van 
Zandvoort. De trofee werd ontworpen 
door de haarlemse edelsmid Joop Ekels. 
Verder is er een Fly Away medalje be- 
schikbaar voor de tweede en derde 
plaats van de vreedzame luchtduels. STRANDDETACHEMENT GEREED VOOR SEIZOEN '82 Het stranddetachement van de zand- 
voortse gemeentepolitie, dat het af- 
gelopen weekeind met zijn werkzaam- 
heden is begonnen, telde voorheen 
vier vaste medewerkers welke zeven 
dagen in de week vrijwel onafgebro- 
ken in touw waren. 
Met ingang van het zomerseizoen'82 
is dit detachement, dat onder leiding 
staat van brigadier Schilder, uitgebreid 
tot zeven man. Op de topdagen zullen 
ze alle zeven in aktie zijn, maar is het 
wat rustiger aan strand en op zee kan 
men 't wel met twee man af om een wa- 
kend oogje in het zeil te houden. De 
leden van het stranddetachement draaien 
naast hun dagtaak verder normaal mee 
in de nachtdiensten van de politie, zo- 

LidySchoutan 

dat de surveillance in het dorp op peil 
blijft. 

Er is in de strandpost van de politie 
onder de Rotonde ook weer een ehbo- 
dienst gevestigd, die onder leiding staat 
van de heer Borstel en nauw samen- 
werkt met de leden van het Rode Kruis. HOREKAF ZANDVOORT 
KRIJGT NUL OP HET REKWEST 

Een verzoek van Horekaf Zandvoort 
om de belasting op de omzet van ster- 
ke drank af te schaffen zal niet door 
het kollege worden ingewilligd. 

Eerder had de raadskommissie van fi- 
nanciën al afwijzend op het idee van 
afschaffing gereageerd en b en w aange- 
raden niet op het desbetreffende ver- 
zoek in te gaan. Volgens Horekaf Zand- 
voort draagt de heffing een diskrimine- 
rend karakter omdat een dergelijke 
fiskale maatregel in geen enkel ander 
bedrijf voorkomt. Zo kunnen bakkers, 
slagers en groentehandelaren hun be- 
drijf uitoefenen zonder naast hun gewo- 
ne verplichtingen ook nog eens ekstra 
belasting aan de gemeente te betalen 
voor de verkoop van brood, vlees en 
aardappelen, stelt de organisatie. 
Het gemeentebestuur is het met deze 
opvatting van Horekaf niet eens en 
wijst er op dat in tegenstelling tot de 
andere bedrijven in het algemeen be- 
lang en dat van de horeka in het bij- 
zonder blijvend toezicht op deze be- 
drijfstak wordt uitgeoefend, ledere ver- 
gelijking met een andere branche gaat 
daarom niet op, aldus b en w. 
Gisteravond werd het verzoek om 
afschaffing van de horekabelasting nog 
eens ferm doorgesproken tijdens de bij- 
eenkomst van de kommissie van het 
midden- en kleinbedrijf. De gemeente 
houdt echter voet bij stuk en wil niet 
van afschaffing weten. 
jantermes 9 om de zandvoortse lijst 5 Op het platform van de Rotonde staat 
de ambulance gereed om in noodge- 
vallen voor een snel vervoer naar het 
achterland te zorgen. De speedboot 
van het stranddetachement is nog niet in gebruik, maar we zullen deze in de 
komende weken ongetwijfeld over het 
water zien jagen om waaghalzen 
onder zeilers, surfers en zwemmers te 
waarschuwen en de Zandvoortse Red- 
dingsbrigade waar nodig bij te staan. 
Het afgelopen weekeind was druk. 
maar is toch zonder gebeurtenissen van 
ernstige aard verlopen. Wel waren er 
vijfenveertig verdwaalde kinderen die 
nu nog door leden van het strandde- 
tachement werden opgevangen, maar 
voor wie van 1 juni tot 1 september 
Henny van Petegem gaat zorgen. Zij 
werd uit ruim veertig kandidaten als 
kinderverzorgster gekozen. Dertig 
ehbo-gevallen werden zaterdag en 
zondag deskundig behandeld en een 
dreigende rel aan het naaktstrand met 
een aantal punkers kon tijdig door het 
stranddetachement worden bezworen. 
Kortom: ook dit seizoen zal er weer 
over het wel en wee van de strand- en 
zeebezoekers worden gewaakt. Het 
stranddetachement is te bereiken 
door middel van twee speciale lijnen. 
De kustpolitie kan worden gebeld door 
draaien van het nummer 13545 en de 
kinderjuf neemt straks de hoorn op na 
het draaien van 14445. Nummers om 
te onthouden of te noteren. VOOR V/ONINGBOUW: de zandvoortse lijst 5 zelfs de 
Vakantie- 
kollektie' 

is er al... Wl mens fashion 

grote houtstraat 124/ haarlem 

ook koopavonden geopend 
1 . Gert Toonen Fatsoenlijk 

wonen is 

het récht 

van eenieder 

in Zandvoort! 

Ook daarom: 
K PvdA sport — spel Het kersverse kampioenselftal van Zand- 
voortmeeuwen heeft het er in de slotwed- 
strijd tegen het haarlemse Ripperda le- 
lijk bij laten zitten. 
Nadat de openingstreffer van de kust- 
bewoners door de scheidsrechter wegens 
een vermeende overtreding was afge- 
keurd verdween alle durf en inspiratie 
uit de ploeg. Het team werkte nog wel 
hard, soms als een molenpaard, maar 
het zout was uit de pap en de geest 
uit de fles. Kortom: datgene ontbrak 
waarmee de ploeg de kompetitie had 
gewonnen. Ripperda rook de kans en 
greep die vervolgens gretig aan om de 
kampioenen een geduchte afstraffing 
te bezorgen. 
En 20 geschiedde. 

Zandvoortmeeuwen werd, zonder zelf 
een tegenpunt te kunnen scoren, met 
vier treffers van de zijde van Ripperda 
naar huis gestuurd. Dit gaf na de triomf 
van veertien dagen geleden een wat 
wrang gevoel onder spelers en suppor- 
ters. EMANCIPATIE VOOR IEDER: 
9 om I de zandvoortse lijst S KOERANT ALLEEN OP WOENSDA G 

In verband met hemelvaartsdag op donderdag 20 mei, komen de koerant 
van dinsdag 18 mei en vrijdag 21 mei te vervallen en verschijnen wij alleen 
op woensdag 19 mai a.i. 
11 mei- 17 mei 1982 

geboren : Joyce Desiré, dv. R.W. IVIol 
en A.IVl.A. Overpelt ; Louise, dv. D.J. 
Bindels en J.C.A. Todd. 

overleden : Theodorus Bernardus 
Henricus Veling, oud 70 jaar ; Maud 
Jenny Edith Blogg, geb. Smeets, oud 
60 jaar ; Anna Maria Elisabeth Meester, 
geb. Hoppe, oud 84 jaar. 

gehuwd : Adriaan C. Terol en Moni- 
que C. van der Zwart; Willem van der 
Werff en-Martine Blase. kerkdiensten 1 hervormdeKerk 

' donderdag 20 mei a.s.: 

09.00 uur : ds. C. Mataheru, gemeensch. 

dienst, 
zondag 23 mei : 
10.00 uur: Dr. G. Snijders uit Haarlem 

GEREFORMEERDE KERK 

donderdag 20 mei a.s.: 

09.00 uur : ds. C. Mataheru, gemeensch. 
dienst, in de herv. kerk. 

zondag 23 mei a.s.: 

10.00 uur : kand. H.J. Aalders, Amster- 
dam. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

donderdag 20 mei a.s.: 

10.45 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zaterdag 22 mei a.s.: 
19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 23 mei a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering met St. 

Caeciliakoor 
medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

donderdag 20 mei a.s.: 

zuster N. de Jong, Bronsteeweg 22, heem 

stede, tel. 023 -282197. 

zaterdag 22 mei en zondag23 
mei a.s.: zuster T.Dijk, Lorentz- 
str.435tel. 12382 

GESLACHTSZIEKTEN 
voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht) 

4. Pim Kuijken Laat Óns 

Zand voort 

géén tweede 

Wassenaar 

worden! 

Ook daarom: BSR PvdA belangrijke adressen 14444 Politie (alleen noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeentesekretarie 

17947 Informatieburo wvv 

18083 Stichting wijkraad nw. nrd. 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

en magazijn 
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renaults 
12135 Zandvoortse Koerant b.v. 

Achterweg 1. omroepers TE KOOP oude stereo juxe 
box, i.pr.st. Prijs f. 500.-, 
tel. 17434. 

Autorijschool 
RH IL WAAN ING 
rijks gediplomeerd 

Aangesloten bij de V.Z.R. 

Brugstraat 20 -tel. 12071 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnielcer 
kumtgebitreparatie, etc. 
A.RnMAN 
Telefoon 14365 

openbare bibliotheek 
zandvoorttel. 14131 
prinsesseweg 34 60 JAAR 
ZANDVOORTSE 
REDDINGSBRIGADE 

van 17 't/m 22 mei a.s. 
verzorgt de Zandvoortse 
Reddingsbrigade een foto- 
tentoonstelling in de open 
bare bibliotheek; op vrij- 
dagavond 21 mei a.s. een 
informatieavond over het 
werk van deze brigade 
met dia's en film. 

aanvang 20.30 uur 

toegang gratis * *y' 5^? ^ tf 1. P. Flieringa 4. Chr. Oudshoorn 7. E.Paap 

2. A.N.J. GJelen 5. W.M. Moerenburg-Baten 8. J. KuijpersWentink 

3. J.G. Anderson 6. F.J. Pot-Bos 1 
is zover. vl V/| Hoera! Het 

bar-dancing "DE GROT" 

(v/h Estoril) 

Wlj proberen vermaakt te geven voor de volwassen 

jeugd t/m 80 jaar. 
(V\ De muriek stemmen wy daarop af. 

/ \r^ DagelUks geopend (V Vc van 21.00 - 03.00 uur. 
wilt u dit jaar uw vakantie 
doorbrengen op een 
boerderij in Engeland 
Kom dan eens langs bij: REISBUREAU RECEPTIE 
vanavond vanaf 21.00 uur tot "we zaen wel" 

^ Dr. Joh. G. Mezgerstraat 48 - 2041 HC Zandvoort 
Telefoon 02507 - 1 91 72 KERKMAN 

Grote Krocht 2ü Ziindvooit 
telefoon 02507 12560/1-3203 eanduoartee hoeranf' 2. Ide Murk Aukema 

De lasten 
voor alle 
Zandvoorters 
eerlijk te 
verdelen! 

Ook daarom: PvdA 
IEDER JEUGDLID IS WELKOM 
BIJ ZANDVOORT'75 

aanmelden bij sekr. z'75 

A. van Marie, Fahrenheitstraat 8 

telefoon 17187 
CDA VOOR UW WELZIJN, 

OOK IN DE GEMEENTERAAD 
christen 

democratisch 

appèl LIJST 2 

Richard van As 
Peter Ingwersen 
Jaap Brugman 
Dick Bos herman harms 
schoenen 

dealer van zandvoort en 
omstreken van helioform en piedro 
medisch verantwoorde 
kinderschoenen. 

grote krocht 20B - 
LIBERTY MODE heeft volop 

betaalbare zomermode. 

o.a. piratenblouses 

knickerbockers 

bermuda's 

jungle mode 

Liberty Mode 

Louis Davidsstraat 15 (t.o. V.V.V.) 

telefoon 1 69 20 LIJST de WD vindt dat een 
sluitende gemeente- 
begroting een 
hoeksteen behoort te 
zijn voor een verant- 
woord financieel beleid 
een goede Raad, 
Stem WD! 3a. £. *^atUdux & 2^. 

WONINGINRICHTING sindt 1923 
Haltettraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759 

veer: 

LUXAFLEX Jaio«zieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maicen gaarne vrijblijvend offerte. gemeente 
zandvoort UITNODIGING 

Voor de hoorzitting inzake het voorontwerp 
SOCIAAL-KULTUREELPROGRAMMA 1983 
te houden op 26 mei a.s. in het Gemeen- 
schapshuis, L. Davidsstraat 17, Zandvoort, 
aanvang 20.00 uur. 

Op basis van het soclaal-l<ultureel plan 1982 
t/m 1985 heeft de planvoorbereidingskom- 
missie een voorontvy/erpprogramma 1983 
opgesteld. 

Belangstellenden kunnen het voorontwerp- 
programma opvragen bij: Gemeentesecretarie 
Zandvoort, afd. Onderwijs ca.. Raadhuis- 
plein 4 te Zandvoort, tel. 14841, toestel 139. 

Het voorontwerp ligt tevens ter inzage in het 
Raadhuis en de openbare bibliotheek. 

De hoorzitting is bedoeld om iedereen in de 
gelegenheid te stellen zijn/haar mening ken- 
baar te maken. 

Graag tot ziens op de hoorzitting. 

De Kommissie Planvoorbereiding 
Specifiek Welzijn. V E^ 
mm 


ü^ 


F 


m 


PEUGEOT 
TALBOT Autobedrijf 
Versteege B.V 

['iikveldslraal 21 /andvourt. 
Haal warmte en kleur in uw huls 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 12060 hotelwas minimaal 50 kg. 
f 2,35 per [<g. (excl. b.tw.) 

Inlichtingen: WASUNIEK 
Haltestraat 63B-tel. 1 4417 ^ 
openbare bibliotheek 
zandvoort 
prinsesseweg 34 
2042 NH zandvoort 
tel. 14131 \tJ muziekcentrum 

zuid-kennemerland 

gasthuisvest 23 

haarlem 

tel. 023-3193 48 MUZIEKAVOND 

Op donderdagavond 27 mei a.s. verzorgen 

een aantal leerlingen van het muziek- 
centrum Zuid-Kennemerland een muziek- 
avond in de Openbare Bibliotheek te Zand- 
voort. 
Er worden diverse instrumenten bespeeld, 
t.w. cello, dwarsfluit, fagot, hobo, klarinet, 
piano en viool. 

Aanvang: 20.15 uur -Toegang is gratis voor 

reparatie- dakbadekklng - vertiouwingen 
en loodgleterswerit 

bel 02507 17353 Drukwerk voor iedereen! 

DRUKKER IJ 

Van Petegem bv 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort vrijdag 21 mei 

organiseert de PvdA afdeling Zandvoort, in het Gemeen- 
schapshuis - om 20.00 uur, een 

forumavond QD0 waarbij de politieke partijen 
van Zandvoort zijn uitgeno- 
digd om standpunten en 
visies uiteen te zetten... 

uiteraard is er na afloop 
gelegenheid tot diskussie! _^ — — - ^ ge iegenneig tot disKussie! 

©PvdA BEKENDMAKING ENORME STUNTVERKOOP VAN 
EEN GROTE PARTIJ BANKSTEL- 
LEN ca. LEDER EN STOF... LET OP! De meubelen die te koop worden 
aangeboden zijn allen van uitstekende kwaliteit. ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN! BANKSTELLEN 

IN ZWARE RIB 

v.a.f950.- ZIJLWEG 9, HAARLEM, 
TEL. 023 -3261 82 OPENINGSTIJDEN: ma. t/m vrij. 14.00-17.00 uur 
Do. koopavond 1 9.00 - 21 .00 u. / za. 1 1 .00 - 1 7.00 u. I 2 vliegen In één klap 1 

Gezellig leuke kinder- 
kleertjes uitzoeken en 

in onze koffiehoek 
„De Roze Palmboom" 

genieten van een 
kopje koffie. 

kinderwinkeltje 
I buureweg . 

I (zijstraat kerkstraat) I V. d. Werff 

mijn bakker 
•indi 1746 
GMthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jaci Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023- 26 OS 33 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 
Tuincentrum "HET SPAARNE " 

heeft nog tijd voor uw tuin 

f 10.- per uur 

verder alles leverbaar. 

Tevens ook hek- + straatwerk. 

Donkere Spaarne 32- Haarlem 
Telefoon 023 - 32 54 
'■<Êfe 82e jaargang no. 37 
dinsdag 25 mei 1982 

wmoÊÊBaÊmBtmaa eanduüorrse hoer 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redairtie en administraf jstbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / actiterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

gielen wil lusteloosheid in zandvoort doorbreken Mr. A.N.J. Gielen bezoeken wij in Haar- 
lem waar hij kantoor houdt als kandi- 
daat-notaris. De 38-jarige raads-kandi- 
daat is een veelbesproken man sinds hij 
als voormalig raadslid voor de plaatse- 
lijke wd de overstap gemaakt heeft naar 
de lokale groepering inspraak nu. Hij 
toont tijdens het gesprek een groot en- 
toesiasme voor zijn nieuwe politieke te- 
huis. 

Heeft zijn overstap te maken met per- 
soonlijke geschillen, zeg maar een on- 
verenigbaarheid van karakters, zoals dat 
ook bij het laatste kabinet een rol 
speelde? 

De plaatselijke wd is, zoals Flieringa zo 
treffend kan zeggen, een Volkspartij van 
Vreemde Dingen. Er kunnen daar din- 
gen gebeuren die hou je niet voor moge- 
lijk. Dat hebben we 4 jaar geleden ge- 
zien. Na de verkiezingen zouden de 
raadsleden, Attema inkluis, een besluit 
nemen over de wethouderskandidaat. 
Dat was de afspraak. Met vier tegen twee 
kwam er zo'n besluit. Maar wie schetst 
mijn verbazing? Boem - pats wordt de 
pers ingeschakeld en daarna is er zo ge- 
draaid dat die vier die het volledig bij 
het rechte end hebben de idioten wer- 
den. In een dergelijke sfeer kun je niet 
funktioneren. Bovendien vind ik: die 
man mag geen wethouder worden van 
Publieke Werken. Klaar uit. Net zoals 
Flieringa geen wethouder van Volksge- 
zondheid mag worden, mag een make- 
laar geen publieke werken doen. 

Een van de punten waar je je destijds 
in de raad erg druk over hebt gemaakt 
is de onroerend goedbelasting. Er lig- 
gen nu 1000 bezwaarschriften. Hoe 
kijkje daar tegenaan? 

Dat was te verwachten. Het hele verhaal 
van de gemeente, daar klopt geen don- 
der van. Volgens mi] hebben ze gewoon 
achter hun buro een passer getrokken. 
De onroerend goed belasting op de eko- 
nomiese waarde baseren, dat is onzinnig 
werken. Een oppervlaktebelasting is toch 
veel eenvoudiger, één keer een hoop 
werk, dan is het klaar. Dan kun je een- 
voudig trendmatig verhogen. Meer dan 
de helft van de bezwaarindieners heeft nu 
uitstel van betaling gekregen, zie eens 
wat dat kost.iDan is er nog een korrektie 
gepleegd voor de verschillende wijken. 
Maar dat was in '77 al gedaan! Gaan we 
nu een korrektie op een korrektie ma- 
ken? Dat kan toch niet? 

Denk je dat dat komt omdat de gemeen- 
te onder druk van de bezuinigingen 
staat? 

Kijk, de gemeente moet natuurlijk aan 
zijn geld komen. Mij gaat het erom dat 
je dat op een goede manier doet. Ik heb 
er helemaal geen probleem mee als diens- 
ten van PW uitbesteed worden aan 
partikuliere bedrijven. Als gemeente 
mag er wel een beetje kommerciëler 
gedacht worden. 

Zou dat verlies van arbeidsplaatsen 
kunnen betekenen ? 

Dat zou kunnen, maar daar staat tegen- 
over behoud van werk in de partikuliere 
sektor. Misschien moeten we in de win- 
ter minder vaak huisvuil ophalen, dat 
kan konsekwenties hebben voor het 
personeel. Niet in de ontslagsfeer, maar 
door het niet aanvullen van vakatures. 
De financiële problemen zijn enorm. 
in die zin wordt het circuit natuurlijk 
een geweldig probleem voor de gemeen- 
gielen: van wd naar inspraak nu te, als dat weg zou gaan. We hebben 
daarover een reëel verhaal in ons pro- 
gramma gezet. Verder is die rijdende 
cowboy nu weg. Een probleem dat ik 
zie is het casino. Niet dat het zoveel 
inbrengt, maar het hoort in het pakket. 

Denk je dat het casino meegesleurd 
wordt in de slechte positie van Bouwes? 

Nee, dat bedoel ik niet, maar ik weet niet 
of het casinobestuur nog wel zoveel 
prijs stelt op Zandvoort. Ze hebben nu 
een goed argument om weg„te willen. 
We moeten echt gaan zorgen voor een 
alternatieve plaats voor het casino. An- 
ders is Zandvoort straks helemaal uit- 
verkocht. 

Van oorsprong was inspraak nu sterk 
gekant tegen het circuit. 
In het huidige programma is daar niets 
meer van te merken. Is dat opportunis- 
me? 

Je moet kijken, wat is reëel voor een 
plaats. Je opmerking is wel juist, maar 
toen Jansen wethouder was voor in- 
spraak nu hebben ze voorgestemd. Wat 
was het geval. Het voortbestaan van het 
circuit was gekoppeld aan het krijgen 
van een casino. Zonder circuit geen ca- 
sino. Dat was een aanzienlijk plaatse- 
lijk belang. Die keuze is toen gemaakt. foto: bemhard steenman Maar je moet dat dan wel heel goed 
uitleggen. Dat doen we ook nu weer. 
Dit moment is niet geschikt om het 
circuit weg te doen. Het gaat niet om 
vóór of tegen, dat is gezwam. Zand- 
voort heeft er niets in te zeggen, het 
wordt op hoger nivo uitgemaakt 

lee^ verder op pag. 2 nieuws 

kort & kl(>i[v • Met ingang van zaterdag 29 mei zal 
het postkantoor aan de Louis Davids- 
straat zijn deuren weer in de ochtend- 
uren openen. Van 9.00 tot 12.00 uur. 
Deze regeling geldt tot en met zater- 
dag 28 augustus 1982. 

• Midden vorige week raakte een 39- 
jarige zandvoortse automobiliste bij 
een aanrijding op de hoek van de Dr. 
Smitstraaten de Burgemeester van 
Alphenstraat vrij ernstig gewond en 
moest met een bekkenfraktuur, een 
gebroken borstbeen, hersenschudding 
en snijwonden worden overgebracht 
naar een ziekenhuis in Haarlem. Over 
de toedracht van het ongeval kon de 
politie geen uitsluitsel geven, maar 
vermoed wordt dat er geen voorrang 
werd verleend. 

• Zaterdagmiddag ontdekte de machi- 
nist van de trein Zandvoort/Overveen 
dat er ter hoogte van het Visserspad een 
zware betonnen paal dwars over de 
rails van het baanvak lag en slaagde 

er in het treinstel tijdig tot stilstand 
te brengen. De direkt na het incident 
gealarmeerde politie kon korte tijd 
later drie zandvoortse jongens in de 
leeftijd van 7-11 jaar aanhouden, 
die tijdens een verhoor op het politie- 
buro bekenden de rails te hebben ge- 
blokkeerd. Na te zijn gewezen op de 
mogelijk ernstige gevolgens van hun 
daad werd het jeugdige trio op vrije 
voeten gesteld. 

• "Wounded Knee' is de titel van de 
ekspositie die gedurende de seizoen- 
maanden in het kultureel centrum aan 
het Gasthuisplein wordt gehouden over 
de oorspronkelijke bewoners van Noord 
Amerika, de indianen. De tentoonstel- 
ling zal op zaterdag 5 juni worden inge- 
leid door dr. S. Kooijman, voormalig 
staffunktionaris van het rijksmuseum 
voor volkenkunde in Leiden. Aanvang 
13,30 uur. De ekspositie duurt tot 29 
augustus. • De Stichting Behoud Kostverloren- 
park organiseert op zaterdag 29 mei a.s. 
een rondleiding langs de voorjaarstooi 
van het park. De wandeling met enkele 
natuurgidsen begint om 1 0.30 uur en 
zal ongeveer een uur duren. De rond- 
leiding is kosteloos evenals het kopje 
koffie dat de deelnemers (sters) door 
de stichting wordt aangeboden. Doel 
van de tocht langs de bloeiende flora is 
meer begrip en waardering te kweken 
voor de betekenis en waarde van de 
duinen in het algemeen en het Kostver- 
lorenpark in het bijzonder. 
4. Pim Ku ijken Laat Óns 

Zandvoort 

géén tweede 

Wassenaar 

worden! 

Ook daarom: Pvd/i raad buigt zich over puntensysteem 
voor woningtoewijzing eanduoartee Noeran^ Bijna een jaar na het eerste voorstel van 
b en w om tot uniforme urgentienor- 
men te komen bij de toewijzing van 
woningen, zal in de aanstaande raads- 
vergadering een nieuwe verordening 
worden besproken. 

Het wachten was op de onderlinge over- 
eenstemming van de Kennemergemeen- 
teg, die allen hetzelfde systeem gaan 
hanteren. Vorig jaar juni gooide Haar- 
lem roet in het eten door een eerste voor- 
stel te torpederen. De bestuurders van 
de provinciehoofdstad wensten toen nog, 
op het laatste nippertje en tegen de ge- 
maakte afspraken in, een aantal verfij- 
ningen op het systeem. 

Volgens het voorstel worden punten 
toegekend voor de huidige wijze van 
huisvesting, een oplopende reeks vanaf diverse manieren van inwoning, pension- 
bewoning tot krotbewoning. Voorde 
leeftijdskategorie van de woningzoeken- 
de komen er punten bij. Verder kan men 
1 tot 7 punten behalen voor elk jaar 
dat men ingeschreven staat bij de dienst 
Volkshuisvesting. Al naar gelang de ernst 
van de situatie kan een mediese of sociale 
indikatie zwaar meetellen. Ook de woon- 
werkafstand levert nog punten op, even- 
als het wonen en werken in Zandvoort. 
Wie het maksimum van 27 punten haalt 
is ouder dan 30, zo ziek als een hond, 
moet evengoed rninstens 126 km per dag 
naar zijn werk reizen en woont al jaren 
in een krot. 

Het gemeentebestuur voert inmiddels 
overleg met de woningbouwvereniging 
EMM om te zien of het puntensysteem 
verwerkt kan worden in het daar gehan- 
teerde rangnummersysteenfi Binnenkort zal er een voorlichtingsfol- 
der worden samengesteld, waarin een 
en ander nog eens haarfijn uit de doe- 
ken gedaan wordt. Alle ingeschreven 
woningzoekenden zullen verder in de 
loop van het jaar bericht krijgen van 
het aantal punten dat aan hen is toege- 
kend. 
AA/aterilSnd|nl mei 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


24 


04.47 


12.46 


17.10 


01.11 


25 


05.26 


13.24 


17.55 


01.56 


26 


06.10 


14.09 


18.46 


02,46 


27 


07.05 


15.05 


19.39 


03.39 


Springtij 25 mei 


28 


07.55 


15.55 


20.36 


04.35 


29 


08.53 


16.54 


21 40 


05 38 


30 


10.02 


18.01 


22.53 


06.53 


31 


11.19 


19.20 


— . — 


08.03 varvolg van pag. 1 gielen wil de lusteloosheid in zandvoort 
doorbreken meepraten: 
d OM de zandvoortse lijst 5 Is het daarom geen nadeel van een lo- 
kale groepering dat er geen kontakten 
zijn met eigen mensen bij provincie of 
rijk? 

Oh, maar er zijn ook mensen van ons 
landelijk lid, die kontakten zijn niet 
onmogelijk. Maar daar gaat het niet om. 
Het is niet het werk van raadsleden om 
naar Den Haag te gaan. Het kollege, de 
burgemeester moet op stap gestuurd 
worden, dat is de afgelopen jaren nau- 
welijks gebeurd. Wat dat betreft, als de- 
ze burgemeester vertrekt, zou het geen 
slecht idee zijn om Bosman (voormalig 
wd-raadslid, nu burgemeester in 
Heeze, red.) naar Zandvoort terug te 
halen. Die gaat wél naar Den Haag, net 
zolang tot hij zijn zin heeft. 
Neem bijvoorbeeld de aanwijzing van 
Gruyters om niet buiten de huidige 
grenzen te bouwen. Dat moet in Den 
Haag ongedaan gemaakt worden. Want 
er moeten huizen gebouwd worden. De 
Noron is geen oplossing voor zandvoor- 
ters. 

Wat voor idee zit er achter jullie akti- 
veringsplan ? 

Het gaat om de geest die eruit spreekt. 
De tijd dat we zeiden, overheid, regel 
jij dit of dat, daarvan moeten we nu 
zeggen, dat kan niet meer. Het is een 
algemeen probleem. Alles staat stil. De 
industrie, maar ook de mensen. Het 
enige dat ze nog doen is navelstaren, 
prachtige mooie lieve mensen worden 
het, liefst met warmte uit het oosten 
bedekt. iVlaar echt kreatief werken 
dat zie je haast niet meer. Hooguit in 
anti-bewegingen. Mensen hebben angst 
voor de toekomst, dat is op zich niet 
erg, maar we moeten er wel iets aan 
doen, anders wordt die angst nihilisme. 
Een gemeente moet stimuleren. Wat is 
er op tegen als de bevolking zich zelf 
inzet voor 't Stekkie, net zoals dat met 
de Kapklus is gebeurd? Er zijn genoeg 
werkeloze jongeren, die met plezier 
hun bouwopleiding in praktijk willen 
brengen, genoeg bouw-WAO-ers die er- 
varing hebben. Er zijn echt genoeg idee- 
en, de gemeente moet daarop inspelen 
en aktief meedenken. We moeten weg- 
komen uit de apathie. Dat geldt ook EMANCIPATIE VOOR IEDER: landelijk, hoor. Welke grote beslissing 
is er genomen? Dan moet je heel lang 
nadenken. Na de Deltawerken geen- 
éénl Alles lijkt in slaap gesukkeld. Dat 
is toch geen besturen meer? 

Wil je voordat we naar de politieke toe- 
komst kijken nog iets kwijt? 

Dat hele gezeur over de vvd, daar wil ik 

niets meer van weten, maar als je me 

nu vraagt wat vindt je van de vvd-zand- 

voort, lees dan dit gedichtje maar: 

"Wij zijn ontzaglijk liberaal 

Wij laten ieder vrij 

in doen en denken, kunst en taal 

Wij zeggen: vrij en blij.... 

Dom volkje, dat niet denkt als wij 

en wroet voor zijn partij. 

Dat hen de duivel haal.... 

Wat zijn we liberaal ! 

(de Genestet) 
91 

d om de zandvoortse lijst 5 DRONTEN WINT FORS VAN 
ZANDVOORT 

De sportuitwisseling Zandvoort-Dronten 
had wat het beleefde speelgenoegen be- 
treft geen winnaar. Naar de resultaten 
bezien is Dronten echter ruimschoots 
de vaardigste, vlugste of slimste geble- 
ken. Alleen op de onderdelen waarop 
balvaardigheid de doorslag moest geven, 
wist Zandvoort het hoofd boven water 
te houden, (basketbal, handbal, hockey 
en voetbal). 
De einduitslag: 

punten 
Zandvoort — Dronten 
badminton 17 83 

basketbal 50 50 

handbal 73 27 

hockey 84 16 

schaken 15 85 

turnen 1 1 89 

voetbal 63 37 

waterpolo 33 67 

zaalvoetbal 44 56 

zwemmen 57 43 Ben je zelf wethouderskandidaat ? 

Nee, maar we kunnen een wethouder 
leveren, zij het niet voor Volksgezond- 
heid. Al staan we niet te dringen. 

Wil j e je aan een voorspelling wagen? 

Ik geloof dat veel mensen de politieke 
spelletjes beu zijn. Inspraak nu houdt 
daar niet van. Het gaat om zakelijke 
motieven. Ik denk dat iedereen, links 
of rechts, zich wel kan vinden in ons 
program. Ik hoop dat Inspraak Nu 3 
zetels haalt, in ieder geval 2, misschien 
een restzetel, de progressieve kombina- 
tie 1 , d'66 1 , de pvda hooguit 3. Het 
cCii blijft gelijk: 4, de vvd zal zijn lan- 
delijke stemmers wel behouden, dus 5. 

o Het traditionele snelschaaktoernooi 
van de Zandvoortse Schaakklup in het 
Gemeenschapshuis is vastgesteld op 
donderdag 27 mei a.s. Er wordt ge- 
speeld in twee leeftijdskategoriën. De 
jeugd tot 16 jaar begint om 18.45 uur 
met snelschaken en de ouderen vanaf 
17 jaar starten om 20.00 uur met het 
toernooi. Voor de snelschaakkampioe- 
nen van 1 982 zijn prijzen beschikbaar. faillissement van hordo's marlboro 
zou geen gevolgen hebben voor hotels Ziet het er naar uit dat de Cenav-direk- 
tie voorlopig een oplossing heeft ge- 
vonden voor de schuldenlast van ruim 
een miljoen gulden aan de in Parijs 
gevestigde organisatie van formule 1 
konstrukteurs (zie elders in deze ko- 
lommen) de Canadese eigenaar van het 
Bouwes hotelkonsem, Michael Hordo, 
raakt steeds verder verstrSit in de finan- 
ciële prohlemen. 

Werd ruim een maand geleden bekend 
dat zijn hotels voor bijna een kwart 
miljoen bij de gemeente;Zandvoort in 
het krijt stonden aan onbetaalde gas- 
en waterrekeningen, vorige week sprak 
de president van de rotterdamse recht- 
bank het faillisement uit over diens hol- 
dingmaatschappij Marlboro Hotels In- 
ternational. Het faillissement was aan- 
gevraagd door een in de Maasstad geves- 
tigd detektiveburo dat een bedrag van 
rond f 24.000.- op de hotelorganisatie 
van Hordo te vorderen heeft. 

Reeds eerder was er sprake van faillis- 
sementsaanvragen van bedrijven en per- 
sonen, maar tot een behandeling door 
de rechtbank kwam het niet doordat, 
vaak op het laatste ogenblik, een rege- 
ling met de schuldeisers kon worden 
getroffen. Dit keer is dat kennelijk niet 
gelukt en midden vorige week sprak de 
rotterdamse balie het faillissement uit 
over de maatschappij van de Canadees. 
Deze uitspraak —waartegen door Hordo's 
raadsman inmiddels hoger beroep is aan- 
getekend— heeft aanleiding gegeven tot 
tegenstrijdige mededelingen van de zijde 
van de door de rechtbank aangestelde 
toezichthouder op Marlboro Hotels In- 
ternational en een kommissaris van het 
Bouwes konsern. 

Zo beweert de kurator dat het faillis- 
sement geen direkte gevolgen heeft 
voor de bedrijfsvoering van de hotels, 
omdat Hordo's hotelaandelen niet zijn 
ondergebracht bij Marlboro^maar tot 
zijn privé-bezit behoren. De kommis- 
saris spreekt dit tegen. Naar zijn zeggen 
bevinden Hordo's aandelen zich wel de- 
gelijk in de portefeuille van Marlboro 
Hotel International. M.a.w. het hotel- 
kompleks is er bij betrokken. Naast de vele vragen springt nu ook de 
volgende op de lippen: hoe lang kan 
het bedrijf dit nog volhouden? Het 
dichten van het ene gat met het andere. 
Want zo mag je het langzamerhand wel 
gaan noemen. VOOR WONINGBOUW: om Maar net als over de herkomst van de 
kapitalen waarmee Hordo werkt en 
van de gelden waarmee de schuldeisers ' 
worden zoet gehouden,valt ook over de- 
ze kwestie geen duidelijkheid te verkrij-1 
gen. De mist rond de diverse machinaties 
wordt steeds dikker en dikker. Misschien 
dat het detektiveburo, dat nu zijn tanden 
in Hordo's holdingmaatschappij heeft 
gezet, enige opheldering kan verschaf- 
fen. Maar de eigenaar van het partiku- 
liere speurderskantoor heeft al te ken- 
nen gegeven geen mededelingen over 
zijn kliënt naar buiten te zullen doen. 
Dat noemen we nog eens loyaal tegen- (|q ZatldVOOrtSe ÜjSt S 
over een opdrachtgever die weigerde 
de rekening te betalen. Overigens 

schijnt die loyaliteit achteraf toch nog ■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■r 
te worden beloond. Volgens een mede- 
deling van het Bouwes konsern —het ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
konsern dat volgens de kurator van 
Marlboro niets te maken heeft met 
het faillissement— heeft men dezer 
dagen een regeling getroffen met het 
detektiveburo. 
9 

d 3. Ineke Wind-v.d. Storm 

Geef de 
jeugd van 
Zandvoort nog enig 

perspektief! 

Ook daarom: PvdA belangrijke adressen 14444 Politie (alleen noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeentesekretarie 

17947 Informatieburo vvv 

18083 Stichting wijkraad nw. nrd. 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

sn magazijn 
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renaults 
12135 Zandvoortse Koerant b.v. 

Achterweg 1. eanducxDrrse Isüeranr 


jantermes d om de zandvoortse lijst S 
totaal 447 553 van links naar rechts....? besturen zit jaap brugman in het bloed Jaap Brugman staat als derde op de 
CDA-lijst. De 45-jarige raadskandidaat, 
die een eigen houthandel, gespeciali- 
seerd in hard hout, drijft in Amster- 
dam, is vooral bekend in sportkringen. 
Niet alleen in Zandvoort, waar hij cie 
handbalafdeling van Zandvoortmeeu- 
wen onder zijn hoede heeft en in de 
Sportraad zit, maar ook in de provin- 
cie. Zo is hij sekretaris van de provin- 
ciale sportraad en voorzitter van een 
aantal werkgroepen op sport-medies en 
rekreatief gebied. 

Het besturen zFt'hem in het bloed. Het 
is, zoals hij zelf zegt, een heel rader- 
werk. Je rolt van het een in het ander, 
een sneeuwbaleffekt. Met het raads- 
werk erbij, zal er wel iets op ai die 
funkties bezuinigd moeten worden. 
Want je kunt niet alles tegelijk doen. 
En voor het raadswerk wil hij zich vol- 
ledig inzetten. 

Brugman vult de plaats op die Kors van 
der Mije niet langer zal bezetten door 
zijn vertrek naar de provinciale staten. 
'Het CDA bestaat op dit moment wat 
de eerste plaatsen op de lijst betreft nog 
uit de bekende drie bloedgroepen. Ik 
kom er dus voor de CHU-groepering in. 
Maar over een paar jaar zal dat systeem 
zeker op de helling gaan. Daar ben ik 
wel blij .om, die hokjesgeest mag van 
mij verdwijnen. De kwaliteit hoort 
voorop te staan ' 

NIET OP SPORT BEZUINIGEN 

Als ekspert op sportgebied stelt hij zich 
bescheiden op als het om andere onder- 
werpen gaat. 'De richting van de bezui- 
nigingen bijvoorbeeld daar heb ik nog 
niet zo'n goed overzicht van. Vanuit 
mijn eigen terrein moet ik zeggen: die 
sport, de akkommodaties en zeker het 
vrijwilligerswerk in de sport maar ook 
in het welzijnswerk, daar zou ik niet 
graag op bezuinigen. Dat staat voor mij 
wel vast. Ik heb overigens de indruk dat 
we over de hele lijn wel iets terug zul- 
len moeten. Daar ontkomen we niet aan. 
Tenzij We de belastingen gaan verhogen, 
maar daar ben ik beslist een tegenstan- 
der van. De lasten zijn ai hoog genoeg. 
Misschien zou men iets meer voor de 
akkommodaties moeten betalen, het 
mag de gebruiker tenslotte wel iets 
waard zijn. Aan de andere kant; een 
stuk gemeenschapsgeld is ook nuttig 
ais hulp, als stimulans. ^Vi^ -.^MiiHpn^ ^ y triir. r'f^H^' Tt iifjUil %' 
cda-kandidaat Brugman: ekspert op sportgebied foto: arend dudok van heel 2. Idé Murk Aukema-C^ j^^^ 

'Delasteii:!: 

vooralle 

Zandvoorters^ 

eerlijk te 

verdelen! 

Ook daarom: PvdA 
5. Elly V. As Jeugd van 
Zandvoort 
verdient 
haar eigen 
STEKKIE! 

Ook daarom: K OPVANG VANJ EUGD SPREIDEISi 

Zijn er konkrete bezuinigingen aan te 
geven? Dat valt, aldus de CDA-er, niet 
zo maar te zeggen, het maken van af- 
wegingen is belangrijk: Over de konster- 
natie rond de nieuwbouwvan 'tStekkie 
zegt Brugman: 'Niemand weet waar het 
geld om dat ding draaiend te houden 
vandaan moet komen, ik niet, maar ook 
wethouder Aukema niet. Ik heb wel een 
eigen idee wat 't Stekkie betreft, al 
weet ik nu nog niet of het uitvoerbaar 
is. Kijk, er staan een aantal kluphuizen 
in Zandvoort Ik vraag me af of het 
niet mogelijk is voor de opvang van de 
jeugd een spreidingsplan te maken. De 
akkommodaties zijn er, het zou kunnen 
roeleren. Met begeleiding vanuit de ver- 
enigingen. Maar misschien zijn die er 
helemaal niet voor in, hoor.' 

OOK BOUWEN VOOR GEZINNEN 

Ook de sportwereld heeft te lijden on- 
der de vergrijzing van de zandvoortse 
bevolking. Voor Brugman en het CDA 
is er, net als voor de andere lokale poli- 
tici, geen andere oplossing dan het 
bouwen van zoveel mogelijk huizen. 
Maar dan niet alleen voor éen-en twee- 
persoonshuishoudens. De gezinnen mo- 
gen niet vergeten worden. 'Op de open 
plekken in het dorp hopen we toch 
zo'n 500 woningen te realiseren. Er is 
weinig ruimte, maar het moet kunnen. 
En op een akseptabele manier, moder- 
ne, gevarieerde bouw zoals op de hoek 
van de Brederodestraat. Dat ziet er echt 
heel aardig uit,' 

Zijn inbreng in de cda-fraktie zal zeker 
op het terrein van sport en welzijn lig- 
gen, maar uit hoofde van zijn werkzaam- 
heden heeft Brugman ook wel enig zicht 
op huizenbouw. Vaste afspraken met 
zijn medekandidaten zijn er overigens 
nog niet gemaakt. Ook niet over de te 
leveren wethouderskandidaat. 'We zui- 
len eerst de uitslag van de verkiezingen 
maar eens afwachten, in overleg met de 
andere partijen zal er een keuze ge- 
maakt worden. Natuurlijk staat onze 
lijsttrekker voor ons bovenaan, dat is 
een normale zaak. Die zal door ons 
naar voren gebracht worden. Er is in de 
huidige koaiitie goed samengewerkt, 
heb ik begrepen, maar hoe de nieuwe 
situatie eruit gaat zien, daar valt nu nog 
geen zinnig woord over te zeggen. Het 
gaat niet alleen om de partijen, plaatse- 
lijk spelen ook de mensen op de lijsten 
een beetje mee.' lees verder op pag.4 CDA christen 

democratisch 

appèl LIJST 2 Eanduüarrse 
1 hüeranr De Stichting WV ZANDVOORT 

roept met spoed candidaten op voor de functie 
van 

ADMINISTRATEUR/TRICE 
Diploma boekhouden vereist (geen volledige dag- 
taak). 

Schriftelijke reacties per omgaande te zenden 

aan: 

Direkteur WV - zandvoort. 
Postbus 212, 2040 AE Zandvoort. recht door zee! ■^~™~;™'^ ^■■■-^'''^^■« ■^■■mmmmmmmmmmmmmKmmiKltf 


op de voorgrond v.l.n.r.: 

J. Kuipers Wentink, E.J. Pot-Bos, W.M. Moerenburg-Baten. 

op de achtergrond v.l.n.r.: 

Mr. A.N.J. Gielen, P. Flleringa (lijsttrekker), Tine Oudshoorn, J.G. Anderson 

inspraak nu lijst 4 

openbare bibliotheek 
zandvoort 
prinsesseweg 34 
2042 NH zandvoort 
te!. 14131 muziekcentrum 

zuid-kennemerland 

gastlnuisvest 23 

haarlem 

tel. 023-319348 MUZIEKAVOND 

Op donderdagavond 27 mei a.s. verzorgen 

een aantal leerlingen van het muziek- 
centrum Zuid-Kennemerland een muziek- 
avond in de Openbare Bibliotheek te Zand- 
voort. 
Er worden diverse instrumenten bespeeld, 
t.w. cello, dwarsfluit, fagot, hobo, klarinet, 
, piano en viool. 

Aanvang: 20.15 uur -Toegang is gratis LIJST 
De WD Zandvoort maakt zich 

NU en in de TOEKOMST sterk 
voor het behoud van het circuit een goede Raad, 
Stem WDI 

voor stemmen bij volmacht en vervoer naar 

het stemlokaal bellin met Jelle Attema, 

telefoon 1 45 55 familieberichten familieberichten Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend delen wi] U met 
droefheid mede dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze 
onvergetelijke vader en onze lieve opie 

JOHANNES CHRISTIAAN COENRAAD RUETER 

in de ouderdom van 76 jaar. 

„Hij leerde ons wat Liefde is". 

A.M. E. Rueter-Beuken 

Anneke en John 

Jannita en Jacques 

Linda en Peter 

Anuschka 

Natascha 

Elisa 

Roosje 

2042 NR Zandvoort, 19 mei 1982 

Wilhelminaweg 46 

De begrafenis heeft maandag 24 mei plaatsgehad op de algemene begraaf- 
plaats te Zandvoort. 
FORUMAVOND 

met de politieke partijen 
het vergrijsde verleden ach- 
ter de tafel, de toekomst in 
de zaal. 

LIJST 6 
Progressieve Partij Zandvoort 

De P.S.P., C.P.N., P.P.R. in 

één partij ! 
lijst 6 Frank Schiltmeijer. Gevraagd op korte termijn 

DAMES 
voor schoonmaakwerkzaam- 
heden in Zandvoort. 
Van 16.00 tot 18.30 uur of 
van 17.30 tot 20.00 uur. 
Inl. C.S.U., schoonmaak effi- 
ciency, tel. 02526-87213. 

1948 - 1978 

30 jaar tuidtechnieker 
kunstgebitrepiratie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 14365 vervolg pag.3 

besturen zit 
jaap brugman 
in het bloed 

CIRCUITONGELUKKEN 
VERSCHRIKKELIJK 

Het kan niet uitblijven dat we even over 
het circuit praten. Op de cda-verkiezings- 
bijeenkomst heeft Jaap Brugman duide- 
lijk te kennen gegeven het circuit een 
goed hart toe te dragen. Binnen zijn 
fraktie leven er verschillende opvattin- 
gen. 'Ik wil wel zeggen, die ongelukken, 
dat vind ik Iets verschrikkelijks. Daar 
moet iets aan gedaan worden. Maar het 
circuit zelf, de formulering in ons pro- 
gramma, daar kan ik me in vinden.' Ver- 
schilt die formulering (kontrakthandha- 
ving totdat ekonomies alternatief aanwe- 
zig is) niet met de ook door het cda 
ondersteunde circuitmotie? Volgens 
het aanstaande raadslid is de intentie 
gelijk. En je moet niet vergeten, onge- 
acht wat er gaat gebeuren, wel of geen 
circuit, bouwen kunnen we in die om- 
geving toch niet binnen 2 a 3 jaar. Wat 
is dan de reden om het weg te doen. Dat 
is je eigen glazen ingooien.' 

ZANDVOORT IS ER VOOR 
IEDEREEN 

Zandvoort heeft, zegt Brugman, een 
toeristiese funktie. 'Ik heb gezegd: 
Zandvoort is er voor iedereen, niet al- 
leen voor mij. Ons dorp moet beschik 
baar zijn voor anderen, niet iedereen 
kan hier wonen, op dat kleine stukje. 
Daarom moet het hier ook aantrekke- 
lijk blijven. Dat geldt voor het strand, 
de straten, de middenstand, de service- 
verlening. In een goed funktionerende 
toeristengemeente voelen ook de zand- 
voorters zich thuis'. 

Het nieuwe gezicht bij de christende- 
mokraten wil ook nog wel kwijt dat 
hij hoopt dat er een goede nieuwe bur- 
gemeester terug zal komen. 'Ik ben mis- 
schien wat voorbarig, maar als Machiel- 
sen, zoals het gerucht gaat, naar de 
Staten vertrekt, is dat een belangrijke 
aangelegenheid.' 

OE MEE EN WIN 

IN DE NATIONALE RODE 

KRUIS PUZZELSPELEN 

MARATHON! 

ALS DEELNEMER ONTVANGT U 3x PER 
JAAR HET EXCLUSIEVE TIJDSCHRIFT 
"MARATHON" GRATIS THUIS. 
■ Stuur onderstaande coupon naar: 

Nederlandse Rode Kruis, 

Postbus 30427, 

2500 GK 'sGravenhage 
Telefonisch aanvragen: 

070-469595 

(alleen tijdens kantoor-uren) ^ COUPON (op een briefkaart plakken: f 0,50, 
óf in een geopende envelop stoppen: f 0,60 postzegel) 
Ja, ik doe méé met de NATIONALE RODE KRUIS 
PUZZELSPELEN MARATHON! 
Stuur mij het tijdschrift "IMARATHON" GRATIS toe. 1. GertToonen Fatsoenlijk 

wonen is 

het récht 

van eenieder 

in Zandvoort! 

Ooic daarom: PvdA 'En natuurlijk hoop ik dat de partijen 
in de komende periode tot goede af- 
spraken komen. Als we maar geen let- 
tertjes gaan wegen, daar heb ik een 
gruwelijke hekel aan.' 

PROGNOSE 

'De vvd wordt zeker de sterkste met 6 
a 7 zetels. Ik hoop dat het cda met 4 
zetels uit de bus komt. Als de pvda zich 
wat herstelt misschien ook 4. Voor al- 
lebei is die 4e trouwens onzeker. Dan 
zit ik al op 1 5 zetels, d'66 en inspraak 
nu zullen wel terugkomen met een ze- 
tel. Maar wie weet, haalt ook de ppz 
het. We zullen zien.' Naamnnevr./heer , 

Adres 

Postcode 

Woonplaats Postgiro-of 
bankrek. nr. (opgave voor toezending van belang) gemeente 
zandvoort De burgemeester van Zandvoort maakt 
bekend, dat met ingang van 1 juni 1982 
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, 
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning, voor een ieder ter inzage ligt het 
bouwplan tot uitbreiding van de woning 
Kostverlorenstraat 71. 

Gedurende de termijn van de terinzagelegging 
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en 
wethouders bezwaren tegen deze bouw- 
plannen indienen. 

Het raadhuis is geopend van 08.30 - 12.30 
uur. 

Zandvoort, 19 mei 1982. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen, V cenav vraagt rijl<:ssubsidie voor organisatie 
grand prix '82 Het afkeuren van het spaanse Jamara- 
circult heeft Zandvoort opijileuw in de 
race gebracht. De internationale auto- 
sportbond FISA hoeft alleen nog maar 
akkoord te gaan met de datum van 3 
juli voor het houden van de Grand 
Prix in de badplaats. 

Tussen CENAV en FOCA, de vereniging 
van konstrukteurs, is overeenstemming 
bereikt over een financiële regeling. De 
achterstallige schuld aan de FOCA van 
1,1 miljoen Was er de oorzaak van dat 
Zandvoort niet meer voorkwam op de 
race-kalender. 

De Grand Prix '82 zal op zaterdag ge- 
houden worden. De trainingen vallen 
derhalve op donderdag 1 en vrijdag 2 
juli. Niet het meest aanlokkelijke tijd- 
stip, maar er was weinig keus. Zondag 
4 juli is er een Wimbtedon-f inale, sen 
etappe in de Tour de France en een 
kwartfinalewedstrijd van het wereldkam- 
pioenschap voetbal in Spanje. Een aar- 
dig televisiedagje voor sportminnende 
europeanen en nauwelijks een reden 
om de uitstekende slechtweerakkom- 
modatie thuis te verruilen voor de 
toch al gedevalueerde autorensport. 
De beslissing om de Grand Prix op 
zaterdag te houden kan misschien nog 
wat publiek trekken. In ieder geval zijn 
er 21000 tribunekaarten beschikbaar 
gesteld. De wankele rekreatieve, ethiese en fi- 
nanciële positie van het racegebeuren 
wordt geïllustreerd respektievelijk door 
het sterk afnemend aantal bezoekers, 
het sterk toenemend aantal al dan niet 
dodelijke ongelukken en tenslotte door 
het naarstig speuren naar mogelijkhe- 
den om een totaal faillissement bui- 
ten de deur te houden. 

Circuitdirekteur Vermeulen hoop door 
uiterste zuinigheid de organisatiekosten 
voor de Grand Prix te beperken tot drie- 
kwart miljoen. De nederlandse burger, 
ook de niet-bezoeker, is inmiddels ver- 
zocht via een subsidieaanvraag bij het 
ministerie van CRM, daarvan 250.000 
voor zijn rekening te nemen. In het na- 
tionaal belang. Het is dus te hopen dat 
deze zuinigheid met vlijt geen huizen als 
luchtkastelen bouwt. 

De CENAV heeft, zoals wij vorige week 
al meldden, de gemeenteraad gevraagd 
op de raadsvergadering van 25 mei, één 
week voor de verkiezingen, steun te 
verienen aan dit subsidieverzoek. Een 
vorm van propaganda in verkiezingstijd 
die enerzijds wat goedkoop, anderzijds 
wel erg duur is. 

Aangezien de gemeente een kontrakt 
met de CENAV heeft en de wet op de 
geluidshinder dit jaar nog niet van toe- 
passing is, is er voor het gemeentebe- stuur geen enkele reden om bezwaar 
te maken, maar steun verlenen is weer 
iets anders. Hoe dan ook, de echte 
beslissing valt, zoals in de hele circuit- 
diskussie, opnieuw in hogere politie- 
ke regionen. 
82e jaargang no. 38 vrijdag 28 mei 1982 
eanduüürrse hoeranr 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 151/ 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post ^ "we moeten de jonge mensen 
in zandvoort zien te houden' foto Jacob Koning Pim Kuijken (39 jaar), nr. 4 op de pvda- 
lijst,is een flatbewoner. Tijdens het ge- 
sprelc kijlcen we over de wijk nieuw 
noord uit. Van grote hoogte. Aan de 
horizon torent Bouwes Palace de lucht 
in. Kuijken, deskundige op het gebied 
van funktiewaardering bij de gemeente 
Haarlem ('daar zie je ook dat ambte- 
naren veel macht hebben') steekt naar 
aanleiding van het uitzicht meteen van 
wal. 

Weet je, over die meneer Horde hoef ik 
niets meer te zeggen. Dat is in alle toon- 
aarden in de raad bezongen en verguisd. 
Het is nu wel duidelijk geworden wat 
het voorstelde. Helemaal niets. Je hoort 
de vvd er nu ook niet meer over. Het is 
stil geworden. Maar het is natuurlijk 
een schandaal van de eerste orde dat 
die maatschappij waar de Bouwes Ho- 
tels inzitten, overal schulden maakt, 
dat er betalingsregelingen getroffen 
moeten worden, dat veel mensen nu 
met minder genoegen moeten nemen. 
De gemeente heeft een vordering van 
f 250.000.-. Er is een regeling getrof- 
fen, maar die is wel heel soepel. Onze 
wethouder Aukema was het daar niet 
mee eens. Ik vind zelf ook dat de duim- 
schroeven wei wat harder aangedraaid 
hadden mogen worden. 

Want kijk, dat soort dingen laten we 
zo maar passeren, maar de uitkerings- 
trekkers in Zandvoort worden voor 
het minste of geringste gekort, aange- 
tast in hun bestaansminimum. Als ik 
die vergelijking maak vind ik dat een 
schandaal, die krijgen ook geen uitstel 
van een half jaar. Dat kan niet door de 
beugel. Men pakt al heel gauw de 
kleintjes, maar de grote jongens met 
kapitaal, daar is men dan wat soepeler 
voor. Het is hoogst onfatsoenlijk. 

Je bent het met zo'n stukje beleid niet 
eens. Denk je als raadslid genoeg in - 
vloed daarop te hebben ? 

Zoiets hangt niet van één persoon af. 
Wat heel belangrijk is, is de kwaliteit 
van een raad. Dat is essentieel. Erg jam- 
mer dat de mensen daar zo weinig naar 
kijken. In de pvda-fraktie zitten stuk 
voor stuk mensen met kwaliteit. Dat 
klinkt niet erg bescheiden, maar ook 
politeke tegenstanders geven dat vol- 
mondig toe. Ik vind wel dat er in de 
raad meer mogelijkheden zouden moe- 
ten zijn voor echte diskussie. Een in- 
terruptiemikrofoon, dat zou ik heel 
leuk vinden, dat zou de vergadering ook 
levendiger maken 

Raadsleden kunnen nog met elkaar in 
debat gaan. Maar hoe zit het met de 
inspraak van de bevolking ? 

Ik moet je eerlijk zeggen, dat werkt niet 
goed. Kijk eens naar de inspraak-avon- 
den. De opkomst is bedroevend. Dat is 
geen argument om er mee op te hou- 
den, want het blijft nodig, het is een 
eksperiment dat uitgebouwd moet 
worden. Maar je moet goed opletten 
wanneer en voor wie je het doet. Je 
eerst afvragen: wat leeft er eigenlijk bij 
de mensen. Het is ook een heel kost- 
bare zaak. er zitten soms wel acht amb- 
tenaren achter de tafel, dat kost han- 
den vol geld, dat we met zijn allen moe- 
ten betalen. 


, ■" ^/.a//.!^/. 

'««^^r fi m < ;i* i f ^ :\\ f -"* Kuijken: voor het gebeuren vlak naast de deur bestaat de meeste intresse Wat er vlak naast de deur gebeurd, daar 
zijn de mensen het meest in geïnteres- 
seerd. Als het over groenvoorzieningen 
gaat of over speelveldjes voor hun kin- 
deren, daar lopen ze warm voor, dat 
spreekt aan. Je mag alleen maar hopen 
dat op een zeker moment de interesse 
wat verder gaat, forceren kun je dat 
niet. En zoiets als ruimtelijke ordening, 
de struktuurschets, dat is toch ook 
hopeloos ingewikkeld? Daar komt bij, 
de gemeente laat nog te veel liggen. De 
voorlichting is werkelijk bedroevend. 
Wij willen absoluut een voorlichter en 
dan meteen maar in deeltijd, die wij- 
ken en straten informeert, de mensen 
bij elkaar'brengt,,die bovendien de be- 
sluiten van de gemeente uitlegt. 

Alle partijen worstelen met de bezui- 
nigingen. Hoe kijk jij daar tegenaan? 

Als je het vergelijkt met andere gemeen- 
tes, dan is de financiële situatie van 
Zandvoort helemaal zo slecht'^niet. We 
zijn zelfs de enige gemeente die gereser- 
veerd heeft voor tegenvallers uit den 
Haag. Maar er zullen zeker nog stevige 
klappen vallen. Het rijk schuift zijn be- 
zuinigingen door. In de welzijnssektor, 
in het onderwijs.enzovoort.ln principe 
vinden wij dat je, als je daarvoor minder 
geld krijgt van het rijk, ook op die pos- 
ten de bezuinigingen moet vinden. An- 
ders kom je zeker in een gemeente met 
zo'n groot vvd-stempel nog veel beroer- 
der uit. Wie weet waar ze het dan van- 
daan gaan halen. Maar politiek vind ik 
het twijfelachtig want zo komt de keu- 
ze bij de rijksoverheid te liggen. En de pvda probeert altijd zelf zo duidelijk 
mogelijke keuzes te maken Dat noe- 
men ze vaak drammerig. Als andere 
zich verschuilen, als men de diskussie 
ontloopt, noemt men ons drammerig. 
Nee, "we zijn gewoon zo duidelijk mo- 
gelijk. Dan valt er ook te diskussiëren. want verschil van mening, dat is heel 
normaal, zo werkt dat in onze samenie"' 
ving. 

lees verder op pag. 2 
De open zandvoortse vliegerkampioenschappen om de 
'zilveren vlieg van Zandvoort '82', georganiseerd door het 
vliegerkonsortium Fly Away, zijn door de barre weersom- 
standigheden op zaterdag 22 mei niet doorgegaan. Maar 
van uitstel komt nog geen afstel. Zaterdag 19 juni gaan 
de bevlogen vliegeraars alsnog in de slag. Het luchtige 
oude volksvermaak vindt zoals gewoonlijk plaats op het 
BP-parkeerterrein in de Zuid. GEEIM KOERAIMT OP DINSDAG 

In verband met tweede pinksterdag op maandag 31 mei a.s vervalt het nummer 
van dinsdag 1 juni. De eerstvolgende editie van ons blad verschijnt op vrijdag 
4 juni a.s. SUCCES 
en goede zaken 

voor 
"LE CORRIDOR" 
(v/h Snoopy) 
Peeters Zandvoort b.v. kort & klein • Morgen, zaterdag 29 mei , wordt in 
het hartje van de gemeente, het Raad- 
huisplein, een grote politieke markt 
georganiseerd waaraan alle politieke 
partijen en plaatselijke groeperingen 
met een kraam of zomaar op de te- 
gels van het plein zullen deelnemen. 
Voor het publiek een mooie gelegen- 
heid om in ongedwongen sfeer en ho- 
pelijk uitstekende weersomstandighe- 
den met de kandidaten voor een nieuw 
dorpsbestuur te debatteren over de 
hete maatschappelijke en ekonomiese 
hangijzers van Zandvoort. 

• Op zaterdag 5 juni a.s. wordt de on- 
langs door vrijwilligers van de Zand- 
voortse Reddingsbrigade verbouwde en 
opnieuw ingerichte werkloods aan de 
Marisstraat opnieuw in gebruik genomen . 
Aan het gereedkomen van het karwei 

zal een feestelijk tintje worden gegeven 
en het begin van dit gebeuren is bepaald 
op 's middags 2 uur. 
waterstanden 28 
29 
30 
31 

juni 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 07.55 
08.53 
10.02 
11.19 

H.W. 

00.05 

01.09 

02.04 

02.52 

03.33 

04.08 

04.42 

05.12 

05.47 

06.18 15.55 
16.54 
13.01 
19.20 

L.W. 

08.06 

09.09 

10.02 

10.51 

11.33 

12.09 

12.42 

13.11 

13.48 

14.20 20.36 
21 40 
22.53 H.W. 
12.31 
13.36 
14.35 
15.21 
16.00 
16.35 
17.06 
17.39 
18.11 
18.49 04.35 
05 38 
06.53 
08.03 

L.W. 

20.32 

21.36 

22.35 

23.20 

24.00 

00.33 

01.06 

01.39 

02.10 

02.47 Springtij 8 en 23 juni 
Doodtij 1, 17 en 30 juni 
1 . Gert Tooiien Fatsofenli|l|| 

wonen is II 

hetrèchtll 

vanéënïïklil 

in Zandvöóiil 

Ool( daarörtilL PvdA 

openbare bibliotheek 
zandvoort 
prinsesseweg 34 
2042 NH zandvoort 
tel. 14131 muziekcentrum 

zuid-kennemerland 

gasthuisvest 23 

haariem 

tel. 023-31 9348 MUZIEKAVOND 

Op donderdagavond 27 mei a.s. verzorgen 

een aantal leerlingen van het muziek- 
centrum Zuid-Kennemerland een muziek- 
avond in de Openbare Bibliotheek te Zand- 
voort, 
Er worden diverse instrumenten bespeeld, 
t.w. cello, dwarsfluit, fagot, hobo, klarinet, 
. piano en viool. 

Aanvang: 20.15 uur- Toegang is gratis LIJST 
De WD Zandvoort maakt zich 

NU en in de TOEKOMST sterk 
voor het behoud van het circuit een goede Raad, 
Stem WD! 

voor stemmen bij volmacht en vervoer naar 

het stemlokaal bellin met Jelle Attema, 

telefoon 1 45 55 familieberichten familieberichten omroepers FORUMAVOND 
met de politieke partijen 
het vergrijsde verleden ach- 
ter de tafel, de toekomst in 
de zaal. 

LIJST 6 
Progressieve Partij Zandvoort 

De P.S.P., C.P.N., P.P.R. in 

één partij ! 
lijst 6 Frank Schiltmeijer. Gevraagd op korte termijn 

DAMES 
voor schoonmaakwerkzaam- 
heden in Zandvoort. 
Van 16.00 tot 18.30 uur of 
van 17.30 tot 20.00 uur. 
M. C.S.U., schoonmaak effi- 
ciency, tel. 02526-87213. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kumtgebitreparatie, etc. 
A.RmiAN 
Telefoon 14365 vervolg pag.3 

besturen zit 
jaap brugman 
in het bloed 

CIRCUITONGELUKKEN 
VERSCHRIKKELIJK 

Het kan niet uitblijven dat we even over 
het circuit praten. Op de cda-verkiezings- 
bijeenkomst heeft Jaap Brugman duide- 
lijk te kennen gegeven het circuit een 
goed hart toe te dragen. Binnen zijn 
fraktie leven er verschillende opvattin- 
gen. 'Ik wil wel zeggen, die ongelukken, 
dat vind ik iets verschrikkelijks. Daar 
moet iets aan gedaan worden. Maar het 
circuit zelf, de formulering in ons pro- 
gramma, daar kan ik me in vinden.' Ver- 
schilt die formulering (kontrakthandha- 
ving totdat ekonomies alternatief aanwe- 
zig is) niet met de ook door het cda 
ondersteunde circuitmotie? Volgens 
het aanstaande raadslid is de intentie 
gelijk. En je moet niet vergeten, onge- 
acht wat er gaat gebeuren, wel of geen 
circuit, bouwen kunnen we in die om- 
geving toch niet binnen 2 a 3 jaar. Wat 
is dan de reden om het weg te doen. Dat 
is je eigen glazen ingooien.' 

ZANDVOORT IS ER VOOR 
IEDEREEN 

Zandvoort heeft, zegt Brugman, een 
toeristiese funktie. 'Ik heb gezegd: 
Zandvoort is er voor iedereen, niet al- 
leen voor mij. Ons dorp moet beschik 
baar zijn voor anderen, niet iedereen 
kan hier wonen, op dat kleine stukje. 
Daarom moet het hier ook aantrekke- 
lijk blijven. Dat geldt voor het strand, 
de straten, de middenstand, de service- 
verlening. In een goed funktionerende 
toeristengemeente voelen ook de zand- 
voorters zich thuis'. 

Het nieuwe gezicht bij de christende- 
mokraten wil ook nog wel kwijt dat 
hij hoopt dat er een goede nieuwe bur- 
gemeester terug zal komen, 'ik ben mis- 
schien wat voorbarig, maar als Machiel- 
sen, zoals het gerucht gaat, naar de 
Staten vertrekt, is dat een belangrijke 
aangelegenheid.' 
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend delen wij U met 
droefheid mede dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze 
onvergetelijke vader en onze lieve opie 

JOHANNES CHRISTIAAN COENRAAD RUETER 

in de ouderdom van 76 jaar. 

„Hij leerde ons wat Liefde is". 

A.M. E. Rueter-Beuken 

Anneke en John 

Jannita en Jacques 

Linda en Peter 

Anuschka 

Natascha 

Elisa 

Roosje 

2042 NR Zandvoort, 19 mei 1982 

Wilhelminaweg 46 

De begrafenis heeft maandag 24 mei plaatsgehad op de algemene begraaf- 
plaats te Zandvoort. S OEMSnWIN 

IN DE NATIONALE RODE 

KRUIS PUZZELSPELEN 

MARATHON! ALS DEELNEMER ONTVANGT U 3x PER 
JAAR HET EXCLUSIEVE TIJDSCHRIFT 
"MARATHON" GRATIS THUIS, ! 
Stuur onderstaande coupon naar: 
Nederlandse Rode Kruis, 
Postbus 30427, 
2500 GK 's-Gravenhage 

Telefonisch aanvragen: 

070-469595 

(alleen tijdens kantoor-uren) 4 

n. 4r\ en ^^ 
COUPON (op een briefkaart plakken: f 0,50, 
óf in een geopende envelop stoppen: f 0,60 postzegel) 

Ja, ik doe méé met de NATIONALE RODE KRUIS 

PUZZELSPELEN MARATHON! 

Stuur mij het tijdschrift "MARATHON" GRATIS toe. Naam mevr./heer . Adres. 1 . Gert Toonen Fatsoenlijk 

wonenis 

het récht 

van eenieder 

in Zandvoort! 

Ook daarom: PvdA 'En natuurlijk hoop ik dat de partijen 
in de komende periode tot goede af- 
spraken komen. Als we maar geen let- 
tertjes gaan wegen, daar heb ik een 
gruwelijke hekel aan.' 

PROGNOSE 

'De vvd wordt zeker de sterkste met 6 
a 7 zetels. Ik hoop dat het cda met 4 
zetels uit de bus komt. Als de pvda zich 
wat herstelt misschien ook 4. Voor al- 
lebei is die 4e trouwens onzeker. Dan 
zit ik al op 15 zetels, d'66 en inspraak 
nu zullen wel terugkomen met een ze- 
tel. Maar wie weet, haalt ook de ppz 
het. We zullen zien.' Postcode . . . 
Woonplaats. 

Postgiro- of 
bankrek. nr. (opgave voor toezending van belang) gemeente 
zandvoort De burgemeester van Zandvoort maakt 
bekend, dat met ingang van 1 juni 1982 
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, 
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning, voor een ieder ter inzage ligt het 
bouwplan tot uitbreiding van de woning 
Kostverlorenstraat 71. 

Gedurende de termijn van de terinzagelegging 
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en 
wethouders bezwaren tegen deze bouw- 
plannen indienen. 

Het raadhuis is geopend van 08.30 - 12.30 
uur. 

Zandvoort, 19 mei 1982. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen. V cenav vraagt rijkssubsidie voor organisatie 
grand prix '82 Het afkeuren van het Spaanse Jamara- 
circuit heeft Zandvoort opijiieuw in de 
race gebracht. De internationale auto- 
sportbond FISA hoeft alleen nog maar 
akkoord te gaan met de datum van 3 
juli voor het houden van de Grand 
Prix in de badplaats. 

Tussen CENAV en FOCA, de vereniging 
van konstrukteurs, is overeenstemming 
bereikt over een financiële regeling. De 
achterstallige schuld aan de FOCA van 
1,1 miljoen was er de oorzaak van dat 
Zandvoort niet meer voorkwam op de 
race-kalender. 

De Grand Prix '82 zal op zaterdag ge- 
houden worden. De trainingen vallen 
derhalve op donderdag 1 en vrijdag 2 
juli. Niet het meest aanlokkelijke tijd- 
stip, maar er was weinig keus. Zondag 
4 juli is er een Wimbtedon-f inale, een 
etappe in de Tour de France en een 
kwartfinalewedstrijd van het wereldkam- 
pioenschap voetbal in Spanje. Een aar- 
dig televisiedagje voor sportminnende 
europeanen en nauwelijks een reden 
om de uitstekende slechtweerakkom- 
modatie thuis te verruilen voor de 
toch al gedevalueerde autorensport. 
De beslissing om de Grand Prix op 
zaterdag te houden kan misschien nog 
_ wat publiek trekken. In ieder geval zijn 
er 21000 tribunekaarten beschikbaar 
gesteld. De wankele rekreatieve, ethiese en fi- 
nanciële positie van het racegebeuren 
wordt geïllustreerd respektievelijk door 
het sterk afnemend aantal bezoekers, 
het sterk toenemend aantal al dan niet 
dodelijke ongelukken en tenslotte door 
het naarstig speuren naar mogelijkhe- 
den om een totaal faillissement bui- 
ten de deur te houden. 

Circuitdirekteur Vermeulen hoop door 
uiterste zuinigheid de organisatiekosten 
voor de Grand Prix te beperken tot drie- 
kwart miljoen. De nederlandse burger, 
ook de niet-bezoeker, is inmiddels ver- 
zocht via een subsidieaanvraag bij het 
ministerie van CRM, daarvan 250.000 
voor zijn rekening te nemen. In het na- 
tionaal belang. Het is dus te hopen dat 
deze zuinigheid met vlijt geen huizen als 
luchtkastelen bouwt. 

De CENAV heeft, zoals wij vorige week 
al meldden, de gemeenteraad gevraagd 
op de raadsvergadering van 25 mei, één 
week voor de verkiezingen, steun te 
verlenen aan dit subsidieverzoek. Een 
vorm van propaganda in verkiezingstijd 
die enerzijds wat goedkoop, anderzijds 
wel erg duur is. 

Aangezien de gemeente een kontrakt 
met de CENAV heeft en de wet op de 
geluidshinder dit jaar nog niet van toe- 
passing is, is er voor het gemeentebe- stuur geen enkele reden om bezwaar 
te maken, maar steun verlenen is weer 
iets anders. Hoe dan ook, de echte 
beslissing valt, zoals in de hele circuit- 
diskussie, opnieuw in hogere politie- 
ke regionen. 
82e jaargang no. 38 vrijdag 28 mei 1982 
eanduoorrse hoeranr 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achtera/eg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave; zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post "we moeten de jonge mensen 
in zandvoort zien te houden' Pim Kuijken (39 jaar), nr. 4 op de pvda- 
)ijst,js een flatbewoner. Tijdens het ge- 
sprek kijken we over de wijk nieuw 
noord uit. Van grote hoogte. Aan de 
horizon torent Bouwes Palace de lucht 
in. Kuijken, deskundige op het gebied 
van funktiewaardering bij de gemeente 
Haarlem ('daar zie je ook dat ambte- 
naren veel macht hebben') steekt naar 
aanleiding van het uitzicht meteen van 
wal. 

Weet je, over die meneer Hordo hoef ik 
niets meer te zeggen. Dat is in alle toon- 
aarden In de raad bezongen en verguisd. 
Het is nu wel duidelijk geworden wat 
het voorstelde. Helemaal niets. Je hoort 
de vvd er nu ook niet meer over. Het is 
stil geworden. Maar het is natuurlijk 
een schandaal van de eerste orde dat 
die maatschappij waar de Bouwes Ho- 
tels inzitten, overal schulden maakt, 
dat er betalingsregelingen getroffen 
moeten worden, dat veel mensen nu 
met minder genoegen moeten nemen. 
De gemeente heeft een vordering van 
f 250.000.-. Er is een regeling getrof- 
fen, maar die is wel heel soepel. Onze 
wethouder Aukema was het daar niet 
mee eens. Ik vind zelf ook dat de duim- 
schroeven wel wat harder aangedraaid 
hadden mogen worden. 

Want kijk, dat soort dingen laten we 
zo maar passeren, maar de uitkerings- 
trekkers in Zandvoort worden voor 
het minste of geringste gekort, aange- 
tast in hun bestaansminimum. Als ik 
die vergelijking maak vind ik dat een 
schandaal, die krijgen ook geen uitstel 
van een half jaar. Dat kan niet door de 
beugel. Men pakt al heel gauw de 
kleintjes, maar de grote jongens met 
kapitaal, daar is men dan wat soepeler 
voor. Het is hoogst onfatsoenlijk. 

Je bent het met zo'n stukje beleid niet 
eens. Denk je als raadslid genoeg in - 
vloed daarop te hebben ? 

Zoiets hangt niet van één persoon af. 
Wat heel belangrijk is, is de kwaliteit 
van een raad. Dat is essentieel. Erg jam- 
mer dat de mensen daar zo weinig naar 
kijken. In de pvda-fraktie zitten stuk 
voor stuk mensen met kwaliteit. Dat 
klinkt niet erg bescheiden, maar ook 
politeke tegenstanders geven dat vol- 
mondig toe. Ik vind wel dat er in de 
raad meer mogelijkheden zouden moe- 
ten zijn voor echte diskussie. Een in- 
terruptiemikrofoon, dat zou ik heel 
leuk vinden, dat zou de vergadering ook 
levendiger maken 

Raadsleden kunnen nog met elkaar in 
debat gaan. Maar hoe zit het met de 
inspraak van de bevolking ? 

Ik moet je eerlijk zeggen, dat werkt niet 
goed. Kijk eens naar de inspraak-avon- 
den. De opkomst is bedroevend. Dat is 
geen argument om er mee op te hou- 
den, want het blijft nodig, het is een 
eksperiment dat uitgebouwd moet 
worden. Maar je moet goed opletten 
wanneer en voor wie je het doet. Je 
eerst afvragen: wat leeft er eigenlijk bij 
de mensen. Het is ook een heel kost- 
bare zaak. er zitten soms wel acht amb- 
tenaren achter de tafel, dat kost han- 
den vol geld, dat we met zijn allen moe- 
ten betalen. foto Jacob Koning ^.Mm%.-j.^M'^M.ié/i . i 


iBSaiiÉSt' Kuijken: voor het gebeuren vlak naast de deur bestaat de meeste intresse Wat er vlak naast de deur gebeurd, daar 
zijn de mensen het meest in geïnteres- 
seerd. Als het over groenvoorzieningen 
gaat of over speelveldjes voor hun kin- 
deren, daar lopen ze warm voor, dat 
spreekt aan. Je mag alleen maar hopen 
dat op een zeker moment de interesse 
wat verder gaat, forceren kun je dat 
niet. En zoiets als ruimtelijke ordening, 
de struktuurschets, dat is toch ook 
hopeloos ingewikkeld? Daar komt bij, 
de gemeente laat nog te veel liggen. De 
voorlichting is werkelijk bedroevend. 
Wij willen absoluut een voorlichter en 
dan meteen maar in deeltijd, die wij- 
ken en straten informeert, de mensen 
bij elkaar43rengt„die bovendien de be- 
sluiten van de gemeente uitlegt. 

Alle partijen worstelen met de bezui- 
nigingen. Hoe kijk jij daar tegenaan? 

Als je het vergelijkt met andere gemeen- 
tes, dan is de financiële situatie van 
Zandvoort helemaal zo slechtTiiet. We 
zijn zelfs de enige gemeente die gereser- 
veerd heeft voor tegenvallers uit den 
Haag. Maar er zullen zeker nog stevige 
klappen vallen. Het rijk schuift zijn be- 
zuinigingen door. In de welzijnssektor, 
in het onderwijs enzovoort, In principe 
vinden wij datje, als je daarvoor minder 
geld krijgt van het rijk, ook op die pos- 
ten de bezuinigingen moet vinden. An- 
ders kom je zeker in een gemeente met 
zo'n groot vvd-stempel nog veel beroer- 
der uit. Wie weet waar ze het dan van- 
daan gaan halen. Maar politiek vind ik 
het twijfelachtig want zo komt de keu- 
ze bij de rijksoverheid te liggen. En de pvda probeert altijd zelf zo duidelijk 
mogelijke keuzes te maken Dat noe- 
men ze vaak drammerig. Als andere 
zich verschuilen, als men de diskussie 
ontloopt, noemt men ons drammerig. 
Nee, -we zijn gewoon zo duidelijk mo- 
gelijk. Dan valt er ook te diskussie ren. want verschil van mening, dat is heel 
normaal, zo werkt dat in onze sameniew' 
ving. 

lees verder op pag. 2 
De open zandvoortse vliegerkampioenschappen om de 
'zilveren vlieg van Zandvoort '82', georganiseerd door het 
vliegerkonsortium Fly Away, zijn door de barre weersom- 
standigheden op zaterdag 22 mei niet doorgegaan. Maar 
van uitstel komt nog geen afstel. Zaterdag 1 9 juni gaan 
de bevlogen vliegeraars alsnog in de slag. Het luchtige 
oude volksvermaak vindt zoals gewoonlijk plaats op het 
BP-parkeerterrein in de Zuid. GEEN KOERAIMT OP DINSDAG 

In verband met tweede pinksterdag op maandag 31 mei a.s vervalt het nummer 
van dinsdag 1 juni. De eerstvolgende editie van ons blad verschijnt op vrijdag 
4 juni a.s. SUCCES 
en goede zaken 

voor 
"LE CORRIDOR" 
(v/h Snoopy) 
Peeters Zandvoort b.v. nieuws 

kort & klein • Morgen, zaterdag 29 mei, wordt in 
het hartje van de gemeente, het Raad- 
huisplein, een grote politieke markt 
georganiseerd waaraan alle politieke 
partijen en plaatselijke groeperingen 
met een kraam of zomaar op de te- 
gels van het plein zullen deelnemen. 
Voor het publiek een mooie gelegen- 
heid om in ongedwongen sfeer en ho- 
pelijk uitstekende weersomstandighe- 
den met de kandidaten voor een nieuw 
dorpsbestuur te debatteren over de 
hete maatschappelijke en ekonomiese 
hangijzers van Zandvoort. 

• Op zaterdag 5 juni a.s. wordt de on- 
langs door vrijwilligers van de Zand- 
voortse Reddingsbrigade verbouwde en 
opnieuw ingerichte werkloods aan de 
Marisstraat opnieuw in gebruik genomen 
Aan het gereedkomen van het karwei 
zal een feestelijk tintje worden gegeven 
en het begin van dit gebeuren is bepaald 
op 's middags 2 uur. waterstanden 
28 07.55 

29 08.53 

30 10.02 

31 11.19 juni 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 H.W. 

00.05 

01.09 

02.04 

02.52 

03.33 

04.08 

04.42 

05.12 

05.47 

06.18 15.55 
16.54 
18.01 
19.20 

L.W. 

08.06 

09.09 

10.02 

10.51 

11.33 

12.09 

12.42 

13.11 

13.48 

14.20 20.36 04.35 

21 40 05 38 

22.53 06.53 

- - 08.03 H.W. 
12.31 
13.36 
14.35 
15.21 
16.00 
16.35 
17.06 
17.39 
18.11 
18.49 L.W. 

20.32 

21.36 

22.35 

23.20 

24.00 

00.33 

01.06 

01.39 

02.10 

02.47 Springtij 8 en 23 juni 
Doodtij 1, 17 en 30 juni 
1. Gert Toonen Fatsoénliil<| 

wonen is II 

hetrèehtll 

vaneëhiedeÉ 

ihZanclvo6r|| 

Ook daarörh^ PvdA vervolg van pag. 'i "we moeten de jonge mensen 
in zandvoort zien te houden' Er is geen partij die lastenverhoging voor 
de bevolking wil. Maar jullie zeggen in 
jullie program: het is oneerlijk zoiets te 
beloven als je het niet waar kan maken? 

Als het niet anders kan, als het toch moet 
gebeuren, moet je de mensen niet bedrie- 
gen. En wat die lasten betreft: de pvda 
heeft zich steeds sterk gemaakt voor 
bijvoorbeeld een andere aanpak van de 
gastarieven. Nu is het in feite zo dat als 
je erg véél gebruikt, je in een lager tarief 
terechtkomt. Dat is de omgekeerde we- 
reld. 

Wij vinden: als mensen zuinig zijn met 
energie, moetje dat belonen, dat maakt 
ze energiebewust. 

Een groot probleem in Zandvoort is de 
vergrijzing. Dat heeft konsekwenties 
op allerlei terrein. Kun je daar iets over 
zeggen ? 

Kijk nou eens hier over deze wijk uit! 
Die staat er nu zo'n jaar of 1 5. De na- 
komelingen van de eerste bewoners 
komen op een leeftijd dat ze een eigen 
plek nodig hebben, een huis. Als we 
niet genoeg huizen bouwen moeten al 
die jonge mensen ergens anders naar 
toe. De vergrijzing kun je niet stopzetten. 
Maar laten we er in godsnaam voor zor- 
gen dat we die jonge mensen hier kun- 
nen houden. Het gaat ook om het hele 
maatschappelijke leven hier in Zand- 
voort. De middenstand fietst daar ge- 
woon over heen, die hoor je daar niet 
over, die denken alleen maar aan de 
inkomsten uit het circuitgebeuren. Je praat over bouwen. Kan dat ook in 
de zuid volgens jou? 

Persoonlijk zou ik er niet op tegen zijn 
als bepaalde plekken daar bebouwd wer- 
den, want dat kan echt. Daarover wil 
ik met alle miljeu-enthoesiasten in het 
strijdperk treden. Het kan niet zo 
zijn, dat we alles gaan afsluiten, dat al- 
leen enkele gelukkigen nog het duin 
mogen Ipetreden. Er moet niet overdre- 
ven worden. Ook de mens is een onder- 
deel van het miljeu, net als planten en 
dieren, ik vind het overigens prima dat 
er groepen zijn die tegen de aantasting 
waken, het is vroeger te weinig gebeurd. 
Crossen in de duinen, vervuilen, er met 
paarden doorheen raggen, dat is natuur- 
lijk schandalig. Maar milieuorganisaties 
dienen èén belang, de gemeenschap in 
in zijn geheel heeft ook andere belani; 
gen. Het milieubelang en het sociaal 
belang, dat moet je afwegen. 

Er wordt steeds vaker gesproken over 
het referendum. Het jij daar een mening 
over? 

ik zie dat helemaal niet zitten. Het liikt 
heel erg demokraties, maar dat is het 
helemaal niet. Kijk, ie gaat de mensen 
een vraag voorleggen en dan moeten ze 
ia of nee antwoorden, maar zo simpel 
ligt het met belangriike zaken nooit. 
Er zitten altiid haken en ogen aan, raak- 
vlakken met andere zaken. Dat wordt 
nu iuist in een raad afgewogen door ge- 
kozen vertegenwoordigers. Uit de bot- 
sing van de meningen komt een beslis- sing. Een referendum, dat is ingewik- 
kelde dingen bedrieglijk simpel voor- 
stellen. 

Hoe zie je de politieke toekomst ? 

Ik denk dat veel mensen geschrokken 
zijn van de terugval van de pvda. We 
brengen het vaak ook niet zo geluk- 
kig over, wat zwaar en somber. Maar 
ik verwacht zeker herstel. Sinds de oor- 
log hebben we nooit minder dan 4 ze- 
tels gehad, dat bliift ook zo, let maar op. 
Inspraak nu is niet weg te denken uit 
het huidige politieke gebeuren. Met 
die 2 oud-vvd-raadsleden erop kan het 
nog heel boeiend worden, 2 zetels. Je 
vraagt je af hoe het mogelijk is dat het 
de vvd zo goed gaat, ze hebben niets 
laten zien, zaten niet eens in het kolle- 
ge, maar toch halen ze denk ik 7 zetels. 
Het cda gaat terug naar drie. Ook bij 
de provinciale staten was daar een heel 
wonderliike teruggang. Misschien heeft 
dat tfe maken met een vergriisd kiezers- 
bestand. Tia, gemeentebelangen en de 
ppz, ik begrijp dat niet hoor. Laten 4 
iaar lang niets van zich horen en vragen 
dan het vertrouwen van de mensen. 
D'66 zal helaas niet verder komen dan 
1. Wat de pvda betreft, als de mensen 
naar de stembus gaan, halen we er echt 
weer 4. eanduoortee hoerar* natuurbeschermers willen geen bebouwing 
buiten huidige woongrenzen van zandvoort In een gezamenlijk adres aan provincie- 
en gemeentebestuur maken de Stichting 
Bescherming Duinlandschap en de Stich- 
ting Duinbehoud zich ernstig bezorgd 
over het voornemen van beide bestuurs- 
kolleges om het departement van Volks- 
huisvesting en Ruimtelijke Ordening te 
verzoeken de in 1975 door de toenmali- 
ge minister Gruijters gegeven aanwijzing 
m.b.t. de bebouwingsgrenzen van Zand- 
voort, in te treklien. 

Om woningen te kunnen bouwen in de 
duinen ten zuiden van de Frans Zwaan- 
straat willen provincie en gemeente af 
van de nu zeven iaar oude ministeriële 
aanwijzing die voorschriift dat er bui- 
ten de huidige woonbebouwing van het 
dorp geen huizen, etc. mogen worden 
neergezet. Volgens de autoriteiten is er 
meer grond nodig om het woningbouw- 
programma voor de komende 20 iaar 
te kunnen uitvoeren. De twee milieuor- 
ganisaties spreken dit aan de hand van 
de beschikbare bouwlokaties en het 
daarop geplande aantal woningen tegen. 
Naar hun oordeel is er binnen de bebouw- 
de kom nog voldoende ruimte aanwezig 
om op korte termijn plm. 652 huizen te 
bouwen van de ruim 1020 die de gemeen- 
te volgens de berekeningen nodig heeft 
voor de groei van het aantal woningzoe- 
kenden tot het jaar 1990. 
Verder kan er in de woningbehoefte 
woroen voorzien door middel van het 
splitsen van grote woonflats in kleinere 
wooneenheden, zoals bepleit door de 
werkgroep jongerenhuisvesting Zand- 
voort aldus de natuurbeschermers in 
hun adres aan provincie en gemeente. EMANCIPATIE VOOR IEDER: Op lange termijn kunnen er 800 wo- 
ningen worden gebouwd in noord en om- 
geving na opheffing van het circuit en 
500 huizen in de Noronlokatie in de 
Haarlemmermeer. Naar de mening van 
Duinlandschap en Duinbehoud vervalt 
hiermee de argumentatie van provincie 
en gemeente om buiten de tegenwoor- 
dige bebouwingsgrenzen woningen voor 
zandvoortse ingezetenen te stichten. 
De milieuorganisaties wijzen in hun a- 
dres met nadruk op de grote nationale 
en internationale betekenis van het duin 
gebied rond Zandvoort. Juist het veilig 
stellen van de belangen van het duinter- 
rein is destijds aanleiding geweest 

voor de aanwijzing van minister Gruij- -g- — = ^ *•' ^ r 

ters. Duinlandschap en Duinbehoud QC ZanCiVOOr wSC llJSv S 

hopen dan ook vurig dat aan deze be 

langen recht zal worden gedaan en dat 

een verzoek om de bebouwingsgrenzen mmi^m^^^m^ÊÊmiim^t^Ê^^^^K^Ê^ te verruimen zal worden afgewezen. 
'Mocht dit Onverhoopt niet het geval 
zijn dan zullen wii ongetwiifeld tegen 
bestemmingsplannen voor de bebouwing 
van Zandvoort-zuid bij de daarvoor aan- 
gewezen instanties in beroep gaan', schrijd 
ven de natuurbeschermers aan het slot 
van hun adres. meepraten: 
(f ^Jl^l 

kerkdiensten 3. Ineke Wind-v.d. Storm 

Geef de 
jeugd van 
Zandvoort nog enig 

perspektief ! 

Ook daarom: PvdA 
Op de Filippijnen strijd het 
NDF/NPA om het volk te 
bevrijden van de 
Marcosdiktatuur. 

Het NDF/NPA kreeg in 1980 
van de X min Y Beweging 
een subsidie van 

/ 100.000 

Sluit aan bij de X min Y 
Beweging, Amaliastraat 7, 
Den Haag, taJefoon 070- 
645433, giro 609060 of 
Postbus 14, Turnhout (B), 
telefoon 014-41 1750. HERVORMDE KERK 
zondag 30 mei 1982: 
10.00 uur : Ds. C. Mataheru 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 30 mai 1982: 

10.00 uur : Ds. W. Volker, Amstelveen. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 29 mei a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang 
zondag 30 mei a.s.: 
08.45 uur : stillereucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. st. 

Ceacilia koor 
maandag 31 mei a.s.: 
10.45 uur : eucharistieviering met orgel 

en 'samenzang. 

PROTESTANTENBOND 
zondag 30 mei a.s.: 
10.30 uur : dienst verzorgd door eigen 
leden. 
medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 29 - zondag 30 - maandag 31 

mei 1982.: 

zuster R. Leurdijk, J. Steenlaan 28, tel. 

023 - 286637 

GESLACHTSZIEKTEN 
voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht) 

APOTHEEK 

Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71 

tel. 13073. VOOR WONINGBOUW: 
9 

d om de zandvoortse lijst 5 Vrijwillige Hulpverlening 
17373 

SOMS praat je met een 
vreemde wat gemakkelij- 
ker over dingen die je 
dwars zitten. 
groeten uit zandvoort 

d o\\o\ de zandvoortse lijst S burgerlijke stand 18 mei -24 mei 1982 

gehuwd : Martin Franciscus Koper 
en Christina Gerardine Maria Wenker. 

geboren : Kirsten Maria Theresia 
dochter van F.K. Belunek en A.W.M. 
Weustink ; Marjolein dochter van K.P. 
F. van Rongen en M.M. Visser ; Frede- 
rik Henderik Franciscus zoon van F.H. 
F.M. Demmenie en J.J. Bruyning 

overleden : Emma Cornelia Clazina 
Clasener geb. Schoonhagen oud 82 jaar; 
Maria Margaretha Johanna Alida de 
Nijs geb. Serlijn , oud 88 jaar ; Paul 
Blankenberg, oud 63 jaar ; Johannes 
Christiaan Coenraad Rueter, oud 76 
jaar. n»rai«Q»^ ^ 1 wiliiiMIllWWWtBWfc MgSg^f ■■■&■ -%• ~J» . 


Deze ansichtkaart is 
afgestempeld 12 juli 
1942, ironies genoeg 
het jaar waarin de 
Duitse bezetter be- 
gint met alle er op 
staande gebouwen 
te slopen. Van links 
naar rechts de keu- 
kens van hotel Drie- 
huizen, het hotel 
zelf en pension 'Beau 
Séjour'. Aan de over- 
kant is hotel . Groot 
Badhuis' nog gedeel- 
telijk zichtbaar. Op 
de achtergrond het 
Haarlemsch Kinder- 
huis, een in 1901 ge- 
bouwd opvangcen- 
trum voor bleekneusjes 
uit de grote steden, 
waarin eind 1914 Bel- 
giese vluchtelingen on- 
derdak zouden krijgen. 
omroepers VERLOREN , ring 
(Camee), tegen beloning 
terug te bez. tel. 17807 

De progressieve Partij Zand- 
voort - aktiegroepen 
C.P.N. - P.P.R. - P.S.P. 
LIJST 6 
Frank Schiltmeijer 

P.S.P. plus C.P.N, plus P.P.R. 

plus aktiegroepen 

is LIJST 6 
FranK Schiltmeijer 

Autorijschool 
PH IL WAAN ING 
rijksgediplomeerd 

Aangesloten bij de V.Z.R. 

Brugstraat 20 - tel. 12071 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RnMAN 
Telefoon 14365 TE KOOP GEVRAAGD 

huis 

prijs tot en met f 100.000 - 

Indien mogelijk medio juli - augusts. 
Telefoon 043 63 01 68 CDA christen 

democratisch 

appèl LIJST 2 

Richard van As 
Peter Ingwersen 
Jaap Brugman 
Dick Bos 

U KUNT OP ONS REKENEN I ! ! 
WIJ REKENEN OP U ! 
Uw tïuld vraagt aandaclit. 
De bij de ANBOS aangesloten 
schoonheidsspecialfste 
geeft die aandacht en adviseert 
u bij de verzorging van uw huid. 
Deze specialiste is herkenbaar aan het ANBOS-embleem. 
Ook in uw plaats kunt u terecht. 

u x« Algemene Nederlandse 

m\ i Bond van 

[T^^ Schoonheidsinstilulen Pien Bakker 

Fr. Zwaanstraat 68 
Ria Suiker 
Fahrenheitstraat 80 
Lavina v. Tetterode 
Brederodestraat 77 
Cobi Verkade 
Sophiaweg 25 tel. 13621 

tel. 12372 

tel. 14618 

tel. 13698 LIJST 301 P.S.P. 
C.P.N. 
P.P.R. BEL 1 7958 en wij brengen 
U naar 't stembureau. V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 de WD 

afd. zandvoort-bentveld 

houdt verkiezings uitsiag- 

bijeenkomst in hotel keur aan 

de zeestraat, vanaf 20.00 uur 

een goede Raad, 
Stem WD! Insiallatf ie bureau 

OROENEIYEIN B.V. 
Handelsdrukwerk 

DRUKKER IJ 

Van Petegem bv 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 18484 •X- Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 1 2060 
Tuincentrum "HET SPAARNE" 

heeft nog tijd voor uw tuin 

f 10.- per uur 

verder alles leverbaar. 

Tevens ook hek- + straatwerk. 

Donkere Spaarne 32 - Haarlem 
Telefoon 023 - 32 54 
TEKEN EN KUNST SC^HILDERS MATERIAAL 
^||CREATIEF"ÏP\f?s 

BUUREWEG 7ZIJSTR.: KERKSTRAAT 
tel. 17367 Eanduüarr5e 
1 hüÊranh 

na inspanning even 

tijd voor plezierige 

ontspanning... & play-in 

amsterdam / nieuwendijk 37 / tel. 020-24 04 34 
zandvoort /kerkstraat 1 1 /tel. 02507-1 3580 Ji 
aardbeien • abrikozen • anijs • appel • bananen • bosbessen 
citroen • frambozen • gember • grape fruit • kaneel bramen • caramel 
krenten • lotus «THEE 
c'escboni Kerkstraat 2a 

14597, Zandvoort 


BEKENDMAKING ENORME STUNTVERKOOP VAN 
EEN GROTE PARTIJ BANKSTEL- 
LEN o.a. LEDER EN STOF... LET ÓP! De meubelen die te koop worden 
aangeboden zijn allen van uitstekende kwaliteit. ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN! BANKSTELLEN 

IN ZWARE RIB 

v.a.f950.- ZIJLWEG 9, HAARLEM, 
TEL. 023 -32 61 82 

o OPENINGSTIJDEN: ma. t/m vrij. 14.00-17.00 uur 
Do. koopavond 19.00-21.00u./za. 11.00- 17.00 u. vele poloshirts 
van f 26,- tot f 49,- 
f 2 vliegen in één klap | 

Gezellig leuke kinder- 

kleertjes uitzoeken en 

in onze koffiehoek 

„De Roze Palmboom" 

genieten van een 

kopje koffie. 

kinderwinkeltje 
I buureweg . 

Y (zijstraat kerkstraat) y 

VERSTEE6E 

* tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 Autobedrijf 
Versteege B.V. 

Pakveldstraat 21 Zandvoort. Nieuw Nieuw Nieuw 
Videotheek Zandvoort 

Postbus 374, 

2040 AJ Zandvoort 

Bel voor prijsopgave 

en titellijst 

02507-18326 

tussen 16.00- 18.00 uur. 

behalve zondags 

Wij bezorgen en halen de 

banden bij u thuis OPROEP AAN 
DE JEUGD VAN 
ZANDVOORT 

Stem woensdag 2 juni 

a.s. óók gewoon op de 

Partij van de Arbeid... 

Worden juist jullie belangen 

- met die extra zetel - 

héél goed 

verdedigd.. 


P^^S c%V<--::-!ftB*:W:W:-:*:- [f :y;y;y;: i ;;;;; . ; - ;Y;';XMy; ; 
■i<rt(CTBK:y:w:$:'*'<* 


••"twlftc^**::::::::::-:-:-:-:-- 


ptii^RS ?••■ Wij organiseren dan 

binnenkort een GRATIS 

popkonsert in Zandvoort 

met een van Nederlands 

beste groepen... 

Vrienden van de Partij van de Arbeid WONINGINRICHTING sindf 1923 
Hsltntraat 27-29 Tel. 12696 b.g.9. 13759 

voor; 

LUXAFLEX Jalottzitén, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflaxdaaitr 

Wij makan gaarna vrijblijvand offarta. verzekeringskantoor 

A.M. FOLKERS 

Gasthuissstraat 4 
tel. 1 32 83 

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij 
meerdere maatschappijen. 

Diverse reisverzekeringen, eventueel met 
Internationale Automobilistenhulp van 
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U 
worden meegegeven, als ook Fiets- en 
Bromfietsverzekering met bijbehorend- 
plaatje. 82e jaargang no. 38 eanduoortee hoeran^ vrijdag 28 mei 1982 raad draait nog om nieuwbouw 
van 't stekkie lieen Wie nog enig vuurwerk van de politieke 
partijen verwacht had in de laatste raads- 
vergadering vóór de verkiezingen, kwam 
jongstleden dinsdagavond bedrogen 
uit. Behalve bij het agendapunt dat han- 
delde over 't Stekkie, liepen de gezwore- 
nen, 16 in getal deze keer, keurig in het 
gareel van b en w. Beter: van Loko-b en 
w, want bingemeester Machielsen pro- 
beert op dit moment, zoals het een ambi- 
tieus bestuurder betaamt, in de Verenig- 
de Staten letterlijk gehoor te vinden. 

Zelfs de brief van de circuitdirektie aan 
de raad waarin om ondersteuning ge- 
vraagd werd van het subsidieverzoek 
aan CRIVl en Ekonomiese Zaken, bracht 
geen tong in beweging. Stilzwijgend ging 
de voltallige gemeenschap van plaatse- 
lijke politici akkoord met de koele for- 
mulering van het kollege dat tegen cie 
Grand Prix '82 geen bezwaar bestaat 
omdat het kontrakt daarvoor geen be- 
letsel oplevert. 

En ook bij de rondvraag besloot men, 
als bij afspraak, er het zwijgen toe te 
doen. In de formulering van de huis- 
arts in het gezelschap: er waren geen 
elektorale mededelingen te doen. 

Voor de aanwezigen op de publieke 
tribune was het dan ook een geluk dat 
er tenminste nog één punt behandeld 
werd dat wél enig stof deed opwaaien: 
de nieuwbouw van wijkcentrum 't Stek- 
kie. Het voorstel van het kollege ging 
niet vierder dan een verzoek aan de 
raad een krediet van f 53.000,- beschik- 
baar te stellen voor het besteksklaar 
maken van het bouwplan. In de kom- 
missies was immers al gebleken dat 
er geen meerderheid van stemmen te 
vinden zou zijn voor een definitieve 
uitspraak over de bouw. Op pvda en 
d'66 na waren er overwegende bezwa- 
ren tegen de geraamde ekstra eksploita- 
tielasten van f 100.000,-. 
Financiering van de bouw was voor 
niemand een punt, dat geld is al jaren 
gereserveerd uit de grondverkopen in 
nieuw noord. Tegen deze achtergrond 
zag het kollegevoorstel er onschuldig 
genoeg uit. 

Maar vvd, cda en inspraak nu zagen de 
bui al hangen. Het voteren van een kre- 
diet, zo betoogde men in allerlei varian- 
ten, is toch een stap in de richting van 
nieuwbouw. Zonder deugdelijk over- 
4. Pim Kuijken 

Laat óns 
Zandvoort r ■ ■ ■ 

Wassenaar 
worden! 

Ook daarom; K PvdA zicht van de lasten en de dekking die 
erbij hoort, peinsde men er niet over 
om nu al de eerste teen in het troebele 
water te steken. De beslissing moest 
maar helemaal verdaagd worden naar 
een volgende vergadering. 
Pvda-er Toonen wilde daar niets van 
weten. Ook hij was het oneens met 
het minimale voorstel, maar om een 
heel andere reden. Er diende ter plek- 
ke een besluit genomen te worden niet 
over het bestekskrediet maar over de 
bouw van 't Stekkie. Er was al jaren 
over gepraat, de dekkingsmogelijkhe- 
den waren al vele malen op tafel ge- 
bracht, een politieke keuze kon niet 
langer uitblijven. 

Zelfs voor een niet al te snuggere waar- 
nemer was het duidelijk een takties ge- 
plaatst overbod in het politieke steeks 
spel, want natuurlijk waren de koppen KORTEBAANDRAVERIJ 
DSr ZEESTRAAT 

Als onderdeel van de Week van het 
paard tussen 26 juni en 4 juli a.s. vindt 
op 28 juni de door de Stichting Hippo- 
drome Zandvoort georganiseerde korte- 
baandraverij plaats. In tegenstelling tot 
de voorafgaande kortebaandraverijen op 
circuit en aan nodrdboulevard is de ko- 
taende wedstrijd gepland in de Zeestraat. 
De organisatoren verwachten dat van 
deze nieuwe lokatie een stimulerende 
invloed op de publieke belangstelling 
zal uitgaan en zij rekenen op een 
aantal van tussen de vijf- en achtdui- 
zend toeschouwers. Het programma van 
de Week van het paard vermeldt verder 
een paardenkeuring, ringrijderij, pony- 
races en springkonkoers. "gemeente 
belangen" 
wil afrekenen 

met huidige 
koers 

De partij 'Gemeentebelangen' neemt 
zich voor na de verkiezingen van 2 juni 
een radikale en onherroepelijke koers- 
wijziging tot stand te brengen in het 
dorpje aan de zee. Want zoals bet nu 
gaat is het huilen met de lamp uit. 

De drie raadskandidaten van lijst 8 de 
heren Jaap Koning, Michiel Jansen en 
Joop Pas dragen enig heimwee uit naar 
de tijd dat Zandvoort een internatio- 
naal vermaarde badplaats was. Tot hun 
afgrijzen heeft het gemeentelijk beleid 
tot een afbraakproces geleid. Er is ge- 
sold met de zandvoortse belangen. De 
verloedering neemt hand over hand toe. 
En dat alles, zo melden de nieuwe hoe- 
ders van het gemeentebelang, door een 
ontstellend gebrek aan inzicht van het 
huidige gemeentebestuur in de pro- 
blemen van onze internationale rekrea- 
tiegemeente. Noodkreten uit de bevol- 
king vinden geen gehoor, de